ქალაქ ოზურგეთის მერიისთვის საჯარო ინფორმაციის გაცემა სავალდებულოა!

მთავარი თემა

ქალაქ ოზურგეთის მერიისთვის საჯარო ინფორმაციის გაცემა სავალდებულოა!

2014 ოქტ 9 17:14:42

საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის მიზნით, ქალაქ ოზურგეთის მერიას ჯერ კიდევ 17 სექტემბერს, ასევე, 26 სექტემბერს მივმართეთ.

"საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის" მე-3 თავის თანახმად, ვითხოვდით შემდეგი სახის ინფორმაციას:

_ რამდენი ა(ა)იპ-ია ქალაქ ოზურგეთში ვინ არიან ხელმძღვანელები, მოადგილეები, თანამშრომლები. ქალაქ ოზურგეთში არსებული ა(ა)იპ-ებში დასაქმებული თანამშრომლების სახელობითი სია საშტატო განრიგისა და მათი თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის მიხედვით;

_ ქალაქ ოზურგეთის მერის მიერ გამოცემული სამართლებრივი აქტების (ბრძანებების) ქსეროასლები პირველი სექტემბრიდან დღემდე;

_ რა თანხას შეადგენს ქალაქის მერიაში თანამდებობის პირებზე, თანამშრომლებზე ყოველთვიურად გამოყოფილი საწვავის ლიმიტის ოდენობა. ასევე, ყოველთვიური სატელეფონო ხარჯები;

_ რა თანხას შეადგენს მერიაში დასაქმებული პირების, მათ შორის, თანამდებობის პირების ყოველთვიური თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა.

სამწუხაროდ, აღნიშნულ საჯარო ინფორმაციებზე პასუხი დღემდე ვერ მივიღეთ.

ქალაქის მერიაში ჩვენს მიერ საჯარო ინფორმაციების გამოთხოვას ადასტურებს საქმის წარმოების განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი მაია ინარიძეც:

"გურია ნიუსმა" ნამდვილად მიმართა ქალაქის მერიას საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის მიზნით, თუმცა, თქვენს ინფორმაციაზე პასუხები ჩვენთან ნამდვილად არ ჩამოსულა", _ გვითხრა ინარიძემ.

ქალაქ ოზურგეთის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილების უფროსი იზა დარჩია აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებს: "ვერ გეტყვით, რატომ ვერ მოგაწოდეთ პასუხი. აღნიშნული ინფორმაციების შემოტანას ვადასტურებ. მე ვარ პასუხისმგებელი პირი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე, თუმცა, ვერანაირ კომენტარს ვერ გავაკეთებ".

"გურია ნიუსთან" არასამთავრობო ორგანიზაციის იურისტები კომენტარს აკეთებენ.

ლევან ალაფიშვილი, იურისტი: "მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ებთან დაკავშირებული ინფორმაცია, შესაძლოა, პერსონალური ინფორმაციის კატეგორიაში იქნეს განხილული, რადგანაც მათი თანამშრომლები არ არიან საჯარო მოხელეები. თუმცა, ამის შესახებ პასუხი თუ გადაწყვეტილება, ნებისმიერ შემთხვევაში, უნდა გადმოგცემოდათ. რაც შეეხება დანარჩენ საკითხებს _ მერის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ასლების გადმოცემას, თანამდებობრივ სარგოებს, საწვავის, საკომუნიკაციო თუ სხვა ხარჯების ამსახველი დოკუმენტების გადმოცემას, ეს ინფორმაციები უდავოდ საჯაროა და ყოველგვარი დაყოვნების გარეშე უნდა გადმოგეცეთ. ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი დაყოვნებას, ისიც, მაქსიმუმ, 10 დღით, დასაშვებად მიიჩნევს კონკრეტულ შემთხვევებში, როცა დასამუშავებელია ინფორმაცია, მოცულობითია, სხვა დაწესებულებაშია ან ტერიტორიულად დაცილებულია. ამასთან, დამატებითი ვადის საჭიროების შესახებ განმცხადებელს დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს. როგორც ჩანს, ეს ყველაფერი დაცული არ არის, რაც მიანიშნებს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი გამჭვირვალობისა და საჯაროობის პრინციპებისა თუ რეგულაციების დაუცველობაზე", _ აღნიშნავს იურისტი ლევან ალაფიშვილი.

ირაკლი პაპავა, საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის იურისტი: "აღსანიშნავია, რომ საჯარო ინფორმაციის გაცემის წესს საკმაოდ ნათლად და არაორაზროვნად ადგენს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი. საჯარო ინფორმაცია, როგორც წესი, დაუყოვნებლივ უნდა გაიცეს. კანონი მხოლოდ სამ გამონაკლის შემთხვევას ცნობს, რომელიც საჯარო დაწესებულებას მოთხოვნილი ინფორმაციის გასაცემად შეუძლია გამოიყენოს არაუმეტეს ათ დღემდე ვადისა (და არა, აუცილებლად 10-დღიანი ვადა, როგორც ამას, სამწუხაროდ, საჯარო დაწესებულების პასუხისმგებელი ჩინოვნიკები ხშირ შემთხვევაში და, რაც მთავარია, უკანონოდ მიმართავენ). კერძოდ, საჯარო ინფორმაცია არაუგვიანეს 10 დღემდე ვადაში უნდა გაიცეს, თუ მის მოთხოვნაზე პასუხის გაცემა მოითხოვს: 1) სხვა დასახლებულ პუნქტში არსებული სტრუქტურული ქვედანაყოფიდან ან სხვა საჯარო დაწესებულებიდან ინფორმაციის მოძიებასა და დამუშავებას; 2) მნიშვნელოვანი მოცულობის ერთმანეთთან დაუკავშირებელი ინფორმაციის მოძიებასა და დამუშავებას; 3) სხვა დასახლებულ პუნქტში არსებულ მის სტრუქტურულ ქვედანაყოფთან ან სხვა საჯარო დაწესებულებასთან კონსულტაციას. ამ სამი გამონაკლისი შემთხვევის გარდა, მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია დაუყოვნებლივ უნდა იქნას გაცემული. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, საჯარო დაწესებულება, თუ მას მიაჩნია, რომ საჯარო ინფორმაციის გასაცემად ესაჭიროება 10-დღიანი ვადა, ვალდებულია, ამის შესახებ მოთხოვნისთანავე აცნობოს განმცხადებელს (იხ. ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, მუხ. 40). თუმცა, დღეს თითქმის ყველა საჯარო დაწესებულებაში შეინიშნება, რომ ის, უმრავლეს შემთხვევაში, კანონით გათვალისწინებული წესის დარღვევითა და ყოველგვარი კანონიერი საფუძვლის გარეშე, ცდილობს, 10-დღიანი ვადა გამოიყენოს მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაციის გაცემისას და ხშირად ამ ვადაში "ჩატევაც" უჭირს ან სულაც ძალათი იჭირვებს" ანუ, უბრალო ენაზე რომ ვთქვათ, ხელოვნურად წელავს და აჭიანურებს საჯარო ინფორმაციის გაცემას. ეს ელემენტარულად იმის ბრალია, რომ სახელმწიფო არანაირად არ ცდილობს, შეებრძოლოს ამ მანკიერ ტენდენციას, პირიქით, ხშირ შემთხვევაში (საკუთარი უმოქმედობით) თვითონ გამოდის წამქეზებლის როლში და საჯარო დაწესებულებებში ამ კუთხით დამკვიდრებული დაუსჯელობის სინდრომის შედეგად, პასუხისმგებელ ჩინოვნიკსაც რაღა დარჩენია გარდა იმისა, რომ "დაბალ ღობესავით" დაარღვიოს კანონით დადგენილი სავალდებულო წესი (ვადები) და ფეხქვეშ გათელოს ინფორმაციის მომთხოვნი პირის კანონიერი ინტერესები. ეს სავსებით ლოგიკურია იმ ტენდენციის ფონზე, როდესაც ანალოგიურ შემთხვევებში, მას პასუხის მომთხოვნი და "დამტუქსავი", "ყურის ამხლეჩი" თუ არა, "მსუბუქად ამწევი" მაინც, არავინ ჰყავს და იცის, რომ მოთხოვნილი ინფორმაციის დადგენილ ვადაში გაუცემლობის გამო, არ დაისჯება. პრაქტიკულად, ეს იმის აღიარება და დადასტურებაა, რომ სახელმწიფოს (შესაბამისად, საჯარო დაწესებულებებსაც) მსგავს შემთხვევებში, საჯარო ინტერესი უფრო პრიორიტეტულად და მაღლა მდგომად მიაჩნია, ვიდრე ინფორმაციის მომთხოვნი კონკრეტული პირის კერძო ინტერესი. არადა, ამ დროს ოფიციოზი სრულიად საწინააღმდეგოს ქადაგებს და, მართალია, თეორიულ დონეზე, მაგრამ საზეიმოდ აცხადებს მსგავს სიტუაციებში კანონიერი კერძო ინტერესების პრიორიტეტს საჯარო ინტერესებთან შედარებით", _ აღნიშნავს საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის იურისტი ირაკლი პაპავა.

"გურია ნიუსი" კომენტარისთვის დაუკავშირდა ქალაქ ოზურგეთის მერის, ბეგლარ სიორიძის მრჩეველს საზოგადოებასა და მედიასთან ურთიერთობის საკითხებში სოფო ჭანტურიას.

მერის მრჩეველმა გვითხრა, რომ ოზურგეთში არ იმყოფებოდა და კომენტარს ვერ გაგვიკეთებდა:

_ ინფრასტრუქტურის სამინისტროში ვარ, ხვალ დამიკავშირდით, _ გვითხრა ჭანტურიამ, თუმცა, მეორე დღეს მასთან დაკავშირება არ მოხერხდა.

ქალაქ ოზურგეთის მერმა ბეგლარ სიორიძემ გვითხრა, რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით კომენტარს მას შემდეგ გააკეთებს, "გურია ნიუსის" ხელმძღვანელობას შეხვდება:

"შევხვდები "გურია ნიუსის" ხელმძღვანელებს და კომენტარს მას შემდეგ გავაკეთებ", _ გვითხრა ქალაქის მერმა ბეგლარ სიორიძემ.

"გურია ნიუსი" მერიის მხრიდან საჯარო ინფორმაციის მოუწოდებლობის შემთხვევაში, კანონის შესაბამისად, სასამართლოს მიმართავს.
 ახალი ამბები
  • ბახმარო თანამედროვე მუსიკალურო ფესტივალის სამზადისში _ ის, რაც არ უნდა გამოტოვოთSunset Fest Bakhmaro 2019-ის მზადება აქტიურად მიმდინარეობს. უკვე მოწყობილია კარვების ქალაქი, მოსასვენებელი კუთხეები, კაფე-ბარები. ამ წუთებში, ზღვის დონიდან 2050 მეტრზე საკონცერტო სცენის აწყობა მიმდინარეობს. ბახმაროში, ხვალ, 19 აგვისტოს ბევრი სიურპრიზი და დიდი მხიარულება გელით. ტრადიციული დოღის დასრულების შემდეგ, 17 საათზე, მზის ჩასავალი გორის მიმდებარედ (ასასვლელი ვერტოდრომიდან) თანამედროვე მუსიკის ფესტივალი გელოდებათ არაჩვეულებრივი შემსრულებლებით _ Bedford Falls, LOUD speakers, Kordz & Dro, Pitter J, Anushka Chkheidze, Lua და Kraumur თქვენს შესანიშნავ განწყობაზე დილამდე იზრუნებენ. შეაგროვე მთელი წლის სამყოფი ენერგია და მოგონებები. სუფთა ჰაერი, ნისლი, წიწვოვანი ტყე, კოცონები, ვარსკვლავებიანი ცა, კარვების ქალაქი, კარგი მუსიკა, ზაფხულის მზესთან დამშვიდობება _ ეწვიეთ 19 აგვისტოს ბახმაროს! არ გამოტოვოთ დიდი მხიარულება. ფესტივალი „ჩექინ ჯორჯიას“ ფარგლებში იმართება და მისი თანადამფინანსებელია საქართველოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და მეცნიერების სამინისტრო. გენერალური სპონსორია „წყალი მარგებელი“. სპონსორები და მხარდამჭერები არიან: „ზედაზენი“; “New Road”; „ორბი ჯგუფი“; „ვასაძის პური“; „სანდომი“; „თქვენი მარკეტი“ ასკანგელი“, ‘გზამშენი 18“, „ლიდერფუდი“, „ბითი ჩერითი ჯგუფი“, „ბახმარო ჰოტელი“; ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია; ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია; „ენერგო პრო ჯორჯია“; საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური; საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი; ფესტივალის მედია პარტნიორი და საინფორმაციო მხარდამჭერია ... ...
  • „ნაბეღლავი“, „ბახმარო“, „გალფი“ _ ბახმაროში ტრადიციული დოღის სამზადისიახვალ, ბახმაროში, ფერისცვალების დღესასწაულზე ასულ სტუმრებს ბევრი სიურპრიზი ელით. მზადება უკვე დაწყებულია. ტრადიციულ დოღს,  რომელიც მეორე წელია,  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტთან ერთად წყაროს წყალი „ბახმაროსა“ და „ნაბეღლავის“ მწარმოებელი კომპანიის – „წყალი მარგებლის“ ორგანიზებით გაიმართება, წელს ბევრი სიახლე ახლავს _ „ბახმაროს თასი 2019“ ღონისძიებისათვის კომპანია „წყალი მარგებელმა“ ახალი სპონსორები მოიძია, რის გამოც საპრიზო ფონდი გაზრდილია. _ წინა წელს დავიწყეთ ეს ღონისძიება ამ მასშტაბით და მაშინ დავპირდით  პირველ რიგში გურულებს და მთელ საქართველოს, რომ ბევრად დიდი მასშტაბი იქნებოდა წელს, რაც ვფიქრობ, რომ შევძელით.  ჩვენი გეგმა, რომ 10 წლის მანძილზე ბახმარო გავხადოთ არამარტო გურიის, არამედ მთელი საქართველოს სავიზიტო ბარათი.  დღეს ვნახე და ძალიან გამიხარდა, რომ დოღში მონაწილეთა რაოდენობა გაზრდილია _ მონაწილეები დაგვემატნენ ბათუმიდან, პანკისიდან,  რაც მისასალმებელია. ასევე, სასიხარული და მნიშვნელოვანია, რომ გაიზარდა ბიზნესის ჩართულობაც _  “საქართველოს ბანკის“ შემდეგ, დაგვემატა „გალფი“, „გლოვო“, „კროკო ბეთი“. ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის ნაწილი და მთავარი ნაწილი შეიძლება ითქვას . ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვიყოთ სახე ქვეყნის და ყველაფერი გავაკეთოთ ჩვენი ქვეყნისთვის, _ ამბობს კომპანია “წყალი მარგებლის“ დამფუძნებელი მიხო სვიმონიშვილი. სვიმონიშვილი იმედოვნებს, რომ წელს, ბახმაროს დოღს შარშანდელზე მეტი ადამიანი დაესწრება: _  წინა წელს 27 000 ათასი ადამიანი დაესწრო დოღს და ამდენი გაღიმებული ადამიანის ერთად ნახვა ბედნიერებაა. იმედი მაქვს, წელს, ეს რიცხვი მეტი იქნება, _ აღნიშნა სვიმონიშვილმა. კომპანია „გალფის“ ვიცე პრეზიდენტის ნინო ჯიბლაძის თქმით, „გალფისთვის მნიშვნელოვანია ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ეკოლოგიურად პასუხისმგებელობიანი აქტივობების მხარდაჭერა“: _  წელს პირველად დავუჭირეთ მხარი ბახმაროს დოღს და მოხარულები ვართ, რომ გარდა საპრიზო ფონდში თანამონაწილეობისა, საჩუქრებს და პრიზებს დავაწესებთ ოთხივე გარბენის გამარჯვებულისათვის, _ თქვა ნინო ჯიბლაძემ. ერთი სიტყვით, „ნაბეღლავი“, წყაროს წყალი „ბახმარო“, მათი გენერალური მხარდამჭერი „საქართველოს ბანკი“ და ღონისძიების სპონსორები _ „გალფი, გლოვო და კროკო-ბეთი ხვალ, 19 აგვისტოს, ბახმაროში კარგ სანახაობას გპირდებიან. ზღვის დონიდან 2050 მეტრზე გამართული დოღი ასეთი იქნება: ,,ბახმაროს თასი“ – 4 800 მეტრი; „ნაბეღლავის თასი“ – 2 400 მეტრი; „გმირების თასი“ – 1200 მეტრი; „გურიის თასი“ – 1200 მეტრი; ,,ბახმაროს თასი“მარულა გარბენის მანძილი: 4 800 მეტრი; მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს.საპრიზო ფონდი: 4 800 ლარი I ადგილი 2 500 ლარი; II ადგილი 1500 ლარი; III ადგილი 800 ლარი; „ნაბეღლავის თასი“გარბენის მანძილი: 2 400 მეტრი; მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ წმინდა სისხლის ჯიშის ცხენებს. საპრიზო ფონდი: 1800 ლარი I ადგილი 1000 ლარი; II ადგილი 500 ლარი; III ადგილი 300 ლარი; „გმირების თასი“გარბენის მანძილი: 1 200 მეტრი; მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ შერეული სისხლის ჯიშის ცხენებს. საპრიზო ფონდი: 1 800 ლარი I ადგილი 1000 ლარი; II ადგილი 500 ლარი; III ადგილი 300 ლარი; „გურიის თასი“გარბენის მანძილი: 1 200 მეტრი; მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ადგილობრივი ჯიშის ცხენებს. საპრიზო ფონდი: 1 800 ლარი; I ადგილი 1000 ლარი; II ადგილი 500 ლარი; III ადგილი 300 ... ...
  • გადაიწევს თუ არა აბიტურიენტთა ჩარიცხვების ვადების გამოცხადებააბიტურიენტები სახელმწიფოს მიერ 2019 წელს სრულად დაფინანსებული საგანმანათლებლო პროგრამების ე.წ. უფასო ფაკულტეტების სიას ელოდებიან, რომელიც, ჯერჯერობით, არ ჩანს. განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროში edu.aris.ge-ს განუმარტეს, რომ დოკუმენტს ახლო მომავალში გამოაქვეყნებენ და ვადებში ეტევიან. თუმცა, ფაქტია, რომ  აბიტურიენტებს საგანმანათლებლო პროგრამებში ცვლილებების შესატანად ცოტა დრო რჩებათ. საგულისხმოა, ისიც რომ გასულ წლებში უფასო ფაკულტეტების ჩამონათვალი აგვისტოს დასაწყისში უკვე გამოქვეყნებული იყო, მაგალითად: 2016 წელს სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული საგანმანათლებლო პროგრამების სია გამოქვეყნდა 28 ივლისს, 2017 წელს – 2 აგვისტოს, 2018 წელს – 6 აგვისტოს. უკავშირდება თუ არა სიის გამოქვეყნების დაგვიანება სამინისტროს მიერ უფასო ფაკულტეტების დაფინანსების წესში შესატან ცვლილებებს, ამ ეტაპზე უცნობია. შეგახსენებთ, რომ სამინისტრო პირველ ეტაპზე, 2019 წლისთვის უფასო ფაკულტეტების დაფინანსების მოდელში ცვლილებების შეტანას აპირებდა, მოგვიანებით კი მინისტრი მიხეილ ბატიაშვილი მის საერთოდ გაუქმებაზე ალაპარაკდა, რაც შემდეგ 2020 წლისთვის გადადო. ცნობისთვის! – აბიტურიენტებს უფასო ფაკულტეტების არჩევის ვადა, აპელაციის შედეგების გამოქვეყნებიდან შემდეგი დღის 18:00 საათამდე აქვთ. “ნაეკის” ინფორმაციით, აპელაციის შედეგების გამოქვეყნება, სავარუდოდ, მომავალი კვირის ბოლოს დასრულდება. სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ ფაკულტეტების სია, ამ პერიოდისთვის გამოქვეყნებული ... ...
  • საქართველოს საგარეო უწყება საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართავსმივმართავთ საერთაშორისო თანამეგობრობას, ქმედითი ზომები მიიღოს საოკუპაციო ძალების უკანონო მოქმედებების შესაჩერებლად, – ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა, ვლადიმერ კონსტანტინიდმა საოკუპაციო ხაზიდან საქართველოს შვიდი მოქალაქის გატაცებასთან დაკავშირებით საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, საოკუპაციო ხაზზე გახშირებული პროვოკაციები და ინციდენტები კიდევ უფრო ამწვავებს უსაფრთხოების გარემოს და ამძიმებს ისედაც რთულ ჰუმანიტარულ მდგომარეობას კონფლიქტით დაზარალებულ სოფლებში. „შეშფოთებას გამოვთქვამთ საოკუპაციო ძალების მიერ შიდა ქართლში საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიიდან შვიდი ადგილობრივი მცხოვრების გატაცების გამო. იმ პირობებში, როცა ბოლო დღეებში განსაკუთრებულად დაძაბულია მდგომარეობა სოფელ გუგუტიანთკარში ხელოვნური ბარიერების აღმართვის გამო, საოკუპაციო ძალების მიერ საქართველოს მოქალაქეების გატაცებისა და უკანონო დაკავებების პრაქტიკის გაგრძელება წარმოადგენს ქვეყანაში ვითარების დესტაბილიზაციის აშკარა მცდელობას. საოკუპაციო ხაზზე გახშირებული პროვოკაციები და ინციდენტები კიდევ უფრო ამწვავებს უსაფრთხოების გარემოს და ამძიმებს ისედაც რთულ ჰუმანიტარულ მდგომარეობას კონფლიქტით დაზარალებულ სოფლებში“, – აცხადებს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერი. ვლადიმერ კონსტანტინიდის თქმით, გააქტიურებულია ცხელი ხაზი; საქმის კურსში არიან ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეები, პროცესში ჩართულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. „ჩვენ დაუყოვნებლივ გავააქტიურეთ ცხელი ხაზი; უკვე დავუკავშირდით ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებს; პროცესში ჩართულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. მოვუწოდებთ რუსეთის ფედერაციას, დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს უკანონო ქმედებები საოკუპაციო ხაზზე და პატივი სცეს ნაკისრ საერთაშორისო ვალდებულებებს. მოვუწოდებთ რუსეთის ფედერაციას, რომ დაიწყოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების უპირობო შესრულება, რადგან საქართველოს ტერიტორიიდან ჯარების გაყვანა არის ადგილზე მდგრადი მშვიდობისა და უსაფრთხოების დამყარების ერთადერთი გზა. მივმართავთ ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ ქმედითი ზომები მიიღოს საოკუპაციო ძალების უკანონო მოქმედებების შესაჩერებლად“, – განაცხადა ვლადიმერ კონსტანტინიდმა. საოკუპაციო ხაზთან რუსმა სამხედროებმა საქართველოს შვიდი მოქალაქე დააკავეს. დაკავებულები სოფელ ახალუბნის მცხოვრებლები არიან. არსებული ინფორმაციით, მოქალაქეები წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში იყვნენ წასული, რომელიც საოკუპაციო ხაზთან ... ...
  • რუსმა სამხედროებმა სოფელ არცევთან საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დააკავესრუსმა სამხედროებმა საოკუპაციო ხაზთან, ოკუპირებული სოფელ არცევის მიმდებარე ტერიტორიიდან საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე, სოფელ დიდი მეჯვრისხევის მკვიდრი დააკავეს. ამის შესახებ საქართველოს პირველ არხს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში განუცხადეს. სუს-ის ინფორმაციით, დაკავებული ცხინვალის იზოლატორშია გადაყვანილი. საქართველოს მოქალაქეს ე.წ. საზღვრის უკანონო კვეთას ედავებიან. სუს-ის ცნობით, ამოქმედებულია ცხელი ხაზი და ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, რუსი სამხედროების მიერ დაკავებული საქართველოს შვიდი მოქალაქე ცხინვალის იზოლატორში იმყოფება და ე.წ. სასამართლო პროცესს ელოდება. საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები მათ ე.წ. საზღვრის უკანონო გადაკვეთაში სდებენ ბრალს. ე.წ. სასამართლო პროცესი, სავარაუდოდ, ხვალ ჩაინიშნება. სუს-ის ინფორმაციით, ცხელი ხაზის რამდენჯერმე გააქტიურების შემდეგ, გვიან ღამით შედგა დე-ფაქტოცხინვალის წარმომადგენლობასთან კომუნიკაცია, რომლებმაც დაადასტურეს საქართველოს შვიდი მოქალაქის ... ...

არქივი

ზაფრანი

როგორ ზრუნავენ სილამაზეზე ზოდიაქოს ნიშნის ქალები

ალბათ, დაკვირვებიხართ, რომ სუსტი სქესის...

როგორი ცოლი სჭირდება მამაკაცს ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

სრულიად საქალეთი და მამაკაცური სამყაროს...

ბავშვი, მშობელი, ასტროლოგია

ალბათ დაკვირვებიხართ იმ ფაქტს, რომ...

რეკორდული წაგება

იშვიათად მოიძებნება ადამიანი, რომლის გარემოცვაში...

ხუთი ყველაზე უცნაური პროფესია

ქოქოსის პალმის სპეციალისტი მისი დანიშნულებაა...
კარმიდამო ჩემი

უკრაინული გოგრა _ საუკეთესო თვისებების მქონე საკვები აგრარული კულტურა

წარმატებულმა მეურნემ ნოდარ დიასამიძემ, რომელიც...

უნდა გავაჩაღოთ ხელოვნურად შექმნილი დამღუპველი ტენიანობის წინააღმდეგ ბრძოლა

არაერთხელ გამოთქმულ თვალსაზრისს, ბუნებაში ადამიანის...

მოვამზადოთ მოხარშული ატმის წვენი

 ზაფხულში ხილის წვენის და კომპოტების...

ზაფხული და სალათები

სალათს, რომლის სეზონი განსაკუთრებით ზაფხულშია,...

აკეთე მარტივად _ 10 საყოფაცხოვრებო ხრიკი დიასახლისებისთვის

სახლის გენერალური დალაგება-დასუფთავება საკმაოდ დიდ...

პიტნის სამკურნალო თვისებები

ამ საოცრად სურნელოვანი და არომატული...

"ჩემი პატარა ვენეცია" მაქვს" _ რას საქმიანობს 80 წლის პურის...

ამირან პეშკოვი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...