მერმა სახელმწიფო პროგრამით ისარგებლა _ რა წერია კონსტანტინე შარაშენიძის დეკლარაციაში

მთავარი თემა

მერმა სახელმწიფო პროგრამით ისარგებლა _ რა წერია კონსტანტინე შარაშენიძის დეკლარაციაში

2020 თებ 13 16:33:00

საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებ-გვერდზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის კონსტანტინე შარაშენიძის დეკლარაცია გამოქვეყნდა, რომელიც 29 იანვარსაა ჩაბარებული. 

დეკლარაციაში წერია, რომ კონსტანტინე შარაშენიძის შვილმა გოდერძი შარაშენიძემ 2019 წელს შეიძინა ბინა ქალაქ თბილისში, რომლის ღირებულება შეადგენს 132 209,5 ლარს. კონსტანტინე შარაშენიძის მეუღლემ რუსუდან მდინარაძემ მემკვიდრეობით მიიღო  აგარაკი და მიწის ნაკვეთი კურორტ ბახმაროში (მიწის ნაკვეთი _ 64 კვ. მ). ასევე 2019 წელს, მემკვიდრეობით მიიღო სოფელ ვაკიჯვარში 1490 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი (თანამესაკუთრეები: კობა მდინარაძე, ნიჟა მდინარაძე, სოფო რუსიეშვილი).

დეკლარაციის მიხედვით, მანამდე კონსტანტინე შარაშენიძე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვაბზუში სამი მიწის ნაკვეთს ფლობდა, რომელიც 2006 წელს იყიდა: 1) 2400 კვ.მ. _ 300 დოლარი; 2) 1800 კვ.მ. _ 200 დოლარი; 3) 2 300 კვ.მ. _ 300 დოლარი.

კონსტანტინე შარაშენიძის მეუღლის რუსუდან მდინარაძის დეკლარირებულ ქონებას შეადგენდა 2015 წელს მემკვიდრეობით საცხოვრებელი სახლის მიღებული: 25%-ი ოზურგეთში, სოფ. ვაკიჯვარში, 327,96 კვ.მ (კობა მდინარაძე ნიჯა მდინარაძე, სოფიკო რუსიეშვილი _ თანამესაკუთრეები); 25% მიწის ნაკვეთი ოზურგეთში, სოფ. ვაკიჯვარში, "ჩალიანი", 5000 კვ.მ (კობა მდინარაძე ნიჟა მდინარაძე სოფიკო რუსიეშვილი _ თანამესაკუთრეები).

მერის ოჯახის წევრები კი ფლობდნენ: შვილი გოდერძი შარაშენიძე 100%-ი 525 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის, რომელიც 2016 წელს 5000 ლარად შეიძინა ოზურგეთში, სოფელ ნატანებში; დედა როზა გოგუაძე  - მემკვიდრეობით მიღებული მიწის ნაკვეთის 100%-ი ქალაქ ოზურგეთში, იოსებ კეჭაყმაძის ქუჩა, #8(ყოფ. 26 მაისის ქ.), 280 კვ.მ.  როზა გოგუაძე  _ 100%-ი მემკვიდრეობით მიღებული საცხოვრებელი ოზურგეთში, იოსებ კეჭაყმაძის ქუჩა, #8(ყოფ. 26 მაისის ქ.), 322,6 კვ.მ.

დეკლარაციაში ასევე წერია, თუ რა თანხა მიიღეს კონსტანტინე შარაშენიძემ და მისმა ოჯახის წევრებმა 2019 წელს. კონსტანტინე შარაშენიძემ 2019 წლის პირველი იანვრიდან 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, 28 223,8 ლარი მიიღო;  რუსუდან მდინარაძემ ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის და სარეაკრიაციო დაწესებულებათა გაერთიანებაში მხატვრის ხელფასის სახით _ 3 763,2 ლარი; როზა გოგუაძემ საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის ოზურგეთის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ანაზღაურების სახით _ 7937,24 ლარი; გოდერძი შარაშენიძემ შპს "ასკანგელ ალიანსის" ლოჯისტიკის მენეჯერის ხელფასის სახით, 2019 წლის 15 აპრილიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით _ 8141,74 ლარი.

კონსტანტინე შარაშენიძეს 2018 წელს ფულადი სესხი - 45 000 ლარი აქვს აღებული "ვი თი ბი" ბანკისგან და მის დასაფარად 8968,3 ლარი აქვს გადახდილი; ამავე ბანკიდან 2019 წელს ფულადი სესხი (თანამსესხებელი გოდერძი შარაშენიძე) 73 517 ლარი აქვს აღებული და მის დასაფარად 771,77 ლარი (გასავალი) აქვს გადახდილი.

მერის დეკლარაციაში ვკითხულობთ, რომ მის შვილს გოდერძი შარაშენიძეს ზეპირი გარიგების საფუძველზე, 60 000 ლარი აქვს ნასესხები ფიზიკური პირისაგან 21.10.2019-ს და ეს თანხა შემოსავალში უფიქსირდება.

კონსტანტინე შარაშენიძის მიერ შევსებული დეკლარაციის მიხედვით, იგი ა(ა)იპ სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს ბენეფიციარია და მოცვის ბაღის გასაშენებლად იმპორტირებული ნერგების შესაძენად დაფინანსება - 21 948,9 ლარი აქვს მიღებული.

"ახალგაზრდა ადვოკატების" იურისტი ნიკა მენოგნიშვილი "გურია ნიუსთან" საუბარში განმარტავს: "საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ" საქართველოს კანონი, ისევე, როგორც საქართველოს მთავრობის  2019 წლის 29 მარტის დადგენილება #178 "თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის წარდგენის წესისა და იმ თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი რეესტრის დამტკიცების შესახებ, რომელთათვისაც სავალდებულოა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის შევსება", განსაზღვრავს ადგილობრივი თვითმმართველობის - მუნიციპალიტეტის მერის ვალდებულებას, კანონმდებლობით განსაზღვრულ ფარგლებსა და ვადაში წარმოადგინოს თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის აღმრციხველი დეკლარაცია, რაც ემსახურება საჯარო მმართველობის პროცესის ეფექტურობასა და მის გამჭვირვალობას, კანონის უზენაესობის უზრუნველყოფას და შედეგად - სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპის გახორციელებას.

ვინაიდან, საზოგადოება დაინტერესებულია საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის თავიდან აცილების პრობლემატურობით, ლოგიკურია, რომ დიდი ყურადღება ექცევა საჯარო მოხელეების თანამდებობრივ დეკლარაციებს. ჩვენს შემთხვევაში, მომართვიდან გამომდინარე, ყურადღება მიიქცია კონსტანტინე შარაშენიძის 29.01.2020 დეკლარაციამ (#123441).

პრობლემატურ საკითხს წარმოადგენს ის, თუ რამდენად აძლევს საჯარო მოხელეს კანონმდებლობა უფლებას, ისარგებლოს სახელმწიფო პროგრამით და ექცევა თუ არა ეს კანონით აკრძალული საჩუქრის რეგულირების ფარგლებში.

უპირველეს ყოვლისა, "დანერგე მომავალი" სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის #56-ე დადგენილების საფუძველზე, უნდა განვსაზღვროთ, თუ ვის აქვს პროგრამაში მონაწილეობის მიღების უფლება. ამავე დადგენილების მე-7 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების საფუძველზე, ნათელია, რომ ბაღის კომპონენტის მიზნობრივი ბენეფიციარი შეიძლება იყოს ა) საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი ან ინდივიდუალური მეწარმე; ბ) საქართველოში დაფუძნებული საწარმო, მათ შორის, რეგისტრირებული სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი. მეტიც, ბაღის კომპონენტის ბენეფიციარი არ შეიძლება იყოს ისეთი საწარმო, რომელშიც პირდაპირ ან ირიბად სახელმწიფო ფლობს წილს, პაის, აქციებს. კონსტანტინე შარაშენიძე დეკლარაციაში მიუთითებს, რომ იგი არ ეწევა სამეწარმეო საქმიანობას. შესაბამისად, აღნიშნულზე დაყრდნობით იკვეთება, რომ მან, როგორც ფიზიკურმა პირმა მიმართა ა(ა)იპ სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს. აქედან, გამომდინარე, მხოლოდ და მხოლოდ უნდა დავადგინოთ ის, შეუძლია თუ არა საჯარო მოხელეს, როგორც ფიზიკურმა პირმა, ისარგებლოს სახელმწიფო პროგრამით.

"საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, ამ კანონის მიზნებისთვის, "საჩუქარი" არის საჯარო მოსამსახურისთვის უსასყიდლოდ ან შეღავათიანი პირობებით გადაცემული ქონება ან გაწეული მომსახურება, ქონებრივი ვალდებულებისაგან სრულად ან ნაწილობრივ გათავისუფლება, რომელიც წარმოადგენს საერთო წესიდან გამონაკლისს. საჩუქრების ჯამური ღირებულება კი არ უნდა აღემატებოდეს მისი თანამდებობრივი სარგოს წლიური ოდენობის 15%-ს.

საინტერესოა, წარმოადგენს თუ არა სახელმწიფო პროგრამა საერთო წესიდან გამონაკლისს. რა არის საერთო წესიდან გამონაკლისი? საქართველოს საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ მომზადებულ და გამოცემულ გზამკვლევზე დაყრდნობით, (www.csb.gov.ge/media/1599/საჩუქარი-საჯარო-სამსახურში.pdf)) საერთო წესიდან გამონაკლისი ნიშნავს, როდესაც შეთავაზებული უპირატესობებითა და შეღავათებით სარგებლობს ექსკლუზიურად მხოლოდ საჯარო მოსამსახურე ან მისი ოჯახის წევრი და შეთავაზებები ყველასთვის ხელმისაწვდომი არ არის. თუკი შეთავაზებული უპირატესობები და შეღავათები ხელმისაწვდომია ნებისმიერი მსურველისთვის, საჯარო მოსამსახურეს ან მისი ოჯახის წევრს ამ უპირატესობებითა და შეღავათებით სარგებლობა არ ჩაეთვლებათ აკრძალულ საჩუქრად.

ჩვენს შემთხვევაში, სახელმწიფო პროგრამით სარგებლობის უფლება არ აქვს მიკუთვნებული ექსკლუზიურად მხოლოდ ამ საჯარო მოხელეს, არამედ, ნებისმიერ მსურველს, რომელიც შესაბამისი წინაპირობების დაცვით მიმართავს სააგენტოს დაფინანსების მისაღებად. შესაბამისად, სახელმწიფო პროგრამით სარგებლობა "საჩუქრის" რეგულირების ფარგლებში, არ ჯდება, რაც კონსტანტინე შარაშენიძის ამ ქმედების (დაფინანსების მიღება) მართლზომიერებაზე მიუთითებს.

რაც შეეხება კონსტანტინე შარაშენიძის შვილის მიერ ფიზიკური პირისგან ზეპირი შეთანხმების საფუძველზე სესხის მიღებას, ნიკა მენოგნიშვილი განმარტავს: "სესხის ხელშეკრულება, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 624-ე მუხლის თანახმად, შეიძლება, დაიდოს როგორც ზეპირად, ისე წერილობით.

კონსტანტინე შარაშენიძის დეკლარაციაში მითითებული ის ფაქტი, რომ გოდერძი შარაშენიძემ ფიზიკური პირისგან, ზეპირი ხელშეკრულების დაფარვის საფუძველზე, შემოსავლის სახით მიიღო 60000 ლარი, იძლევა სუბიექტური ინტერპრეტაციის შესაძლებლობას, თუმცა არა სამართლებრივის.

დეკლარაციის შევსებასა და შინაარსთან დაკავშირებული საქართველოს კანონმდებლობა, კერძოდ, საქართველოს კონსტიტუცია, საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონი, საქართველოს მთავრობის #178-ე დადგენილება, საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონი, კერძოდ, ამ კანონის მე-5 მუხლის პირველი ნაწილი ა.შ. არ უკრძალავს თანამდებობის პირის ოჯახის წევრს, დადოს ზეპირი სესხის ხელშეკრულება, ან სხვა რაიმე სახის ხელშეკრულება ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან, არ უდგენს მას ხელშეკრულების ფორმის დაცვის ვალდებულებას, შესაბამისად, სამართლებრივი კუთხით, აღნიშნული ქმედება კანონიერია", _ განმარტავს ორგანიზაცია"ახალგაზრდა ადვოკატების" იურისტი.
 ახალი ამბები
  • ხობის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1000 ოჯახი საკვები პროდუქტების პაკეტს მიიღებს ხობის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი 1000 ოჯახი საკვები პროდუქტების პაკეტს მიიღებს,- ამის შესახებ ინფორმაციას ხობის მუნიციპალიტეტის მერია ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, სამომხმარებლო პროდუქტების შესაძენად ადგილობრივ ბიუჯეტიდან 50 000 ლარამდე დაიხარჯება. ხობის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლები სოციალურად დაუცველ ოჯახებს პროდუქტებს სახლში ... ...
  • დედაქალაქში დამატებითი შეზღუდვები წესდებაქვეყანაში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, დედაქალაქში დამატებითი შეზღუდვები წესდება. საგანგებო მდგომარეობის გამკაცრების გადაწყვეტილება კორონავირუსის გავრცელების საპრევენციო ღონისძიებების ფარგლებში, უწყებათაშორისმა საკოორდინაციო საბჭომ მიიღო. როგორც დედაქალაქის მერიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, 31 მარტიდან ნებისმიერი ტიპის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მათ შორის, თბილისის „მეტროპოლიტენით“ გადაადგილება იკრძალება. აკრძალვა, როგორც თბილისის მუნიციპალიტეტის, ასევე, ქვეყნის დანარჩენ ტერიტორიაზე იმოქმედებს. „აღნიშნულ პერიოდში, დედაქალაქის მასშტაბით გადაადგილება დასაშვები იქნება მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილით, მათ შორის ტაქსით, იმ შემთხვევაში, თუ ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციები სრულად იქნება გათვალისწინებული - ავტომანქანაში, მძღოლის ჩათვლით, უნდა მოთავსდეს მხოლოდ სამი ადამიანი. მათგან ორი ადამიანი, უნდა მოთავსდეს ავტომანქანის უკანა სავარძელზე, გარკვეული დისტანციის დაცვით. კიდევ ერთხელ შევახსენებთ ჩვენს მოქალაქეებს, განსაკუთრებით კი ტაქსის მძღოლებს, რომ მგზავრის გადაყვანის დროს, ავტომანქანის ფანჯრები დახურულ მდგომარეობაში არ უნდა ჰქონდეთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი ორგანოები კანონის ფარგლებში იმოქმედებენ“,_ ნათქვამია დედაქალაქის მერიის მიერ გავრცელებულ ... ...
  • რა მნიშვნელოვანი შეზღუდვები წესდება ქვეყანაშისაქართველოში ხვალიდან საყოველთაო კარანტინი და ე.წ. კომენდატის საათი ამოქმედდება. ამის შესახებ განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ცოტა ხნის წინ გააკეთა. რას ითვალისწინებს აღნიშნული მდგომარეობა ქვეყანაში, რა მნიშვნელოვანი შეზღუდვები უნდა გაითვალისწინოს მოსახლეობამ_ ამ საკითხზე „გურია ნიუსი“  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ასოცირებულ პროფესორს, კონსტიტუციონალისტ კოტე ჩოკორაიას ესაუბრა. „პრემიერ-მინისტრის განცხადებას ვუსმინე, რაც გულისხმობს პირველ რიგში შეზღუდვებს გადაადგილებასთან დაკავშირებით, ანუ მნიშვნელოვანი შეზღუდვებია. იკრძალება ყველა ტიპის სატრანსპორტო გადაადგილება ქალაქებს შორის, გარდა ავტომობილისა, მათ შორის თბილისში მეტროთი და ავტობუსით მგზავრობა. გადაადგილება მხოლოდ ავტომობილით არის შესაძლებელი და იქაც თავისი წესებია. 3 ადამიანზე მეტი არ შეიძლება, რომ იყოს ავტომობილში. მნიშვნელოვანი შეზღუდვა, რაც აქამდე არ იყო 3-ზე მეტი ადამიანის შეკრების შეზღუდვაა და ასევე მნიშვნელოვანი შეზღუდვა ეხება  70 წელზე მეტი ასაკის მქონე ადამიანებს, რომელთაც პრინციპში ეკრძალებათ გამოსვლა და მეოთხე, ესაა ე.წ. კომენდატის საათი. ეს არის უბრალოდ გადაადგილების შეზღუდვა, საკარანტინო შეზღუდვის კომპონენტი, როდესაც ადამიანებს ეკრძალებათ საღამოს 9-დან დილის 6-ამდე გამოსვლა. იმისთვის, რომ უფრო მარტივი აღსაქმელი ყოფილიყო ამიტომ თქვეს ე.წ. კომენდატის საათი. კომენდატის საათი ცოტა სხვა რაღაცებს მოიცავს თავის თავში, თუმცა, შინაარსით ამას ჰგავს. ე.წ. კომენდატის საათი, ნიშნავს იმასაც, რომ ადამიანებმა მგზავრობა ისე უნდა დაგეგმონ, რომ გადაადგილება არ გახორციელდეს 9 საათის მერე“,_ გვითხრა ჩოკორაიამ. საქართველოში საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის კიდევ უფრო მკაცრი სახით ამოქმედება კორონავირუსთან ბრძოლას ... ...
  • როდის ჩატარდება გამოცდა სპეცმასწავლებლებისთვის და იგეგმება თუ არა მათი ხელფასების ზრდაქვეყანაში შექმნილი სიტუაციის მიუხედავად, განათლების სამინისტრომ, პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის და მასწავლებლობის მსურველებისთვის,ზაფხულში ორგანიზებული საგნობრივი და პროფესიული კომპეტენციების დადასტურების ტესტირებისთვის, რეგისტრაცია გამოაცხადა. დაპირების მიუხედავად,  იმედგაცრუებული დარჩნენ სპეციალური მასწავლებლები. ბუნებრივია, ამან კიდევ ერთხელ გამოიწვია მათი გულისწყრომა, სოციალურ ქსელში გაფიცვასაც კი აანონსებდნენ… ნაწილი, სავარაუდოდ, გადაუმოწმებელ ინფორმაციას ავრცელებდა იმის შესახებ, რომ მართალია, გამოცდა არ დაინიშნა, მაგრამ სპეციალური მასწავლებლის სახელფასო ზრდა იგეგმებაო… მოკლედ, გაურკვევლობაში მყოფი სპეცმასწავლებლების ინტერესებიდან გამომდინარე, ვცადეთ გაგვერკვია – ჩატარდება თუ არა წელს გამოცდა სპეცმასწავლებლებისთვის და იგეგმება თუ არა ხელფასების ზრდა? როგორც ირკვევა, ამჯერადაც, ისინი კიდევ ერთხელ უნდა ენდონ სიტყვაზე ამ სფეროს კომპეტენტურ ადამიანებს – საქმე არც თუ ისე ცუდადაა. როდის დამტკიცდება სპეცმასწავლებლის სქემა? როდის დაინიშნება მათთვის გამოცდა? ვინ გახდება უფროსი სპეციალური მასწავლებელი და როდის გაეზრდებათ სპეცმასწავლებლებს ხელფასი? – ამ კითხვებზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობის პროგრამის მენეჯერი სალომე ჩარკვიანი გვიპასუხებს: _ რა ეტაპზეა ახლა სპეცმასწავლებლის სქემა და ჩატარდება თუ არა ზაფხულში სპეცმასწავლებლებისთვის გამოცდა? სქემაზე მუშაობა დასრულებულია და დასამტკიცებლად არის გადაცემული, ასევე, უნდა დამტკიცდეს სტანდარტიც. გამოცდის დასანიშნად საჭიროა საკანონმდებლო ცვლილებები. რადგან ასეთ ფორსმაჟორულ სიტუაციაში ვართ, სავარაუდოდ, ალბათ, ეს მინისტრის ბრძანების დონეზე მოხდება. ბრძანების დამტკიცებისთანავე, ნაეკი შეძლებს დადოს პროგრამა, რომელიც, პრინციპში, უკვე დიდი ხანია, გამზადებული აქვს. როგორც კი პროგრამა დაიდება, სპეცმასწავლებლებისთვის ცალკე გამოცხადდება რეგისტრაციაც და დაორგანიზდება გამოცდა. სამწუხაროდ, ჯერ არ ვიცით გამოცდის კონკრეტული თარიღი, თუმცა, შემიძლია გითხრათ, როცა მასწავლებელთა კომპეტენციის დასადასტურებელი გამოცდები ჩატარდება, სპეცმასწავლებლის გამოცდაც იმ პერიოდში მოიაზრება. _ რამდენსაფეხურიანია სქემა და შეძლებენ თუ არა მასწავლებლები, გამოცდის გარეშე, რომელიმე საფეხურზე გადასვლას? ამ ეტაპზე, სპეციალური მასწავლებლის პროფესიული განვითარების სქემა სამსაფეხურიანია – პრაქტიკოსი, უფროსი და წამყვანი, ჯერჯერობით არ გვეყოლება მენტორი. სქემის დამტკიცებისთანავე, პრაქტიკოსის სტატუსი მიენიჭება სისტემაში მოქმედ ყველა სპეცმასწავლებელს, ხოლო უფროსი მასწავლებელი ავტომატურად გახდება ის სპეცმასწავლებელი, რომელსაც მაგსიტრის ხარისხი აქვს. დანარჩენი პრაქტიკოსები კი, სტატუსის ამაღლებას გამოცდის ჩაბარებით შეძლებენ. რაც შეეხება წამყვანი მასწავლებლის სტატუსის მინიჭებას, წამყვანის გამოცდა მომავალ წელს იგეგმება და მას, თავისთავად, უფროსი მასწავლებლები ჩააბარებენ. _ რამდენ გამოცდის ჩაბარება მოუწევს სპეცმასწავლებელს? _ სპეცმასწავლებელს მხოლოდ ერთი გამოცდის ჩაბარება მოუწევს, ვინაიდან ის საგანს არ ასწავლის, შესაბამისად, იქნება სპეციალური განათლების გამოცდა – საგამოცდო ტესტები ნაეკმა ჩვენ მიერ მიწოდებული მასალების საფუძველზე მოამზადა. _ ხელფასის მატებაზე რას გვეტყვით – მართალია თუ არა მათ მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ხელფასი ეზრდებათ? სამწუხაროდ, ახლა არ ვართ იმ ეტაპზე, რომ ხელფასები გაიზარდოს, კორონავირუსით გამოწვეულმა პრობლემებმა ძალიან ბევრ რამეს შეუქმნა პრობლემა და ბევრი რამ გადავადდა კიდეც. მათ შორის, სქემაც, რომელიც, რომ არა ეს პროცესები, უკვე დამტკიცებული იქნებოდა. რაც შეეხება სპეცმასწავლებლის ხელფასის მატებას, განვმარტავ, რომ ის აუცილებლად მიბმული იქნება სქემაზე, მომზადდება შესაბამისი ბრძანება სპეცმასწავლებლის დაფინანსების შესახებ.   როგორც იცით, ახლა ყველა მასწავლებელს სტანდარტული ანაზღაურება აქვს, მინისტრის მოადგილის დაკვეთა კი, ასეთია: შეიცვალოს არსებული წესი და ანაზღაურება იყოს ინდივიდუალიზირებული. თუმცა, როგორც გითხარით ჯერ შეცვლილი არაფერი არ არის, ეს პროცესიც დაწყებული იყო, მაგრამ განვითარებული მოვლენების გამო, სამწუხაროდ, შეჩერდა. იმედია, ყველაფერი მალე დასრულდება და ამ მიმართულებით დაწყებული პროცესებიც დასრულდება, შესაბამისად, სქემის ამოქმედების შემდეგ, აღნიშნული ბრძანებაც გვექნება. - სპეცმასწავლებლის გამოცდის ჩაბარების უფლება, მოქმედი მასწავლებლების გარდა, ექნებათ თუ არა მსურველებს და რა საკვალიფიკაციო მოთხოვნები დაწესდა მათთვის? იქნება თუ არა მათთვის განსხვავებული ბარიერი? _ დიახ, რასაკვირველია, გამოცდის ჩაბარების უფლება მიეცემათ მსურველებსაც, მაგრამ ექნებათ თუ არა განსხვავებული ბარიერი, ამაზე საბოლოო გადაწყვეტილება არ გვაქვს მიღებული. სავარაუდოდ, განსხვავებული ბარიერი არ დაწესდება, არც 1-4 კრედიტი იქნება, როგორც ახლა  აქვთ მასწავლებლებს სასერტიფიკაციო გამოცდებზე. საკვალიფიკაციო მოთხოვნად კი, სპეცმასწავლებლობის მსურველებისთვის, ამჟამად მასწავლებლის კვალიფიკაციაა. თუმცა, ზოგადი განათლების შესახებ კანონში უნდა აისახოს ცვლილება, რაც საშუალებას მისცემს სხვა პროფესიის ადამიანებს, სურვილის შემთხვევაში, შემოვიდნენ პროფესიაში. _ დაბოლოს, ბევრი გვყავს სისტემაში მაგისტრის ხარისხის მქონე სპეცმასწავლებელი, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც გამოცდის გარეშე, სქემის ამოქმედებისთანავე, გახდებიან უფროსი სპეციალური მასწავლებლები? _ ზუსტი რიცხვი არ ვიცი, მაგრამ ასეთი მასწავლებელი ძალიან ... ...
  • "3 შემთხვევას ვერ ვადგენთ"_ კორონავირუსით ინფიცირების ზრდა შემაშფოთებელიასაქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განცხადებით, ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირების ზრდა შემაშფოთებელია. პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას განცხადებით, კორონავირუსით დაინფიცირებულთა შორის ერთი სამედიცინო სექტორის წარმომადგენელია.  „გვაქვს შემთხვევა, როდესაც სამედიცინო სექტორის თანამშრომელია ინფიცირებული და ეს ფაქტი,სხვა მოცემულობასთან ერთად, გვაძლევს შემდგომი ნაბიჯების გამკაცრების შესაძლებლობას,“ - განაცხადა გახარიამ. პრემიერმა ასევე აღნიშნა, რომ დღეს გვაქვს 3 შემთხვევა, რომლის წარმომავლობასაც ვერ ვადგენთ. „მოგეხსენებათ, როდესაც მსგავსი ინფიცირების პირველი შემთხვევა იყო მარნეულში, ჩვენ საგანგებო ღონისძიებები მივიღეთ და მარნეული და ბოლნისი გამოცხადდა საკარანტინო ზონად. დღეს გვაქვს სამი ასეთი შემთხვევა. სამწუხაროდ, ამასთან ერთად გვაქვს ერთი შემთხვევა, როდესაც სამედიცინო სექტორის თანამშრომელია ინფიცირებული და ეს ფაქტი, სხვა მოცემულობასთან ერთად, გვაძლევს შემდგომი ნაბიჯების გამკაცრების შესაძლებლობას,“ - განაცხადა პრემიერ- მინისტრმა. ... ...

არქივი


კარმიდამო ჩემი

საკურა_ იაპონიაში გაზაფხულის სიმბოლო, მალე სამტრედიაშიც აყვავდება

საკურა-იაპონიაში გაზაფხულის სიმბოლო, ულამაზესი ალუბლის...

ფუტკრის რძე _ ოცდამეერთე საუკუნის ჯადოსნური წამალი

საქართველოს ბუნება ყოველგვარ პირობას ქმნის...

როგორ დავიბრუნოთ ფუტკრის მართვე

გაზაფხულის მოახლოებისთანავე ნებისმიერმა მეფუტკრემ თუ...

მსხვილნაყოფა ციტრუსი _ "ოიუ" (Citrus Oiu)

საქართველოს მოსახლეობისთვის ციტრუსოვანი კულტურებიდან ყველაზე...

"გვაქვს უთვალავი ფერითა!"

ოზურგეთელი, პროფესიით ფარმაცევტი და ხელოვანი...

"დეკემბერა" საოცარი საშობაო ყვავილია

ალბათ, არც ერთი ყვავილის შესახებ...

როგორია ტყის მარწყვი და რა სასარგებლო თვისებები გააჩნია

გაზაფხულის დადგომისთანავე, ადამიანებს უდიდესი სურვილი...

პროდუქტები, რომელიც საუზმეზე არ უნდა მიირთვათ

დიეტოლოგებმა შეადგინეს პროდუქტების სია, რომელიც...

როგორ გაისუფთავონ ფილტვები მწეველებმა

ცოტა ხნის წინ ბრიტანულ მასმედიაში...

შქმერული

დღეს ერთ-ერთი საუკეთესო ქართული კერძის...

"მოხრაკულა" დილით განსაკუთრებით საამოა

„მოხრაკულა“ _ ერთერთი ძველი ქართული...