როგორ ასრულებენ ტენდერში გამარჯვებული კომპანიები დაკისრებულ მოვალეობებს

მთავარი თემა

როგორ ასრულებენ ტენდერში გამარჯვებული კომპანიები დაკისრებულ მოვალეობებს

2015 აპრ 28 23:24:27

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია-დაბა ლაითურთან დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდი 2012 წელს დაინგრა. 3  წელია, რაც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ლაითურის მოსახლეობა ხიდის აღდგენას ითხოვს. აღნიშნულთან დაკავშირებით რამდენიმე დღის წინ დაბა ლაითურის მოსახლეობამ აქციაც გამართა.

ეს ხიდი ორ სოფელს ქალაქ ოზურგეთთანაც აკავშირებდა. ხიდის მშენებლობა  ამ ეტაპზე შეჩერებულია. სამუშაოს სააქციო-საზოგადოება "ხიდმშენი" ასრულებდა. 

ოფიციალური დოკუმენტების საფუძველზე, საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან,  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს  2 496 000 ლარი გამოეყო მერია-ლაითურის შემაერთებელ ადგილობრივი მნიშვნელობის გზაზე მდინარე ნატანებზე სახიდე გადასასვლელის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ 2013 წლის სექტემბრის თვეში გამოცხადდა ტენდერი (SPA 130017618) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში  მერია-ლაითურის  შემაერთებელ ადგილობრივი  მნიშვნელობის გზაზე, მდინარე ნატანებზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობაზე. ტენდერის შედეგად გამარჯვებულად გამოვლინდა ს/ს "ხიდმშენი", რის შედეგადაც 2013 წლის 19 სექტემბერს ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტსა და  ს.ს "ხიდმშენი"-ს შორის დაიდო ხელშეკრულება  N318 თანხით - 2356225,18 ლარზე.

2013  წლის 6 ნოემბრის N 3388 წერილით ს.ს "ხიდმშენი"-ს დირექტორის  ჯიმი  მამალაძის მომართვით, ს.ს "ხიდმშენმა" მოახდინა არსებული ხიდის სახარჯთაღრიცხვო და საპროექტო დოკუმენტაციის  კორექტირება, რაზედაც საპროექტო ორგანიზაცია  შ.პ.ს  "საქგზამეცნიერება"-ს დირექტორმა თამაზ შილაკაძემ განაცხადა თანხმობა. კორექტირებისშ ედეგადხიდის სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებამ შეადგინა 2335758 ლარი, რაზეც შეტანხმება 2013 წლის 9 დეკემბერს მოხდა. 

ასევე, ოფიციალური დოკუმენტებიდან ირკვევა, რომ 2013 წელს ხიდის მშენებლობაზე ათვისებულია 339 816 ლარი. ხელშეკრულების მიხედვით, ობიექტის ჩაბარების ვადა 2014 წლის 19 აპრილი იყო, რომელიც დაარღვია კომპანიამ  და 2014 წლის 30 მაისის შეთანხმების საფუძველზე მშენებლობის ვადამ გადაიწია 2014 წლის  1 სექტემბრამდე, აგრეთვე, კომპანიას დაერიცხა პირგასამტეხლო 2014 წლის 19 აპრილიდან 2014 წლის 30 მაისამდე 40 კალენდარული დღის ვადა გადაცილებაზე  93340,32 ლარის ოდენობით.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აღნიშნავენ, რომ 2014 წელს ხიდის მშენებლობაზე  ათვისებულია 517495 ლარი, სავარაუდო  შესრულება  კი 2014 წლის  დეკემბერში  286471 ლარს შეადგენს.  2014 წლის 31 ივლისის  შეთანხმებით კი სამუშაოების დასრულების ვადა განისაზღვრა 2014 წლის  1 ოქტომბრით, ხოლო ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გაგრძელდა 2014 წლის  1 ნოემბრამდე . მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აღნიშნავენ, რომ ს.ს "ხიდმშენი" ვერც ამ დროში ჩაეტია, დღეის მდგომარეობით კი უფუნქციოდ არის დაწყობილია 14 ერთეული რკინა-ბეტონის კოჭი.

როგორც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განმარტავენ,  2014 წლის 1 ოქტომბრიდან კომპანია იმყოფება ჯარიმაზე, დღიური პირგასამტეხლოა მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების  0,2%,   რაც შეადგენს 4671,51  ლარს,  მეორე შეთანხმება 2014 წლის 30 მაისს მოხდა გამგეობასა და სს "ხიდმშენს" შორის.   2014 წლის ოქტომბრის თვეში კომპანიას 30 კალენდარული დღით დაერიცხა ჯარიმა 140145,30 ლარი,  სულ ჯარიმა შეადგენს 233775,62 ლარს.

ოფიციალური დოკუმენტების საფუძველზე, 2013 წლის 7 ოქტომბერს კომპანიას გადაერიცხა ავანსი 700 000 ლარის ოდენობით, დღეის მდგომარეობით ავანსის თანხიდან დარჩა დასაკავებელი 468000 ლარი.
ზემოთ  აღნიშნულიდან გამომდინარე, გამგეობამ მიმართა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს და 2015 წლის 16 მარტის სახელმწიფო შესყიდვების თავმჯდომარის N199 განკარგულების საფუძველზე ს.ს "ხიდმშენი"  შავ სიაში გადაიყვანეს.

აღნიშნულთან დაკავშირებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის პოზიცია ასეთია:
"საზოგადოებისათვის ნათელი უნდა იყოს ის, რომ ს/ს "ხიდმშენს" ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების თანახმად, ობიექტის ჩაბარების ვადა 2014 წლის 19 აპრილის ნაცვლად, შეთანხმებების თანახმად გადაეწია 2014 წლის  1 ნოემბრამდე, ანუ მუნიციპალიტეტის მხრიდან აღნიშნულ კომპანიას ხელშეწყობა და თანადგომა არ მოკლებია."

კიდევ ერთ ფაქტზე ამახვილებენ გამგეობაში ყურადღებას, რომელიც სოფელ დვაბზუში ხიდის მშენებლობას ეხება. აღნიშნული ხიდის სამუშაობს კომპანია "ხიდმშენი" ასრულებდა.

"საზოგადოებას დამატებით ვაცნობებთ, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვაბზუში მდებარე ფეხმავალი (საქვეითო) ხიდის რეაბილიტაციის მიზნით, "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-10 პრიმა მუხლის მე-3 პუნქტის "ბ" ქვეპუნქტისა და საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 30 ოქტომბრის N1499 განკარგულების საფუძველზე, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და ს/ს "ხიდმშენს" შორის 2013 წლის 16 დეკემბერს გაფორმდა N538 ხელშეკრულება. აღნიშნული ხელშეკრულებით შესყიდვის ობიექტის, ანუ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვაბზუში მდებარე ფეხმავალი (საქვეითო) ხიდის რეაბილიტაციის საერთო ღირებულება განისაზღვრა 199981 (ას ოთხმოცდა ცხრამეტი ათას ოთხმოცდა ერთი) ლარით" _აღნიშნავენ გამეობაში.

აქ განმარტავენ, რომ თავდაპირველად, ხელშეკრულების მიხედვით ობიექტის ჩაბარების ვადა იყო 2014 წლის 1 აგვისტო, ხოლო ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2014 წლის 1 ივლისამდე. აღნიშნულ ვადებთან დაკავშირებით, 2014 წლის 31 ივლისის შეთანხმებით მხარეთა მიერ N538 ხელშეკრულებაში განხორციელებული იქნა ცვლილებები, კერძოდ: ობიექტის ჩაბარების ვადა განისაზღვრა 2014 წლის 1 ოქტომბრით და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გაგრძელებული იქნა 2014 წლის 1 დეკემბრამდე.
ოფიციალური დოკუმენტების საფუძველზე 2014 წლის 31 იანვარს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ ს/ს "ხიდმშენს" ავანსის სახით ჩაერიცხა 80 000 (ოთხმოცი ათასი) ლარი, ხოლო 2014 წლის 03 ივნისს 70 000 (სამოცდაათი ათასი) ლარი.

2014 წლის 27 მაისის N538-1 შუალედური ინსპექტირების აქტით დადგენილი იქნა, რომ N538 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შუალედური შესრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 31803 ლარს.

2014 წლის 05 ივნისის შესრულებული სამუშაოების N538-1 მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე ს/ს "ხიდმშენს" დამატებით ჩაერიცხა თანხა 31 803  ლარის ოდენობით.

2014 წლის 28 აგვისტოს N538-2 შუალედური ინსპექტირების აქტით დადგენილი იქნა, რომ N538 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შუალედური შესრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 63 421 ლარს.

2014 წლის 29 აგვისტოს შესრულებული სამუშაოების N538-2 მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე ს/ს "ხიდმშენს" ავანსის სახით მიღებული 150 000 (ასორმოცდაათი ათასი) ლარიდან დაექვითა წარმოებული სამუშაოების საერთო ღირებულება 63 421 ლარის ოდენობით.

ს/ს "ხიდმშენმა" არ შეასრულა N538 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები. რისთვისაც ყოველ ვადა გადაცილებულ დღეზე -  2014 წლის 01 ოქტომბრიდან 2014 წლის 01 დეკემბრამდე ეკისრება 60 კალენდარული დღის ვადაგადაცილების (სახელშეკრულებლო ღირებულების 0.1%-ი)  პირგასამტეხლო - 11 998 ლარისა და 86  თეთრის ოდენობით, შემდეგი დაანგარიშებით: ხელშეკრულების საერთო ღირებულების - 199981 ლარის 0.1%-ი 199,981 ლარი X ვადაგადაცილებული 60 დღეზე  119 98 ლარი და 86  თეთრი.

ს/ს "ხიდმშენს", ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სასარგებლოდ ასევე ეკისრება ავანსის სახით მიღებული 86579 (ოთხმოცდაექვსი ათას ხუთას სამოცდაცხრამეტი) ლარის დაბრუნების ვალდებულება. საერთო ჯამში გადასახდელი თანხა შეადგენს 98577,86 ლარს.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განმარტავენ, რომ  სოფელ დვაბზუში მდებარე ფეხმავალი (საქვეითო) ხიდის რეაბილიტაციის დაკავშირებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო, მუნიციპალიტეტი უახლოეს მომავალში სარჩელით მიმართავს სასამართლოს.

"ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით ნათელია, რომ ს/ს "ხიდმშენმა" ორივე შემთხვევაში ვერ მოახერხა ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. ამავე დროს, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი აწარმოებს ალტერნატიულ მიმწოდებლებთან მოლაპარაკებებს და ხიდის მშენებლობა მიმდინარე წლის ბოლომდე დასრულებული იქნება", _ აღნიშნავენ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში.

"გურია ნიუსი" დაუკავშირდა ს.ს. "ხიდმშენის" აღმასრულებელ დირექტორს ჯიმი მამალაძეს, რომელმაც აღნიშნულთან დაკავშირებით კომენტარი არ გააკეთა.

"არ მცალია, მოგვიანებით დამირეკეთ, სხვა დროს არ გიპასუხებთ, სხვა საქმე მაქვს"- გვითხრა მამალაძემ.

ამავე თემაზე: ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა მიმდინარე მშენებლობების შეჩერებაზე
 ახალი ამბები
  • ,,ჩვენ ერთად ვირჩევთ მომავალს“ - განათლებისა და თანასწორობის ცენტრმა ოზურგეთში ახალ პროექტი დაიწყო ,,ჩვენ ერთად ვირჩევთ მომავალს“ - ასე ეწოდება პროექტს, რომელიც არასამთავრიბო ორგანიზაცია განათლებისა და თანასწორობის ცენტრი, საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის დაფინანსებით ახორციელებს. პროექტის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის დემოკრეტიულ ღირებულებებზე დაფუძნებული არაფორმალური განათლების შეთავაზება და სამოქალაქო კულტურის განვითარების ხელშეწყობა. 15 ნოემბერს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მორიგი შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის ფორმატი მოიცავდა დისკუსიას თემაზე: რამდენად ახდენს გავლენას არჩევნების შედეგზე დემოკრატიულ ღირებულებებზე დაფუძნებული საარჩევნო კამპანია. დისკუსიაში  მუნიციპალიტეტში მომქმედი პოლიტიკური პარტიებთან:  პარტია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება  ,,ევროპული საქართველო“, პარტია  ,,სამართლიანობისთვის“, პოლიტიკური პარტია ,,ლეიბორისტული (შრომის) პარტიასთან“  ერთად მონაწილეობდნენ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და  სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, ოზურგეთის საარჩევნო ოლქის წევრები და ჟურნალისტები. შეხვედრა საინტერესოდ წარიმართა, დამსწრე საზოგადოებამ ერთმანეთს გაუზიარეს შეხედულებები დემოკრატიულ ღირებულებზე დაფუძნებული საარჩევნო კამპანიის მნიშვნელობაზე. პროექტი ნოემბრის ბოლოს დასრულდება და  არა ერთ აქტივობას პირდება ... ...
  • სემეკმა დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის წესი დაამტკიცასაქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ (სემეკ) ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორებისთვის დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის წესები დაამტკიცა. წესის საფუძველზე დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის ფარგლებში დადგინდება, თუ რამდენად სრულყოფილად ასრულებს კომპანია მასზე დაკისრებულ ვალდებულებებს კონკრეტული რეგულირებადი საქმიანობისათვის საჭირო დანახარჯების წარმოშობის, დასაბუთების, გონივრულობის და  სათანადოდ აღრიცხვის კუთხით. სატარიფო რეგულირების პროცესში სემეკი ითვალისწინებს კომპანიის მიერ წარმოდგენილ, დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ შედგენილ აუდიტის ანგარიშს, რომლითაც აუდიტორის მიერ დადასტურებულია კომპანიის ყველა სახის დანახარჯი და არა ამ დანახარჯის მიზანშეწონილობა კონკრეტული რეგულირებადი საქმიანობისთვის. „დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის წესი“ კი ადგენს პრინციპებს, კონკრეტულ რეგულირებად საქმიანობასთან დანახარჯის კავშირისა და მისი გონივრული ოდენობით განსაზღვრის შესახებ.  ... ...
  • საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით Fuckup Nights Tbilisi გაიმართა (R)საქართველოს ბანკის პარტნიორობით რიგით მეჩვიდმეტე Fuckup Nights Tbilisi გაიმართა. ღონისძიება განკუთვნილია მეწარმეებისთვის, ბიზნესმენებისთვის, აღმასრულებელი დირექტორებისთვის, მენეჯერებისთვის. მათთვის, ვისაც სურს ისწავლოს სხვის შეცდომებზე, ისაუბროს პროფესიული მარცხის შესახებ, დრო სასიამოვნო გარემოში, საინტერესო ადამიანებთან ერთად გაატაროს. Fuckup Nights Tbilisi არის სივრცე, სადაც მონაწილეები ისმენენ ბიზნესისტორიებს, რომლებსაც მოჰყვა მარცხი და იმედგაცრუება, განიხილავენ პარტნიორულ ურთიერთობას, რომელიც გაფუჭდა, საუბრობენ პროდუქტზე, რომელიც წარუმატებელი აღმოჩნდა.  Fuckup Nights Tbilisi-ის წლევანდელი სპიკერები იყვნენ:  ლაშა ანთაძე, Shelf Network-ის დამფუძნებელი. Shelf არის ბლოქჩეინ სტარტაპი, რომლის საშუალებითაც ნებისმიერი გასაყიდი ნივთი მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ერთდროულად თავსდება ონლაინ მარკეტფლეისებზე და ტარდება სინქრონული აუქციონი ან ვაჭრობა. 2018 წელს სტარტაპმა მოიპოვა $1.6 მილიონი ინვესტიცია.  მარიამ რუსიშვილი, QuickCash AI-ის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. QuickCash AI ღრუბლოვანი ბიზნეს ბანკინგის მაღალტექნოლოგიური ალგორითმული პლატფორმაა (www.lightspeed.ge), რომელიც ემსახურება მცირე და საშუალო კომპანიების კრედიტუნარიანობის ონლაინ შეფასებას. 2019 წელს კომპანია EMERGING EUROPE AWARDS-ზე, ლონდონში  საუკეთესო სამეულში, როგორც წლის ინოვაციური ინიციატივა მოხვდა.  კრისტინა ავსარქისოვა, მუსიკოსი, რომელიც ცნობილია როგორც Dudey.  ის არის მომღერალი, მუსიკოსი, კომპოზიტორი, რომელმაც house-მუსიკის მიმართულების სინთეზი მოახდინა გოთურ სიმღერასთან, ტექსტებთან და ცოცხალ ვოკალთან.  წარუმატებლობის კიდევ ერთი ისტორია გააზიარა დამსწრეებთან სანდრო გაბელიამ, Metro Production-ის დამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა პროდიუსერმა.  Fuckup Nights Tbilisi-ის სცენა ღიაა მათთვის, ვინც არ უშინდება ფართო აუდიტორიასთან საკუთარ მარცხზე საუბარს. Fuckup Nights -ის სცენამ 16 შეხვედრის დროს უკვე უმასპინძლა სტარტაპებს, არქიტექტორებს, ანტრეპრენერებს, ეკონომისტებს, სპორტსმენებს, ხელოვანებს, ჟურნალისტებსა და პრომოუტერებს, უამრავ სხვა საინტერესო პროფესიის ადამიანს, რომლებმაც წარუმატებლობის საკუთარი ისტორია გააზიარეს.  Fuckup Nights არის გლობალური მოძრაობა და ღონისძიებების სერია, რომელიც გადმოსცემს პროფესიული მარცხის ისტორიებს. თვეში ერთხელ, მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში 3-4 წარმატებული ადამიანი საკუთარ საქმიან წარუმატებლობას ფართო აუდიტორიას უზიარებს. Fuckup მოძრაობა 2012 წელს მექსიკაში დაიწყო. დღეს ღონისძიებები ყოველთვიურად მსოფლიოს 300-ზე მეტ ქალაქში იმართება. საქართველო გლობალურ მოძრაობას 2018 წლის 13 აპრილს შეუერთდა და დღეს უკვე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 86 ქვეყანასა და 318 ქალაქში მიმდინარეობს.  ... ...
  • რა მდგომარეობაა საქართველოში კორპორაციული პასუხისმგებლობის მიმართულებით კომპანიებშიCSR- კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა, ბიზნეს მოდელში ინტეგრირებული თვითრეგულაციის ფორმაა. სოციალური პასუხისმგებლობა კი მნიშვნელოვანია ნებისმიერი კომპანიისთვის. ეს განსაკუთრებით დიდი ბიზნესის წარმომადგენლების პრ საქმიანობას ეხება. უფრო პატარა კომპანიები ხშირად მთელი პროცესის მაგივრად მხოლოდ ცალკეულ საქველმოქმედო აქციებს მიმართავენ. აღსანიშნავია, რომ საქართველო ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მიხედვით, ვალდებულია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარებისთვის,  ხელი შეუწყოს კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობასა და ანგარიშვალდებულებას. CSR კვირეულის ფარგლებში, ქორთიარდ მარიოტში  კორპორაციული პასუხისმგებლობის კვლევის პრეზენტაცია გაიმართა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდა-ს დაკვეთითა და შვედეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით მომზადდა. პროექტის მიზანს წარმოადგენდა საქართველოში მოქმედი ბიზნესების გამოკვლევა კორპორაციული პასუხისმგებლობის კუთხით. კვლევა საშუალებას აძლევს ყველა დაინტერესებულ მხარეს, დაინახოს თუ რა მდგომარეობაა საქართველოში მოქმედ მსხვილ, საშუალო და მცირე ზომის კომპანიებში ამ თვალსაზრისით. ორგანიზაციული სტრუქტურა და კორპორაციული პასუხისმგებლობა, კორპორაციულ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული საქმიანობის/აქტივობების დაგეგმვის, აღსრულებისა და მონიტორინგის პროცესი, კორპორაციულ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული რეპორტინგი და საქმიანობის/აქტივობების გაშუქება, ადამიანის უფლები და შრომითი უფლებები,  გარემოს დაცვა და ნარჩენების მართვა, კორუფციასთან ბრძოლა, ქველმოქმედება, სპონსორობა, სხვადასხვა სფეროს განვითარების მხარდაჭერა, პარტნიორობა საჯარო და არასამთავრობო სექტორთან_ ეს ის რამდენიმე ძირითადი ნაწილია, რისგანაც კვლევის კითხვარი შედგებოდა. რა მდგომარეობაა საქართველოში კორპორაციული პასუხისმგებლობის მიმართულებით კომპანიებში_ ამ საკითხზე „გურია ნიუსი“ არასამთავრობო ორგანიზაცია „სიდას“ აღმასრულებელ დირექტორს, სალომე ზურაბიშვილს ესაუბრა. ზურაბიშვილის თქმით, საქართველოს მასშტაბით ჩატარებული კვლევის ფარგლებში 1000-ზე მეტი, მსხვილი, საშუალო და მცირე ზომის  კომპანია გამოიკითხა. „გამოვიკვლიეთ ისეთი მიმართულებები, როგორიცაა, კორპორაციული მმართველობა, ადამიანის უფლებების დაცვა, შრომის უფლებების სტანდარტების მიმართულებით რას საქმიანობენ კომპანიები, გარემოს დაცვა, კორუფციასთან ბრძოლა. მათ შორის, გამოვიკვლიეთ ამ მიმართულებებით რა ღონისძიებებს ახორციელებს კომპანია პარტნიორულად სხვა კომპანიებთან ან არასამთავრობო სექტორთან ან სახელმწიფო სტრუქტურებთან. გარკვეული შედეგები დაიდო ამ კუთხით. ერთის მხრივ კომპანიების 26%-მა თქვა, რომ მათ აქვთ გათვალისწინებული კორპორაციული პასუხისმგებლობა სტრატეგიულ დონეზე და ყურადღებას აქცევენ, რომ ამ მიმართულებით გარკვეული საქმიანობა განახორციელონ. 26% ძალიან მცირეა, მაგრამ ამ მიმართულებით გასულ წლებში უფრო ცუდი მდგომარეობა იყო. რაც შეეხება ადამიანის უფლებების სტანდარტებს, კომპანიების დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ისინი არა მხოლოდ ითვალისწინებენ ადამიანების უფლებების სტანდარტებს, არამედ თავიანთ კონტრაქტორებს სთხოვენ, რომ სტანდარტები გაითვალისწინონ. გამოვიკვლიეთ, შრომითი უსაფრთხოების სტანდარტები რამდენად არის გათვალისწინებული კომპანიების შიდა დოკუმენტებში და საქმიანობაში, ბავშვთა შრომის საკითხები, ასევე გამოვიკვლიეთ გაერთიანების თავისუფლება და სხვა. მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის  შესრულების საკითხიც  იქნა გამოკვლეული და კომპანიების უმრავლესობა აცხადებს, რომ მდგრადი განვითარების პირველ ორ მიზანზე ახდენს ზეგავლენას ძირითადად საქმიანობით, რომელიც არის სიღარიბის დაძლევა და შიმშილის აღმოფხვრა“,_ ამბობს ზურაბიშვილი. როგორც „სიდას“ აღმასრულებელ დირექტორი ამბობს,  კორპორაციული პასუხისმგებლობა არის ძალიან მრავალმხრივი და ამიტომაც  ყველა აღნიშნულ მიმართულებაზე გამოწვევები არსებობს. ადამიანის უფლებების სტანდარტების სტატისტიკური მონაცემები არის ძალიან დაბალი. კომპანიებში ხშირად არ არსებობს საჩივრის მექანიზმები, რაც ადამიანის უფლებების დარღვევის გამოვლენას ხელს უშლის. „რამდენი კომპანია ახორციელებს, რამდენ კომპანიას აქვს პოლიტიკის დონეზე დანერგილი ეს სტანდარტები, რამდენად ახორციელებენ იმის მონიტორინგს ნამდვილად ხორციელდება ის, რაც გაწერილია დოკუმენტში. რამდენად არსებობს საჩივრის მექანიზმები ამ მიმართულებით. ხშირად კომპანიებში არ არსებობს საჩივრის მექანიზმები იმისთვის, რომ გამოვლინდეს ადამიანის უფლებების დარღვევები. შრომის უფლებების დარღვევების სტანდარტების მიმართულებით, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული სტანდარტები არის უკვე საკანონმდებლო დონეზე გაწერილი. მაგალითად, შრომითი უსაფრთხოების სტანდარტების დანერგვა და შრომითი ზედამხედველობის მენეჯერის არსებობა კომპანიაში მსხვილი ზომის საწარმოების დიდ ნაწილშიც კი არ არის ეს საკითხი გათვალისწინებული“,_ ამბობს ზურაბიშვილი. სალომე ზურაბიშვილი ასევე კომპანიებში ნარჩენების მართვის მიმართულებით არსებულ პრობლემებზეც საუბრობს. „მიუხედავად იმისა, რომ ნარჩენების მართვა საკანონმდებლო დონეზე გვაქვს გათვალისწინებული, დიდი რაოდენობა კომპანიების ამბობს, რომ ამ საკითხზე ისინი არ მუშაობენ და არანაირ ნაბიჯს არ დგამენ იმისთვის, რომ გარემოზე მინიმალური ზეგავლენა ჰქონდეთ“,_ ამბობს ... ...
  • უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატი: უფრო მეტად, შვილების შემხედვარე, „ბასტი-ბუბუს“ ვუყურებ ხოლმეპარლამენტში, სადაც, ამ წუთებში, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატის, პაატა სილაგაძის მოსმენა მიმდინარეობს, "ევროპული საქართველოს" დეპუტატი ოთარ კახიძე დაინტერესდა, იცნობდა თუ არა „თიბისი ბანკის“ საქმეს  პაატა სილაგაძე, რაზეც მან უპასუხა, რომ ფაქტის შესახებ ტელევიზიიდან გაიგო. „საქმეს არ ვიცნობ. ფაქტი ვიცი, რომ მიმდინარეობს. ტელევიზიიდან გამომდინარე, მაგრამ დეტალები არ ვიცი“, _ აღნიშნა სილაგაძემ, რომლის განცხადებას დეპუტატი ხათუნა გოგორიშვილის გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ სილაგაძე არის პირველი კანდიდატი, ვინც თქვა, რომ ტელევიზორს უყურებს. "უფრო მეტად, შვილების შემხედვარე, „ბასტი-ბუბუს“ ვუყურებ ხოლმე“, _ ასე უპასუხა გოგორიშვილის რეპლიკას ... ...

არქივი

ზაფრანი

რა მოხდება მაშინ, თუ ყოველდღე ორ ბანანს მივირთმევთ

ბანანი მნიშვნელოვნად არეგულირებს არტერიულ წნევას,...

არ მიირთვათ ხილი ჭამის შემდეგ

ხილი მიირთვით საჭმლის მიღებამდე, რადგან...

რამდენიმე რჩევა ბავშვის მოვლის შესახებ

როგორ დაიჭიროთ ბავშვი ხშირად მშობელს...

როგორ მოვიშოროთ ნეგატიური ენერგია?

სალბი ( სამკურნალო მცენარე) შორეულ...

ჰოლივუდელების საყვარელი წიგნები

ბრიუს უილისის რჩეული წიგნია, ჰეროდოტეს...

ყველაზე მომხიბლავი ქერა მსახიობები

ქერა თუ შავთმიანი? სხვადასხვა გამოკვლევებით...
კარმიდამო ჩემი

ციტრუსოვანთა დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლა კიდევ უფრო უნდა გავააქტიუროთ

მეციტრუსეობა საქართველოს სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობის...

მოცვის კულტურა სოფლის ხვალინდელი დღეა (R)

მოცვის კულტურის გაშენებით დაინტერესებულმა პირებმა...

გურიაში გოჯიბერის გაშენება პერსპექტიულია

არსებობს მცენარეთა ისეთი პერსპექტიული, პოპულარული...

ულამაზესი, "მორჩილი" სურო და ლიანებით გამოხატული სილამაზე

სუროს დეკორატიულობა განსაკუთრებით თვალში საცემი...

როგორ შევინახოთ სათესლედ და სანელებლად გამოსაყენებელი ბოსტნეული

სხვადასხვა ბოსტნეული, განსაკუთრებით, სანელებლები, როგორიცაა...

როგორ ვებრძოლოთ კოღოებს ხალხური მეთოდებით

კოღოები ნამდვილადაა დიდი თავსატეხი. არც...

როგორ გახდა იდეალური დედა იდეალური მეწარმე

ქალი, რომლის ცხოვრება საგანგებოდ შექმნილი...

საზამთრო გურიის პირობებში

ზოგადად, დასავლეთ საქართველოში საზამთროს მოყვანა...

შევარჩიოთ ტყემლის ჯიშები და მეტი ყურადღება დავუთმოთ მის გაშენებას

ტყემლის კულტურა საქართველოში უძველესი დროიდან...

სახის მოვლის ნატურალური საშუალებები

მუდამ სილამაზესა და სიკოხტავეზე მოფიქრალ...