„ხალხის მიერ არჩეული პირები, ხალხისვე ფულს ხარჯავენ“

მთავარი თემა

„ხალხის მიერ არჩეული პირები, ხალხისვე ფულს ხარჯავენ“

7 მარ. 2015, 22:10:25

შესყიდვების სააგენტოს ოფიციალური ვებგვერდის მონაცემებით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ი "კეთილმოწყობისა და არქიტექტურული დაგეგმარების ცენტრმა", არაერთხელ მიიღო მონაწილეობა ამავე მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებულ შესყიდვებში.

დასაშვებია თუ არა მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არაკომერციული იურიდიული პირის მიერ ამავე მუნიციპალიტეტის გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობა?

არის თუ არა სამართლიანი და ირღვევა თუ არა კანონი, აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით  "გურია ნიუსის" კითხვებს იურისტი კახა ჩავლეშვილი პასუხობს, რომლის განმარტებითაც, მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების მხრიდან ამავე მუნიციპალიტეტების მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში მონაწილეობის პრაქტიკა არცთუ ისე იშვიათია და ზოგადად მიჩნეულია, რომ ასეთ შემთხვევაში კანონი არ ირღვევა, ამგვარი მოქმედება არასწორია.

_ ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში დარღევაა, რადგანაც თვითმმართველობის კოდექსითაა განსაზღვრული მუნიციპალიტეტის მიერ ა(ა)იპის დაფუძნების საფუძვლები და ამავე კანონითაა შეზღუდული მისივე უფლებამოსილების ფარგლები. კერძოდ კოდექსის მე-20 მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით - მუნიციპალიტეტს უფლება აქვს დააფუძნოს ა(ა)იპ-ი თავისი საქმიანობის კოორდინაციის მიზნით. საქმიანობის კოორდინაციის და არა სამეწარმეო საქმიანობის ან სხვა მიზნით, შესაბამისად ეს დანაწესი სამეწარმეო ან სხვა საქმიანობის განხორციელებას გამორიცხავს. იგივე მუხლის მე-2 ნაწილის მიხედვით ზუსტად არის განსაზღვრული რა საქმიანობები შეიძლება განახორციელოს მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილმა ა(ა)იპ-მა, რაც იმას ნიშნავს, რომ რაც არ შედის ამ ჩამონათვალში იმ საქმიანობის უფლება მას არ გააჩნია.

_  როცა აიპები მონაწილებას ღებულობენ ასეთ ტენდერებში?

_ მისი სამართლებრივი ფორმა ა(ა)იპს ერთი შეხედვით თითქოსდა უფლებას აძლევს ეწეოდეს ნებისმიერ აუკრძალავ საქმიანობას (მათ შორის სამეწარმეოსაც), მაგრამ აქ უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ეს ა(ა)იპი თვითმმათველობის დაფუძნებულია, რაც მას არ აძლევს ნებისმიერი სხვა საქმიანობის უფლებას. რადგანაც ასეთი ტიპის ა(ა)იპებისადმი როგორც მოგახსენეთ ორგანული კანონი კონკრეტულად განსაზღვრავს საქმიანობის სფეროს. შესაბამისად მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში მისი მონაწილეობა მოქმედი კანონმდებლობის უგულვებელყოფას ნიშნავს.

_ თქვენი აზრით ,რას შეიძლება ნიშნავდეს ასეთი ფაქტი და ვინ უნდა მოახდინოს მასზე რეაგირება?

_ ძალიან ხშირად კანონი გადაწყვეტილების მიმღებს აძლევს თავისუფლებას იმოქმედოს მინიმუმიდან მაქსიმუმამდე დასაშვებ ფარგლებში, ეს ბუნებრივია რადგანაც ყველა საკითხის გადასაწყვეტად გამოკვლეული უნდა იქნეს მასთან დაკავშირებული ყველა გარემოება და მათი გათვალისიწნებით გადაწყვეტილების მიმღების მიერ შერჩეული უნდა იქნეს ყველაზე საუკეთესო ვარიანტი. შესაბამისად კანონითაც, რომ იყოს დასაშვები ა(ა)იპ-ის მიერ მისი დამფუძნებლის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილება აქ აუცილებლად უნდა დადგეს ფულადი სახსრების მიზნობრივი და ეფექტური ხარჯვის საკითხი. კერძოდ ვთვლი, რომ მოცემულ შემთხვევაში გარდა სამართლებრივისა ეს საკითხი განსახილველია პოლიტიკურ-საზოგადოებრივ ჭრილშიც, რადგანაც ადგილი აქვს ხალხის მიერ არჩეული პირების მიერ ხალხისავე ფულის ხარჯვას.

შესაბამისად საზოგადოებამ უნდა იმსჯელოს და ჯეროვნად უნდა შეაფასოს შემდეგი გარემოება - განხორციელდეს უნდა თუ არა იმ მომსახურების შესყიდვა, რომელიც შეუძლია შეასრულოს მისივე დაფინანსებაზე მყოფმა ა(ა)იპმა, რომლის დასახელება, დასაქმებული სპეცილისტების კვალიფიკაცია და მატერიალურტექნიკური საშუალებები იძლევა საშუალებას შესრულდეს მუნიციპალიტეტისათვის საჭირო საქმიანობა.

მუნიციპალიტეტი ოპტიმალურად უნდა ხარჯავდეს იმ რესურსებს რომელიც მის მის განკარგვაშია. აქედან გამომდინარე ერთის მხრივ ა(ა)იპ-ის წლიური დაფინანსება და შემდეგში მისთვის სამუშაოების შესრულებაში თანხის გადახდა ანუ ორმაგი დაფინასება, ნამდვილად არ ნიშნავს თანხების ეფექტურად ხარჯვას და საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებას.

_ ესეიგი თქვენ ამბობთ, რომ აქ გათვალისწინებული არ გახლავთ საზოგადოებრივი ინტერესი?

_ ეს შეფასების საგანია, თუ ჩემი აზრი გაინტერესებთ დიახ მე ამ მოვლენას მაგ სახის შეფასებასაც მივცემდი. თვითმმართველობას მართავენ ხალხის მიერ არჩეული პოლიტიკოსები და მათვე უნდა განსაზღვრონ ის სავარაუდო შედეგები, რომელიც შეიძლება მათ გადაწყვეტილებებს მოყვეს, მაგალითად ხალხის უკმაყოფილება ან კიდევ მათივე პოლიტიკური რეიტინგი. ერთ რამეს გეტყვით ასეთი ა(ა)იპ-ის მონაწილეობა ტენდერში მასთან შედარებით არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებს მეწარმე სუბიექტებს, რადგანაც ისინი კონკურენციას უწევენ სახელმწიფო რესურსებით უზრუნველყოფილ სუბიექტთან. რაც ჩემი აზრით არაჯანსაღ გარემოს ქმნის და ხელს უშლის ამა თუ იმ მომსახურების სფეროს და ზოგადად ბიზნესის განვითარებას. პირველ რიგში საკრებულომ უნდა შეისწავლოს ეს საკითხი და შესაბამისი დასკვნები გააკეთოს, რადგანაც აქ მარტო სამართალდარღვევაზე არ გახლავთ საუბარი.

"გურია ნიუსი" ესაუბრა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური შესყიდვების განყოფილების უფროს ამირან გირკელიძეს, რომელიც ამბობს, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ი "კეთილმოწყობისა და არქიტექტურული დაგეგმარების ცენტრის" მონაწილეობა მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში, ინტერესთა კონფლიქტი არ არის.

"ეს ინტერესთა კონფლიქტს არ წარმოადგენს. სხვათაშორის ამ ბოლოს დისკვალიფიკაცია მიიღო, დოკუმენტების არასწორად წარმოდგენის გამო,  ჩვენს მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში მონაწილეობას ღებულობს რა თქმა უნდა,"_ გვითხრა ამირან გირკელიძემ.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ი "კეთილმოწყობისა და არქიტექტურული დაგეგმარების ცენტრის" დირექტორი გია სკამკოჩაიშვილი "გურია ნიუსთან"  ამბობს, რომ ა.ი.პ.ის მიერ მუნიციპალიტეტის გამოცხადებულ ტენდერებში მონაწილეობა პრობლემას არ წარმოადგენს.

"წესდების მიხედვით, შეზღუდვა არ გაგვაჩნია, რომ ჩვენ არ მივიღოთ მუნიციპალიტეტების მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში, ასევე საქართველოს მასშტაბით",_აღნიშნავს სკამკოჩაიშვილი.
 ახალი ამბები
  • 11 ინფიცირებულის 50 კონტაქტი _ ე. წ. საბურთალოს კლასტერისაქართველოში საგანგებო რეჟიმის გაუქმებიდან ერთ კვირაში სრულიად ახალი და მასშტაბური ე.წ. საბურთალოს კლასტერი გაჩნდა. მისი წარმოშობის პირველწყარო სავარაუდოდ ექთანია, რომელმაც საკუთარი ოჯახის 6 წევრი დააინფიცირა. ახალგაზრდა ქალის მეზობლები ამბობენ, რომ კორონავირუსისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები პირველად მის მამას გამოუვლინდა. ინფიცირებულ ოჯახთან პირდაპირ კავშირში მყოფი ორი მეზობელი დღეს ტესტირების შემდგომ სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს. ლუგარის ცენტრის თანამშრომლებმა დღეს ტესტირება კორპუსში მცხოვრებ პირებს ადგილზე ჩაუტარეს. სულ ე.წ საბურთალოს კლასტერი 11 ინფიცირებულს ითვლის. ექთნის და მისი ოჯახის 6 წევრის გარდა კოვიდინცირებულია მისი 4 ნათესავი - ბიძაშვილი ქალი, მისი მეუღლე და მათი 2 შვილი. დღეს ეპიდემიოლოგები საბურთალოზე მდებარე კიდევ ერთ კორპუსში მუშაობდნენ. ექთნის ბიძაშვილი იქ ერთ-ერთ ოჯახში ბოლოს 5 დღის წინ სტუმრად იმყოფებოდა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ადასტურებს, რომ ახალი კლასტერის პირველწყარო სავარაუდოდ მისი კოლეგა გახდა. ამირან გამყრელიძის თქმით, საქართველოში დაინფიცირებულთა დაახლოებით 13% სწორედ მედიცინის მუშაკია. ექთანი პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში მუშაობს. გაიზრდება თუ არა ე.წ. საბურთალოს კლასტერი ვირუსის ინკუბაციის 2 კვირიან პერიოდში გამოჩნდება. საკარანტინო ზონაში კლასტერში შემავალ პირთა 50 კონტაქტია გადაყვანილი. წყარო: ... ...
  • ოზურგეთის სოფელ გურიანთაში 6 წლის ბავშვი დამხრჩვალი იპოვესოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურიანთაში 6 წლის ბავშვი, სახლიდან 1 კმ-ის დაშორებით, გუბეში დამხრჩვალი იპოვეს. მცირეწლოვანს ოჯახი და ახლობლები დილიდან ეძებდნენ. ადგილზე მობილიზებულია პოლიცია და მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. შსს-ს ინფორმაციით საქმე აღძრულია სსკ-ის 115-მუხლით, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას ... ...
  • სატვირთო ავტომანქანების მძღოლების მონიტორინგი მკაცრდებასაქართველო სატვირთო ავტომანქანების მძღოლების მონიტორინგს ამკაცრებს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ქუთაისში ვიზიტის დროს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა, ნათია თურნავამ განუცხადა. მისი თქმით, ეს კორონავირუსის გავრცელების პრევენციას უკავშირდება. ,,ჩვენ ვხედავთ ამ რისკს. ჩვენ ისევე როგორც სხვა ყველა რისკს, ამასაც ვმართავთ. საგანგებო შტაბის და ჯანდაცვის სამინისტროს მონაწილეობით მკაცრდება მონიტორინგი მძღოლებზე, მათ შორის მასიური ტესტირება დაწყებულია უკვე და ეს არის ის ჯგუფი, რომელზეც ამიერიდან კიდევ უფრო მეტად გამკაცრდება კონტროლი“, - განმარტა ... ...
  • ლანჩხუთში დასუფთავების აქცია გაიმართა (R)ლანჩხუთში დასუფთავების აქცია გაიმართა. კერძოდ გრიგოლეთში, დასუფთავდა როგორც სანაპირო ზოლი ასევე, მიმდებარე ტერიტორია. სხვადასხვა სახის ნარჩენის გატანა სპეციალური ტექნიკის საშუალებით განხორციელდა. აქციაში გურიის მხარის რწმუნებული ზურაბ ნასარაია, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი, საჯარო მოხელეები და ა(ა)იპ „კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის“ თანამშრომლები მონაწილეობდნენ. „ დღევანდელი აქცია არ იქნება ერთჯერადი, გვინდა, რომ მსგავსმა ღონისძიებამ პერმანენტული სახე მიიღოს და უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთოს. ეს არის მნიშვნელოვანი და აუცილებელიც, რათა დამსვენებელს დახვდეს გაუმჯობესებული გარემო“, - განაცხადა ზურაბ ნასარაიამ. "საკურორტო სეზონის მოახლოებასთან ერთად გრიგოლეთის სანაპირო ზოლის დასუფთავება ყოველდღიურად მოხდება, დაემატება ნარჩენების შესაგროვებელი ნაგვის ურნები ლოკაციის ადგილებში. მერიის შესაბამისი სამსახურები, ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ დამსვენებლებს სათანადო პირობები შევუქმნათ“, - აღნიშნა ალექსანდრე სარიშვილმა. ... ...
  • "ძალიან გთხოვთ, პანიკას ნუ მივეცემით" _ ამირან გამყრელიძე ძალიან გთხოვთ, პანიკას ნუ მივეცემით, შემთხვევების მატება დასაშვებია და შესაძლებელია იყოს, - ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ განაცხადა. მან, იმ ფონზე, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ამუშავდა, მოსახლეობას წესების მკაცრად დაცვისკენ მოუწოდა. ამასთანავე, გამყრელიძემ განაცხადა, რომ ჩვენ კვლავ მოგვიწევს „კოვიდ 19“-თან ერთად თანაცხოვრება, რადგან ის ამ წლის ბოლომდეც არსად წავა. „ჩვენ ვამბობდით, რომ შეზღუდვების შემსუბუქების პერიოდში, ყველა ქვეყანაში მოხდა ეს და მოხდება ჩვენთანაც, რომ შემთხვევების მატება დასაშვებია და შესაძლებელია იყოს. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოვუწოდებ მოსახლეობას, რომ ამ შემსუბუქების პერიოდში აუცილებელია, რომ ყველამ დავიცვათ ის რეკომენდაციები, რასაც დაავადებათა კონტროლის ცენტრი გაძლევთ. არ ვიყოთ ძალიან ახლოს, ყველა უნდა იყოთ ნიღბით. ამუშავდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, მობილობის ყველაზე ძლიერი მექანიზმი ანუ მობილობა სერიოზულად გაიზარდა. გუშინ მე ვაკვირდებოდი ქალაქში რომ გადავაადგილდებოდი, რამდენად არის დაცული წესები და ძალიან გამიხარდა, რომ ბევრ ავტობუსში, თუმცა არა მიკროავტობუსში და გასაფრთხილებელია ეს ხალხი, პატიოსნად იყო დაცული წესები. დღეს მომიწია ერთ დიდ საჯარო დაწესებულებაში მისვლა და გამიხარდა, რომ ძალიან მოწესრიგებული იყო ადამიანთა მიღების, რიგში დგომისა და შესაბამისად, დამცავი საშუალებებით აღჭურვა. მოვუწოდებ საზოგადოებას, პანიკის არანაირი საფუძველი არ არის, ჩვენთან ეპიდსიტუაცია სრულად მართვადია. გვექნება ახალი შემთხვევები 3, 5, 10, 15 - არ არის ეს დიდი პრობლემა, ეს მართვადია და ყველა ადამიანი ძალიან ადრეულ ეტაპზე გამოჯანმრთელდება. ძალაში რჩება ის სლოგანი, რომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ თანაცხოვრება კოვიდთან ერთად“. მოგვიწევს ეს. კოვიდი დღეს, ხვალ, ზეგ არ გაქრება, არც ამ წლის ბოლომედ არ გაქრება, ამიტომ უნდა დავიცვათ წესები,“- განაცხადა ამირან ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ როგორ იცნობ გარე სამყაროს?

რომელ ცხოველს შეუძლია უწყლოდ გაძლება...

ტესტი _ იცი თუ არა ფეხბურთის ისტორია

ვის გაუტანა 1986 წელს მარადონამ...

ტესტი _ ყველაზე, ყველაზე...

იცი თუ არა გეოგრაფია

ტესტი _ გაქვს თუ არა კარგი ზოგადი განათლება?

რომელ ცნობილ მეცნიერს მიენიჭა 1921...

ტესტი _ აქვს თუ არა თქვენს ერუდიციას ფართო ჰორიზონტი

ეიფელის კოშკი ზაფხულში 15 სანტიმეტრით...

ტესტი _ რამდენად ერკვევი სხვადასხვა სფეროში

რომელია ყველაზე პატარა სახელმწიფო მსოფლიოში?

კარმიდამო ჩემი

აღვადგინოთ ქართული დაფნა

გასულ საუკუნეში, დაფნა, ჩაისა და...

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

ვუშველოთ ციტრუსოვნებს

25 წლის მანძილზე, დასავლეთ საქართველოს...

საკურა_ იაპონიაში გაზაფხულის სიმბოლო, მალე სამტრედიაშიც აყვავდება

საკურა-იაპონიაში გაზაფხულის სიმბოლო, ულამაზესი ალუბლის...

ფუტკრის რძე _ ოცდამეერთე საუკუნის ჯადოსნური წამალი

საქართველოს ბუნება ყოველგვარ პირობას ქმნის...

როგორ დავიბრუნოთ ფუტკრის მართვე

გაზაფხულის მოახლოებისთანავე ნებისმიერმა მეფუტკრემ თუ...

მსხვილნაყოფა ციტრუსი _ "ოიუ" (Citrus Oiu)

საქართველოს მოსახლეობისთვის ციტრუსოვანი კულტურებიდან ყველაზე...

"გვაქვს უთვალავი ფერითა!"

ოზურგეთელი, პროფესიით ფარმაცევტი და ხელოვანი...

"დეკემბერა" საოცარი საშობაო ყვავილია

ალბათ, არც ერთი ყვავილის შესახებ...

როგორია ტყის მარწყვი და რა სასარგებლო თვისებები გააჩნია

გაზაფხულის დადგომისთანავე, ადამიანებს უდიდესი სურვილი...

რას ფიქრობთ სოფლის მეურნეობის დახმარების პროგრამაზე?