როგორ ასრულებენ ტენდერში გამარჯვებული კომპანიები დაკისრებულ მოვალეობებს

მთავარი თემა

როგორ ასრულებენ ტენდერში გამარჯვებული კომპანიები დაკისრებულ მოვალეობებს

2015 აპრ 28 23:24:27

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია-დაბა ლაითურთან დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდი 2012 წელს დაინგრა. 3  წელია, რაც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ლაითურის მოსახლეობა ხიდის აღდგენას ითხოვს. აღნიშნულთან დაკავშირებით რამდენიმე დღის წინ დაბა ლაითურის მოსახლეობამ აქციაც გამართა.

ეს ხიდი ორ სოფელს ქალაქ ოზურგეთთანაც აკავშირებდა. ხიდის მშენებლობა  ამ ეტაპზე შეჩერებულია. სამუშაოს სააქციო-საზოგადოება "ხიდმშენი" ასრულებდა. 

ოფიციალური დოკუმენტების საფუძველზე, საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან,  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს  2 496 000 ლარი გამოეყო მერია-ლაითურის შემაერთებელ ადგილობრივი მნიშვნელობის გზაზე მდინარე ნატანებზე სახიდე გადასასვლელის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ 2013 წლის სექტემბრის თვეში გამოცხადდა ტენდერი (SPA 130017618) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში  მერია-ლაითურის  შემაერთებელ ადგილობრივი  მნიშვნელობის გზაზე, მდინარე ნატანებზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობაზე. ტენდერის შედეგად გამარჯვებულად გამოვლინდა ს/ს "ხიდმშენი", რის შედეგადაც 2013 წლის 19 სექტემბერს ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტსა და  ს.ს "ხიდმშენი"-ს შორის დაიდო ხელშეკრულება  N318 თანხით - 2356225,18 ლარზე.

2013  წლის 6 ნოემბრის N 3388 წერილით ს.ს "ხიდმშენი"-ს დირექტორის  ჯიმი  მამალაძის მომართვით, ს.ს "ხიდმშენმა" მოახდინა არსებული ხიდის სახარჯთაღრიცხვო და საპროექტო დოკუმენტაციის  კორექტირება, რაზედაც საპროექტო ორგანიზაცია  შ.პ.ს  "საქგზამეცნიერება"-ს დირექტორმა თამაზ შილაკაძემ განაცხადა თანხმობა. კორექტირებისშ ედეგადხიდის სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებამ შეადგინა 2335758 ლარი, რაზეც შეტანხმება 2013 წლის 9 დეკემბერს მოხდა. 

ასევე, ოფიციალური დოკუმენტებიდან ირკვევა, რომ 2013 წელს ხიდის მშენებლობაზე ათვისებულია 339 816 ლარი. ხელშეკრულების მიხედვით, ობიექტის ჩაბარების ვადა 2014 წლის 19 აპრილი იყო, რომელიც დაარღვია კომპანიამ  და 2014 წლის 30 მაისის შეთანხმების საფუძველზე მშენებლობის ვადამ გადაიწია 2014 წლის  1 სექტემბრამდე, აგრეთვე, კომპანიას დაერიცხა პირგასამტეხლო 2014 წლის 19 აპრილიდან 2014 წლის 30 მაისამდე 40 კალენდარული დღის ვადა გადაცილებაზე  93340,32 ლარის ოდენობით.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აღნიშნავენ, რომ 2014 წელს ხიდის მშენებლობაზე  ათვისებულია 517495 ლარი, სავარაუდო  შესრულება  კი 2014 წლის  დეკემბერში  286471 ლარს შეადგენს.  2014 წლის 31 ივლისის  შეთანხმებით კი სამუშაოების დასრულების ვადა განისაზღვრა 2014 წლის  1 ოქტომბრით, ხოლო ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გაგრძელდა 2014 წლის  1 ნოემბრამდე . მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აღნიშნავენ, რომ ს.ს "ხიდმშენი" ვერც ამ დროში ჩაეტია, დღეის მდგომარეობით კი უფუნქციოდ არის დაწყობილია 14 ერთეული რკინა-ბეტონის კოჭი.

როგორც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განმარტავენ,  2014 წლის 1 ოქტომბრიდან კომპანია იმყოფება ჯარიმაზე, დღიური პირგასამტეხლოა მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების  0,2%,   რაც შეადგენს 4671,51  ლარს,  მეორე შეთანხმება 2014 წლის 30 მაისს მოხდა გამგეობასა და სს "ხიდმშენს" შორის.   2014 წლის ოქტომბრის თვეში კომპანიას 30 კალენდარული დღით დაერიცხა ჯარიმა 140145,30 ლარი,  სულ ჯარიმა შეადგენს 233775,62 ლარს.

ოფიციალური დოკუმენტების საფუძველზე, 2013 წლის 7 ოქტომბერს კომპანიას გადაერიცხა ავანსი 700 000 ლარის ოდენობით, დღეის მდგომარეობით ავანსის თანხიდან დარჩა დასაკავებელი 468000 ლარი.
ზემოთ  აღნიშნულიდან გამომდინარე, გამგეობამ მიმართა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს და 2015 წლის 16 მარტის სახელმწიფო შესყიდვების თავმჯდომარის N199 განკარგულების საფუძველზე ს.ს "ხიდმშენი"  შავ სიაში გადაიყვანეს.

აღნიშნულთან დაკავშირებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის პოზიცია ასეთია:
"საზოგადოებისათვის ნათელი უნდა იყოს ის, რომ ს/ს "ხიდმშენს" ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების თანახმად, ობიექტის ჩაბარების ვადა 2014 წლის 19 აპრილის ნაცვლად, შეთანხმებების თანახმად გადაეწია 2014 წლის  1 ნოემბრამდე, ანუ მუნიციპალიტეტის მხრიდან აღნიშნულ კომპანიას ხელშეწყობა და თანადგომა არ მოკლებია."

კიდევ ერთ ფაქტზე ამახვილებენ გამგეობაში ყურადღებას, რომელიც სოფელ დვაბზუში ხიდის მშენებლობას ეხება. აღნიშნული ხიდის სამუშაობს კომპანია "ხიდმშენი" ასრულებდა.

"საზოგადოებას დამატებით ვაცნობებთ, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვაბზუში მდებარე ფეხმავალი (საქვეითო) ხიდის რეაბილიტაციის მიზნით, "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-10 პრიმა მუხლის მე-3 პუნქტის "ბ" ქვეპუნქტისა და საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 30 ოქტომბრის N1499 განკარგულების საფუძველზე, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და ს/ს "ხიდმშენს" შორის 2013 წლის 16 დეკემბერს გაფორმდა N538 ხელშეკრულება. აღნიშნული ხელშეკრულებით შესყიდვის ობიექტის, ანუ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვაბზუში მდებარე ფეხმავალი (საქვეითო) ხიდის რეაბილიტაციის საერთო ღირებულება განისაზღვრა 199981 (ას ოთხმოცდა ცხრამეტი ათას ოთხმოცდა ერთი) ლარით" _აღნიშნავენ გამეობაში.

აქ განმარტავენ, რომ თავდაპირველად, ხელშეკრულების მიხედვით ობიექტის ჩაბარების ვადა იყო 2014 წლის 1 აგვისტო, ხოლო ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2014 წლის 1 ივლისამდე. აღნიშნულ ვადებთან დაკავშირებით, 2014 წლის 31 ივლისის შეთანხმებით მხარეთა მიერ N538 ხელშეკრულებაში განხორციელებული იქნა ცვლილებები, კერძოდ: ობიექტის ჩაბარების ვადა განისაზღვრა 2014 წლის 1 ოქტომბრით და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გაგრძელებული იქნა 2014 წლის 1 დეკემბრამდე.
ოფიციალური დოკუმენტების საფუძველზე 2014 წლის 31 იანვარს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ ს/ს "ხიდმშენს" ავანსის სახით ჩაერიცხა 80 000 (ოთხმოცი ათასი) ლარი, ხოლო 2014 წლის 03 ივნისს 70 000 (სამოცდაათი ათასი) ლარი.

2014 წლის 27 მაისის N538-1 შუალედური ინსპექტირების აქტით დადგენილი იქნა, რომ N538 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შუალედური შესრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 31803 ლარს.

2014 წლის 05 ივნისის შესრულებული სამუშაოების N538-1 მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე ს/ს "ხიდმშენს" დამატებით ჩაერიცხა თანხა 31 803  ლარის ოდენობით.

2014 წლის 28 აგვისტოს N538-2 შუალედური ინსპექტირების აქტით დადგენილი იქნა, რომ N538 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შუალედური შესრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 63 421 ლარს.

2014 წლის 29 აგვისტოს შესრულებული სამუშაოების N538-2 მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე ს/ს "ხიდმშენს" ავანსის სახით მიღებული 150 000 (ასორმოცდაათი ათასი) ლარიდან დაექვითა წარმოებული სამუშაოების საერთო ღირებულება 63 421 ლარის ოდენობით.

ს/ს "ხიდმშენმა" არ შეასრულა N538 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები. რისთვისაც ყოველ ვადა გადაცილებულ დღეზე -  2014 წლის 01 ოქტომბრიდან 2014 წლის 01 დეკემბრამდე ეკისრება 60 კალენდარული დღის ვადაგადაცილების (სახელშეკრულებლო ღირებულების 0.1%-ი)  პირგასამტეხლო - 11 998 ლარისა და 86  თეთრის ოდენობით, შემდეგი დაანგარიშებით: ხელშეკრულების საერთო ღირებულების - 199981 ლარის 0.1%-ი 199,981 ლარი X ვადაგადაცილებული 60 დღეზე  119 98 ლარი და 86  თეთრი.

ს/ს "ხიდმშენს", ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სასარგებლოდ ასევე ეკისრება ავანსის სახით მიღებული 86579 (ოთხმოცდაექვსი ათას ხუთას სამოცდაცხრამეტი) ლარის დაბრუნების ვალდებულება. საერთო ჯამში გადასახდელი თანხა შეადგენს 98577,86 ლარს.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განმარტავენ, რომ  სოფელ დვაბზუში მდებარე ფეხმავალი (საქვეითო) ხიდის რეაბილიტაციის დაკავშირებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო, მუნიციპალიტეტი უახლოეს მომავალში სარჩელით მიმართავს სასამართლოს.

"ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით ნათელია, რომ ს/ს "ხიდმშენმა" ორივე შემთხვევაში ვერ მოახერხა ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. ამავე დროს, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი აწარმოებს ალტერნატიულ მიმწოდებლებთან მოლაპარაკებებს და ხიდის მშენებლობა მიმდინარე წლის ბოლომდე დასრულებული იქნება", _ აღნიშნავენ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში.

"გურია ნიუსი" დაუკავშირდა ს.ს. "ხიდმშენის" აღმასრულებელ დირექტორს ჯიმი მამალაძეს, რომელმაც აღნიშნულთან დაკავშირებით კომენტარი არ გააკეთა.

"არ მცალია, მოგვიანებით დამირეკეთ, სხვა დროს არ გიპასუხებთ, სხვა საქმე მაქვს"- გვითხრა მამალაძემ.

ამავე თემაზე: ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა მიმდინარე მშენებლობების შეჩერებაზე
 ახალი ამბები
  • ცოლზე ძალადობაში ბრალდებული ძიუდოისტი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლესსაქართველოს ძიუდოს ეროვნული ნაკრების წევრი თორნიკე ნაგლიაშვილი, რომელიც ცოლზე მუქარასა და ძალადობაშია ბრალდებული, სასამართლომ გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. სპორტსმენის ადვოკატის თქმით, ბოლნისის რაიონულმა სასამართლომ მას 5 000-ლარიანი გირაო შეუფარდა. თორნიკე ნაგლიაშვილი მარტის დასაწყიში დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 11 პრიმა 151-ე მუხლით და 126 პრიმა მუხლით მიმდინარეობს, რაც ოჯახური დანაშაულისთვის პასუხისმგებლობას, მუქარას და ოჯახში ძალადობას ... ...
  • საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს გამოცდილება მსოფლიო ბანკის მიერ გამართულ კონფერენციაზე განიხილეს (R)საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ უკრაინაში მიწის მმართველობის განვითარების თემაზე გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა. კონფერენციაზე: „მიწის მმართველობის გაძლიერება უკრაინის განვითარებისთვის"  საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი - მსოფლიო ბანკის „ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტის" მიწის ბაზრის განვითარების კომპონენტის იურისტი თეიმურაზ გაბრიაძე სპეციალური მიწვევით მონაწილეობდა. იგი პანელურ სესიაზე - „საკადასტრო სისტემის სისრულე" - მოხსენებით  „საქართველოში განხორციელებული მიწის რეგისტრაციის რეფორმის ინოვაციური მიდგომებით" წარსდგა და მონაწილეებს მიწის რეგისტრაციის რეფორმის  მიმდინარეობისას დანერგილი სიახლეები, გამოწვევები და მიღწეული წარმატებები  გააცნო. თეიმურაზ გაბრიაძემ ასევე,  საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში  მიწის რეგისტრაციის სისტემაში ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის გამოყენებაზე, უწყების გამოცდილებასა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. კონფერენცია „მიწის მმართველობის გაძლიერება უკრაინის განვითარებისთვის" მსოფლიო ბანკის ორგანიზებით გაიმართა და მასში მონაწილეობა სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო, კერძო, აკადემიური და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა ... ...
  • ჩაშლილი პროექტი და „წყალში გადაყრილი ფული“ _ რატომ არ აშენდა ლანჩხუთში რაგბის მოედანილანჩხუთში, მერიის შენობის მიმდებარედ, სარაგბო კომპლექსის აშენება ჯერ კიდევ გასული წლის ზაფხულში დაანონსდა და ადგილზე გარკვეული სამუშაოებიც გახორციელდა, თუმცა, ირკვევა, რომ პროექტი ჩაშლის პირასაა. კომპლექსის მშენებლობის  იდეის ავტორი და დამფინანსებელი  რუსეთში მცხოვრები, სოფელ ქვიანის მკვიდრი, გიორგი ფირცხალაიშვილი გახლდათ. მისი ერთადერთი ვაჟი რუსეთის ქალაქ როსტოვის სარაგბო გუნდის წევრი იყო და დიდი მომავალიც ჰქონდა, თუმცა, რამდენიმე წლის წინ 19 წლის  ვაჟკაცი მოულოდნელად გარდაიცვალა. სწორედ  შვილის ხსოვნის უკვდავსაყოფად გადაწყვიტა გიორგი ფირცხალაიშვილმა, სპორტის ეს სახეობა აეღორძინებინა ლანჩხუთში და  საკუთარი ხარჯებით ქალაქის ცენტრში, ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ტერიტორიაზე, სარაგბო კომპლექსის აეშენებინა, რომელსაც შემდეგ  უსასყიდლოდ  გადასცემდა  მუნიციპალიტეტს. ამ  ჩანაფიქრს, მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა დადებითად შეხვდა და აღნიშნულ ტერიტორიაზე, წინასწარი, სიტყვიერი თანხმობით,  მიწის ფართიც გამოყო სარაგბო კომპლექსის ასაშენებლად და ასევე, სიტყვიერი გარანტიაც შეაშველეს ბიზნესმენს, რომ ეს  საქმე ბოლომდე მივიდოდა.  წინასწარი მონაცემებით, ქალაქის ცენტრში უნდა მოწყობილიყო ორი სარაგბო სტადიონი _ ძირითადი და სათადარიგო, თავისი ინფრასტრუქტურით, გასახდელებითა და სველი წერტილებით. ძირითად მინდორს გაუკეთდება ტრიბუნა, დაახლოებით, 750 ადამიანზე გათვლილი და თანამედროვე ტაბლო. ასევე, ადმინისტრაციული შენობა, სატრენაჟორო დარბაზი და პატარა სასტუმრო, რომელიც საწვრთნელ შეკრებებს მოემსახურებოდა. აღნიშნული პროექტის ჩაშლის შესახებ განცხადება სოციალურ ქსელში რამდენიმე დღის წინ  საკრებულოს ოპოზიციონერმა წევრმა, კახა ასკურავამ გააკეთა. „საზღვარგარეთ მოღვაწე ბიზნესმენს, რომელსაც გადაწყვეტილი ჰქონდა, რომ სრულიად უსასყიდლოდ მოეწყო რაგბის სტადიონი, ყველა თავისი საჭირო მოწყობილობით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელიც თავად მერიამ შესთავაზა,  უარი განაცხადა. ათი ათასი ლარი, რომელიც უკვე დახარჯული ჰქონდა, მითითებული ადგილის მოსასწორებლად, უბრალოდ, წყალში გადააყრევინეს. დაახლოებით, ექვსი თვის განმავლობაში, მერიამ ის ვერ გაარკვია, მათსავე მითითებულ ადგილზე შეძლებდა თუ არა საბოლოდ ამ კეთილ ადამიანს მოეწყო სტადიონი. საბოლოოდ კი, ამ მეტად საშურის საქმის ჩაშლის მიზეზი, უაზრო ბიუროკარტიული ბარიერების გარდა, კერძო პირების პირადი ინტერესებიც გახდა...“ _ წერს ასკურავა და აქვე აანონსებს, რომ „ის მაგარი კაცი მაინც მოაწყობს რაგბის სტადიონს, ოღონდ თავად მიიყვანს მის წამოწყებულ საქმეს ბოლომდე. საქმის ბოლომდე მიყვანის ყველანაირი გაგებით“.  მერიაში აღნიშნული პროექტის შეჩერების ფაქტს ადასტურებენ და ზოგადი განმარტებით შემოიფარგლებიან, რომ მშენებლობის შეჩერება  გარკვეულმა ობიექტურმა მიზეზმა გამოიწვია.  თუმცა,  კონკრეტულად რა „ობიექტური პრობლემების“ გამო ემუქრება პროექტს ჩაშლა, ამაზე მერიისგან პასუხი ვერ მივიღეთ. ლანჩხუთის მერის, ალექსანდრე სარიშვილის მიერ გაკეთებული განმარტებით, ის ყველანაირად გვერდში დაუდგა ამ პროექტს, მაგრამ  მოხდა გაურკვევლობა მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, თუმცა, მაქსიმუმს გააკეთებს, რომ ამ კარგი საქმის ბოლომდე მიყვანა მოხერხდეს. ის, რომ აღნიშნულ პროექტს ჩაშლა ემუქრება, ფაქტია, თუმცა, საზოგადოების გარკვეული ნაწილის მოსაზრებით, არა  ბიუროკრატიული ბარიერების გამო, არამედ კერძო პირების ინტერესების  გადაკვეთის მოტივით. მათი არგუმენტით, ტერიტორია, სადაც ბიზნესმენი მერიასთან შეთანხმებით  სარაგბო კომპლექსის აშენებას გეგმავდა, „კონფლიქტში მოვიდა“ იქვე არსებულ ორ ბიზნესთან _ ჩაისა და თხილის გადამამუშავებელ საწარმოებთან. აქვე, მერიის მიერ რაგბის მოედნისთვის განსაზღვრულ ტერიტორიაზე, „გამწვანების სახელით“  ხეებია დარგული ერთ-ერთი კერძო პირის მიერ. ის, რომ ტერიტორიასთან დაკავშირებით გარკვეული გაუგებრობა მართლაცაა,  რაგბისთვის გამზადებულ ფართსა და მის მომიჯნავედ უკვე არსებულ მცირე ბიზნეს შორის, ამას მხარეები  პირად საუბრებში არ უარყოფენ, თუმცა ამაზე ხმამაღლა საუბარი არც ერთ მხარეს არ სურს. ერთადერთი, რასაც ბიზნესმენი  გიორგი ფირცხალაიშვილი ამბობს, ისაა, რომ იგი  დაღალა გაურკვევლობამ. „ერთი წელია უკვე თითქმის გასული, რაც ეს საქმე წამოწყებულია და კონკრეტული პასუხი ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ვერ მივიღეთ. ჩემი გარდაცვლილი შვილის სახელზე ვაკეთებ ამ ყველაფერს და არ მინდა ვინმესთან სადაო დარჩეს რამე, ამიტომ მირჩევნია, ეს სტადიონი ჩემსავე სოფელში გავაკეთო, ტერიტორიასაც თავად შევიძენ და ყველაფერს პირადად მივხედავ“, _ ამბობს გიორგი ... ...
  • ჩემი ხელით მოვუდუღებ ყავას_ ელენე ხოშტარია შს მინისტრს ყავაზე ეპატიჟებათუ აშინებს პარლამენტის კედლები, შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად ყავაზე ვეპატიჟები, - ასე ეხმიანება „ევროპული საქართველოს“ წევრი ელენე ხოშტარია შს მინისტრ გიორგი გახარიას განცხადებას. „დღეს შს მინისტრთან ძალიან სერიოზული კითხვებია და მას მოუწევს ძალიან სერიოზული პასუხების გაცემა. გიორგი გახარიამ ნებისმიერი ადგილი და დრო დაასახელოს, ერთადერთი ჩემი პირობაა, ჩემი ხელით მოდუღებული ყავა უნდა დალიოს და ყველა კითხვას გასცეს პასუხი’,’ - განაცხადა ელენე ხოშტარიამ. შეგახსენებთ, შს მინისტრის მოსმენა „მინისტრის საათის“ ფარგლებში მაისის პირველ კვირას იგეგმება პლენარულ სხდომაზე, თუმცა „ევროპული საქართველო“ გახარიას კომიტეტზე მისვლას სთხოვს. მოთხოვნას გამოეხმაურა გიორგი გახარიაც. „თუ „ევროპული საქართველოს“ რომელიმე ლიდერს სურს დამატებით კიდევ ჩემი ნახვა, შეუძლიათ დამპატიჟონ ყავაზე“, - განაცხადა მინისტრმა. „მე პარლამენტში ბოლო თვეების განმავლობაში ვიყავი უკვე ოთხჯერ. რეალურად არანაირი პრობლემა არც მე და არც ჩემი გუნდის არც ერთ წარმომადგენელს, იდგეს პარლამენტის ტრიბუნაზე, არ აქვს. როგორც ვიცი, „მინისტრის საათი“ დაგეგმილი მაქვს მაისის პირველ კვირაში. რა თქმა უნდა, მე ამ მოვალეობას შევასრულებ და მივალ პარლამენტში. თუ „ევროპული საქართველოს“ რომელიმე ლიდერს დამატებით კიდევ ჩემი ნახვა სურს, შეუძლიათ, დამპატიჟონ ყავაზე და მე მივალ, დაველაპარაკები“, _ განაცხადა შს მინისტრმა გიორგი ... ...
  • „პირდაპირ ვაცხადებ, გახარია და მისი უწყება ქვეყნის მტერია“_ ლია მუხაშავრიაიურისტი ლია მუხაშავრია  „გურია ნიუსთან“ პანკისის ხეობაში განვითარებული მოვლენების შესახებ საუბრობს და პასუხისმგებლობას შს სამინისტროსა და მინისტრ გიორგი გახარიას აკისრებს. მისივე თქმით, „ეკონომიკის სამინისტროს არ ევალება, შეაფასოს ის რისკები და შედეგები, რომლებიც ასეთი ოპერაციის ჩატარებას მოჰყვება. ქვეყნის შიგნით უსაფრთხოების უზრუნველყოფასა და კანონიერების დაცვაზე პასუხისმგებელი პირადად გიორგი გახარიაა“. „პირდაპირ ვაცხადებ, გახარია და მისი უწყება ქვეყნის მტერია იმ ქმედებების გამო, რაც მათ პანკისში განახორციელეს“, _ ამბობს იურისტი. _ ქალბატონო ლია, პანკისის მოსახლეობის წინააღმდეგ, რომელიც ხეობაში ჰესების მშენებლობას აპროტესტებს, ხელისუფლებამ საკუთარი ძალის დემონსტრირების მოხდენის მიზნით ცრემლსადენი გაზი და რეზინის ტყვიები გამოიყენა, რამაც ადგილზე ვითარება კიდევ უფრო გაამწვავა. როგორ ფიქრობთ, “ოცნების“ ხელისუფლების მხრიდან  რამდენად გააზრებული და მართლზომიერი ნაბიჯი იყო მოსახლეობის წინააღმდეგ ძალადობრივი ქმედებების განხორციელება? _პანკისში განვითარებულ მოვლენებზე პასუხისმგებელი მთლიანად შს სამინისტროა. ის, რაც აღნიშნულ რეგიონში მოხდა, მტრის წისქვილზე ასხამს წყლის.  პანკისელები არიან საქართველოს სახელმწიფოს ერთგული მოქალაქეები, რომლებსაც ისევე შესტკივათ გული საკუთარ მიწა-წყალზე, როგორც საქართველოს  სხვა კუთხის მაცხოვრებელებს. ხელისუფლების მხრიდან პანკისელების დასჯის მცდელობა მიმართულია იმისკენ, რომ მათ აიძულონ საქართველო აღარ უყვარდეთ. პირდაპირ ვაცხადებ, გახარია და მისი უწყება ქვეყნის მტერია იმ ქმედებების გამო, რაც მათ პანკისში განახორციელეს. _ შს მინისტრის, გიორგი გახარიას ინფორმაციით, პანკისის ხეობაში დამატებითი ძალების მობილიზება მას შემდეგ გახდა საჭირო, რაც ადგილობრივმა მოსახლეობამ კახეთის სამხარეო პოლიციის 35 თანამშრომელზე, რომლებიც უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, ეკონომიკის სამინისტროს მიმართვის საფუძველზე ადგილზე იქნა გაგზავნლი, თავდასხმა განახორციელა. მინისტრის ამ განცხადებას როგორ აფასებთ? _ ეკონომიკის სამინისტროს არ ევალება, შეაფასოს ის რისკები და შედეგები, რომლებიც ასეთი ოპერაციის ჩატარებას მოჰყვება. ქვეყნის შიგნით უსაფრთხოების უზრუნველყოფასა და კანონიერების დაცვაზე  პირადად გიორგი გახარიაა პასუხისმგებელი. მინისტრს პასუხისმგებლობისგან ვერანაირი განმარტება დაიცავს. მეტიც, ხელისუფლებიდან გახარიას წასვლის შემდეგ, პანკისში განვითარებული მოვლენების შედეგებზე მისი პასუხისმგებლობა არ მოიხსნება. _არასამთავრობო ორგანიზაციების აზრით, საქართველოში ჰესების მშენებლობის შესახებ არაობიექტური დასკვნები გაიცემა. მაგალითად,  „დარიალ ჰესის“ მშენებლობის დასკვნაზე, რომელმაც გაუთვლელი პროგნოზების შედეგად ადამიანების სიცოცხლე შეიწირა, გარემოს ეროვნულ სააგენტოს შენიშვნები არ ჰქონია. როგორ ფიქრობთ, გარემოს დამცველებისა და ენერგეტიკოსების წარმომადგენლების პროტესტის მიუხედავად, ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება რატომ ვერ ხერხდება? _ ჰესების მშენებლობაში მთავარი პრობლემა კორუფციის არსებობაა. ხელისუფლების სათავეში მოსულ პირებს დიდი სურვილი აქვთ იმისა, რომ ჰესების მშენებლობისა და ამ მშენებლობის ნებართვის გაყიდვის ხარჯზე ძალიან დიდი ფული იშოვონ. ასეთი ქმედებები პროფესიონალი ბუნების დამცველებისა და ენერგეტიკოსების წარმომადგენლების პროტესტის მიუხედავად, სამწუხაროდ, გრძელდება, რაც, პირველ ყოვლისა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს პასუხისმგებლობის საკითხია. სპეციალისტები ამბობენ, რომ მცირე ჰესების მშენებლობა, რომელიც ნაკლებად აზიანებს გარემოსა და ბუნებას, უფრო მეტად წაადგება ქვეყნის ენერგოგანვითარებას, რაც ხელისუფლებამ კარგად უნდა შეისმინოს.  _“ოცნებამ“ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის პოსტზე „ნაციონალური მოძრაობის“ ყოფილი შემომწირველი და პოლიტიკოსთა ნაწილის მიერ მსხვილი ბიზნესის ლობისტად მიჩნეული მაღალჩინოსანი ნათია თურნავა განამწესა. ფლობთ ინფორმაციას მსხვილ ბიზნესმენებთან თურნავას საეჭვო კავშირების შესახებ? და ასევე, როგორ შეაფასებდით მინისტრის პორტფელის ჩასაბარების მიზნით  რუსეთიდან საგანგებოდ ჩამოყვანილი გიორგი ქობულიას გათავისუფლებას? _არამგონია, რომ ქალბატონი თუნავა კორუფციაში ჩართული იყოს და მისი დაწინაურება აღნიშნულით იყოს განპირობებული. მას ეკონომიკის სამინისტროში მუშაობის დიდი გამოცდილება დაუგროვა და კვალიფიკაციით არავის ჩამოუვარდება. რაც შეეხება გიორგი ქობულიას, მექმნება შთაბეჭდილება, რომ ის სხვა პლანეტაზე მოხვდა. მისი ცნობილი გამონათქვამები, რომლებიც მის არაადეკვატურობას უსვამდა ხაზს, იმაზე მეტყველებდა, რომ ექსმინისტრი საქართველოში არსებულ ვითარებას საერთოდ არ იცნობდა. ვფიქრობ, სამთავრობო ცვლილებების პროცესი გაგრძელდება, მათ შორის, პრემიერ-მინისტრის შეცვლაც არ არის გამორიცხული, რადგან “ქართული ოცნება“ საზოგადოებაში არსებულ მზარდ უკმაყოფილებას ... ...

არქივი

ზაფრანი

იცინეთ ხშირად!

თუ მძიმე დღე გქონდათ –...

რატომ უნდა მიირთვათ ხშირად კარტოფილი

არსებობს რამდენიმე მიზეზი, რის გამოც...

რატომ უნდა მივბაძოთ ბავშვებს

ნებისმიერი ადამიანი ზოგჯერ ბავშვობაში უნდა...

ელტონ ჯონის „საბედისწერო“ სტილი

ელტონ ჯონზე სტილისტები ამბობენ, ისე...

შვიდი დღე გასალამაზებლად

ნამდვილად არ გაწყენთ, სულ რაღაც...

ქრონიკული დაღლილობა ვირუსით არის გამოწვეული

ადამიანის დაღლილობა, შეიძლება, ვირუსით იყოს...
კარმიდამო ჩემი

"ჩემი პატარა ვენეცია" მაქვს" _ რას საქმიანობს 80 წლის პურის...

ამირან პეშკოვი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...

როგორ ვკვებოთ ქათამი, რომ საუკეთესო კვერცხი მოგვცეს

სოფლის პირობებში, როცა შინაურ ფრინველს...

"საქართველოში მოყვანილი მანდარინის ჩირი მსოფლიოში საუკეთესოა"

ოზურგეთში, სოფელ გურიანთაში მცხოვრები იუზა...

დედამიწაზე სიცოცხლის წარმოშობის საიდუმლო

ბრიტანელმა სწავლულებმა, შესაძლოა, გახსნან მეცნიერების...

ეკონომიური დიეტა

ამბობენ, სწორად შერჩეული რაციონი ძვირი...

რა რაოდენობის მარილი გვჭირდება დღეში

მარილი აუცილებელია, რომ ორგანიზმმა სწორად...

წიწიბურა წნევას არეგულირებს

წიწიბურა ადამიანისთვის ძალიან სასარგებლო და...

ნუ ეხუმრებით გაციებას!

გაციება სიცივის დადგომისთანავე ვლინდება. ბევრი...