როდის ეწურება უფლებამოსილების ვადა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს

მთავარი თემა

როდის ეწურება უფლებამოსილების ვადა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს

2015 ნოე 10 21:07:18

ბოლო პერიოდში, ტელეკომპანია "რუსთავი2"-ის ირგვლივ განვითარებულმა მოვლენებმა და სასამართლოს გადაწყვეტილებებმა საზოგადოების ნაწილს კითხვის ნიშნები გაუჩინა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების პარალელურად, საკონსტიტუციო სასამართლომ დროებით გააჩერა კანონის მუხლის მოქმედება, რომლითაც გადაწყვეტილების აღსრულება დაუყოვნებლივ უნდა დაწყებულიყო.

საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება კრიტიკის საგანი მაშინაც გახდა, როდესაც თბილისის ყოფილი მერის, გიგი უგულავას სარჩელის საფუძველზე დაადგინა, რომ წინასწარ პატიმრობაში პირი 9 თვეზე მეტხანს არ უნდა იმყოფებოდეს. რის საფუძველზეც გიგი უგულავა საპატიმროდან გათავისუფლდა, თუმცა, მეორე დღეს, სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენით მას 4-წლიანი პატიმრობა შეეფარდა.

 "საკონსტიტუციო სასამართლოს "ნაციონალური მოძრაობა" მართავს", "დაკვეთას ასრულებს" - ამ ფრაზებს საზოგადოების ნაწილი ხშირად იყენებს საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობის შესაფასებლად. საკონსტიტუციო სასამართლო არაერთგზის გააკრიტიკეს პოლიტიკოსებმაც.

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი თავისი მოვალეობების გახორციელებისას, კანონით, დამოუკიდებელია. მან ფაქტობრივი გარემოებები უნდა შეაფასოს და  გადაწყვეტილება მხოლოდ საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად უნდა მიიღოს. დაუშვებელია საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის საქმიანობაში ჩარევა. კონსტიტუციით უზრუნველყოფილია საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის ხელშეუხებლობა. კანონმდებლობით გათვალისწინებულია სასამართლოს წევრის დამოუკიდებელი საქმიანობის უზრუნველყოფის სხვა გარანტიები.

აღსანიშნავია ისიც, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს არსებობის ისტორიაში, თავმჯდომარედ ერთიდაიგივე პირი არასოდეს არჩეულა, რადგან ამას კანონი კრძალავდა, თუმცა, 2010 წელს, კანონში შეტანილი ცვლილების თანახმად, ამჟამად მოქმედი თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი, სასამართლოს თავმჯდომარედ მეორე ვადით აირჩიეს.

სასამართლოს ისტორია

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო  1996 წელს შეიქმნა, მას შემდეგ, რაც 1995 წლის 24 აგვისტოს საქართველოს პარლამენტმა კონსტიტუცია მიიღო.

იგი საკონსტიტუციო კონტროლის სასამართლო ორგანოა, რომელსაც უდიდესი მნიშვნელობა აქვს კონსტიტუციის მოთხოვნათა შესრულების უზრუნველყოფის, სახელმწიფო ხელისუფლების დანაწილებისა და მისი კონსტიტუციით დადგენილ ფარგლებში განხორციელების, კონსტიტუციით აღიარებულ და გარანტირებულ ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის, სახელმწიფოში სახელისუფლო სტაბილურობის განმტკიცებისათვის.

საკონსტიტუციო სასამართლოს შემადგენლობა

საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ, რომელიც 1996 წლის 31 იანვარს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო, განსაზღვრავს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრთა შემადგენლობას, მათი არჩევის წესსა და ვადებს. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე 30 წლის ასაკიდან, თუ მას აქვს უმაღლესი იურიდიული განათლება. საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის უფლებამოსილების ვადა 10 წელია. საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი არ შეიძლება იყოს პირი, რომელსაც ადრე  ეს თანამდებობა ეკავა.

საკონსტიტუციო სასამართლოს ყველა წევრის მიერ ფიცის დადებიდან ან საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტიდან არა უგვიანეს 10 დღისა, ტარდება საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის სხდომა, რომელზედაც 5 წლის ვადით აირჩევა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე. ამავე წესითა და ვადით აირჩევა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ორი მოადგილე. თუ არჩევის მომენტისათვის საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეობის ან მისი მოადგილეობის კანდიდატის, როგორც სასამართლოს წევრის, უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე დარჩენილია 5 წელზე ნაკლები, ის თანამდებობაზე აირჩევა სასამართლოს წევრის უფლებამოსილების დარჩენილი ვადით.

საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ან მისი მოადგილის უფლებამოსილების ვადის გასვლამდე არა უადრეს ერთი თვისა და არა უგვიანეს ერთი კვირისა, აირჩევა საკონსტიტუციო სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე ან თავმჯდომარის მოადგილე.

საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტიდან არა უგვიანეს 20 დღისა, გამწესდება საკონსტიტუციო სასამართლოს ახალი წევრი. თუ საქართველოს პარლამენტის მიერ არჩეული საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა დაემთხვა საქართველოს პარლამენტის არასასესიო პერიოდს, საკონსტიტუციო სასამართლოს ახალი წევრი გამწესდება პარლამენტის უახლოესი სესიის დაწყებიდან ორი კვირის განმავლობაში.

საკონსტიტუციო სასამართლო 9 მოსამართლისაგან - საკონსტიტუციო სასამართლოს 9 წევრისაგან შედგება, რომლის სამ წევრს ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი, სამს ირჩევს პარლამენტი სიითი შემადგენლობის არანაკლებ სამი მეხუთედით, სამ წევრს კი, უზენაესი სასამართლო ნიშნავს.

საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი ხელშეუხებელია. დაუშვებელია მისი სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა, დაკავება ან დაპატიმრება, მისი ბინის, მანქანის, სამუშაო ადგილის ან პირადი გაჩხრეკა საკონსტიტუციო სასამართლოს თანხმობის გარეშე. გამონაკლისია დანაშაულზე წასწრების შემთხვევა, რაც დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს საკონსტიტუციო სასამართლოს. თუ იგი არ მისცემს თანხმობას, საკონსტიტუციო სასამართლოს დაკავებული ან დაპატიმრებული წევრი დაუყოვნებლივ უნდა განთავისუფლდეს. 

 საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის თანამდებობა შეუთავსებელია ნებისმიერ სხვა თანამდებობასთან და ანაზღაურებად საქმიანობასთან, გარდა სამეცნიერო და პედაგოგიური მოღვაწეობისა. იგი არ შეიძლება იყოს პოლიტიკური პარტიის წევრი ან/და მონაწილეობდეს პოლიტიკურ საქმიანობაში. საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი უნდა გადადგეს სხვა თანამდებობიდან ან შეწყვიტოს ამ მუხლით აკრძალული საქმიანობა ფიცის დადების დღიდან.

საკონსტიტუციო სასამართლოს შემადგენლობას, ის  პლენუმისა და ორი კოლეგიისაგან შედგება.

პლენუმის შემადგენლობაში, რომელსაც საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე უძღვება, საკონსტიტუციო სასამართლოს ცხრავე წევრია.

კოლეგიის შემადგენლობაში, რომელსაც თავმჯდომარის წარდგინებით პლენუმი ამტკიცებს, საკონსტიტუციო სასამართლოს ოთხი წევრია. კოლეგიის სხდომებს უძღვება საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე.

საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე

საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის დასახელება ხდება საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისა და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის შეთანხმებული წინადადებით.

ხოლო, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილის კანდიდატურას  საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ასახელებს.

საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე და მისი მოადგილეები არჩეულად ჩაითვლებიან, თუ ფარული კენჭისყრის დროს თითოეულ მათგანს მხარი დაუჭირა საკონსტიტუციო სასამართლოს არანაკლებ 5-მა წევრმა.

საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს ან მის მოადგილეს უფლებამოსილება ვადაზე ადრე შეუწყდება: თუ ზედიზედ 6 თვის განმავლობაში ვერ ასრულებდა ან წელიწადში 3 თვის განმავლობაში არასაპატიო მიზეზით არ ასრულებდა თავის მოვალეობას; დაიკავა საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის სტატუსთან შეუთავსებელი თანამდებობა ან ეწევა აკრძალულ საქმიანობას ეწევა;

დაარღვია ამ კანონის 48-ე მუხლით დადგენილი მოთხოვნა - გაამჟღავნა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების მიღებისას გამართული თათბირის არსი ან საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის მიერ კენჭისყრისას დაკავებული პოზიცია; ჩაიდინა მოსამართლისთვის შეუფერებელი საქციელი; დაკარგა საქართველოს მოქალაქეობა; სასამართლომ შეზღუდულქმედუნარიანად აღიარა ან მხარდაჭერის მიმღებად ცნო, თუ სასამართლოს გადაწყვეტილებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული; მის მიმართ არსებობს კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი; გარდაიცვალა, ან სასამართლომ აღიარა უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ან გამოაცხადა გარდაცვლილად ან გადადგა თანამდებობიდან.

საკონსტიტუციო სასამართლოს არსებობის ისტორიაში, თავმჯდომარედ ერთიდაიგივე პირი არასოდეს არჩეულა, რადგან ამას კანონი კრძალავდა, თუმცა, 2010 წელს, კანონში შეტანილი ცვლილების თანახმად, ამჟამად მოქმედი თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი, სასამართლოს თავმჯდომარედ მეორე ვადით აირჩიეს.

გიორგი პაპუაშვილი 2006 წლის 14 ივლისს საქართველოს პრეზიდენტის წარდგინებით დაინიშნა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად, ხოლო საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის 8 მოსამართლის თანხმობით, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარედ, 34 წლის ასაკში, 2006 წლის 30 სექტემბერს აირჩიეს. აღნიშნული გადაწყვეტილება ყოფილმა თავმჯდომარემ ჯონი ხეცურიანმა გამოაცხადა.

2010 წლის ოქტომბერში, კონსტიტუციაში შეტანილი იმ ცვლილებების შედეგად, რომელიც ძალაში 2011 წლის იანვრიდან შევიდა, მოიხსნა შეზღუდვა, რომლის მიხედვითაც, თავმჯდომარედ ერთი და იმავე პირის ხელმეორედ არჩევა დაუშვებელი იყო. ამის შემდეგ, პაპუაშვილი მეორე ვადით, 2011 წლის 21 სექტემბერს აირჩიეს, მოღვაწეობის ვადა კი, 2016 წლის სექტემბერში ეწურება.

წინა ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში, საკონსტიტუციო სასამართლომ ადგილმდებარეობაც შეიცვალა _  2007 წლის ივლისში საკონსტიტუციო სასამართლო თბილისიდან ბათუმში გადავიდა. მიხეილ სააკაშვილის მტკიცებით, ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოს გადატანა დეცენტრალიზაციის პროცესის ნაწილი იყო.

სწორედ ამ პერიოდს უკავშირდება, გახმაურებული დასაჩუქრებების ამბებიც. საქართველოს მაშინდელი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გადაწყვეტილებით, 14 მოსამართლეს ბათუმის ცენტრში ფეშენებელური ბინები სიმბოლურ ფასად, 1000 ლარად გადასცეს, რომელთა ფასიც 250 ათას ლარს სცილდება. ამასთან დაკავშირებით, გიორგი პაპუაშვილის მიმართ გამოძიება მთავარ პროკურატურაში დღემდე მიმდინარეობს. გავრცელებული ინფორმაციით, გიორგი პაპუაშვილი 2007 წელს, ქონებაჩამორთმეული როლანდ ბლადაძის საკუთრებაში უკანონოდ ცხოვრობს.

რაც შეეხება, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილებას, კანონის შესაბამისად, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე იწვევს და უძღვება საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის სხდომებს, ხელს აწერს პლენუმის მიერ მიღებულ აქტებს, დასამტკიცებლად წარუდგენს პლენუმს საკონსტიტუციო სასამართლოს რეგლამენტსა და აპარატის დებულებას, ანაწილებს კონსტიტუციურ სარჩელებსა და წარდგინებებს, საერთო ხელმძღვანელობას უწევს საკონსტიტუციო სასამართლოს აპარატის საქმიანობას, სამუშაოზე იღებს და სამუშაოდან ათავისუფლებს აპარატის მუშაკებს, განკარგავს საკონსტიტუციო სასამართლოს საბიუჯეტო ასიგნებებს, ახორციელებს კანონმდებლობითა და საკონსტიტუციო სასამართლოს რეგლამენტით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

ვინ შეიძლება მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს

საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი კონსტიტუციური სარჩელით ან წარდგინებით მიმართვის უფლება აქვთ: საქართველოს პრეზიდენტს, პარლამენტის წევრთა არანაკლებ ერთ მეხუთედს, საერთო სასამართლოს, აფხაზეთის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს წარმომადგენლობით ორგანოებს, სახალხო დამცველს, საქართველოს იურიდიულ პირებს, საქართველოს მოქალაქეებს და საქართველოში მცხოვრებ სხვა ფიზიკურ პირებს.

საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი იღებს გადაწყვეტილებას საქართველოს კონსტიტუციასთან კონსტიტუციური შეთანხმების, საქართველოს კანონების, საქართველოს პარლამენტის ნორმატიული დადგენილებების, საქართველოს პრეზიდენტის, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების უმაღლეს ორგანოთა ნორმატიული აქტების შესაბამისობის, აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო აქტებისა და საქართველოს პარლამენტის დადგენილებების მიღების/გამოცემის, ხელმოწერის, გამოქვეყნებისა და ამოქმედების შესაბამისობის საკითხებზე;
       - იხილავს რეფერენდუმის, ასევე საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებულ დავას;
        - იხილავს საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების კონსტიტუციურობის საკითხს;
     - იძლევა დასკვნას საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის, საქართველოს მთავრობის წევრის, საქართველოს გენერალური პროკურორის, საქართველოს კონტროლის პალატის თავმჯდომარისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრების მიერ საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევის საკითხზე;
      - იხილავს საერთო სასამართლოს წარდგინებას. წარდგინება საკონსტიტუციო სასამართლოში შეიტანება, როდესაც კონკრეტული საქმის განხილვისას სასამართლო დაასკვნის, რომ არსებობს საკმარისი საფუძველი, რათა ის კანონი ან სხვა ნორმატიული აქტი, რომელიც მან უნდა გამოიყენოს ამ საქმის გადაწყვეტისას, მთლიანად ან ნაწილობრივ მიჩნეულ იქნეს კონსტიტუციის შეუსაბამოდ.

        საკონსტიტუციო სასამართლოს კოლეგია იხილავს:
        - დავას სახელმწიფო ორგანოებს შორის კომპეტენციის შესახებ;
       - მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შექმნისა და საქმიანობის კონსტიტუციურობის შესახებ;
        - დავას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნების კონსტიტუციურობის შესახებ;
     - ნორმატიული აქტების კონსტიტუციურობას საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავის (საქართველოს მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი) საკითხებთან მიმართებით;
       - საქართველოს პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების ცნობის ან უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხს.

საქმეს, რომელიც მოიცავს როგორც პლენუმის, ისე კოლეგიის განსჯად საკითხებს, იხილავს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი.

სტატისტიკა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ვებ-გვერდის ინფორმაციით, სასამართლოს დაარსების დღიდან, 422 კონსტიტუციური სარჩელი და 17 კონსტიტუციური წარდგინებაა შეტანილი. განსახილველად არ მიიღეს 66 კონსტიტუციური სარჩელი და 34 კონსტიტუციური წარდგინება. 12 კონსტიტუციური სარჩელი გატანილია მოსარჩელის მიერ. საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა 17 კონსტიტუციური სარჩელი და 1 კონსტიტუციური წარდგინება. ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა 31 კონსტიტუციური სარჩელი. არ დაკმაყოფილდა 65 კონსტიტუციური სარჩელი. საკონსტიტუციო სამართალწარმოება სხვადასხვა საფუძვლების გამო შეწყდა 59 საქმეზე. არ იქნა მიღებული არსებითად განსახილველად 206 კონსტიტუციური სარჩელი.
 ახალი ამბები
  • "ახალ რეალობაში მოვიდა, მაგრამ ძველი წესებით"_ ექსპერტი ჩხენკელის დაბრუნებაზე"ჩხენკელს ვერ ვთლი ძველ მინისტრად. ის ახალ რეალობაში მოვიდა, მაგრამ ძველი წესებით",_ ასე აფასებს "გურია ნიუსთან" საუბრისას ექსპერტი განათლების საკითხებში, თამარ მოსიაშვილი, განათლების მინისტრის პოსტზე მიხეილ ჩხენკელის დაბრუნებას. ცნობისთვის, ჩხენკელს განათლების მინისტრის თანამდებობა 2017-2018 წლებში ეკავა. მიხეილ ბატიაშვილმა, კი რომელიც განათლების მინისტრი სწორედ ჩხენკელის შემდეგ გახდა, თანამდებობა 7 ნოემბერს, საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა. როგორც განათლების საკითხებში ექსპერტი, თამარ მოსიაშვილი, ამბობს მინისტრები იცვლებიან, სისტემა არის ცენტრალიზებული და იმართება მეგაპროექტებითა და მეგაპროგრამით.ექსპერტი ჩვენთან განათლების სისტემის წინაშე არსებული გამოწვევების შესახებ და განათლების მინისტრების ხშირად შეცვლის სავარაუდო მიზეზებზე საუბრობს. "ჩვენი სისტემის წინაშე დგას ორი გამოწვევა, ერთი უკავშირდება დემოკრატიას და მეორე - ხარისხს, მაგრამ ამ ორ კომპონენტს შორის არის კავშირები. დემოკრატია პირდაპირ არის დაკავშირებული საგანმანათლებლო სისტემის დეცენტრალიზაციასთან, სკოლების ავტონომიურობასთან, რომელიც ამცირებს, სკოლებზე გავლენას",_ამბობს მოსიაშვილი.განათლების სფეროს ექსპერტი მიიჩნევს, რომ უწყება მზად არ არის გააძლიეროს განათლების სისტემის დეცენტრალიზაცია, რადგან თვლის, რომ უწყებას ეშინია საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტონომიურობის გაზრდით რეგულირების საკითხის შემცირების. "არ ვფიქრობ, რომ უწყება მზადაა გააძლიეროს განათლების სისტემის დეცენტრალიზაცია, მაგალითად, გააუქმოს ბრძანება სკოლების ავტონომიურობის შეზღუდვის შესახებ. რაც შეეხება ხარისხს, ხარისხზე უწყება ბევრს საუბრობს და ხარისხის გაუმჯობებსების გზად მიაჩნია მეგაპროექტებისა და მეგაპროგრამების ამოქმედება, რაშიც იდება ძალიან ბევრი ფული და საგანმაათლებლო სისტემა მიბმულია სამინისტროსა და უწყებებთან. ცენტრალიზებული პროგრამებისა და პროექტების ამოქმედება კი იწვევს იმ ფაქტს, რომ ყოველი ახალი მინისტრი ან არ ასრულებს ძველი მინისტრის მიერ ინიცირებულ პროექტს ან გრძელდება ძველი და ახალ პროექტს აანონსებს. ეს ყველაფერი ჩვენი სისტემისთვის არის პრობლემური და ამიტომ არის ერთი აურზაური ხოლმე ახალი მინისტრის მოლოდინის დროს, შესაძლოა, ესეც არის მიზეზი, რომ უკვე წლებია განათლების მინისტრები საკმაოდ ხშირად იცვლებიან. მინისტრის გვარს არ აქვს მნიშვნელობა, სისტემა იმართებოდა ცენტრალიზებურად და მინისტრები აანონსებდნენ ახალ პროგრამებსა და პროექტებს, რაც იყო შინაარსით ცენტრალიზებული და ძალიან ბევრი საუბარი იყო ხარისხზე. სახელმწიფო უწყება იღებს პასუხისმგებლობას გააუმჯობესოს განათლების სისტემა, მაგრამ ამას ვერ ახერხებს, ხოლო დემოკრატიის მიმართულებით, რომ თვითონ აიღონ პასუხისმგებლობა ხარისხის გაუმჯობესებაზე საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა, ღიად ისაუბრონ პრობლემებზე და თვითონ შეეცადონ პრობლემის გადაჭრის გზების ძიებას ამისი სახელმწიფო უწყებას ეშინია. შესაძლებელია, იმიტომ ეშინია, რადგან რეალურად თუ გაიზრდება სკოლების ავტონომიურობა შემცირდება რეგულირების ხარისხი",_ამბობს ... ...
  • კახა ოქრიაშვილი: "ზეწოლა გახორციელდა იმ დეპუტატებზე, რომლებიც პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას ეწინააღმდეგებიან"საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი კახა ოქრიაშვილი აცხადებს, რომ პარტია "ქართული ოცნების" თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან ზეწოლა განხორციელდა იმ დეპუტატებზე, რომლებიც პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას ეწინააღმდეგებიან. მისი თქმით, ყველაზე დიდი ზეწოლა დიმიტრი ხუნდაძეზე განხორციელდა, რადგან ყველაზე მეტად ის აქტიურობდა. "დიტო ხუნდაძეზე იყო სერიოზული ზეწოლა, მაგრამ მან განაცხადა რომ მისი პოზიცია არ შეიცვლება. მომხრეებიც მრავლად არიან, მაგრამ მაგალითად ოთარ ჩრდილელმა, რომელიც არ არის მაჟორიტარი დეპუტატი დააფიქსირა რომ არ არის მომხრე ამ სისტემაზე გადასვლის. დაახლოებით, როგორც ვვარაუდობ, 20-მდე ადამიანია ან ცოტა მეტი ვინც არ ემრობა ახალ საარჩევნო სისტემას, უფრო სწორად მოძველებულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას",_ აღნიშნა კახა ოქრიაშვილმა. შეგახსენებთ, რომ საპარლამენტო უმრავლესობაში აზრები ორად არის გაყოფილი. გუნდის ნაწილი არჩევნების პროპორციული წესით ჩატარებას ემხრობა, ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ეს რისკის შემცველია. ცნობისთვის, წარმოდგენილი ცვლილებების პროექტის თანახმად, 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნები პროპორციული წესით, ბუნებრივი ბარიერის პირობებში ჩატარდება. უქმდება საარჩევნო ბლოკები.საქართველოს პარლამენტის მომდევნო არჩევნების შედეგად პოლიტიკური პარტიის მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობის დასადგენად, პოლიტიკური პარტიის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა გამრავლდება 150-ზე და გაიყოფა არჩევნებში მონაწილე ყველა პოლიტიკური პარტიის მიერ მიღებული ხმების ჯამზე. მანდატს/მანდატებს მიიღებს ყველა ის პოლიტიკური პარტია, რომელიც სულ მცირე ერთი მანდატის მისაღებად საკმარისი ხმების რაოდენობას მიიღებს. ანუ, სულ მცირე ერთ მანდატს მიიღებს ის პოლიტიკური პარტია, რომელიც მიიღებს ამომრჩეველთა ხმების 0.67%-ს მაინც. რაც შეეხება გაუნაწილებელ მანდატებს, მას თანმიმდევრობით მიიღებენ უდიდესი ნაშთის მქონე პოლიტიკური პარტიები. მაგალითად, თუ ერთ პარტიას მიღებული აქვს 45.1% და მეორე პარტიას 7.8%, ამ შემთხვევაში 7.8-ს მიენიჭება უპირატესობა. არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლება ექნება იმ პარტიებს, რომლებსაც 5 000 ამომრჩევლის ხელმოწერა აქვს, ნაცვლად 25 000 ხელმოწერისა. თუმცა ეს იქნება ერთჯერადი. ხელმოწერის ვალდებულებისგან თავისუფლდება ყველა ე.წ. კვალიფიციური პოლიტიკური პარტია. ბუნებრივი ბარიერი არის ერთჯერადი და ის მხოლოდ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე იმოქმედებს. 2024 წლიდან პროპორციული საარჩევნო სისტემა იქნება, თუმცა 5%-იანი ბარიერი განახლდება. წყარო: https://pia.ge/ ... ...
  • 15 ნოემბერს _ ოზურგეთის მოსახლეობისთვის უფასო გასინჯვების აქციაჰოსპიტალური ქსელის _ „მედალფას“ ოზურგეთის კლინიკაში, 2019 წლის 15 ნოემბერს, ქირურგიის ეროვნული ცენტრი აწყობს უფასო გასინჯვების აქციას გურიის მოსახლეობისთვის. აქციის ფარგლებში ოზურგეთს ეწვევიან ქირურგიის ეროვნული ცენტრისა და „ახალი სიცოცხლის“ წამყვანი ექიმ-სპეციალისტები: თერაპევტი, კარდიოლოგი, ნევროლოგი, გინეკოლოგი, ენდოკრინოლოგი, ზოგადი ქირურგი, ბარიატრიული ქირურგი, ანგიოქირურგი, ონკოლოგი, ჰემატოლოგი, ექოსკოპისტი. აქციის ფარგლებში პაციენტებს უფასოდ ჩაუტარდებათ ექოსკოპიური კვლევა, ეკგ, სისხლში გლუკოზის დონის განსაზღვრა. ჰოსპიტალური ქსელის „მედალფას“ კლინიკებში მუდმივად მიმდინარეობს მოსახლეობის საჭიროებაზე მორგებული სხვადასხვა ტიპის აქციები. კომპანია “ავერსის” ჰოლდინგის წევრია. მიმდინარე წლის 14 ნოემბერს „ავერსს“ 25 წელი უსრულდება. „მედალფას“ ოზურგეთის კლინიკაში დაგეგმილი უფასო გასინჯვების აქციაც ამ იუბილეს ეძღვნება და ხორციელდება კომპანიის დამფუძნებლის ბატონი პაატა კურტანიძის მხარდაჭერით. აქციის ფარგლებში გასინჯულ პაციენტებს უსასყიდლოდ გადაეცემათ პირველადი მოხმარების მედიკამენტები. „მედალფას“ ოზურგეთის კლინიკის მისამართია: ოზურგეთი, ნინოშვილის ქ.#3; საკონტაქტო პირი: სოფიო ადანაია, ტელეფონი:+995 599 181 581, +995 588 883 231, e-mail: sopho.adanaia@medalpha.ge. ... ...
  • გია ვოლსკი - პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით მთავარი დებატები დღეს იქნებაყველაფრისთვის მზად ვართ, თუმცა კატეგორიულად ვიქნები წინააღმდეგი, რომ გარკვეულმა საპირისპირო აზრმა, თუნდაც ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, გავლენა იქონიოს გუნდის ერთობაზე, რადგან ეს გუნდი კიდევ დაგვჭირდება და ვფიქრობ, საკმაოდ ეფექტურადაც ვიმუშავებთ ერთად, – ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა, გია ვოლსკიმ საპარლამენტო უმრავლესობის სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. როგორც გია ვოლსკიმ აღნიშნა, დღევანდელ შეხვედრა შედგა მსჯელობა პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით. „ვფიქრობ, უმრავლესობის უმრავლესობაა, რომელიც ამას მხარს დაუჭერს. რასაკვირველია, სარეიტინგო არ ჩავატარეთ, არ დავუჭირეთ ამას მხარი, რადგან ჯერ განხილვები არის წინ. ირაკლი კობახიძემ დღევანდელი დღისთვის დაიტოვა ის პოზიტივები, რაც გააჩნია პროპორციულ არჩევნებს, გუშინ დღის ბოლოს მოკლედ რაღაც საფრთხეებზე ილაპარაკა. დღეს იქნება მთავარი დებატები. თუკი საჭირო გახდა ამასთან დაკავშირებით რაიმე წინასწარი ანალიზი, წინასწარი შეთანხმება და კიდევ ერთხელ გავლა, ჩვენს კოლეგებთან ამის საშუალება გვექნება“, – განცხადა გია ვოლსკიმ. მისივე თქმით, როგორც ვითარება უჩვენებს, საწინააღმდეგო პოზიცია არ გააჩნია იმ რაოდენობას, რა რაოდენობითაც არის წარმოდგენილი ოპოზიცია. „ჩემთვის, უმრავლესობის ლიდერისთვის რთული იქნება იმის განცდა, რომ ჩვენი კოლეგები, ვინც მხარს არ დაუჭერს, რაღაცა ფორმით კენჭის ყრის დროს უნდა ჩანაცვლდნენ ამ ერთ კენჭისყრაზე ოპოზიციის მიერ. დღეს ყველაფერი ითქვა, ბიძინა ივანიშვილს ვთხოვეთ და ჩვენთან ერთად იყო. ყველაფრისთვის მზად ვართ, თუმცა კატეგორიულად ვიქნები წინააღმდეგი, რომ გარკვეულმა საპირისპირო აზრმა, თუნდაც ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე გავლენა იქონიოს გუნდის ერთობაზე, რადგან ეს გუნდი კიდევ დაგვჭირდება და ვფიქრობ, საკმაოდ ეფექტურადაც ვიმუშავებთ ერთად“, – განაცხადა გია ვოლსკიმ. კითხვაზე, სხდომა ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა თუ არა, გია ვოლსკიმ აღნიშნა, რომ სხდომაზე ყოველთვის არის ხმაური და შეფასებები. „სხდომა მშვიდი როგორ იქნებოდა, პრინციპულ საკითხებზე იყო მსჯელობა, მაგრამ ხმის აწევას ადგილი არ ჰქონია. ძალიან მივეჩვიეთ ლაპარაკს, რომ ბიძინა ივანიშვილი გარანტიას იძლევა, ეს ნარატივი არსებობს ისეთი, თითქოს ის არის ადამიანი, რომელიც ერთპიროვნულად წყვეტს, გუნდს უსმენს და გუნდი თავისი დიდი ნაწილით არის იმ პოზიციის მომხრე, რაც 92 ხელმოწერამ დაადასტურა. მაჟორიტარობა მემკვიდრეობით კი არ აქვთ. საუბარია სახელმწიფო ინტერესებთან დაკავშირებით, რაშიც მე ვერ ვეთანხმები, რადგან პრინციპული მნიშვნელობა აქვს. დარწმუნებული ვარ, „ქართულ ოცნებას“ შესაძლებლობა ექნება შეადგინოს, ჩამოაყალიბოს მთავრობა, ისინი ფიქრობენ, რომ ამასთან დაკავშირებით გარკვეული საფრთხეებია, რადგან საქართველო არ არის ის ქვეყანა ამ მოცემულობაში, რომ კოალიციური მმართველობა შედგეს“, – განაცხადა გია ვოლსკიმ. წყარო: ... ...
  • „შემოახიეს სამოსი, მიწაზე ათრიეს ხალხი, დააზიანეს ავტომობილი“_ რა მოხდა ვარკეთილშივარკეთილში, ანას ბაღის მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობა მშენებლობის წინააღმდეგ პროტესტს აგრძელებს.ისინი უკვე მეორე დღეა საპროტესტო მშვიდობიან აქციას მართავენ, თუმცა, როგორც გვერდი „ანას ბაღის გადასარჩენად“ ინტერნეტში ავრცელებს ინფორმაციას, ღამით მომიტინგეებს 30-მდე შენიღბული ადამიანი თავს დაესხა. „ჩვენ მეორე დღეა სრულიად მშვიდობიანი აქცია გვაქვს, მოგზავნილი კრიმინალთა ბანდა მთელი დღის და ღამის განმავლობაში გვიწყობდა პროვოკაციას, სათითაოდ გადაყავდათ აქციის მონაწილეები აქციის ტერიტორიიდან ემუქრებოდნენ გომელაურის სახელით, შვილებით, ოჯახის წევრებით, სამსახურის დაკარგვით, ნარკოტიკების ჩადებით და ა.შ. ჩვენ მივმართეთ საპატრულო პოლიციას და ვთხოვეთ, ეს ბანდა განერიდებინათ მშვიდობიანი მომიტინგეებისგან და უზრუნველყოთ ჩვენი უსაფრთხოება. საპატრულო პოლიცია ადგილზე იმყოფებოდა, მაგრამ დაახლოებით დილის 04:00-ზე 30-მდე ნიღბიანი ადამიანი დაესხა თავს 6 მშვიდობიან მომიტინგეს. ძალადობით სცადეს ადამიანთა გზიდან მოცილება, შემოახიეს სამოსი, მიწაზე ათრიეს ეს ხალხი, დააზიანეს ავტომობილი, პოლიციელებმა არანაირი რეაგირება არ მოახდინეს. პოლიციამ არ დაიცვა ჩვენი უსაფრთხოება, არ არის არცერთი პირი დაკავებული. ძნელი წარმოსადგენი არ არის ვის შეიძლება ჰქონდეს ამ ქვეყანაში იმხელა ძალაუფლება, რომ პოლიციის თვალწინ მშვიდობიან მოქალაქეებს მიუგზვნო 30 ნიღბიანი ზონდერი. ჩვენ, ვარკეთილის ზემო პლატოს მოსახლეობას გვაქვს სულისკვეთება და განწყობა ვიბრძოლოთ ბოლომდე, მაგრამ ფართო საზოგადოების მხარდაჭერისა და მეტი გამჭირვალეობის გარეშე გავლენიანი მფარველების, დიდძალი ფულის, აგრესიული ჯგუფების წინააღმდეგ ვშიშობთ, რომ დავმარცხდებით. ვფიქრობთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ვარკეთილის პრობლემა, ეს არ არის ერთი მშენებლობის პრობლემა, ეს უკვე გასცდა ამ ფარგლებს მაშინ, როცა დაიწყო მასობრივი მუქარა ძალადობა და დაშინება. ეს არის უკვე სისტემური პრობლემა“, _ წერია გვერდზე გავრცელებულ ინფორმაციაში. შეგახსენებთ, რომ მოსახლეობა ანას ბაღთან 11 სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობის შეჩერებას უკვე 2 წელია ... ...

არქივი

ზაფრანი

როგორ გამოვავლინოთ ნიჭიერი ბავშვი

არ დაგეგმოთ შვილებს მომავალი შეეცადეთ...

აუცილებელი წასაკითხი მამებისთვის

ახალშობილს უნდა ეძინოს დედის საწოლში...

ბეკონი ჯანმრთელობისთვის სახიფათო ყოფილა

შვედი მეცნიერების მტკიცებით, ბეკონის საკვებად...

როგორ დავალევინოთ წამალი პატარას

წამლის დალევა პატარებს არ უყვართ,...

მერილინ მონროს სილამაზის საიდუმლო

 რა იყო ის საიდუმლო, რომლის...

რატომ უნდა ვხატოთ

ცოტა ხნის წინ, ამერიკელმა ფსიქოლოგებმა...
კარმიდამო ჩემი

საშიშია თუ არა ჯანმრთელობისთვის ლამინატის იატაკი

დღეს მოჭიმული იატაკი და ლამინატი...

როგორ ამოვიცნოთ ნატურალური თაფლი

ნამდვილი თაფლი არომატით გამოირჩევა ხელოვნურად...

უებარი საშუალება სიბერის შესაჩერებლად

მწვანილი ანელებს დაბერების პროცესს, აუმჯობესებს...

უებარი საშუალება გაციების წინააღმდეგ

ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ვირუსებისა და...

მარილი _ უნიკალური გამაყუჩებელი საშუალება

თავის ტკივილით უამრავი ადამიანი იტანჯება....

ხურმა _ ჯადოსნური ხილი

ხურმა - ჩვენში დასავლეთ საქართველოში...

საშუალება, რომელიც კიბოს ამარცხებს

ლიკოპენს, რომელიც ბუნებრივი ძლიერი ანტიოქსიდანტია,...

უნიკალური მკურნალი მცენარე

მიუხედავად არაერთი მედიკამენტისა, საზოგადოების გარკვეული...

რას კურნავს მრავალძარღვა

მრავალძარღლვას საუკუნეების განმავლობაში იყენებდნენ, როგორ...

არის თუ არა თქვენ საცხოვრებელ ადგილას სასმელი წყალი?