შესრულებული სამუშაოების ფარგლებში დაუსაბუთებლად გადახდილი 71, 9 ათასი ლარი

მთავარი თემა

შესრულებული სამუშაოების ფარგლებში დაუსაბუთებლად გადახდილი 71, 9 ათასი ლარი

9 იან. 2015, 01:41:22

როგორ ხდებოდა  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  მხრიდან  მუნიციპალიტეტში შპს - ების მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება და ახორციელებდა თუ არა მუნიციპალიტეტი შესყიდვებს, სახელმწიფო შესყიდვების გვერდის ავლით, ამასთან დაკავშირებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 -2013 წლების საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტის დასკვნაში აღნიშნულია:

"2012 წელს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობის მოთხოვნათა გვერდის ავლით განახორციელა სხვადასხვა საქონლისა და სამუშაოების შესყიდვა საერთო ღირებულებით 71, 8 ათასი ლარი. შეძენილი საქონელი არ იყო ასახული ორგანიზაციის შესყიდვების წლიურ გეგმაში და არც სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიეწოდა ანგარიში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ. შედეგად მუნიციპალიტეტის მიერ არ არის უზრუნველყოფილი სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობით განსაზღვრული შესყიდვის პროცესის ანგარიშვალდებულება, გამჭვირვალობა და მონეტარული ზღვრების დაცვა.
აუდიტის ჯგუფმა ვერ მოიპოვა სარწმუნო მტკიცებულებები გაწეული ხარჯის მიზნობრიობის შესახებ. შესაბამისად ჯგუფი ვერ გამოთქვამს მოსაზრებას ხარჯის გაწევისას რამდენად არის გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის ინტერსები",
_ აღნიშნულია აუდიტის დასკვნაში.

2012 წლის პირველი ივლისის შემდგომ გაფორმებული ხელშეკრულებების ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ ხარჯები ანაზღაურებულია ფაქტობრივად გაწეული დანახარჯების დოკუმენტების წარმოდგენის გარეშე.
2013 წელს გამარტივებული შესყიდვების ფორმით გაფორმებული ხელშეკრულებებით (20 შეთხვევა), სამუშაოს შემსრულებლებს ეკისრებოდათ ვალდებულება, რომ ნებისმიერი საქონლის შეძენის დოკუმენტაცია წარედგინათ შემსყიდველისათვის. მიუხედავად აღნიშნული მოთხოვნისა, სამუშაოს შემსრულებლებთან მუნიციპალიტეტმა ანგარიშსწორება განახორციელა ფაქტობრივი დანახარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტების გარეშე.

მუნიციპალიტეტის მიერ გაწეული ხარჯების, შესრულებულ სამუშაოებთან შესაბამისობით დასადგენათ აუდიტის ჯგუფის მოთხოვნით, სამუშაოების შემსრულებლებმა ფაქტობრივად გაწეული ხარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია არასრულად აუდიტის მიმდინარეობისას წარუდგინა ოზურგეთს მუნიციპალიტეტს, სადაც აღნიშნული დოკუმენტაციის ანალიზით გამოვლენილია შემდეგი გარემოებები:

"2012 წლის აგვისტოში ოზურგეთს მუნიციპალიტეტსა და შპს " ე.ე.ე" -ს შორის გაფორმებულია ექვსი ხელშეკრულება, საერთო ღირებულებით 548, 8 ათასი ლარი, რომელიც ითვალისწინებდა მუნიციპალიტეტის სოფლებში გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულებას. აღსანიშნავია, რომ "ე.ე.ე." -ს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაკვეთით შესრულებული სამუშაოების დაწყებამდე არ გააჩნდა მსგავსი სამუშაოების შესრულების გამოცდილება. მუნიციპალიტეტმა აუდიტს ჯგუფს ვერ წარუდგინა საკმარისი და შესაფერი მტკიცებულებები იმასათან დაკავშირებით, თუ რა კრიტერიუმებით იქნა შერჩეული აღნიშნული შემსრულებელი.
მიუხედავად გამოუცდელობისა, მუნიციპალიტეტმა შპს "ე.ე.ე"-სთან გააფორმა 2 ხელშეკრულება გამარტივებული შესყიდვის ფორმით, ხოლო 4 ხელშეკრულება გაფორმებულია პირდაპირი შესყიდვით ( თანხები გამოყოფილია პრეზიდენტის ფონდიდან) გამარტივებული შესყიდვით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება - 248, 1 ათასი ლარი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ ანაზღაურებულია ფაქტობრივად გაწეული დანახარჯების დოკუმენტების წარმოდგენის გარეშე.

2012 წლის 14 აგვისტოს გაფორმდა ხელშეკრულება #309, რომელიც ითვალისწინებდა დვაბზუ-მელექედურის გზის მოხრეშვითი სამუშაოების შესრულებას, ღირებულებით 145, 1 ათასი ლარი, შპს " "ე.ე.ე" -ის ხელმძღვანელის განმარტებით, სამუშაოების მიმდინარეობისას შპს " ე.ე.ე" განკარგავდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერიაში იჯარით აღებულ კარიერს, საიდანაც იღებდა მოხრეშვისთვის გამოყენებულ ინერტულ მასალებს. შპს " ე.ე.ე." -ის ხელმძღვანელის მიერ წარმოდგენილი კალკულაციის მიხედვით 1 კუბ. მ ღორღის ფასი შეადგენდა- 9.3 ლარს, ხოლო #2 -ის მიხედვით, მასალის ღირებულება შეადგენდა - 12 ლარს, ხოლო ტრანსპორტირების ღირებულება - 4, 45 ლარს, წარმოდგენილი ფორმა #2 მიხედვით, მასალის ღირებულება შადგენდა - 12 ლარს, ხოლო ტრანსპორტირება - 16, 8 ლარს.

შპს " ე.ე.ე" გზის მოსახრეშად გამოიყენა 2400 კუბ.მ. ღორღი. სხვაობა კალკულაციით განსაზღვრულ ფასსა და ფორმა #2 ით წარმოდგენილს შორის შეადგენს - 50, 6 ათას ლარს. გარდა აღნიშნულისა, ფორმა #2 -ის მიხედვით გზის მორწყვით სამუშაოებზე გახარჯულია 10, 2 ათასი ლარი, რაც მოიცავდა ასევე წყლის ღირებულებას. სამუშაოს შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირის განმარტებით მოსარწყავი მანქანის იჯარაზე გაცემულია 0, 4 ათასი ლარი, ხოლო წყალი აღებულია უფასოდ მდინარე ნატანებიდან. აღნიშნულ სამუშაოებზე ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ვერ იქნა წარმოდგენილი.

მიმწოდებელს სამუშაოების შესასრულებლად დაქირავებული ჰყავდა მექანიზმები, რომელთა საჯარო ღირებულება შეადგენდა 52, 5 ათას ლარს, ხოლო შესრულებული სამუშაოების მიხედვით, მანქანა - მექანიზმების საიჯარო თანხაზე დარიცხულია გეგმური დაგროვება (8%) და ზედნადების ხარჯები ( 10%) , რაც ჯამურად შეადგენს 11, 1 ლარს.

ზემოთ აღნიშნულის შედეგად და წარმოდგენილი დოკუმენტების მიხედვით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს # 309 ხელშეკრულებით შესრულებული სამუშაოების ფარგლებში, შპს " ე.ე.ე." - ისათვის დაუსაბუთებლად აქვს გადახდილი 71, 9 ათასი ლარი", _ აღნიშნულია აუდიტის დასკვნაში.
 ახალი ამბები
  • ქორწინების რეგისტრაციის წესში ცვლილებები შევიდაიუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის ახალი ბრძანებით, ქორწინების სარიტუალო წესი შეიცვალა. შესაბამისი ბრძანება „საკანონმდებლო მაცნეზეა“ ხელმისაწვდომი. კერძოდ, სპეციალური სარიტუალო მომსახურებით და ადგილზე მომსახურებით (შენობის გარეთ მომსახურება) ქორწინების რეგისტრაციისას საქორწინო სივრცეში დასაშვებია დასაქორწინებელ პირებთან ერთად იმყოფებოდნენ მხოლოდ მათი მშობლები, ასევე მოწმეები და ერთი ფოტოოპერატორი. სავალდებულოა საქორწინო სივრცეში მყოფ პირთა შორის რეკომენდებული სოციალური დისტანციის დაცვა. ეს დროებითი წესი თბილისის იუსტიციის სახლის შენობაში მდებარე ქორწინების სახლის მიმართ - 2020 წლის 29 მაისიდან; ხოლო, თბილისში, უზნაძის ქ. №2-ში მდებარე ქორწინების სახლის მიმართ -2020 წლის 31 მაისიდან ... ...
  • ლანჩხუთში დამოუკიდებლობის დღე აღნიშნესსაქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, 26 მაისი, სხვა ქალაქების მსგავსად ლანჩხუთშიც მოკრძალებულად აღინიშნა. ტრადიციისამებრ, მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელმა პირებმა საქართველოს პირველი რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე, ნოე ჟორდანიას ბიუსტი ყვავილებით შეამკეს. „მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას საუკუნის წინ დაედო საფუძველი. ნიშანდობლივია, რომ დამოუკიდებლობის აქტზე ხელმომწერი 14 პირი სწორედ ლანჩხუთიდანაა. მინდა მივულოცო თითოეულ ლანჩხუთელს და სრულიად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. გამთლიანება, განვითარებულ და ძლიერ საქართველოში ცხოვრებას გისურვებთ“, _ აღნიშნა ლანჩხუთის მერმა ალექსანდრე ... ...
  • ძვირადღირებული ინფრასტრუქტურული პროექტი და უკმაყოფილო მოსახლეობა ლანჩხუთშილანჩხუთში აღმაშენებლის ქუჩის მოსახლეობამ გამაფრთხილებელი საპროტესტო აქცია გამართა. საქმე ისაა, რომ ამ ქუჩაზე, რომლიც ავტობანს უნდა დაუკავშირდეს, გარკვეული სახის იფრასტრუქტურული სამუშაოები მიმდინარეობს. აქ იფრასტრუქტურული სამუშაოები რამდენიმე თვის წინ დაიწყო და პროექტის შესაბამისად, რომლის ღირებულებაც ორი მილიონ 900 ათასი ლარია, იგეგმება სანიაღვრე არხების გაახლება, ტროტუარების მოწყობა და გზის საფარის დაგება. თუმცა, ირკვევა, რომ სამუშაოების მიმდინარეობის ხარისხით ადგილობრივი მოსახლეობა უკმაყოფილია და მათი ნაწილი ეჭვობს, რომ სამშენებლო სამუშაოები სტადარტების დარღვევით მიმდინარეობს. მოსახლეობის თქმით, უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების გამო მათი ეზოები იტბორება და თუ არ გამოსწორდება არსებული ხარვეზები, სამუშაოების დასრულების შემდეგ ადგილობრივები გაცილებით ცუდ მდგომარეობაშია ... ...
  • სალომე სამადაშვილი 2011 წლის 26 მაისის აქციის დაშლაზე - არ მახსოვს, რა აქციაზე მელაპარაკებითარ მახსოვს, რა აქციაზე მელაპარაკებით, – ასე უპასუხა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენელმა, სალომე სამადაშვილმა საქართველოს პირველი არხის კითხვას, რამდენად სწორი იყო 2011 წლის 26 მაისის აქციის დაშლის ფორმა. „რომელ აქციაზე მეკითხებით. არ მახსოვს, რა აქციაზე მელაპარაკებით. 2011 წლის 26 მაისს რა აქცია გაიმართა, ქალბატონ ბურჯანაძეს გულისხმობთ? თქვენ თუ გულისხმობთ იმას, რომ იყო მცდელობა, ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრიობის, დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეს ჩაშლილიყო სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილი შესაბამისი ღონისძიებები, რაც ფაქტობრივად იყო თავდასხმა საქართველოს სახელმწიფოზე და ჩვენს სახელმწიფო ინტერესებზე და ეს ყველაფერი ხორციელდებოდა იმ ხალხის მიერ, რომლის საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია, ყველამ ვიცით, არის მიმართული ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლისგან, ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოს უნდა დაეცვა საკუთარი სახელმწიფოებრივი ინტერესები. თუმცა, რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხაროა, თუ რა პროცესში მოხდა შესაბამისად ძალის გადამეტება. თუმცა, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, განსხვავებით, მაგალითად, როდესაც გავრილოვის პარლამენტში მომყვანმა ხელისუფლებამ შემდგომ დაარბია საკუთარი თანამოქალაქეები და დღემდე გამოუძიებელი რჩება ყველა ეს საქმე და დაზარებულის სტატუსიც არ მიუნიჭებიათ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც რეზინის ტყვიები ესროლა „ქართულმა ოცნებამ“ სერგეი გავრილოვის გამო, განსხვავებით ამისგან, მე რამდენადაც მახსოვს, 26 მაისს ძალის გადამეტების შემთხვევები იყო გამოძიებული და შესაბამისად, დასჯილი“, – აღნიშნა სალომე სამადაშვილმა. კითხვაზე, უქმნის თუ არა უხერხულობას ნინო ბურჯანაძესთან თანამშრომლობა, სალომე სამადაშვილმა განაცხადა: „მე მიმაჩნია, რომ მათ შორის იმ ადამიანებს, რომლებსაც მე შეიძლება ბევრ რამეში არ ვეთანხმები, აქვთ უფლება, მიიღონ მონაწილეობა დემოკრატიულ თავისუფალ არჩევნებში ქვეყანაში, რადგან ქართველმა ხალხმა უნდა განსაზღვროს, ვის მიანიჭებს ის ნდობას და დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ხალხი შესაბამის პასუხს გასცემს არჩევნებზე ყველა პოლიტიკოსის პირად გადაწყვეტილებას და პოლიტიკურ არჩევანს, თუმცა თავისუფალ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება და დემოკრატიული სტანდარტებით ჩატარებული არჩევნების უფლება აქვს ყველა პოლიტიკურ ძალას, მიუხედავად იმისა, თუ მე რას ვფიქრობ მათ შეხედულებებზე“. წყარო:  ... ...
  • რა ცვლილებები შედის საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტშისაქართელოს კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, ცვლილებები შედის საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში. პროექტის ინიციატორები საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები გიორგი კახიანი, გურამ მაჭარაშვილი და ირაკლი კობახიძე არიან. „რეგლამენტში ცვლილების განხორციელება გამოწვეულია იმით, რომ კონსტიტუციაში განხორციელებული ცვლილებით იცვლება მათ შორის, დასახელებებიც. კონსტიტუციაში წერია, სიტყვა - ოპოზიცია და არ არის უმცირესობა, შესაბამისად, ხდება პარლამენტის სტრუქტურის ოპტიმიზაცია, მათ შორის კომიტეტებისაც. ასევე, კონკრეტდება საპარლამენტო ცხოვრებაში როგორც უმრავლესობაში შემავალი ასევე, ოპოზიციაში არსებული ფრაქციების მონაწილეობა. როგორც ასეთი, სუბიექტები - უმრავლესობა და უმცირესობა აღარ იქნება. აუცილებლად იქნება ის, რომ პარლამენტის წევრების უმრავლესობა - მინიმუმ 76 პარლამენტის წევრი მთავრობას ჩამოაყალიბებს, მაგრამ უმრავლესობა, როგორც საპარლამენტო სუბიექტი, რომელსაც თავისი აპარატი ეყოლება - ეს აღარ იქნება", განმარტა საპროცედური საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარემ, გურამ მაჭარაშვილმა. მისი თქმით, უმრავლესობაში შესვლის უფლება აქვს როგორც ფრაქციას ასევე, უფრაქციო პარლამენტის წევრებს. ხოლო, საპარლამენტო უმრავლესობის გარეთ დარჩენილი ყველა ფრაქცია და უფრაქციო დეპუტატი იქნება ოპოზიცია. რეგლამენტის ახალი პროექტით, ერთი პოლიტიკური პარტიის ან საარჩევნო ბლოკის წარდგენით არჩეულ პარლამენტის წევრებს უფლება არა აქვთ შექმნან ერთზე მეტი ფრაქცია. სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის ან/და საარჩევნო ბლოკის წარდგენით არჩეული პარლამენტის წევრების მიერ საერთო ფრაქციის შექმნა დაუშვებელია. პარლამენტის ყველა წევრი, რომელიც არ შედის საპარლამენტო უმრავლესობაში, განეკუთვნება საპარლამენტო ოპოზიციას. „ოპოზიცია იქნება ყველა ის დეპუტატი, რომელიც იქნება უმრავლესობის გარეთ. აი ეს ცვლილებები იწვევს ყველა სხვადასხვა მუხლებში ცვლილების განხორციელებას, რადგან დამოუკიდებელი დეპუტატის ნაცვლად, იქნება უფრაქციო დეპუტატი, ეს ასევე იწვევს კვოტების განაწილების წესის ცვლილებას, ასევე ვიცესპიკერების განაწილების კვოტებს და არეგულირებს კომიტეტის თავმჯდომარეების, მისი მოადგილეების განაწილების პროცესს. ძირეული ცვლილებები არის ის რომ კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოყვანა როგორც უმრავლესობის და უმცირესობის არარსებობის და უმრავლესი წევრების შეკრების სახით, ასევე კვოტების განაწილების სახით", - განმარტა კანონპროექტის ერთ-ერთმნა ინიციატორმა. მისი თქმით, მცირდება ვიცესპიკერების რაოდენობა, და იგი ჩამოვიდა სამზე, მათ შორის ერთი კვოტა არის ოპოზიციის. საკანონმდებლო ინიციატივის სახით, ცვლილება ასევე ეხება კომიტეტების შემცირებას. ახალი რეგლამენტით პარლამენტს სულ სულ განსაზღვრულია 13 კომიტეტი ეყოლება. ესენია: • ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის; • განათლებისა და მეცნიერების; • გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების; • დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის; • ევროპასთან ინტეგრაციის; • თავდაცვისა და უშიშროების; • იურიდიულ საკითხთა; • რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის; • საგარეო ურთიერთობათა; • საპროცედურო საკითხთა და წესების; • საფინანსო-საბიუჯეტო; • კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და დიასპორის საკითხთა; • ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა.". „აგრარულ საკითხთა კომიტეტი დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტთან გაერთიანდება, ხოლო დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის შემთხვევაში, შესაბამისი მიმართულება გაერთიანდება კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საკითხებთან ერთად, ერთ კომიტეტში; თავის მხრივ, კულტურის კომპონენტი გამოეყოფა განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტს. პარლამენტის რეგლამენტში განსახორციელებელი ცვლილებები თანმდევ პროექტებში ცვლილებას იწვევს , რაც ძირითადად ტექნიკური ხასიათისაა. ეს ცვლილებები ამოქმედდება მეათე მოწვევის პარლამენტისთვის, რომელსაც საშუალება ექნება დაიწყოს ფუნქციონირება ახალი კონსტიტუციის და პარლამენტის ახალი რეგლამენტის შესაბამისად", - განაცხადა გურამ ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ რა გახსოვს სკოლიდან?

გამოქვაბულში ქვევიდან ზევით აღმართულ წარმონაქმნებს...

ტესტი _ აქვს თუ არა თქვენს ერუდიციას ფართო ჰორიზონტი

ეიფელის კოშკი ზაფხულში 15 სანტიმეტრით...

ტესტი _ რამდენად ერკვევი სხვადასხვა სფეროში

რომელია ყველაზე პატარა სახელმწიფო მსოფლიოში?

ტესტი _ როგორ იცნობ გარე სამყაროს?

რომელ ცხოველს შეუძლია უწყლოდ გაძლება...

კარმიდამო ჩემი

აღვადგინოთ ქართული დაფნა

გასულ საუკუნეში, დაფნა, ჩაისა და...

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

ვუშველოთ ციტრუსოვნებს

25 წლის მანძილზე, დასავლეთ საქართველოს...

საკურა_ იაპონიაში გაზაფხულის სიმბოლო, მალე სამტრედიაშიც აყვავდება

საკურა-იაპონიაში გაზაფხულის სიმბოლო, ულამაზესი ალუბლის...

ფუტკრის რძე _ ოცდამეერთე საუკუნის ჯადოსნური წამალი

საქართველოს ბუნება ყოველგვარ პირობას ქმნის...

როგორ დავიბრუნოთ ფუტკრის მართვე

გაზაფხულის მოახლოებისთანავე ნებისმიერმა მეფუტკრემ თუ...

მსხვილნაყოფა ციტრუსი _ "ოიუ" (Citrus Oiu)

საქართველოს მოსახლეობისთვის ციტრუსოვანი კულტურებიდან ყველაზე...

"გვაქვს უთვალავი ფერითა!"

ოზურგეთელი, პროფესიით ფარმაცევტი და ხელოვანი...

"დეკემბერა" საოცარი საშობაო ყვავილია

ალბათ, არც ერთი ყვავილის შესახებ...

როგორია ტყის მარწყვი და რა სასარგებლო თვისებები გააჩნია

გაზაფხულის დადგომისთანავე, ადამიანებს უდიდესი სურვილი...

რას ფიქრობთ სოფლის მეურნეობის დახმარების პროგრამაზე?