"კენ­გუ­რუს" გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი და­ჯილ­დო­ე­ბას ელო­დე­ბა

gurianews.com

21-ს ქვევით

"კენ­გუ­რუს" გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი და­ჯილ­დო­ე­ბას ელო­დე­ბა

ივნისი 06
10:26:10 2012

მან გა­ი­მარ­ჯვა მა­თე­მა­ტი­კურ ფეს­ტი­ვალ­ში "კენ­გუ­რუ", რო­მე­ლიც მსოფ­ლიო მას­შტა­ბით წე­ლი­წად­ში ერ­თხელ ტარ­დე­ბა და მოს­წავ­ლის ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლურ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს ავ­ლენს. რო­გორც თვი­თონ გვი­ამ­ბობს, გან­კუთ­ვნილ დრო­ში, 1 სა­ათ­სა და 15 წუთ­ში 24 ამო­ცა­ნა ამოხ­სნა.

_ ვთვლი, რომ საკ­მა­ოდ რთუ­ლი ამო­ცა­ნე­ბი იყო, მე 24 ამო­ცა­ნა 1 სა­ათ­ში ამოვ­ხსე­ნი, ასე­ვე სას­კო­ლო ოლიმ­პი­ა­და­ში "ე­ვე­რეს­ტშიც" ვმო­ნა­წი­ლე­ობ­დი, რო­მე­ლიც სას­წავ­ლო წლის მან­ძილ­ზე ორ­ჯერ ტარ­დე­ბა. იქაც გა­ვი­მარ­ჯვე, თუმ­ცა "კენ­გუ­რუ" უფ­რო რთულ მოთხ­ოვ­ნებს აყე­ნებს. ძა­ლი­ან მიყ­ვარს მა­თე­მა­ტი­კა და ამ სიყ­ვა­რულს ვერ­ცერ­თი სა­გა­ნი ვერ ჩა­ა­ნაც­ვლებს, თუმ­ცა მე ყვე­ლა სა­განს ვსწავ­ლობ, _ ამ­ბობს გი­ორ­გი და უხა­რი­ა, რომ მა­ლე, 15 ივ­ნი­სამ­დე თბი­ლის­ში და­სა­ჯილ­დო­ებ­ლად მიიწვევენ.

_ მარ­თლაც ბედ­ნი­ე­რე­ბა­ა, რომ გი­ორ­გი მეგ­რე­ლა­ძეს სა­ქარ­თვე­ლო­ში ყვე­ლა­ზე მა­ღა­ლი შე­დე­გი აქვს, ის გან­სა­კუთ­რე­ბით ნი­ჭი­ე­რი, სხარ­ტი და სწრა­ფი აზ­როვ­ნე­ბის მქო­ნე ბავ­შვი­ა, კლა­სის­თვის მუ­დამ სტი­მუ­ლის მიმ­ცე­მი და ბავ­შვე­ბის­თვის სურ­ვი­ლის გამ­ჩე­ნი­ა, რომ მი­ი­ღონ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა სხვა­დას­ხვა ტუ­რებ­სა თუ ოლიმ­პი­ა­დებ­ში, _ ამ­ბობს კლა­სის ხელ­მძღვა­ნე­ლი რუ­სუ­დან სა­რიშ­ვი­ლი.

გი­ორ­გი ამა­ყობს იმ 96 ქუ­ლით, რო­მე­ლიც მის­თვის სრუ­ლი­ად სა­ქარ­თვე­ლო­ში, მე­სა­მე-­მე­ოთხ­ეკ­ლა­სელ მოს­წავ­ლე­თა შო­რის, ყვე­ლა­ზე მა­ღა­ლი შე­დე­გის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი­ა.

გიორგი ახ­ლა და­ჯილ­დო­ე­ბას და ცხელ ზაფ­ხულს ელო­დე­ბა, რომ­ლის გან­მავ­ლო­ბა­შიც მხო­ლოდ გა­სარ­თო­ბად ვერ მო­იც­ლის და სა­მე­ცა­დი­ნოც ბევ­რი აქვს, გან­სა­კუთ­რე­ბით მა­თე­მა­ტი­კა­ში.არქივი