მე­დი­ა­კომ­პა­სი _ ორი­ენ­ტი­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ის ბო­ბო­ქარ ზღვა­ში!

gurianews.com

 

ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე დამსწრე აბიტურიენტთა ქცევის წესები განისაზღვრა

სრულად
 

ეროვნული გამოცდებისთვის მუნიციპალური ავტობუსების დამატებითი მარშრუტები დაინიშნება

სრულად
 

გარემოსდაცვითი კონკურსის გამარჯვებული ჯუმათის საჯარო სკოლის მოსწავლე ლიზი მექვაბიშვილი გახდა

სრულად
 

ეროვნული გამოცდების შესახებ დეტალები დღეს გახდება ცნობილი

სრულად
 

“წარადგინო გურია არ არის მარტივი“ - თაზო ჯოჯუა ესეების კონკურსის ფინალისთვის ემზადება

სრულად
 

წარმატებული დები _ ქეთი, თათული და იზი სიხარულიძეები ჩოხატაურიდან

სრულად

21-ს ქვევით

მე­დი­ა­კომ­პა­სი _ ორი­ენ­ტი­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ის ბო­ბო­ქარ ზღვა­ში!

ივლისი 14
10:50:10 2012

შე­მო­სუ­ლი გა­ნაცხ­ა­დე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე პრო­ექ­ტის მო­ნა­წი­ლე­ე­ბად შე­ირ­ჩნენ: ნა­თია მეგ­რე­ლიშ­ვი­ლი, მაგ­და მა­მა­ლა­ძე, ნი­ნო ჯი­ბუ­ტი, მა­რი­ამ ღამ­ბა­ში­ძე, მა­რი­ამ თა­ვარ­თქი­ლა­ძე (ჩო­ხა­ტა­უ­რის პირ­ვე­ლი სა­ჯა­რო სკო­ლა); აკა­კი სი­ხა­რუ­ლი­ძე (დე­მი­რე­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის კო­ლე­ჯი); ან­ნა ან­დღუ­ლა­ძე, ანა მა­ხა­რა­ძე, მა­რი­ამ ხა­ბე­იშ­ვი­ლი, მა­რი­ამ კა­ლან­და­ძე, თა­თია წი­ვი­ლაშ­ვი­ლი (ჩო­ხა­ტა­უ­რის ყოვ­ლად­წმი­და ღვთის­მშობ­ლის სა­ხე­ლო­ბის სამ­რევ­ლო სკო­ლა).

 

პრო­ექ­ტის მი­ზა­ნია ჩვენს მე­დი­ა­ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ა­ში არ­სე­ბუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბის და ტექ­ნი­კუ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე, გუ­რი­ის რე­გი­ონ­ში მცხოვ­რებ, ჟურ­ნა­ლის­ტი­კით და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ უფ­როს­კლა­სე­ლებს და­ეხ­მა­როს, შე­ის­წავ­ლონ ჟურ­ნა­ლის­ტი­კის სა­ფუძ­ვლე­ბი, ახა­ლი მე­დი­ის შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი, შეძ­ლონ ორი­ენ­ტი­რე­ბა ინ­ფორ­მა­ცი­ის ნა­კად­ში.

ამა­ვე დროს, პრო­ექ­ტი სა­შუ­ა­ლე­ბას მი­ცემს ახალ­გაზ­რდებს პრაქ­ტი­კუ­ლად გა­მო­ი­ყე­ნონ მი­ღე­ბუ­ლი ცოდ­ნა _ თა­ვად და­გეგ­მონ და მო­ამ­ზა­დონ ახალ­გაზ­რდუ­ლი გა­ზე­თი "21-ს ქვე­ვით"; გა­ნი­ხი­ლონ და გა­ა­ა­ნა­ლი­ზონ სა­კუ­თა­რი და თა­ნა­ტო­ლე­ბის ნა­მუ­შევ­რე­ბი და გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სონ კრი­ტი­კუ­ლი აზ­როვ­ნე­ბა, და­ე­უფ­ლონ მე­დი­აკ­რი­ტი­კის­თვის სა­ჭი­რო ელე­მენ­ტებს; ჯგუ­ფე­ბად და­ყო­ფის მეშ­ვე­ო­ბით, გა­მო­ი­მუ­შა­ვონ ერ­თის მხრივ, გუნ­დუ­რად, და მე­ო­რეს მხრივ _ კონ­კუ­რენ­ტულ გა­რე­მო­ში მუ­შა­ო­ბის უნა­რი. პრო­ექ­ტი თა­ვად გა­მო­ცე­მას და­ეხ­მა­რე­ბა უკე­თე­სი კო­მუ­ნი­კა­ცია და­ამ­ყა­როს აუ­დი­ტო­რი­ას­თან, უკეთ გა­ი­გოს ახალ­გაზ­რდუ­ლი გა­ზე­თის მკითხ­ვე­ლე­ბის სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბი და მო­მა­ვა­ლი თა­ო­ბის მკითხ­ვე­ლის მის­წრა­ფე­ბე­ბი.

პრო­ექ­ტი "მე­დი­ა­კომ­პა­სი" IREX-ის (სა­ერ­თა­შო­რი­სო კვლე­ვე­ბი­სა და გაც­ვლე­ბის საბ­ჭო) მი­ე­რაა მხარ­და­ჭე­რი­ლი (ფი­ნან­სუ­რი მხარ­და­ჭე­რა USEID).

10 ივ­ლისს, პრო­ექ­ტში ჩარ­თულ ახალ­გაზ­რდებს, "გუ­რია ნი­უს­ში" სტუმ­რად ჩა­მო­სუ­ლი, IREX-ის G-მე­დი­ა" პროგ­რა­მის დი­რექ­ტო­რი მე­თიუ შე­ლი და პროგ­რა­მის ქარ­თვე­ლი ხელ­მძღვა­ნე­ლი, ლი­კა ჩა­ხუ­ნაშ­ვი­ლი შეხ­ვდნენ.

_ ძა­ლი­ან მი­ხა­რი­ა, რომ სა­უ­კე­თე­სო ჯგუ­ფი შე­იკ­რი­ბა და ამ პრო­ექ­ტში ჩა­ერ­თეთ. ბედ­ნი­ე­რი ვიქ­ნე­ბო­დი, რომ თქვენს ასაკ­ში ასე­თი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მქო­ნო­და. ძა­ლი­ან ბევ­რი რა­მის სწავ­ლა შე­იძ­ლე­ბა ისე­თი კარ­გი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბის­გან, რომ­ლე­ბიც თქვენ­თან იმუ­შა­ვე­ბენ. ეს კი იმის სა­ფუძ­ვე­ლი­ა, რომ გა­ნი­ვი­თა­როთ სპე­ცი­ფი­უ­რი უნა­რე­ბი, აი­მაღ­ლოთ ცოდ­ნა და გა­ეც­ნოთ ახა­ლი მე­დი­ის ტექ­ნო­ლო­გი­ებს. წარ­მა­ტე­ბებს გი­სურ­ვებთ და მო­უთ­მენ­ლად ვე­ლო­დე­ბი იმ დღეს, რო­ცა თქვენ მი­ერ მომ­ზა­დე­ბულ და გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ ნა­მუ­შევ­რებს ვი­ხი­ლავ!" _ თქვა მე­თიუ შე­ლიმ მოს­წავ­ლე­ებ­თან სა­უბ­რი­სას.არქივი