ნანუაშვილის წინადადება სერგეენკოს და ჯანდაცვის სამინისტროს პასუხი სახალხო დამცველს

gurianews.com

მთავარი თემა

ნანუაშვილის წინადადება სერგეენკოს და ჯანდაცვის სამინისტროს პასუხი სახალხო დამცველს

2015 იან 8 19:33:14

საქართველოს სახალხო დამცველმა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს მიმართა წინადადებით სახელმწიფო დონეზე შემუშავდეს სათანადო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში არასრულწლოვანთა ჯანმრთელობის დაცვის უფლების რეალიზებისთვის.

სახალხო დამცველის ბავშვის უფლებების ცენტრმა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში – მესტიის, ონის, ამბროლაურის, ყაზბეგის, ხულოს, შუახევისა და ქედას მუნიციპალიტეტებში ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა შეამოწმა, რომლის შედეგადაც გამოიკვეთა, რომ რიგ ტერიტორიულ ერთეულებსა და სოფლებში არ ფუნქციონირებს სამედიცინო პუნქტები და საავადმყოფოები, რაც არასრულწლოვნებს სახელმწიფო სამედიცინო სერვისებით უწყვეტად სარგებლობის უფლებას უზღუდავს.

“მიუხედავად იმისა, რომ როგორც საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმების, ისე  მოქმედი შიდა სამართლებრივი აქტების ნორმატიული შინაარსიდან გამომდინარე, სახელმწიფოს კომპეტენტურ ორგანოებს ეკისრებათ ვალდებულება, უზრუნველყონ სამედიცინო მომსახურებისა და დაწესებულებების თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა ბავშვისთვის და ამ მიზნით გაატაროს ქმედითი და ეფექტიანი ღონისძიებები, სახელმწიფოს მიერ დღემდე არ არის სათანადო დონეზე უზრუნველყოფილი ჯანმრთელობის დაცვის უფლების ტერიტორიული ხელმისაწვდომობის პრინციპი“ _ აღნიშნულია სახალხო დამცველის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.

ნანუაშვილს ოფიციალური განცხადებითვე უპასუხეს ჯანდაცვის სამინისტროში:

_ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26 დეკემბრის N724 დადგენილებითდამტკიცდა 2014-2020 წლების საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის სახელმწიფო კონცეფცია „საყოველთაო ჯანდაცვა და ხარისხის მართვა პაციენტთა უფლებების დასაცავად“, რომლის თანახმად სექტორის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა წარმოადგენს.

როგორც თქვენთვის ცნობილია, 2013 წლის თებერვლიდან ქვეყანაში მოქმედებს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, რომელმაც უზრუნველყო სამედიცინო მომსახურებაზე როგორც ბავშვების, ისე მოზრდილი მოსახლეობის ფინანსური ხელმისაწვდომობა.

მოსახლეობის წინაშე სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებები საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის გარდა ხორციელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის და პრიორიტეტულ სფეროებში მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების პროგრამებით (ე.წ. ვერტიკალური პროგრამები).

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფის მიზნით, საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით მიმდინარეობს საქართველოს რიგ მაღალმთიან რაიონებში (სულ, 9 რაიონი) მოქმედი, სადაზღვევო კომპანიების მფლობელობაში არსებული სამედიცინო ცენტრების სახელმწიფოს მხრიდან გამოსყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები. დღეისათვის ყველა პროცედურა დამთავრებულია ოთხ რაიონში - ამბროლაური, ონი, ცაგერი და მესტია. დანარჩენ ხუთ რაიონში (თიანეთი, წალკა, ყაზბეგი, თეთრიწყარო და ბაკურიანი) არსებული ცენტრების გამოსყიდვის პროცედურები დასრულდება უახლოეს მომავალში.

დამტკიცდა „დიპლომის შემდგომი სამედიცინო განათლების პროგრამა“, რომელიც ითვალისწინებს საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების დაფინანსებას მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში. პროგრამის მიზანია, აღნიშნულ რეგიონებში სამედიცინო სერვისის მიწოდების უწყვეტობისა და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

მაღალმთიან რაიონებსა და საზღვრისპირა სოფლებში არსებული რიგი სამედიცინო დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ხდება მათი სუბსიდირება (ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის შპს „ჯეოჰოსპიტალსი“, შპს „შატილის საექიმო ამბულატორია, შპს "რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი" (ამბროლაურის, ონის, მესტის და ცაგერის მუნიციპალიტეტები), შპს „ჭუბერ-უშგულის სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება“).

მოსახლეობისათვის ამბულატორიული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისა და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, 2014 წლის განმავლობაში ყველა მუნიციპალიტეტში აშენდა და აღიჭურვა 82 სოფლის ამბულატორია, მათ შორის მესტის მუნიციპალიტეტის სოფელ უშგულში, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სადმელში, ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღებში, დაბა ქედაში, შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიჭაურში, ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდ აჭარაში, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორისციხეში.

რაც შეხება მაღალმთიან რეგიონებში ბავშვთა პოლიკლინიკებისა და ამბულატორიების ფუნქციონირების საკითხს, უნდა გაცნობოთ, რომ ქვეყნის ყველა მუნიციპალიტეტის სოფლებში დასაქმებულია ექიმები და ექთნები (სოფლის ექიმის სახელმწიფო პროგრამა): მესტის მუნიციპალიტეტის სოფლებში - 13 ექიმი და 30 ექთანი; ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში - 21 ექიმი და 43 ექთანი; ონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში - 12 ექიმი და 23 ექთანი; შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფლებში - 12 ექიმი და 12 ექთანი; ქედას მუნიციპალიტეტის სოფლებში - 1 ექიმი და 1 ექთანი; ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში - 18 ექიმი და 23 ექთანი. უახლოეს მომავალში „პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად“ კომპონენტის ფარგლებში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში მოხდება 3 ექიმისა და 5 ექთნის დამატება.

სოფლის ექიმის როლის გაძლიერების მიზნით, 2014 წლის მაისიდან 30%-ით გაიზარდა სოფლის ექიმებისა და ექთნების ხელფასი (ექიმის ხელფასი გაუთანაბრდა 650 ლარს, 50-ის ნაცვლად, ექთნის - 45 ლარს, 30-ის ნაცვლად). განხორციელდა სოფლის ექიმებისათვის საჭირო სამედიცინო დოკუმენტაცის და „ექიმის ჩანთის“ (ექიმის ჩანთა მოიცავს მედიკამენტებს, ანტისეპტიკური საშუალებებს, ერთჯერად მოხმარების საგნებსა და ინსტრუმენტებს) ცენტრალიზებული შესყიდვა.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით, 2015 წლიდან მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, ხულო) სოფლის ექიმებს დაენიშნებათ სახელფასო დანამატი 30 ლარის, ხოლო ხელვაჩაურისა და ქობულეთის სოფლის ექიმებს - 150 ლარის ოდენობით. ასევე განხორციელდება მაღალი გამავლობის ავტომობილების შეძენა ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტების პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებისთვის.

სოფლის ექიმები წარმოადგენენ პირველადი ჯანდაცვის ექიმებს, რომლებიც, მრავალპროფილურ სამედიცინო მომსახურებას უწევს ყველა ასაკის ორივე სქესის პირს. პირველადი ჯანმრთელობის დაცვა კი, თავისი არსით, გულისხმობს უწყვეტ, ყოვლისმომცველ და კოორდინირებულ, უპირველესად საოჯახო მედიცინის სისტემაზე დაფუძნებულ, საზოგადოების თითოეული წევრისათვის ხელმისაწვდომ სამედიცინო მომსახურებას, რომელიც მოიცავს ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, დავადებების პრევენცის, ფართოდ გავრცელებული დავადებების სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ღონისძიებებს, მათ შორის, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვას, ოჯახის დაგეგმვას და ა.შ.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 209 წლის 16 ივლისის 24/ნ ბრძანების შესაბამისად, სოფლად პირველადი ჯანდაცვის ექიმად მუშაობის უფლება აქვს ყველა ექიმი-სპეციალისტს, გარდა შემდეგი საექიმო სპეციალობებისა: ფსიქიატრია, ნარკოლოგია, სექსოლოგია, ფსიქოთერაპია, ბავშვთა ფსიქოთერაპია, სამედიცინო გენეტიკა, ჰომეოპათია, კლინიკური ფარმაკოლოგია, სამედიცინო პარაზიტოლოგია, ლაბორატორიული მედიცინა, პათოლოგიური ანატომია-კლინიკური პათოლოგია, სასამართლო მედიცინა, სამედიცინო რადიოლოგია, ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, კომპიუტერულ-ტომოგრაფიული დიაგნოსტიკა, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, რადიოიზოტოპური გამოკვლევა, რადიაციული თერაპია. 2015 წლიდან განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდება სამედიცინო მომსახურების ხარისხის მართვის სისტემების შემუშავება/დანერგვაზე როგორც ამბულატორიული, ისე ჰოსპიტალური და ლაბორატორიული სერვისების ფარგლებში. აღნიშნული მოიცავს ხარისხის ინდიკატორების სისტემურ მონიტორინგს, მათ ინტეგრირებას ანგარიშგების ფორმებსა და ჯანდაცვის საინფორმაციო სისტემაში, შიდა აუდიტისა და აკრედიტაცის მექანიზმებს.

შემუშავდება პირველადი ჯანდაცვის განვითარების კონცეფცია და მოხდება მისი ეტაპობრივი დანერგვა. ჯანდაცვის სექტორში არსებული ინფრასტრუქტურის ანალიზის, სამედიცინო სერვისების დონების განსაზღვრისა და მოსახლეობის განსაკუთრებული საჭიროებების (მაგ.: მაღალმთიან რაიონებში და კონფლიქტის ზონების მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები და ა.შ.) გათვალისწინებით, საქართველოს მთავრობა ხელს შეუწყობს ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის შემდგომ განვითარებას, როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო ინვესტიციების ხელშეწყობით. დედათა და ბავშვთა სიკვდილობის შემცირების მიზნით მიმდინარეობს პერინატალური სერვისების ხარისხის გაუმჯობესების ღონისძიებების გატარება, რაც გულისხმობს პერინატალური სერვისების შეფასებას, ეფექტური პერინატალური სერვისების პრაქტიკის ხელშეწყობას, სერვისების რეგიონალიზაცის (დონებად დაყოფა) გეგმის შემუშავებას (USAID/Sustain-ის ხელშეწყობით პილოტირება დაიწყება იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში).
რკინადეფიციტურ ანემიასთან დაკავშირებული პერინატალური სიკვდილობის, ნადრევი მშობიარობების რიცხვისა და თანდაყოლილი ანომალიების განვითარების შემცირების მიზნით, 2014 წლის ივნისიდან ყველა ორსული უზრუნველყოფილია ფოლიუმის მჟავით ორსულობის 13 კვირამდე და რკინადეფიციტური ანემის დიაგნოზის შემთხვევაში - რკინის პრეპარატით, ორსულობის 26-ე კვირიდან.

დედათა და ბავშვთა გარდაცვალებისა და მკვდრადშობადობის აღრიცხვიანობის, გარდაცვალების მიზეზების განსაზღვრისა და ანალიზის გაუმჯობესების მიზნით იგეგმება სავალდებულო შეტყობინების სისტემის გაუმჯობესება, აქტიური ზედამხედველობის მექანიზმების ჩართვა. გაეროს ბავშვთა ფონდის ხელშეწყობით (UNICEF) დაიწყება ბინაზე ვიზიტების მოდელის პილოტირება 3 წლამდე ასაკის ბავშვებში განვითარების შეფერხების ადრეული გამოვლენის და მათი დროული გადამისამართების უზრუნველსაყოფად შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებებში.

იმუნიზაცის სისტემის გასაძლიერებლად მოხდება სერვისის მიწოდებისა და მონიტორინგის არსებული მოდელის გადახედვა, ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების ლოჯისტიკის ცენტრალიზებული სისტემის გაძლიერება და სერვისის მიმწოდებელთა მოტივაცის გაუმჯობესება. მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, სამინისტრო, სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან აქტიური თანამშრომლობით, კვლავაც აგრძელებს მუშაობას სამედიცინო მომსახურების მიწოდების გაუმჯობესების მიმართულებით"_ აღნიშნულია ნანუაშვილისთვის გაგზავნილ წერილში, რომელსაც ხელს მინისტრის მოადგილე, ზაზა სოფრომაძე აწერს.


ნახვა: 17


 ახალი ამბები
  • რატომ გადაუხადა პრემიერმა მადლობა გურიის გუბერნატორს, მერებს და დეპუტატებსდაბა ურეკში, „ქართული ოცნების“ დღეს გამართულ ყრილობაზე, პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გურიის გუბერნატორს, მუნიციპალიტეტების მერებს და მაჟორიტარ დეპუტატებს მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ მათი ჩართულობა ქვეყნის განვითარებისთვის აუცილებელია: „მინდა, მადლობა გადავუხადო როგორც რწმუნებულს გურიის რეგიონში, ასევე, მუნიციპალიტეტების მერებს, მაჟორიტარ დეპუტატებს. მათი ჩართულობა თქვენი პრობლემების ცენტრალურ ხელისუფლებასთან მოტანის საქმეში ძალიან მნიშვნელოვანია და მე არა ერთი შეხვედრა მქონია მათთან ამ პრობლემების მოგვარების მიზნით. დარწმუნებული ვარ, თქვენი ჩართულობით, ჩვენ გვექნება ის კონსოლიდაცია, რომელიც მოგვიტანს იმ ლოგიკურ შედეგს, რომელიც ჩვენს ბრძოლას უნდა მოჰყვეს საბოლოოდ აუცილებლად. ჩვენ შემოდგომაზე გვაქვს მნიშვნელოვანი საპრეზიდენტო არჩევნები _ “ქართული ოცნება” არჩევნებზე ღირსეული კანდიდატით წარდგება და ეს იქნება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გამარჯვება იმ გამარჯვებათა ჯაჭვში, რომლებსაც დღემდე ერთად მივაღწიეთ. ეს იქნება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ხმამაღალი სიტყვა, რომ “ქართული ოცნება” აკეთებს საქვეყნო საქმეს და ეს საქვეყნო საქმე გახლავთ ჩვენი ქვეყნის გამთლიანება და ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური სიძლიერე”, _ განაცხადა გიორგი ... ...
  • პრემიერმა ბახმაროს განვითარება დააანონსა: "მართლაც უნიკალური კურორტია""ბახმარო არის მართლაც უნიკალური კურორტი და ჩვენ ყოველმხრივ შევუწყობთ ხელს მის განვითარებას" _ ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დაბა ურეკის კულტურის სახლში, "ქართული ოცნების" რეგიონულ კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. მთავრობის მეთაურის თქმით, ბახმაროში მალე გარე ელექტრომომარაგების სარეაბილიტაციო სამშენებლო სამუშაოები დაიწყება: _ ზაფხულში დაიწყება კურორტ ბახმაროს გარე ელექტრომომარაგების სარეაბილიტაციო სამშენებლო სამუშაოები. ბახმარო არის მართლაც უნიკალური კურორტი და ჩვენ ყოველმხრივ შევუწყობთ ხელს მის განვითარებას. მზად არის ბახმაროს განვითარების გენერალური გეგმა და განვითარება მოხდება არა ქაოტურად, არამედ კანონზომიერად და გეგმის მიხედვით, _ განაცხადა გიორგი ... ...
  • " მნიშვნელოვანია პარტიის განახლებაც" _ პრემიერის მოწოდება გუბერნატორს, მუნიციპალიტეტების და პარტიის ხელმძღვანელებს„პარტია „ქართული ოცნება“ სერიოზულ რეფორმებს გადის და ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენგანის როლი“, _ განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დაბა ურეკში, „ქართული ოცნების“ ყრილობაზე, სადაც ოზურგეთის საოლქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე და ბიუროს წევრები აირჩიეს. სიტყვით გამოსვლისას, პრემიერმა რეგიონში გახორციელებულ და გასახორციელებელ პროექტებზე გაამახვილა ყურადღება და პარტიის განახლების აუცილებლობაზეც ისაუბრა: _  რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დასაფასებელია იმ ადამიანების ღვაწლი და როლი, რომლებიც ყველაზე რთულ პერიოდში “ქართული ოცნების” გვერდით დადგნენ და ქვეყანაში მნიშვნელოვანი გარდატეხა მოიტანეს.  რა თქმა უნდა, ასევე მნიშვნელოვანია პარტიის განახლებაც და სწორედ ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ახალგაზრდობის როლი. ამიტომ, მინდა მოვუწოდო ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელებს, სახელმწიფო რწმუნებულს, პარტიის ხელმძღვანელებს, ყველას _  მაქსიმალურად გავაძლიეროთ კომუნიკაცია ახალგაზრდობასთან, ჩავრთოთ ახალგაზრდობა აღმშენებლობის პროცესში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია საერთო საქვეყნო კონსოლიდაციისთვის, _ განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. შეგახსენებთ რომ დღეს გამართულ კონფერენციაზე „ქართული ოცნების“ ოზურგეთის  ორგანიზაციის თავმჯდომარედ გურიის გუბერნატორი, მერაბ ჭანუყვაძე ... ...
  • პრემიერი: "ჩვენ ნამდვილად გვაქვს სათქმელი ჩვენი მოსახლეობისთვის""მადლობა ყველა თქვენგანს იმ უმნიშვნელოვანესი წვლილისთვის, რომელიც თქვენ შეგაქვთ აღმშენებლობის პროცესში, პოლიტიკური გაერთიანება “ქართული ოცნების” გაძლიერების პროცესში. თქვენი წვლილი მომავალშიც იქნება უმნიშვნელოვანესი, ვინაიდან ჩვენ გვმართებს, დაწყებული საქმე ბოლომდე მივიყვანოთ და ჩვენი საქმის შედეგი უნდა იყოს კეთილდღეობა საქართველოს თითოეულ ოჯახში," _ ასე დაიწყო პრემიერმა თავისი გამოსვლა დაბა ურეკში, პარტია ქართული ოცნების" რეგიონულ კონფერენციაზე. მთავრობის მეთაურის თქმით, ხელისუფლებას მოსახლეობისთვის სათმელი ბევრი აქვს: "დღეს ჩვენ შეგვიძლია სიამაყით გადავხედოთ განვლილ პერიოდს და ჩვენ ნამდვილად გვაქვს სათქმელი ჩვენი მოსახლეობისთვის.  21 აპრილს 6 წელი შესრულდა პოლიტიკური გაერთიანება “ქართული ოცნების” დაფუძნებიდან. ბიძინა ივანიშვილის გარშემო გაერთიანდა საქართველოს მოსახლეობა, რათა შეეცვალა ჩვენს ქვეყანაში მანამდე არსებული რეალობა. რა თქმა უნდა, ეს უდიდესი ცვლილება უპირველეს ყოვლისა აისახა მეტი თავისუფლების მოტანაში და ეს თავისუფლება დღეს ყველა ნაბიჯზე იგრძნობა.  დღეს ჩვენს ქვეყანაში აღარ ართმევენ ქონებას, არ ირღვევა ადამიანის უფლებები ყოველ ნაბიჯზე, მოსახლეობას აღარ აქვს ხელისუფლების შიში და რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაც ვითარდება იმ სწორი გზით, რომელსაც საფუძველი ჩაეყარა 2012 წლის არჩევნებით" _ განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა.  პრემიერმა ვრცლად ისაუბრა ხელისუფლების მიერ გახორციელებულ პროგრამებზე და სამომავლო გეგმებზე: "ჩვენ, რა თქმა უნდა, კარგად ვაცნობიერებთ იმ პრობლემებსაც, რომლებიც ჩვენს ქვეყანაშია. პრობლემა უამრავია, ჩვენი მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი დღეს კიდევ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ არის, მაგრამ თანმიმდევრული ნაბიჯებით, ჩვენ, რა თქმა უნდა, მივაღწევთ იმას, რომ კეთილდღეობა მივა საქართველოს თითოეული მოქალაქის ოჯახში. ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი.  ჩვენი მთავარი მიზანი რა თქმა უნდა, გახლავთ ასევე ჩვენი ქვეყნის გამთლიანება. გამთლიანებისთვის არსებობს რეცეპტი, რომელიც “ქართულმა ოცნებამ” შემოიტანა - ეს არის პრაგმატული, სწორი და გონივრული საგარეო პოლიტიკა და ქვეყნის ეკონომიკურად გაძლიერება. ამას ვახორციელებთ ჩვეენ თქვენთან ერთად, თითოეული თქვენგანის მონაწილეობით და ეს აუცილებლად მიგვიყვანს სასურველ შედეგამდე" _ აღნიშნა გიორგი კვირიკაშვილმა. სიტყვის გამოსვლისას მთავრობის მეთაურს არც გურიის კურორტები დავიწყებია: _ გურიას აქვს ისეთი სიმდიდრე, რომლითაც არათუ რეგიონი, არამედ ბევრი დიდი ქვეყანაც კი ვერ დაიკვეხნის - ამ პატარა და ულამაზეს მიწაზე მთის კურორტებიც არის და ზღვისაც. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ავითვისოთ და დავტვირთოთ არსებული რესურსი და პოტენციალი. ეს ხალხისთვის დამატებითი შემოსავლის წყარო იქნება, _ თქვა პრემიერ-მინისტრმა და იმ პროექტებზეც გაამახვილა ყურადღება, რომლებიც გურიაში ფონდ "ქართუს" დაფინანსებით გახორციელდა.   ... ...
  • ოზურგეთში ეკა ნინიძის სასამართლო პროცესი დასრულდა, მექვაბიშვილის _ გადაიდოდღეს, ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში კარგა ხანს გაგრძელდა სასამართლო პროცესი, რომელიც სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის ყოფილი დირექტორის, ეკატერინე ნინიძის სარჩელს  განიხილავდა. მოსამართლე მარინა კიკნაძემ განაცხადა, რომ გრძელდება საქმის განხილვა და   წინა პროცესზე გაცხადებული მოსაზრება, ორი მსგავსი სარჩელის გაერთიანების შესახებ, როგორიცაა ავთანდილ მექვაბიშვილის და ეკა ნინიძის საქმე, სასამართლომ გააანალიზა და  არ დაეთანხმა, რადგან ეს გამოიწვევს საქმის გაჭიანურებას. მხარეს არ აქვს გასაჩივრების უფლება.  რაც შეეხება მესამე პირის ჩართვას, სასამართლო არც ამ მოთხოვნას  დაეთანხმა, ოღონდ მხარეს აქვს გასაჩივრების უფლება.  მოსამართლემ ამის შემდეგ მოსარჩელე მხარეს მოუსმინა. თვითონ ეკა ნინიძე, სხდომას არ ესწრებოდა. მისმა ადვოკატმა,  გიორგი ხუროშვილმა კიდევ ერთხელ გააცნო სასამართლოს დავის არსი: მოსარჩელე ეკა ნინიძე მიიჩნევს, რომ რეორგანიზაცია შესაძლოა იყოს მუშაკის გათავისუფლების საფუძველი, არასწორია. გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტიდან გამოთხოვილი მტკიცებულებები ცალსახად მიუთითებენ, რომ  რეორგანიზაციის შედეგად შტატების შემცირებას ადგილი არ ჰქონია. ამიტომ მოითხოვდნენ სასამართლო წესით  ეკატერინე ნინიძის აღდგენას და ასევე, იძულებითი განაცდურის ანაზღაურებას. ამასთანავე, გიორგი ხუროშვილმა აღნიშნა, რომ აქ მთავარი მიზეზი ის არის, რომ ეკა ნინიძე არჩევნების პერიოდში არ იყო ახლანდელი მერის კოტე შარაშენიძის მხარდამჭერი და ამ გათავისუფლების ნამდვილი მიზეზი პოლიტიკური მოტივია. მუნიციპალიტეტის მერიის იურისტებმა ლაშა თავაძემ და მიხეილ შილაკაძემ, რომლებიც მოპასუხე მხარეს წარმოადგენენ,  ისაუბრეს ორი მუნიციპალიტეტის გაერთიანების შედეგად წარმოქმნილ ერთ სტრუქტურაზე, სადაც, ასევე, ორი სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი გაერთიანდა და აქედან გამომდინარე, ვაკანტური იყო მხოლოდ ერთი ადგილი. „ეკა ნინიძის სამსახურიდან საავადმყოფო ფურცელზე გასვლა შეუტყობინებლად მოხდა და თუ თავად არ შეეძლო, ვინმეს მეშვეობით მაინც უნდა მომხდარიყო“, _ აღნიშნა ლაშა თავაძემ. ლაშა თავაძემ,  ასევე, ისაუბრა იმ გარემოებაზე, რომ თუ ეკა ნინიძეს სამსახურის გაგრძელების სურვილი ჰქონდა, იმ ათი დღის ვადაში უნდა შეეტანა განცხადება, სანამ ახალი კადრი დაინიშნებოდა  და შესაძლებელი იყო, სხვა შედეგი დამდგარიყო. მიხეილ შილაკაძემ თქვა, რომ ორი მუნიციპალიტეტის გაერთიანების შედეგად სამსახურებიც გაერთიანდა და შეიქმნა ახალი ა(ა)იპ ორგანიზაცია  და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, მობილობა არ ვრცელდებოდა. „რომ შემოეტანა ეკა ნინიძეს განცხადება, მერი განიხილავდა. ამ შემთხვევაში კი მხოლოდ მაკა ჭყონიას განცხადება იყო და მერი არ იყო არანაირად ვალდებული, რომ ადგილი შეეთავაზებინა. ამიტომ მოსარჩელის განცხადება უსაფუძვლოა და არ უნდა დაკმაყოფილდეს“, _ თქვა მან. გია ხუროშვილმა საპასუხოდ თქვა, რომ  ეს ახალი ორგანიზაცია არის  უფლებამონაცვლე  იმისა, რომელიც გაუქმდა. ამიტომ ორი დირექტორიდან შეიძლებოდა ერთის დატოვება ან სულაც ორივესი - არსებობს გენერალური დირექტორის და დირექტორის პრეცედენტი. ყოველ შემთხვევაში,  არანაირი საჭიროება არ იყო გარედან ახალი კადრის შემოსაყვანად, _ თქვა მან.  საბოლოოდ, როგორც მოსამართლე მარინა კიკნაძემ აღნიშნა, ეკა ნინიძის სასამართლოს სარეზოლუციო ნაწეილი 27 აპრილს, პარასკევს, 2 საათზე გამოცხადდება. რაც შეეხება ავთანდილ მექვაბიშვილის სასამართლო პროცესს, ის გადაიდო მოსამართლის ავადმყოფობის გამო.   როგორც ცნობილია, მექვაბიშვილი  ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის დირექტორი იყო და  გაათავისუფლეს. ახლა კი  აღდგენას და განაცდურის ანაზღაურებას ... ...

არქივი

ზაფრანი

კაზუარი - საშიში ფრინველი დედამიწაზე

კაზუარი - ერთადერთი სახეობაა კაზუარისებრთა...

როგორ შევაწყვეტინოთ ბავშვს ტირილი?

ბევრი ახალგაზრდა მშობელი შეშფოთებულია იმის...

22 წლის მოდელი აუქციონზე ქალიშვილობას ყიდის

22 წლის პორტუგალიელი მოდელი აუქციონზე...

რა სარგებელი მოაქვს საღეჭ რეზინს

 აშშ-ში, მშრალი კანონის დროს, არომატული...

ახალგაზრდობის ელექსირი

ცოტა ხნის წინ მღრნელებზე ჩატარებული...

ნაადრევი გაჭაღარავების მიზეზები

ნაადრევი გაჭაღარავების მიზეზი გენეტიკაზე უფრო...
კარმიდამო ჩემი

როგორ ავიმაღლოთ იმუნიტეტი

იმუნიტეტი ეს არის ორგანიზმის დამცველობითი...

ბროკოლი გულს დაავადებებისგან იცავს

ორთქლზე მომზადებული კომბოსტო ბროკოლი გულის...

ეთნოგრაფიული ნივთების კოლექციონერის მიზნები და გულისტკივილი

დღეს საქართველოში მრავალი ეთნოგრაფიული მუზეუმი...

როდის დავთესოთ და როგორ მოვუაროთ ბოსტნეულს ღია გრუნტში

მარტის ბოლოს და აპრილის დასაწყისში...

შინაური პირუტყვის პროფილაქტიკა საგაზაფხულოდ

გამოზამთრებულ შინაურ პირუტყვს, მსხვილფეხა თუ...

თხილის პირველი საგაზაფხულო წამლობის პრინციპი

ვაგრძელებთ რჩევების მიცემას იმ ადამიანებისთვის...

გრძელდება თხილის პლანტაციების შეწამვლა გულის სიდამპლის წინააღმდეგ

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გრძელდება  თხილის...

ფლორა გულის სამსახურში

თქვენი "გულის" ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში დაგეხმარებათ...

დავიცვათ დედაბუნება _ ვუნახავთ თუ არა ტყეს შვილებს?

ბუნებასთან ადამიანების ურთიერთობა ყოველთვის იყო,...