როგორ ასრულებენ ტენდერში გამარჯვებული კომპანიები დაკისრებულ მოვალეობებს

მთავარი თემა

როგორ ასრულებენ ტენდერში გამარჯვებული კომპანიები დაკისრებულ მოვალეობებს

2015 აპრ 28 23:24:27

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია-დაბა ლაითურთან დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდი 2012 წელს დაინგრა. 3  წელია, რაც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ლაითურის მოსახლეობა ხიდის აღდგენას ითხოვს. აღნიშნულთან დაკავშირებით რამდენიმე დღის წინ დაბა ლაითურის მოსახლეობამ აქციაც გამართა.

ეს ხიდი ორ სოფელს ქალაქ ოზურგეთთანაც აკავშირებდა. ხიდის მშენებლობა  ამ ეტაპზე შეჩერებულია. სამუშაოს სააქციო-საზოგადოება "ხიდმშენი" ასრულებდა. 

ოფიციალური დოკუმენტების საფუძველზე, საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან,  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს  2 496 000 ლარი გამოეყო მერია-ლაითურის შემაერთებელ ადგილობრივი მნიშვნელობის გზაზე მდინარე ნატანებზე სახიდე გადასასვლელის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ 2013 წლის სექტემბრის თვეში გამოცხადდა ტენდერი (SPA 130017618) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში  მერია-ლაითურის  შემაერთებელ ადგილობრივი  მნიშვნელობის გზაზე, მდინარე ნატანებზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობაზე. ტენდერის შედეგად გამარჯვებულად გამოვლინდა ს/ს "ხიდმშენი", რის შედეგადაც 2013 წლის 19 სექტემბერს ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტსა და  ს.ს "ხიდმშენი"-ს შორის დაიდო ხელშეკრულება  N318 თანხით - 2356225,18 ლარზე.

2013  წლის 6 ნოემბრის N 3388 წერილით ს.ს "ხიდმშენი"-ს დირექტორის  ჯიმი  მამალაძის მომართვით, ს.ს "ხიდმშენმა" მოახდინა არსებული ხიდის სახარჯთაღრიცხვო და საპროექტო დოკუმენტაციის  კორექტირება, რაზედაც საპროექტო ორგანიზაცია  შ.პ.ს  "საქგზამეცნიერება"-ს დირექტორმა თამაზ შილაკაძემ განაცხადა თანხმობა. კორექტირებისშ ედეგადხიდის სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებამ შეადგინა 2335758 ლარი, რაზეც შეტანხმება 2013 წლის 9 დეკემბერს მოხდა. 

ასევე, ოფიციალური დოკუმენტებიდან ირკვევა, რომ 2013 წელს ხიდის მშენებლობაზე ათვისებულია 339 816 ლარი. ხელშეკრულების მიხედვით, ობიექტის ჩაბარების ვადა 2014 წლის 19 აპრილი იყო, რომელიც დაარღვია კომპანიამ  და 2014 წლის 30 მაისის შეთანხმების საფუძველზე მშენებლობის ვადამ გადაიწია 2014 წლის  1 სექტემბრამდე, აგრეთვე, კომპანიას დაერიცხა პირგასამტეხლო 2014 წლის 19 აპრილიდან 2014 წლის 30 მაისამდე 40 კალენდარული დღის ვადა გადაცილებაზე  93340,32 ლარის ოდენობით.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აღნიშნავენ, რომ 2014 წელს ხიდის მშენებლობაზე  ათვისებულია 517495 ლარი, სავარაუდო  შესრულება  კი 2014 წლის  დეკემბერში  286471 ლარს შეადგენს.  2014 წლის 31 ივლისის  შეთანხმებით კი სამუშაოების დასრულების ვადა განისაზღვრა 2014 წლის  1 ოქტომბრით, ხოლო ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გაგრძელდა 2014 წლის  1 ნოემბრამდე . მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აღნიშნავენ, რომ ს.ს "ხიდმშენი" ვერც ამ დროში ჩაეტია, დღეის მდგომარეობით კი უფუნქციოდ არის დაწყობილია 14 ერთეული რკინა-ბეტონის კოჭი.

როგორც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განმარტავენ,  2014 წლის 1 ოქტომბრიდან კომპანია იმყოფება ჯარიმაზე, დღიური პირგასამტეხლოა მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების  0,2%,   რაც შეადგენს 4671,51  ლარს,  მეორე შეთანხმება 2014 წლის 30 მაისს მოხდა გამგეობასა და სს "ხიდმშენს" შორის.   2014 წლის ოქტომბრის თვეში კომპანიას 30 კალენდარული დღით დაერიცხა ჯარიმა 140145,30 ლარი,  სულ ჯარიმა შეადგენს 233775,62 ლარს.

ოფიციალური დოკუმენტების საფუძველზე, 2013 წლის 7 ოქტომბერს კომპანიას გადაერიცხა ავანსი 700 000 ლარის ოდენობით, დღეის მდგომარეობით ავანსის თანხიდან დარჩა დასაკავებელი 468000 ლარი.
ზემოთ  აღნიშნულიდან გამომდინარე, გამგეობამ მიმართა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს და 2015 წლის 16 მარტის სახელმწიფო შესყიდვების თავმჯდომარის N199 განკარგულების საფუძველზე ს.ს "ხიდმშენი"  შავ სიაში გადაიყვანეს.

აღნიშნულთან დაკავშირებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის პოზიცია ასეთია:
"საზოგადოებისათვის ნათელი უნდა იყოს ის, რომ ს/ს "ხიდმშენს" ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების თანახმად, ობიექტის ჩაბარების ვადა 2014 წლის 19 აპრილის ნაცვლად, შეთანხმებების თანახმად გადაეწია 2014 წლის  1 ნოემბრამდე, ანუ მუნიციპალიტეტის მხრიდან აღნიშნულ კომპანიას ხელშეწყობა და თანადგომა არ მოკლებია."

კიდევ ერთ ფაქტზე ამახვილებენ გამგეობაში ყურადღებას, რომელიც სოფელ დვაბზუში ხიდის მშენებლობას ეხება. აღნიშნული ხიდის სამუშაობს კომპანია "ხიდმშენი" ასრულებდა.

"საზოგადოებას დამატებით ვაცნობებთ, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვაბზუში მდებარე ფეხმავალი (საქვეითო) ხიდის რეაბილიტაციის მიზნით, "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-10 პრიმა მუხლის მე-3 პუნქტის "ბ" ქვეპუნქტისა და საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 30 ოქტომბრის N1499 განკარგულების საფუძველზე, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და ს/ს "ხიდმშენს" შორის 2013 წლის 16 დეკემბერს გაფორმდა N538 ხელშეკრულება. აღნიშნული ხელშეკრულებით შესყიდვის ობიექტის, ანუ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვაბზუში მდებარე ფეხმავალი (საქვეითო) ხიდის რეაბილიტაციის საერთო ღირებულება განისაზღვრა 199981 (ას ოთხმოცდა ცხრამეტი ათას ოთხმოცდა ერთი) ლარით" _აღნიშნავენ გამეობაში.

აქ განმარტავენ, რომ თავდაპირველად, ხელშეკრულების მიხედვით ობიექტის ჩაბარების ვადა იყო 2014 წლის 1 აგვისტო, ხოლო ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2014 წლის 1 ივლისამდე. აღნიშნულ ვადებთან დაკავშირებით, 2014 წლის 31 ივლისის შეთანხმებით მხარეთა მიერ N538 ხელშეკრულებაში განხორციელებული იქნა ცვლილებები, კერძოდ: ობიექტის ჩაბარების ვადა განისაზღვრა 2014 წლის 1 ოქტომბრით და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გაგრძელებული იქნა 2014 წლის 1 დეკემბრამდე.
ოფიციალური დოკუმენტების საფუძველზე 2014 წლის 31 იანვარს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ ს/ს "ხიდმშენს" ავანსის სახით ჩაერიცხა 80 000 (ოთხმოცი ათასი) ლარი, ხოლო 2014 წლის 03 ივნისს 70 000 (სამოცდაათი ათასი) ლარი.

2014 წლის 27 მაისის N538-1 შუალედური ინსპექტირების აქტით დადგენილი იქნა, რომ N538 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შუალედური შესრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 31803 ლარს.

2014 წლის 05 ივნისის შესრულებული სამუშაოების N538-1 მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე ს/ს "ხიდმშენს" დამატებით ჩაერიცხა თანხა 31 803  ლარის ოდენობით.

2014 წლის 28 აგვისტოს N538-2 შუალედური ინსპექტირების აქტით დადგენილი იქნა, რომ N538 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შუალედური შესრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 63 421 ლარს.

2014 წლის 29 აგვისტოს შესრულებული სამუშაოების N538-2 მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე ს/ს "ხიდმშენს" ავანსის სახით მიღებული 150 000 (ასორმოცდაათი ათასი) ლარიდან დაექვითა წარმოებული სამუშაოების საერთო ღირებულება 63 421 ლარის ოდენობით.

ს/ს "ხიდმშენმა" არ შეასრულა N538 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები. რისთვისაც ყოველ ვადა გადაცილებულ დღეზე -  2014 წლის 01 ოქტომბრიდან 2014 წლის 01 დეკემბრამდე ეკისრება 60 კალენდარული დღის ვადაგადაცილების (სახელშეკრულებლო ღირებულების 0.1%-ი)  პირგასამტეხლო - 11 998 ლარისა და 86  თეთრის ოდენობით, შემდეგი დაანგარიშებით: ხელშეკრულების საერთო ღირებულების - 199981 ლარის 0.1%-ი 199,981 ლარი X ვადაგადაცილებული 60 დღეზე  119 98 ლარი და 86  თეთრი.

ს/ს "ხიდმშენს", ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სასარგებლოდ ასევე ეკისრება ავანსის სახით მიღებული 86579 (ოთხმოცდაექვსი ათას ხუთას სამოცდაცხრამეტი) ლარის დაბრუნების ვალდებულება. საერთო ჯამში გადასახდელი თანხა შეადგენს 98577,86 ლარს.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განმარტავენ, რომ  სოფელ დვაბზუში მდებარე ფეხმავალი (საქვეითო) ხიდის რეაბილიტაციის დაკავშირებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო, მუნიციპალიტეტი უახლოეს მომავალში სარჩელით მიმართავს სასამართლოს.

"ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით ნათელია, რომ ს/ს "ხიდმშენმა" ორივე შემთხვევაში ვერ მოახერხა ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. ამავე დროს, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი აწარმოებს ალტერნატიულ მიმწოდებლებთან მოლაპარაკებებს და ხიდის მშენებლობა მიმდინარე წლის ბოლომდე დასრულებული იქნება", _ აღნიშნავენ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში.

"გურია ნიუსი" დაუკავშირდა ს.ს. "ხიდმშენის" აღმასრულებელ დირექტორს ჯიმი მამალაძეს, რომელმაც აღნიშნულთან დაკავშირებით კომენტარი არ გააკეთა.

"არ მცალია, მოგვიანებით დამირეკეთ, სხვა დროს არ გიპასუხებთ, სხვა საქმე მაქვს"- გვითხრა მამალაძემ.

ამავე თემაზე: ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა მიმდინარე მშენებლობების შეჩერებაზე
 ახალი ამბები
  • "გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობა" _ თბილისში 4 წლის გოგონა გარდაიცვალადღეს დილით, თბილისში, 4 წლის გოგონა გარდაიცვალა. თუმცა, რა ვითარებაში უცნობია. ამ ეტაპზე ცნობილია, მხოლოდ ის, რომ მცირეწლოვანი სახლში გარდაიცვალა. შსს-ს ინფორმაციით, საქმეზე დანიშნულია სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზა და მიმდინარეობს გარდაცვლილის მშობლების, ოჯახის წევრების, მოწმეების გამოკითხვა. უწყების ცნობით, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 116-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს. აღნიშნული მუხლი ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ხუთ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ ... ...
  • „უარეს სიას მივიღებთ, თუ იუსტიციის საბჭო პოლიტიკურად ანგაჟირებული დარჩა“_ გია ხუხაშვილი „პრობლემის ძირი პარლამენტში წარდგენილ მოსამართლეებში კი არ არის,  მოსამართლეთა შერჩევის ალგორითმშია. თუ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პოლიტიკურად ანგაჟირებული ორგანო დარჩა, შესაძლოა, უარესი სია მივიღოთ“, _ აღნიშნა „გურია ნიუსთან“ პოლიტოლოგმა გია ხუხაშვილმა. მისივე თქმით, სასამართლო სისტემაში სამართლიანობის აღდგენისთვის ბრძოლა ბოლომდე არის მისაყვანი. „მხოლოდ ბრძოლის მოგება პრობლემას არ წყვეტს. კრიტერიუმები, რომლებიც პარლამენტში გაიწერება, არა მხოლოდ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებს უნდა შეეხოთ, არამედ ყველა ინსტანციის მოსამართლეებს. სიის ფორმირებასთან დაკავშირებით,  ფაქტია, რომ პოლიტიკური შეკვეთის სუნი ტრიალებდა. არავინ ჩათვალოს, რომ ბრძოლა მოგებულია, ამ თემასთან დაკავშირებით თავშეკავებულად ოპტიმისტები უნდა ვიყოთ“, _ აღნიშნა ... ...
  • გაზგაყვანილობის კონტროლი მერიის კომპეტენცია არ არის - კალაძე"გაზგაყვანილობის კონტროლი მერიის კომპეტენცია არ არის", _ აღნიშნული განცხადება თბილისის მერმა კახა კალაძემ გააკეთა. კალაძე მოსახლეობას მოუწოდებს, სახლებში კუსტარული გამათბობლების დამონტაჟებისგან თავი შეიკავონ.  „მერიის კომპეტენცია ეს ნამდვილად არ არის, ეს არის მარეგულირებელი კომისიის და ცენტრალური ხელისუფლების განკარგულებით არის დადგენილი. თუმცა, აქვე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ, ადამიანები ვიყოთ მაქსიმალურად ყურადღებით. იმიტომ რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც კუსტარულად ხდება გამათბობლის დამონტაჟება,“ - განაცხადა კახა ... ...
  • ნაქერალას უღელტეხილზე მისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აიკრძალანაქერალას უღელტეხილზე მისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია. საგზაო დეპარტამენტის ინფორმაციით, თოვის გამო, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(მოწამეთა)-ტყიბული-ამბროლაურის საავტომობილო გზის კმ35-კმ62 (ნაქერალას უღელტეხილი) მონაკვეთზე აკრძალულია მისაბმელიანი და ნახევრადმისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა, ხოლო დანარჩენი სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა თავისუფალია. მათივე ინფორმაციით, გზის დანარჩენ მონაკვეთებზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა ... ...
  • წითელას ეპიდემია_ რა ევალებათ საბავშვო ბაგა-ბაღებს და დასაქმებულ პერსონალსწითელას ეპიდემიის გამო ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პირების აცრა სავალდებულო ხდება. ამის შესახებ  თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. განცხადების მიხედვით, სააგენტო მოსახლეობაში წითელას მასობრივი გავრცელების პრევენციის მიზნით, კონკრეტული ღონისძიებების გატარებას იწყებს. „საქართველოს მთავრობის განკარგულების შესაბამისად, რომლითაც ადგილობრივ თვითმმართველობებს მათ ტერიტორიაზე, ამ კუთხით კონტროლის მექანიზმის გაძლიერებისთვის კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა დაევალათ, სააგენტოს დირექტორის ბრძანება გამოიცა, რომლითაც ბაგა-ბაღების ადმინისტრაციები დღეიდან იხელმძღვანელებენ. დოკუმენტის მიხედვით, საბავშვო ბაგა-ბაღებს არასრულად აცრილი ან აუცრელი პირების გამოვლენის მიზნით, მიმდინარე წლის 31 იანვრის ჩათვლით, ბენეფიციარების გეგმური აცრის შესახებ სააგენტოსთვის ინფორმაციის მიწოდება, მშობლებისთვის (ბავშვთა კანონიერი წარმომადგენლისთვის) და პერსონალისთვის საქართველოს მთავრობის განკარგულების გაცნობა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა დაევალა. ამასთანავე, აცრის სტატუსის მიუხედავად, ერთი თვის ვადაში, სავალდებულო ხდება დასაქმებული პირების აცრა წითელას შემცველი კომპონენტის ვაქცინით, ხოლო ბრძანების გამოცემიდან ორი თვის ვადაში, ბენეფიციარების აუცრელობის შემთხვევაში, მისთვის სტატუსის შეჩერების საკითხი განიხილება. წითელას ეპიდემიის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია თბილისის ყველა საჯარო ბაგა-ბაღს უკვე მიეწოდა“,_ნათქვამია ... ...

არქივი

ზაფრანი

მეცნიერებმა სამუშაო დღის დაწყების დრო დაადგინეს

სამუშაო დღის დაწყება 10 საათამდე,...

რატომ ვანიჭებთ უპირატესობას ბრენდულ პროდუქციას?

ბრენდინგი არის ცნობილი მარკეტინგული სტრატეგია,...

30 ფაქტი ტყუილზე, რომლის შესახებაც უნდა იცოდეთ

"ყველა იტყუება" – ამტკიცებდა ექიმი...

ყველაზე ძვირფასი ღვინო

საფრანგეთში არსებული მამულის, რომელსაც სახელად...

ის, რაც გურმანებმა აუცილებლად უნდა იცოდნენ

მდოგვი ასტიმულირებს საკვების მონელებას. მას...

კონიაკი მილიონერთათვის

კონცერნ LVMH-ის ფრანგული კომპანია Moet...
კარმიდამო ჩემი

"ბარი უნდა იცნობდეს მთასა და საქმეზე შეყვარებული და-ძმას"

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მთისპირის მკვიდრი...

რა გავაკეთოთ შემოდგომის მიწურულს საკარმიდამო ნაკვეთებში

ნოემბერ-დეკემბერში აქტიური სამეურნეო სამუშაოები ძირითადად...

პესტიციდების გამოყენებისას უდიდესი სიფრხილეა საჭირო

არსებობს უნივერსალური პესტიციდები, რომლებსაც ერთდროულად...

სიმინდის მოვლა თავიდან უნდა ვისწავლოთ

სიმინდის მოვლა-მოყვანის წესებს დასავლეთ საქართველოს...

რატომ უნდა მოვაშენოთ ბატი

როგორც უხნესი ადამიანები ამბობენ, საქართველოში...

დედოფლის ყვავილს დედოფალივით მოვლა სულ არ სჭირდება

წარსულში ძალზე პოპულარული და მერე...

მოვამზადოთ ნესვის სასმელი

ნესვი გოგრისებრთა ოჯახის ერთ-ერთი ყველაზე...

თაფლის ღვინო _ "თაფლუჭა"

თაფლის ღვინო და არაყი უნიკალური...

"ზამთარშიც გაზაფხულს ვეძებ და "გატყავებულ" გარემოს ვმოსავ"

"კარმიდამო ჩემის" უამრავ რესპონდენტს შორის,...

მოახლოებული ზამთარი და პირუტყვის მოვლა-დაბინავება

ზამთრის მოახლოებისას, შინაურ მსხვილფეხა თუ...

როგორ მოვსპოთ ზამთრის განმავლობაში ნიადაგში მავნებლები

დეკემბრიდან, ჩვენს ბაღ-ბოსტნებში, როცა უკვე...