საქართველო, გერმანია, ბრიტანეთი _ ხარჯები, რომლის მიზნობრიობა აუდიტმა ვერ დაადგინა

მთავარი თემა

საქართველო, გერმანია, ბრიტანეთი _ ხარჯები, რომლის მიზნობრიობა აუდიტმა ვერ დაადგინა

2015 იან 9 15:03:59

2012 წელს, საქართველოს მთავრობის განკარგულების  საფუძველზე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაევალა სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებული მოსახლეობისათვის სასოფლო- სამეურნეო წარმოების ინტენსიფიკაციის ფარგლებში განხორციელებული და მიმდინარე პროექტების გაცნობა-დათვალიერებისა და ექსტენციის სადგურებში ფერმერთათვის ახალი ტექნოლოგიების შესახებ კვალიფიციური ინფორმაციის მიწოდების მიზნით, ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდის“ ანგარიშზე 1,545,000 ლარის გადარიცხვა, რომელიც ფონდმა მიიღო 2012 წლის 6 მარტს.

საქართველოს მთავრობის განკარგულებით, საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის იმავე მიზნებისათვის დამატებით გამოიყო 1,200,000 ლარი, რომელიც ფონდის ანგარიშზე ჩაირიცხა 2012 წლის 19 ივლისს. ამრიგად, 2012 წელს პოპულარიზაციის (აგროტურის) პროექტის ფარგლებში ფონდისთვის გამოყოფილმა თანხამ სულ შეადგინა 2,745,000 ლარი.

ფონდის გამგეობის სხდომის ოქმის თანახმად, მომზადებული იყო პროექტის გეგმა, რომელიც მოიცავდა განსახორციელებელი ღონისძიებების ჩამონათვალს. კერძოდ: 2012 წლის აპრილის შუა რიცხვებიდან სექტემბრის თვის ჩათვლით, მოეწყობოდა ტურები ქვეყნის თითქმის ყველა სოფელში
მცხოვრები დაინტერესებული პირებისათვის (საორიენტაციოდ, სულ 40,000-მდე ადამიანისთვის) განხორციელებული და მიმდინარე სასოფლო-სამეურნეო პროექტების გაცნობა-დათვალიერების მიზნით. პროექტი ითვალისწინებდა ტურების სატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფას წინასწარ დაგეგმილ ობიექტებზე გადასაყვანად. ფერმერებისათვის/გლეხებისათვის ობიექტების გაცნობას და სათანადო ინფორმაციის მიწოდებას განახორციელებდნენ ფონდის მიერ დაქირავებული გიდები.

ობიექტების გაცნობა-დათვალიერების შემდგომ, ტურის მონაწილეებს გადაეცემოდათ სამახსოვრო სასაჩუქრე პაკეტები (ბრენდირებული საკანცელარიო ნივთები, ფონდის მმართველობაში შემავალი საწარმოს მიერ წარმოებული და სოფლის მეურნეობის დარგობრივი სახელმძღვანელოს ნაბეჭდი გამოცემა). ტურის მონაწილეები უზრუნველყოფილი იყვნენ სასმელი წყლითა და ერთჯერადი კვებით.

საქართველოს 10 რეგიონში შეირჩა 40 სადემონსტრაციო ობიექტი, სადაც უნდა შეკრებილიყვნენ ფერმერები განხორციელებული და მიმდინარე სასოფლო-სამეურნეო პროექტების გაცნობა-დათვალიერების მიზნით.

ტურის ხანგრძლივობა დღის მანძილზე დაახლოებით 5-6 საათი იყო, გრაფიკი წინასწარ მუშავდებოდა თითოეული რეგიონისთვის.

პროექტის ფარგლებში მიღებული თანხიდან (2,745,000 ლარი) აუთვისებელი თანხა 560,000 ლარი (აუთვისებლობა გამოიწვია პროექტის დაგეგმილ ვადაზე ადრე შეწყვეტამ) დაბრუნებულია სახელმწიფო ხაზინის ანგარიშზე, ხოლო დარჩენილი თანხით - 2,185,000 ლარით, წარიმართა პროექტი.

პროექტის ფარგლებში  ხელფასებსა და სასტუმროს ხარჯებზე  240,521 ლარი დაიხარჯა;  ტრენინგებსა და ადმინისტრაციული ხარჯებზე 21,585 ლარი;  მარკეტინგსა და მასთან დაკავშირებული ხარჯებზე 697,871 ლარი; საწვავსა და ავტომანქანის ხარჯებზე 564,139 ლარი და კვებაზე  661,029 _   სულ 2,185,14511 ლარი.

აგროტურს წარმართვდნენ გიდები, რომლებიც აგრარული უნივერსიტეტიდან (სტუდენტები) კონკურსის საფუძველზე შეირჩნენ და გაიარეს სპეციალური მომზადება( ტრენინგი ჩაატარა შპს „აგროგეო +“).

შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე, სულ დაქირავებული იყო 26 გიდი, ხოლო სატრანსპორტო საშუალებების (ავტობუსები, მიკროავტობუსები) სამართავად - 21 მძღოლი.

შრომითი ხელშეკრულებით გიდებისა და მძღოლების ყოველთვიური ანაზღაურება (გადასახადების გარეშე) შეადგენდა 100 ლარს, ამასთანავე თითოეულ ტურზე დამატებით უნაზღაურდებოდათ მძღოლებს 35 ლარი, ხოლო გიდებს 30 ლარი. პროექტის მიმდინარეობას ხელმძღვანელობდა 4 მენეჯერი.

სულ განხორციელდა დაახლოებით 520 აგროტური და გიდების, მძღოლებისა და მენეჯერების დარიცხულმა ხელფასმა შეადგინა 157,894 ლარი.

მძღლოლებთან და გიდებთან დადებული შრომითი ხელშეკრულების თანახმად, დამქირავებელი (ფონდი) უზრუნველყოფდა შემსრულებლის (გიდი/მძღოლი) შრომის ანაზრაურების გადახდას მხარეთა შორის შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

_ წარმოდგენილი დოკუმენტაციით, მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველი იყო ტაბელი. ფაქტობრივად, გიდებისა და მძღოლების ხელფასების დარიცხვის საფუძველს წარმოადგენდა მხოლოდ ტაბელი, მხარეთა შორის არ არის გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტი, რაც შეუსაბამობაშია ხელშეკრულების მოთხოვნებთან, _ წერია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნაში, რომელიც უწყებამ არასამეწარმეო „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს“ (ყოფილი ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდის“) 2012 და 2013 წლებში სახელმწიფო სახსრებით განხორციელებული საქმიანობის შესაბამისობის დასადგენად ჩაატარა.

ოფიციალური დოკუმენტაციის თანახმად, პროექტის ფარგლებში 50,094 ლარი გახარჯულია გიდების, მძღოლებისა და პროექტის მენეჯერების სასტუმროსა და სხვა თანმდევი სამივლინებო ხარჯების ასანაზღაურებლად.

წარმოდგენილი დოკუმენტების მიხედვით გაწეულია 2,185,145 ლარის ხარჯი, ანუ ბიუჯეტით გათვალისწინებულზე 145 ლარით მეტი, რაც ფონდის მიერ საკუთარი სახსრებითაა დაფარული. 2012 წლის 27-28 აპრილს, შპს „ინტურისტ პალასში“ (ქ. ბათუმი), საკონფერენციო დარბაზისა და სასტუმროს მომსახურების შესყიდვაზე გადახდილია 12,613 ლარი. სასტუმროს ნომრები გათვალიწინებული იყო 88 კაცზე, თანხით - 5,344 ლარი, ხოლო ბანკეტის ხარჯი შეადგენდა 7,269 ლარს.

იმავე მომსახურების შესყიდვა განხორციელდა 2012 წლის 5 ივნისს, ღირებულებით 19,919 ლარი. სასტუმროს ნომერი გათვალისწინებული იყო 131 კაცზე, თანხით 9,473 ლარი, ხოლო საბანკეტო მომსახურებისთვის - 10,446 ლარი.

_ წარმოდგენილ დოკუმენტებში არ ჩანს ვის გაეწია სასტუმრო და საბანკეტო მომსახურება შპს„ინტურისტ პალასში“ (ქ. ბათუმი). შესაბამისად, შეუძლებელია პერსონების იდენტიფიცირება დაგაწეული ხარჯის (სულ - 32,532 ლარი) მიზნობრიობის დადგენა. ფონდის განმარტებით, ზემოთ აღნიშნული მომსახურებებით ისარგებლეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და მის მმართველობაში შემავალი სსიპ-ის თანამშრომლებმა პროექტის მიმდინარეობის გაცნობის მიზნით, რაც დოკუმენტურად არ დასტურდება.

ასევე მივლინების ხარჯების ანაზღაურების შესახებ არსებული ნორმატიული აქტის მოთხოვნის გაუთვალისწინებლად, ანაზღაურებულია გიდებისა და მძღოლების სასტუმროს ხარჯებთან ერთად კვების თანხა, 746 ლარის ოდენობით, _ წერია დასკვნაში.

პროექტის ფარგლებში  სარეკლამო მომსახურებაში (სარეკლამო ვიდეორგოლების დამზადება) 320,636 ლარია დახარჯული;  საჩუქრებში (ფერმერის წიგნი და საკანცელარიო საგნები) 180,893ლარი;  ღვინოში (5 ლ ტევადობის სადილზე, დანარჩენი საჩუქრად) 109,186 ლარი; 26 მაისის ღონისძიებებზე (გამოფენა "დამზადებულია საქართველოში") 31,843 ლარი; პოლიგრაფიული მომსახურებაზე (დაბეჭდილია ბადე/სტიკერები) 54,314 ლარი;  სხვადასხვა მომსახურებაზე ( გახმოვანების აპარატის ქირა) 1,000 ლარი _ სულ 697,872 ლარი.

_ ფონდის მხრიდან ვერ იქნა წარმოდგენილი დოკუმენტაცია (სია პერსონალური მონაცემებით), რომელიც შესაძლებელს გახდიდა იმ პირების (მოსახლეობის) იდენტიფიცირებას, თუ ვის გადაეცა საჩუქრები. შესაბამისად, აუდიტის ჯგუფი მოკლებულია შესაძლებლობას, გამოთქვას მოსაზრება აღნიშნული - 180,893 ლარის ოდენობის ხარჯის რეალობაზე. პროექტის ფარგლებში შპს „გრუზვინპრომ“-ისგან შეძენილია 109,186 ლარის ღირებულების ღვინო (მათ შორის: 100,479 ლარის საჩუქრის სახით გადასაცემად, ხოლო 8,707ლარის სადილზე მისართმევად). აღნიშნული ხარჯის გაწევა პროექტის მიზნების მისაღწევად, აუცილებლობას არ წარმოადგენდა, ამდენად იგი შეიძლება ჩაითვალოს არამიზნობრივ ხარჯად, _ ვკითხულობთ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნაში.

საწვავი და ავტომანქანის ხარჯები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ფონდს აგროტურის განსახორციელებლად უსასყიდლო თხოვების წესით გადასცა 10 ერთეული „ჰიუნდაის“ მარკის 45-ადგილიანი ავტობუსი. ფონდმა პროექტის ფარგლებში შეიძინა 3 ერთეული „ფორდის“ მარკის მიკროავტობუსი (144,662 ლარი) და აგროტურის მონიტორინგისთვის ავტომანქანა ჯიპი - „ჰიუნდაი სანტაფე“ (25,130 ლარი).

სატრანსპორტო საშუალებები გადანაწილდა რეგიონებში. ავტობუსების საშუალებით ხდებოდა 42, ხოლო მიკროავტობუსებით - 15 ფერმერის გადაადგილება.
აგროტურის განსახორციელებლად, სულ შეძენილია 280,477 ლარის ღირებულების საწვავი. მათ შორის: 32,782 ლარის ღირებულების 14,200 ლიტრი ბენზინი, 247,695 ლარის ღირებულების 103,000 ლიტრი დიზელი.

პროექტის ფარგლებში ჩამოწერილია 102,022 ლიტრი დიზელი და 14,200 ლიტრი ბენზინი. მიუხედავად პროექტის დასრულებისა, სექტემბერსა და ოქტომბერში ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებზე ჩამოწერილია 7,141 ლიტრი დიზელის საწვავი, რაც ფონდის განმარტებით, განპირობებული იყო რეგიონებში საჩუქრების სახით დარჩენილი ნაშთების ტრანსპორტირებისათვის.

_ თითოეულ ავტობუსსა და მიკროავტობუსზე დამონტაჟებული იყო GPS მოწყობილობა, რომლითაც უნდა გაკონტროლებულიყო მათი გადაადგილება, თუმცა ფონდს არ გააჩნია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილების შესახებ GPS სისტემის მიერ დაფიქსირებული ინფორმაცია, ამიტომ ვერ ხერხდება იმის იდენტიფიცირება, თუ როდის და სად გადაადგილდებოდა აღნიშნული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები. შესაბამისად, შეუძლებელია 280,477 ლარის ღირებულების საწვავის ხარჯვის მიზნობრიობის დადგენა, _ წერია დასკვნაში.

კვების ხარჯები

პროექტის ფარგლებში, მოწვეული სტუმრებისა და თანამშრომელთა კვების მიზნით, ფონდსა და შპს „ორ წუთს“ შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, შპს „ორი წუთი“ ახორციელებდა კვებითი მომსახურების გაწევას დღეში ერთხელ, „შვედური სუფრით“ (ერთი კაცის კვების ღირებულება თავდაპირველად 13 ლარი, შემდეგ 19 ლარი). მომსახურების მიწოდება ხდებოდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში.

წარმოდგენილი დოკუმენტების მიხედვით პროექტის ფარგლებში, სხვადასხვა დღეებში, 34,072 მოწვეულ სტუმარს გაეწია კვებითი მომსახურება, რომლის ღირებულებამაც შეადგინა 629,800 ლარი.

ასევე სხვადასხვა დღეებში, ჯამში 420 სტუმარზე - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლებზე, გაწეულია 8,976 ლარის ხარჯი ( ხელშეკრულების მიხედვით ერთი კაცი კვების თანხა თავდაპირველად შეადგენდა 19,2ლარს, შემდეგ 23ლარს).

ფონდსა და ინდ. მეწარმე „აბესალომ კვირკველიას“ შორის გაფორმებულია ხელშეკრულება, რომლის საგანს წარმოადგენდა საბანკეტო მომსახურების შესყიდვა, ღირებულებით 5,000 ლარი. ერთ პერსონაზე სტანდარტული პაკეტით მომსახურების ღირებულება შეადგენდა 16.30 ლარს.

ხელშეკრულებასა და მიღება-ჩაბარების აქტში (მომსახურების ღირებულებამ შეადგინა 4,679 ლარი) არ არის მითითებული სად გაიმართა ბანკეტი, რამდენ პერსონაზე ან ვისთვის იყო გათვალისწინებული საბანკეტო მომსახურება.

_ კვებით მომსახურებაზე შედგენილ მიღება-ჩაბარების აქტებში მითითებულია მხოლოდ კვებით მოსარგებლეთა (ფერმერების/გლეხებისა და სამინისტროს თანამშრომელთა) რაოდენობა. ვერ იქნა წარმოდგენილი დოკუმენტაცია (სია პერსონალური მონაცემებით), რომელიც შესაძლებელს გახდიდა იმ პირების იდენტიფიცირებას, ვისზეც იქნა გაწეული აღნიშნული ხარჯები. შესაბამისად, აუდიტის ჯგუფი მოკლებულია შესაძლებლობას, გამოთქვას მოსაზრება აღნიშნული 661,029 ლარის ოდენობის ხარჯის რეალობაზე.
მიუხედავად სექტემბრის დასაწყისში პროექტის მოსალოდნელი შეწყვეტისა, სექტემბერში შეძენილია წყალი „სნო“ 20,600 ცალი (ამ პერიოდში ნაშთად იყო დარჩენილი 5,212 ბოთლი), რაც მიუთითებს პროექტის ხარჯების არასწორად დაგეგმვასა და ზოგადად, არაეფექტიან მუშაობაზე. აღსანიშნავია, რომ მოგვიანებით აღნიშნული წყლის ნაშთი 25,812 ცალი ბოთლი უსასყიდლოდ გადაეცა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს.
ამრიგად, 2,185,000 ლარის ათვისებაზე წარმოდგენილი არასრულყოფილი დოკუმენტებიდან გამომდინარე ვერ დგინდება ხარჯების გაწევის რეალობა, რაც შეუძლებელს ხდის დადგინდეს მისი მიზნობრივობა. თანამედროვე ტექნოლოგიების პოპულარიზაციის პროექტის ძირითადი მიზანი იყო სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებული მოსახლეობისათვის სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ინტენსიფიკაციის ფარგლებში განხორციელებული და მიმდინარე პროექტების გაცნობა-დათვალიერებისა და ფერმერთათვის ახალი ტექნოლოგიების შესახებ კვალიფიციური ინფორმაციის მიწოდება. თუმცა, არ არსებობს არანაირი დოკუმენტი, ინფორმირებულ ფერმერთა ვინაობის შესახებ. შედეგად, აუდიტის ჯგუფი ვერ გამოთქვამს რწმუნებას პროექტის განხორციელებით მიღწეული შედეგის შესახებ,
 
_ აღნიშნავენ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში.

ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის, ღვინისა და სამზარეულოს პოპულარიზაცია (ქ. ლონდონი)

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წერილით, ფონდს დაევალა 2012 წლის ივლისში ქ.ლონდონში საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის ორგანიზებით, ქართული კულტურის, სპორტის, ღვინისა და სამზარეულოს პოპულარიზაციის მიზნით დაგეგმილი „ქართული დღეების“ გამართვისათვის საჭირო ღონისძიებების დაფინანსება.

საქართველოს მთავრობის განკარგულებით , ქ.ლონდონში აგროსასურსათო პროდუქციის, ღვინისა და სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიებების მოწყობის დაფინანსების მიზნით, საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გამოეყო 100,000 ლარი ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდისთვის“ გადასაცემად.

2012 წლის 29 ივლისიდან 2012 წლის 12 აგვისტოს ჩათვლით, ქ.ლონდონში დაგეგმილი ღონისძიებებისათვის ფონდის მიერ პროდუქციისა და მომსახურების შესყიდვაზე გაწეულია 178,436 ლარის ოდენობის ხარჯი, ფონდის მხრიდან თანადაფინანსების თანხამ შეადგინა 78,436 ლარი.

სს „სასტუმროებისა და რესტორნების მენეჯმენტ „ჯგუფ - ემ გრუპთან“ გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტში არ ფიქსირდება ღონისძიებაში მონაწილე პირების რაოდენობა და ვინაობა.

წარმოდგენილია ხარჯების ზოგადი ჩამონათვალი: ავიაბილეთების, ვიზების, მზარეულების ანაზღაურებისა და შესაძენი კვების პროდუქტების ჩამონათვალი, სულ 77,962 ლარის ოდენობით.

წარმოდგენილი ინვოისის საფუძველზე, ქ.ლონდონში APARTMENTS OF LONDON LTD-ისაგან შეძენილ იქნა სასტუმროს, პავილიონის იჯარისა და მოწყობის მომსახურება, სადაც გაიმართა ქართული აგროსასურსართო პროდუქციის, ღვინისა და სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. 2012 წლის 14 მაისს გადარიცხულია 32,750 გირვანქა სტერლინგი, საიდანაც 26,000 გირვანქა სტერლინგი შეადგენს 4 თვის ქირის ღირებულებას, ხოლო 6500 გირვანქა სტერლინგი გადარიცხულია საგარანტიოდ.

ღონისძიება მიმდინარეობდა 2012 წლის 29 ივლისიდან 2012 წლის 12 აგვისტოს ჩათვლით. გაურკვეველია რატომ არის 4 თვის ვადით დაქირავებული და ასევე ვერ დადგინდა იმ პირთა რაოდენობა და მონაცემები, ვინც სარგებლობდა ამ აპარტამენტებით.

6500 გირვანქა სტერლინგი წარმოადგენდა ავანსს, რომელიც ექვემდებარებოდა უკან დაბრუნებას, თუმცა ლონდონიდან გამოგზავნილი CHECK OUT REPORT-დან ჩანს, რომ გაურკვეველი პირების მიერ მიყენებულ იქნა მატერიალური ზარალი თანხით - 4,008 გირვანქა სტერლინგი და შესაბამისად, ფონდის ანგარიშზე დაბრუნებულია მხოლოდ 2,492 გირვანქა სტერლინგი.

ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის, ღვინისა და სამზარეულოს პოპულარიზაცია (ქ.ბერლინი)

საქართველოს მთავრობის განკარგულებით13, გერმანიაში, ქ.ბერლინში ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის, ღვინისა და სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიების გამართვის მიზნით, მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გამოეყო 360,000 ლარი, ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდისათვის“ გადასაცემად.

სააგენტოს მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციით, 2012 წლის 24-27 მაისს გერმანიაში, ქ. ბერლინში ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის, ღვინისა და სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიებების მოწყობის მიზნით, სს „სასტუმროებისა და რესტორნების მენეჯმენტ ჯგუფი-ემ გრუპისგან" შესყიდულ იქნა სხვადასხვა სახის პროდუქცია და მომსახურება ღირებულებით 79,325 ლარი, ასევე SOVADA IMS LTD -ისგან პავილიონის იჯარისა და სასტუმროს მომსახურება -364,931ლარი, სულ 444,256 ლარი. ფონდის მხრიდან თანადაფინანსებამ შეადგინა 84,256 ლარი.

ფიზიკური პირის ქ.ბერლინიდან დაბრუნების თარიღად მითითებულია 30-31 მაისი (ღონისძიება იმართებოდა 24-27 მაისს), უცნობია მათი დაყოვნების მიზეზი.

მიუხედავად იმისა, რომ ღონისძიება იმართებოდა 24-27 მაისს, ერთ-ერთი მზარეული გაემგზავრა 2012 წლის 17-18 მაისს, რომლის ხარჯმაც შეადგინა 2,306 ლარი (მ.შ. ბილეთი: თბილისი-მიუნხენი-ბერლინი-ვარშავა-თბილისი - 2,064 ლარი, ხოლო სასტუმრო - 242 ლარი). ასევე აღნიშნული პიროვნება ქ. ბერლინში გაემგზავრა 21 მაისს და ჩამოფრინდა 30 მაისს. აუდიტის ჯგუფმა ვერ მოიპოვა მტკიცებულება 17-18 მაისს ამ პიროვნების გერმანიაში გამგზავრების აუცილებლობასთან დაკავშირებით.

SOVADA IMS LTD-ის მიერ წარმოდგენილია 2 ინვოისი საერთო თანხით - 175,000 ევრო. აღსანიშნავია, რომ SOVADA IMS LTD -სთან ხელშეკრულება გაფორმებული არ არის და შესაბამისად, არც მიღება-ჩაბარების აქტია შედგენილი. ინვოისების მიხედვით, შესყიდულია პავილიონის იჯარისა და სასტუმროს მომსახურება.

წარმოდგენილი დოკუმენტაციით ვერ ირკვევა მომსახურების სახეები და პირობები, ვინ და რამდენმა სტუმარმა მიიღო აღნიშნული მომსახურება. შესაბამისად, აუდიტის ჯგუფი მოკლებულია შესაძლებლობას, გამოთქვას მოსაზრება აღნიშნული 364,931 ლარის ოდენობის ხარჯის რეალობაზე.
 ახალი ამბები
  • ერთიანობა ჩვენთვის გადამწყვეტია – რ2 “P.S”-ის გუნდმაც დატოვარუსთავი 2 P.S-ის გუნდმაც დატოვა. განცხადება გადაცემის ფეისბუქის გვერდზე გავრცელდა.  "რუსთავი 2-ის 25-წლიან ისტორიასთან ერთად დასრულდა საქართველოს ყველაზე ხანგრძლივი ისტორიის მქონე ანალიტიკური გადაცემა „პოსტსკრიპტუმიც“. სატელევიზიო ფორმატი, რომელსაც ამ წლების განმავლობაში არ დაუკარგავს უმაღლესი რეიტინგი და მაყურებელი. პირველიდან უკანასკნელ დღემდე ჩვენ ვირჩევდით საზოგადოებისთვის ყველაზე საინტერესო თემებსა და მოვლენებს, გიყვებოდით არა მხოლოდ იმას, რა მოხდა, არამედ იმას, რატომ მოხდა, როგორ მოხდა და რა გაგრძელება ექნებოდა. საქართველოს უახლესი ისტორია იწერებოდა გადაცემით, რომელსაც მაყურებელი ყოველ კვირას, 9 საათზე ელოდა და რომელსაც ამ ქვეყნის ყველაზე გამოცდილ და ნაბრძოლ ჟურნალისტთა და ოპერატორთა პატარა გუნდი ამზადებდა. რამდენიმე დღის წინ სრულიად გაუფრთხილებლად მოგვიხსნეს საავტორო გადაცემის წამყვანი და ასევე საინფორმაციო სამსახურის უფროსი, რის შესახებაც მხოლოდ პირდაპირი ეთერით გავიგეთ. ეს გადაწყვეტილება აღარ გვიტოვებს არჩევანს - მრავალჯერადი დაპირების მიუხედავად, წაგვერთვა შესაძლებლობა, ვაკეთოთ ისეთი გადაცემა, როგორსაც ვაკეთებდით და ვთქვათ ის, რასაც ვთვლით საჭიროდ. სარედაქციო დამოუკიდებლობასთან ერთად, ერთიანობა და გუნდურობა ჩვენთვის გადამწყვეტია. ამიტომ ერთობლივად მივიღეთ მტკივნეული გადაწყვეტილება, დავუტოვოთ ბიძინა ივანიშვილს ჩვენი ხელით ნაშენები დაცარიელებული ტელევიზია და გუნდისგან დაცლილი „პოსტსკრიპტუმი“ - მხოლოდ ლოგო და მხოლოდ სახელი - იმისთვის, რომ ისევ ერთად გავაგრძელოთ იმავე საქმის კეთება. ჩვენს მაყურებელს არ ეღალატება. არ გემშვიდობებით! გვინდა გითხრათ - ნახვამდის. ნახვამდის და მომავალ შეხვედრამდე! სულ მალე!", - წერია ... ...
  • უკანონო მშენებლობები, ბოძების მოთხრა-დარჭობის სტიქიური პროცესი გომისმთაზე 13 აგვისტოს, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სახალხო დღესასწაული "გომისმთობა 2019" გაიმართა, თუმცა, სადღესასწაულო განწყობის მიუხედავად, გომისმთაზე ასულს ყურადღების მიღმა არ დაგრჩებათ მიწაზე დაყრილი ბოძები, რომლებიც რამდენიმე დღის წინ, ოზურგეთი მუნიციპალიტეტის მერიის ინიციატივით, ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებმა ბულდოზერებით მოთხარეს. ამის პარალელურად, ახლად ამოთხრილი ორმოებიც ჩანს, რომელსაც, აქაურთა თქმით, ნაწვიმარზე სოკოც ვერ ასწრებს ამოსვლას, ისე სწრაფად ჩნდებიან _ რაც მეტია ზეწოლა, უფრო სწრაფად ჩნდება ახალი ორმოები. _ აგერ მოთხრილია ბოძი, გვერდით დატოვებულია. კიდევ იქით მოთხრილი, მერე ისევ დატოვებული. ვინც მოთხარა, როგორ მიხვდა _ რომელია კანონიერი და რომელი უკანონო? აქ ხომ ყველაფერი მოსწრებაზეა უკვე და დღეს რომ მოთხარო, ხვალ დილას ორმოს ვიღაც მაინც ამოიღებს, რომ სასწრაფოდ მოინიშნოს სამოსახლო და ასევე, ჩქარა დაიწყოს სახლის მშენებლობა _ იმედოვნებენ, რომ აშენებულს ვერავინ წაართმევთ. ვის დააჯერებ, რომ ამ განუკითხაობისას, აქ ყველაზე მეტად ხელისუფლების წარმომადგენლები არ იხეირებენ?! ამიტომ, მაქსიმალურად უნდა იქნეს მიღებული გადამწყვეტი ზომები, რომ უკანონო მშენებლობები, ბოძების მოთხრა-დარჭობის სტიქიური პროცესი რაიმე რეგულაციით შეჩერდეს, _ გვეუბნებიან გომისმთაზე მყოფი დამსვენებლები, რომლებიც, ძირითადად, გურიის მცხოვრებლები არიან. როგორც ყოველდღიურობა გვიჩვენებს და ადგილზე მისვლისას ჩანს, მოთხრის პროცესმა უკანონო მშენებლობები უფრო დააჩქარა _ გომისმთაზე ასულთ არაერთი სამშენებლო მასალით დატვირთული მანქანა დაგვხვდა. გარდა ამისა, აქ მიმდინარე მშენებლობებს შორის, უკვე იციან, რომელს არ უნდა შეეხოს არავინ. მაგალითად, ერთ-ერთ ადგილზე, სადაც, დაახლოებით, 400 კვ.მ. ფართობზე ფუნდამენტის ჩასხმის სერიოზული სამუშაოებია დაწყებული, გვითხრეს, რომ ეს ერთ-ერთი მღვდლისაა, რომელიც იქით გვერდზე ცოლისძმას უშენებს სახლს, აქეთ _ ცოლისდას და კიდევ სხვა ახლობელსაც, მაგრამ როგორ ეტყვიან რაიმეს, უხერხულიაო. ახლახან, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომაზე, კომისიის თავმჯდომარემ ლავრენტი ბიგვავამ წარმოადგინა რეკომენდაციების პროექტი, რომლითაც სააგარაკო სახლების იმ მშენებლებს, რომლებსაც კურორტზე სახლის 30 პროცენტი აქვთ აშენებული, არ შეუშლიან ხელს და ნებას დართავენ, გააგრძელონ მშენებლობა(?),დანარჩენებს კი _ არა... რაკი კურორტზე არსებული განუკითხავი ვითარების დასაძლევად, ბარიერი მისივე დღევანდელი სტატუსია, კომისიის წევრებმა უმწეობა გამოთქვეს დღევანდელი მდგომარეობის მოსაგვარებლად. კომისიის თავმჯდომარის ლავრენტი ბიგვავას მოსაზრება ასეთია: "აუცილებელია მუნიციპალიტეტის შესაბამისმა სამსახურებმა, არსებული მძიმე მდგომარეობის კანონის ჩარჩოებში მოქცევის მიზნით, კურორტის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის და სხვა ნორმატიული აქტების მიღებამდე, დაგეგმოს და განახორციელოს ქმედითი ღონისძიებები, რომელიც არც სააგარაკო სახლების მეპატრონეებს დააზიანებს და არც კურორტის შემდგომ განვითარებას შეუშლის ხელს". ეს წინადადება ოფიციალურად კარგად ჟღერს, თუმცა, ეწინააღმდეგება 30%-იან შეღავათს, რომლის დადგენა რა მოსაზრებას ექვემდებარება, ბუნდოვანია. ასევე, ბუნდოვანია კომისიისა და უმრავლესობის ფრაქციის წევრების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება _ შემუშავდეს სარეკომენდაციო წერილი, რომელიც სამხარეო ადმინისტრაციას და მუნიციპალიტეტის მერიას გადაეგზავნება. გაურკვეველია, რა უნდა დაადგინოს სამხარეო ადმინისტრაციამ და მუნიციპალიტეტის მერიამ _ როგორ დართავს ნებას მას, ვინც სახლის 30% ააშენა, ან როგორ შეუშლის ხელს, ვისაც მხოლოდ ახლად ჩაბეტონებული ბოძები აქვს და თუ ის სასულიერო პირი იქნება?! გომისმთაზე უკანონო მშენებლობის პროცესი, ჯერჯერობით, შეუქცევადია, რასაც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომაზე განხილული საკითხი _"გომისმთაზე არსებული მდგომარეობა და მიღებული გადაწყვეტილება", ალბათ, ძნელად შეაჩერებს. "გურია ნიუსი" გომისმთაზე არსებული უკანონო მშენებლობების რთულ პროცესს აქტიურად ... ...
  • ფეშენებლური ვილების მიღმა _ რა ხდება შეკვეთილში და რა პრეტენზიები აქვს დამსვენებელს ხელისუფლებასთანშავი ზღვის ნაპირას, მდინარე ნატანების შესართავთან, ზღვის დონიდან 2 მეტრზე, ოზურგეთიდან 21 კილომეტრის დაშორებით მდებარე კურორტ შეკვეთილის ბუნებრივი სამკურნალო ფაქტორები _ ზღვისპირა ნოტიო სუბტროპიკული ჰავა, ზღვის წყალი და მაგნიტური ქვიშაა. როგორც მედიკოსები ამბობენ, ჰაერის, მზისა და ქვიშის აბაზანები გულსისხლძარღვთა, ნერვიული სისტემის ფუნქციური დაავადებებს, მეორად ანემიას, რაქიტს, პერიფერიულ ნერვულ სისტემისა და სახსრების დაავადებებს შველის. შესაბამისად, წლების განმავლობაში კურორტი დამსვენებელს არ უჩიოდა. ბოლო წლებში, შეკვეთილის სახელი საერთაშორისო საძიებო სისტემებშიც გამოჩნდა, რასაც ხელი"ციცინათელამ","მინიატურულმა საქართველომ","მუსიკოსების პარკმა","ბლექ სი არენამ" და სასტუმრო"პარაგრაფმა" მნიშვნელოვნად შეუწყვეს. თუ ინტერნეტმასალებს დაეყრდნობით, გაიგებთ, რომ შეკვეთილში დასვენებისა და გართობისთვის საუკეთესო პირობებია. თუმცა, ეს ყველაფერი ერთ ზოლში _ იქ, სადაც ფეშენებლური ვილები და გასართობი ობიექტებია. დანარჩენი უბნები ადგილობრივ ხელისუფლებას უყურადღებოდ აქვს მიტოვებული _ იქ არც გზაა, არც სანაგვე ურნები, არც დასასვენებელი ადგილები. უფრო მეტიც, იმ ადგილებში, სადაც უამრავი ტურისტი კარვებითა და მანქანებით მიდიან, ბალახის მოთიბვითაც კი არავინ იწუხებს თავს. ამ ადგილებში გზა ისეა დაზიანებული, რომ ძლიერ სიცხეშიც კი ტალახია... ტყეში, ეკალ-ბარდებთან ერთად უამრავი ნაგავი ყრია, რაც დამსვენებლების სამართლიან უკმაყოფილებას იწვევს: _ უნიკალური კურორტია ძალიან დიდი პოტენციალით, თუმცა, მის კეთილმოწყობაზე, როგორც ჩანს, შერჩევით ზრუნავენ _ მდიდარი ხალხის სახლებთან გზაცაა, განათებაც და სისუფთავეც. ის ადგილები კი, სადაც ჩვეულებრივი ადამიანები ყოველდღიურად დადიან, როგორც ჩანს, არავის ადარდებს, _ აღნიშნავენ დამსვენებლები. მოუწესრიგებელ კურორტზე ყურადღებას უცხოელი ტურისტებიც ამახვილებენ: _ არაჩვეულებრივი კურორტია _ კარგი ზღვა, ჰაერი, თუმცა, ძალიან მოუწესრიგებელი. საპიკნიკე ადგილები არ არსებობს, კარავსაც ვერ ვშლით ნორმალურად, რადგან ყველგან ტალახი და ეკლებია. არადა, ინტერნეტში სხვა რამ იძებნება, _ აღნიშნეს"გურია ნიუსთან" საუბრისას პოლონელმა ტურისტებმა. მათ მსგავსად ფიქრობენ სხვა ქვეყნებიდან ჩამოსული ტურისტებიც და ადგილობრივებიც: _ დასუფთავების მანქანა მხოლოდ მდიდრულ ვილებთან და ბიძინა ივანიშვილის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე დადის. ალბათ, იმისთვის, რომ ივანიშვილს და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებს, რომლებსაც შეკვეთილში ფეშენებლური კოტეჯები აქვთ, დაანახონ, თუ როგორ მუშაობენ. იმ მხარეს ასუფთავებენ, უვლიან და აქეთ, სადაც უამრავი ტურისტია და ჩვეულებრივი ადამიანები ყოველდღე მოდიან, არც კი იყურებიან. არაერთხელ ვთხოვეთ ოზურგეთის მერიას, რომ ეს ტერიტორიებიც დაესუფთავებინათ, გზა მოეწესრიგებინათ, ეკალ-ბარდები მოეჭრათ, თუმცა, უშედეგოდ. არადა, ხელისუფლებას რომ ჰკითხო, ტურიზმის განვითარება მათი პრიორიტეტია. ეს პრიორიტეტი როგორაა დალაგებული, თქვენც ხედავთ, _ გვიყვებიან შეკვეთილში ჩასულებს. იმის გასაგებად, თუ რატომ ასუფთავებენ მხოლოდ ერთ ნაწილს და რატომ არ ითვალისწინებენ ჩვეულებრივი ადამიანების თხოვნას, ოზურგეთის მერთან დაკავშირება ვცადეთ. თუმცა, კონსტანტინე შარაშენიძემ, ჩვეულებას არ უღალატა და "გურია ნიუსის" სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. გურიის გუბერნატორმა, ზურაბ ნასარაიამ თავდაპირველად გვითხრა, რომ შეკვეთილი ერთი კვირის წინ დასუფთავდა. თუმცა, მას შემდეგ, რაც ვუთხარით, რომ საპირისპირო სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა გაგვაჩნდა და რომ ის ადგილები, სადაც ფეშენებლური ვილები არ დგას (განსაკუთრებით ე. წ."კაპროვანი") ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, გვითხრა, რომ აუცილებლად გაარკვევდა: _ ზუსტად არ ვიცი, ლოკაციები სად დაასუფთავეს. ამიტომ, დავუძახებ დასუფთავების სამსახურს, გავერკვევი და შესაბამის მითითებებს მივცემ, _ აღნიშნა ... ...
  • ცხოველთა დაცვის ფედერაციის წარმომადგენელი: "გურულები ძაღლების მიმართ აგრესიულები ხართ!"მიუსაფარი ძაღლების საკითხი მწვავედ დგას ოზურგეთში _ აქ, უახლოეს თვეებში, გასულ წლებზე რომ არაფერი ვთქვათ, არაერთი მოქალაქე დაკბინა ქუჩაში მოხეტიალე ძაღლებმა, მათ შორის, ბავშვიც იყო. 16 აგვისტოს, ოზურგეთის აგრარულ ბაზარში მიუსაფარმა ძაღლმა მოქალაქე დაკბინა _ მელექედურელი მამაკაცს, რომელიც ბაზარში შევიდა, მოულოდნელად ძაღლი უკნიდან ეცა. როგორც თვითმხილველები ჰყვებიან, კაცი შემობრუნდა და მოგერიებას შეეცადა, თუმცა, დაეცა და ძაღლი ზემოდან მოექცა. კაცმა იმდენი მოახერხა, რომ ყელში წვდა და სახეზე კბენის საშუალება არ მისცა. ცხოველის მოგერიება ვერც ირგვლივ შემოხვეულმა ხალხმა მოახერხა და სამაშველო სამსახური გამოიძახეს. _ სამაშველო სამსახური გამოვიძახეთ, ისეთი ამბავი იყო. აგერ, ბაზარში მომუშავე ავთო ჩხაიძემ იმარჯვა და ძაღლი მოაშორა წაქცეულ კაცს. თუ აქაურობას არ მოაშორეს ეს ძაღლები, შეჭამს ვიღაცას და მერე მიხედავენ, ალბათ, _ ამბობს ბაზარში დასაქმებული აბელ ფრანგულაშვილი. ბაზარში მომუშავე ქალბატონის, მანანა ფერცულიანის თქმით, ისიც დაკბინა მიუსაფარმა ძაღლმა და დღემდე მკურნალობს. _ ამ ძაღლებს დღეში რამდენჯერ ვაჭმევ, არ ვიცი. მაინც მე დამკბინეს. რა უნდა ვქნა? ვინმემ თუ არ მოაგვარა ეს საკითხი, კარგად არ დასრულდება ამ ძაღლების პარპაში. ახლახან რომ ბავშვი დაკბინა, მთელმა ოზურგეთმა იცის, _ გვითხრა ქალბატონმა მანანამ. ბადრი ჭაფოძე, ბაზარში მომუშავე: "მეც მახსოვს ამ ძაღლების კბილი. ვის დატოვებენ ესენი, რომ არ უკბინონ? მანქანიდან გადმოვედი და მეცა უცებ. დაგელაპარაკება თუ რა? მიუსაფარი ძაღლებიაო, რომ იძახიან, მიუსაფარი ადამიანი დაკბინა, აგერ, აჩიკო ჭაფოძე _ არც სახლი აქვს, არც არავინ ჰყავს და იმას უპატრონონ. ძაღლიც ცოდოა და ადამიანიც. შეგვჭამონ მაშინ. გამოუშვან, რაც ძაღლებია, "ბირკის" დაბნევა შველის?!" ლილი დოლიძე, ბაზარში მომუშავე ქალბატონი: "საშინელებას ვუყურე! ბაზარში შესულ კაცს პირდაპირ ეცა, კაცი წაიქცა და ძაღლი ყელში წვდა. ვკიოდით. ისევ კაცმა იმარჯვა და არ მისცა საშუალება, სახეზე ეკბინა. სამაშველო სამსახურში დავრეკეთ... აქ თითქმის ყოველდღე ასეთი ამბავია. რაღაც ღონისძიება გაატარონ, სასწრაფოდ. ხალხს ვერ გაუვლია _ ყველგან ძაღლი დადის ან წევს..." დალი ქერქაძე, მაღაზიაში მომუშავე ქალბატონი: "ფეხით სიარულს ვინ დაეძებს, ველოსიპედით ვერ გაუვლიათ ღამით ადამიანებს. იკითხეს ამბავი? რომ დაწერთ, ვიღაცამ ხომ უნდა გაატაროს ღონისძიება? თუ საპროტესტო აქცია მოვაწყოთ მაინცდამაინც?" ოზურგეთის სერვისცენტრის უფროსმა თენგიზ ქუტიძემ "გურია ნიუსთან" თქვა, რომ ძაღლი, რომელმაც მოქალაქე დაკბინა იდენტიფიცირებულია და მალე გადაიყვანენ თავშესაფარში: _ ბაზარი კერძო ტერიტორიაა და თუ იქიდან ოპერატიულად მოგვმართავენ ასეთ დროს, ჩვენ რეაგიბას არ დავაყოვნებთ, _ გვითხრა ქუტიძემ. "გურია ნიუსი" ცხოველთა დაცვის ფედერაციის, გურია-აჭარის ზონის წარმომადგენელს, გულო ფუტკარაძეს დაუკავშირდა და შექმნილი მდგომარეობის შესახებ ესაუბრა. _ ძაღლი არავის კბენს, თუ არ უყვირე და დაარტყი. გურულები განსაკუთრებით აგრესიულები ხართ ძაღლების მიმართ (?!) მე ერთი თვის განმავლობაში დავდივარ მთელ გურიაში. ლიხაურის გადასახვევიდან ვიწყებ, ურეკსა და ნატანებში ჩავდივარ. ოზურგეთის ბაზარში ყვირიან ქალები, ძაღლები წაათრიეთო. ერთხელ არ მითხრა რომელიმემ, რა ცოდოაო. პირიქით, ოზურგეთში აწამებენ ძაღლებს (?!). რამდენს მე თვითონ მოვხსენი ყელზე თოკი. კისერში აქვთ წაჭერილი და ქუჩაშია გადმოგდებული, თითქოს, ის სულიერი არ იყოს. ყველას ფოტოები მაქვს. ვაგროვებ და გამოფენა უნდა გავაკეთო, ოზურგეთის რომელ სოფელში და რომელ ქუჩაზე ვნახე ეს ნაწამები ცხოველები. _ ქალბატონო გულიკო, ვინ სცემს ასე გააფთრებით, ან სად წერია, რომ გურულები არიან განსაკუთრებით აგრესიულები ძაღლების მიმართ? ბავშვი დაკბინა ამას წინათ და გიკვირთ, მშობელი რომ უკმაყოფილო იყოს? _ კი, ოზურგეთელები არიან ძალიან აგრესიულები. მე ეს ვნახე. მეოთხე კლასიდან ძაღლებს ვმფარველობ, ახლა პენსიონერი ვარ. ჩემთვის არ უკბენია ძაღლს. რაღა მანდ დაკბინა ყველა? მოფერება უნდა. სადაც მიჩვეულია, იქ უნდა იყოს და უნდა აჭამონ. კანონი იცავს და ძაღლს ვერსად წავიყვანთ. როგორც ვიცი, ოზურგეთში დაგეგმილია თავშესაფრის აშენება. მანამდე კი, თეატრის რეაბილიტაცია რომ დასრულდება, უნდა შეკრიბოთ მთელი მოსახლეობა და ტრენინგი ჩავუტაროთ, თუ როგორ უნდა მოუარონ ძაღლებს. _ გურულებს ძაღლების მოვლა ესწავლებათ? _ კი, კი, ნამდვილად... აგერ მოვიდა ჩემი "სერი", ასე ქვია. ... მოდი, მოდი, გენაცვალე. ქუჩაში ვიპოვე, 7 კილო თუ იქნებოდა, გატყავებული, გადაგდებული, დავბანე, ვუმკურნალე, ვაჭამე და ახლა უზარმაზარი ბომბორაა. მოდი, შემოგევლე, მოდი (ეტყობოდა, ძაღლს მიეფერა გურულებზე გაბრაზებული ქალბატონი გულიკო, რომელიც ვერანაირად ვერ დავარწმუნეთ, რომ ოზურგეთში ძაღლების ცემას მასობრივი ხასიათი არ აქვს და აგრესიული ხშირად თვით ეს მიუსაფარი ცხოველები არიან. ავტ.). ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში ამბობენ, რომ თავშესაფრის აშენება 2020 წლის იანვრისთვის იგეგმება, მანამდე კი უდიდესი ძალისხმევაა საჭირო, რომ მოქალაქეების დაკბენის ფაქტები აღარ ... ...
  • ერთი კილოგრამი თხილის ფასი ოთხი ლარი გახდა: "დაბრუნებული დიდება"გასული ერთი კვირის განმავლობაში, ოზურგეთში ერთი კილოგრამი თხილის ფასი ერთი ლარით გაიზარდა და ოთხი ლარი გახდა. ყველა აღნიშნავს, რომ წელს კი არა, მომავალ წლებშიც არ ელოდნენ თხილის ფასის მატებას, რადგან თხილის სიდამპლემ და მის მიერ მოყენებულმა ზარალმა ადამიანებს რწმენა ისე შეურყია, რომ ზოგან პლანტაციების აჩეხვაც დაიწყეს. თხილის მიღება, ჩვეულებრივ, კვლავ პრიმიტიული ფორმით ხდება _ ერთი საღი მარცვლის ღირებულება 40 თეთრია. ყოველი გატეხილი ათი ცალიდან, რამდენიც იქნება საღი, მომტანი იმდენ ორმოც თეთრს მიიღებს. ზოგან გაუტეხავადაც იბარებენ, რადგან თხილს ხარისხი ეტყობა და სიმძიმეც მოქმედებს. თუ გასულ წლებს გადავხედავთ, მხოლოდ 2005 წელს და მომდევნო პერიოდში, თხილის ფასი ასეთ ნიშნულზე, ივლისის ბოლოს და აგვისტოს დასაწყისში იყო. _ 2005 წელი ამ მხრივ გამორჩეული იყო და მაშინ ჩვენს სიხარულს საზღვარი არ ჰქონდა. ვფიქრობდით, ავშენდითო და ამ ყველაფერს ხელისუფლებაში მიხეილ სააკაშვილის მოსვლას ვუკავშირებდით. თუმცა, ორ წელიწადში თავდაღმა წავიდა თხილის ფასის საქმე. ბოლო სამი წელია კი, ამ ყველაფერს თხილის სიდამპლე მიემატა, თითქოს, დაბალი ფასი არ გვყოფნიდა და იქამდე მივიდა საქმე, ხალხმა თხილის აჩეხვაც კი გადაწყვიტა. თუმცა, ახლა უზომოდ გვიხარია _ მგონი, გვეშველება და თხილი ძველ დიდებას დაიბრუნებს. შიში მაინც გვაქვს, რადგან უცებ ვიღაც გამოხტება და ფასს დააგდებს. ამიტომ, ჟურნალისტები თუ იქნებით ფხიზლად და ასე ხშირად ჩამოივლით, იქნებ, ვერ დაგვჩაგრონ. უნდა მოგვეხმაროთ! _ გვეუბნებიან თხილის ჩასაბარებლად რიგში მდგომი მოქალაქეები: ჩოხატაურელი ნონა შათირიშვილი, ოზურგეთელები: მარგო ნინიძე, ვახტანგ ერქომაიშვილი და ხათუნა ცქვიტინიძე. თხილის სეზონზე, მიმღებ პუნქტებში ხშირად ამბობენ, რომ არ იციან, შეიცვლება თუ არა თხილის ფასი უარესობისკენ ან პირიქით. უმეტესად, საუბრობენ ქარხნების ამუშავების შესახებ, რაც, თუ გასული წლების პრაქტიკას გადავხედავთ, ფასზე უარყოფითად მოქმედებს. ამასთანავე, აგვისტოს დღესასწაულების და შემდეგ, მოახლოებული სასწავლო წლის დაწყებისას, ჩვეულებრივი ამბავია თხილის ფასის დაწევა, რაც არასდროს კონტროლდება, თუ ვის მიერ ხდება. _ ვერაფერს გეტყვით. მანამდე ჩააბარონ, ვიდრე დღესასწაულები დადგება. ნედლ თხილს რომ ასეთი ფასი აქვს, ურიგოა? ჩვენ არ ვქმნით ამ გარემოს, ფასების ზევით-ქვევით მონაცვლეობას არ ვაკონტროლებთ და არც არავინ გვეკითხება. უბრალო ადამიანები ვართ და ლუკმა-პურის ფულისთვის ვათენ-ვაღამებთ, _ გვეუბნებიან თხილის მიმღებ ჯიხურებში. ფასის მატების მიუხედავად, ხალხი მაინც უკმაყოფილოა იმის გამო, რომ თხილს სათითაოდ ტეხენ და ცალობით ითვლიან: _ კარგს და ცუდ თხილს ეტყობა, როგორი ხარისხიც აქვს. ესეც ხალხის საწვალებლად მოგონილი ხერხია და არ გვგონია, ხარისხს ზუსტად განსაზღვრავდეს, _ ამბობენ ისინი. რაც შეეხება თხილის გადამამუშავებელი ქარხნების ამუშავებას, ზოგიერთი უკვე ამოქმედდა. თხილის მიმღებ პუნქტებში გვითხრეს ისიც, რომ ქარხნებმა უკვე გააშრეს თხილი და წონაში სხვაობა დიდია. უვარგისიც ბევრია და შესაძლოა, ფასმა მოულოდნელადაც დაიწიოს. თუმცა, რიგითი მოქალაქეები ამ ყველაფერს მორიგ ფანდს უწოდებენ და როგორც წლების მანძილზე, ახლაც ითხოვენ განსაკუთრებულ რეგულაციას, რომელიც არც ერთ მხარეს _ არც გლეხს და არც მიმღებს არ დააზარალებს. 14 აგვისტოსთვის, ოზურგეთში, თხილის ფასმა 5-10 თეთრით დაიწია; ასევე, მოხდა, ფასების მინიმალური სხვაობით,"გულშიშველას" და"ბერძნულას" გაყოფა ერთმანეთისგან _ ერთი კილოგრამი"ბერძნულა", თუ გატეხილი ათი ცალიდან, ცხრა ან ათი საღია, ოთხი ლარი ღირს, ანუ ერთი ცალი 40 თეთრად ფასდება."გულშიშველას" ერთ ცალს 35 თეთრად ანგარიშობენ, ანუ ერთ კილოგრამში სამლარნახევარს იხდიან. თუ გატეხილი თხილის რაოდენობიდან საღი გული ნაკლებია, შესაბამისად, იკლებს ფასიც. ოზურგეთის ბაზარზე, ჯერჯერობით, თხილის ფასის გამოანგარიშების ეს მარტივი, პრაქტიკული და შესაძლოა, პრიმიტიული წესი დომინირებს. დღეისთვის, ოზურგეთში აქტიურად ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მეზობელ რეგიონებში ერთი კილოგრამი თხილის ფასი 2-3 ლარით მეტია, რაც არანაირად არ დასტურდება"გურია ნიუსის" მიერ გადამოწმებული ინფორმაციით. შედარებით მეტი ფასი აქვს სამეგრელოში, კონკრეტულად, ზუგდიდში, რაც წლების განმავლობაში ასე ხდება. _ ოზურგეთში, რომ შეხვიდე სხვადასხვა მაღაზიაში, შაქარი 10-15 თეთრით, ზოგან მეტი ღირს, ზოგან _ ნაკლები. თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის პირობებს დღევანდელ კონიუნქტურაში, ჯერჯერობით, ვერაფერი ცვლის. თუმცა, ორი ან სამი ლარით მეტი იყოს თხილის ფასი რომელიმე რეგიონში, მტკნარი ტყუილია, ჩვენზე უკეთ ეს არავინ იცის, _ გვეუბნებიან თხილის მიმღებ ... ...

არქივი

ზაფრანი

როგორ ზრუნავენ სილამაზეზე ზოდიაქოს ნიშნის ქალები

ალბათ, დაკვირვებიხართ, რომ სუსტი სქესის...

როგორი ცოლი სჭირდება მამაკაცს ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

სრულიად საქალეთი და მამაკაცური სამყაროს...

ბავშვი, მშობელი, ასტროლოგია

ალბათ დაკვირვებიხართ იმ ფაქტს, რომ...

რეკორდული წაგება

იშვიათად მოიძებნება ადამიანი, რომლის გარემოცვაში...

ხუთი ყველაზე უცნაური პროფესია

ქოქოსის პალმის სპეციალისტი მისი დანიშნულებაა...
კარმიდამო ჩემი

უკრაინული გოგრა _ საუკეთესო თვისებების მქონე საკვები აგრარული კულტურა

წარმატებულმა მეურნემ ნოდარ დიასამიძემ, რომელიც...

უნდა გავაჩაღოთ ხელოვნურად შექმნილი დამღუპველი ტენიანობის წინააღმდეგ ბრძოლა

არაერთხელ გამოთქმულ თვალსაზრისს, ბუნებაში ადამიანის...

მოვამზადოთ მოხარშული ატმის წვენი

 ზაფხულში ხილის წვენის და კომპოტების...

ზაფხული და სალათები

სალათს, რომლის სეზონი განსაკუთრებით ზაფხულშია,...

აკეთე მარტივად _ 10 საყოფაცხოვრებო ხრიკი დიასახლისებისთვის

სახლის გენერალური დალაგება-დასუფთავება საკმაოდ დიდ...

პიტნის სამკურნალო თვისებები

ამ საოცრად სურნელოვანი და არომატული...

"ჩემი პატარა ვენეცია" მაქვს" _ რას საქმიანობს 80 წლის პურის...

ამირან პეშკოვი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...