ხალხის ფულით შენახული საჯარო მოხელეები

ფინანსები

ხალხის ფულით შენახული საჯარო მოხელეები

2010 დეკ 9 19:39:22

2010 წელს, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხარჯები 5 877,3 ლარით არის გათვალისწინებული. გამგეობის სხვადასხვა სამსახურებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება 799 300 ლარს შეადგენს..
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისგან მიღებული ოფიციალური წერილის თანახმად ირკვევა, რომ გამგეობის სტრუქტურა 12 სამსახურისა და შვიდი განყოფილებისგან შედგება. აღნიშნულ სამსახურებსა და განყოფილებებში სულ 94 ადამიანია დასაქმებული და მათი სახელფასო ფონდი თვეში 39 560 ლარს შეადგენს, ამას ემატება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ორგანოებში დასაქმებულთა რაოდენობა. სულ _ 119 დასაქმებული, რომელთა შენახვა ბიუჯეტს თვეში 29 600 ლარი უჯდება. ბიუჯეტიდან 2010 წლის პირველი იანვრიდან ოქტომბრის ბოლომდე, მივლინებისთვის 15 780 ლარია გაცემული. პრემიის სახით _ 17 472, ხოლო სატელეფონო ხარჯებისთვის _ 33 574 ლარი. საჯარო ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტის გამგეობაში 204 თანამშრომელია დასაქმებული. თუმცა, როგორც "გურია ნიუსთან" საუბარში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ლია ქათამიძე ამბობს, ნოემბრის მონაცემებით ხელფასი 205 საჯარო მოხელეს დაერიცხა.

გამგეობის ხელმძღვანელობა
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გიორგი ტაკიძის თანამდებობრივი სარგო ყოველთვიურად 2 360 ლარს შეადგენს; მისი მოადგილეების _ ლავრენტი ქვილორიას და მიხეილ გოგოტიშვილის კი 900-900 ლარს; გამგებლის თანაშემწის ნათია ცეცხლაძის _ 450 ლარს. მათ შენახვაზე ყოველთვიურად 4 610  ლარი იხარჯება. სულ 12 თვეში _ 55 320 ლარი.

სამსახურის უფროსების სახელფასო ფონდი
ადმინისტრაციულ სამსახურში 14 ადამიანია დასაქმებული და მათი სახელფასო ფონდი თვეში 5540 ლარით არის განსაზღვრული, რაც მთელი  წლის განმავლობაში 66 480 ლარია. აღნიშნული სამსახურის უფროსის ხელფასი 700 ლარს შეადგენს; სამსახურს ორი მთავარი სპეციალისტი ჰყავს ჴ კადრების და ტერიტორიულ ორგანოებთან ურთიერთობის საკითხებში, სამეურნეო და კომუნალურ საკითხებში, რომელთა ხელფასები 420-420 ლარს შეადგენს; მოქალაქეთა მიღების, საქმის წარმოების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსის ხელფასი 500 ლარია; მთავარი სპეციალისტის მოქალაქეთა მიღებისა და მომსახურების საკითხებში კი _ 420 ლარი; ასევე 420 ლარი აქვს, როგორც მთავარ სპეციალისტს, საზოგადოებასთან, პრესასთან ურთიერთობის საკითხებში, ისევე მთავარ სპეციალისტს საქმის წარმოების საკითხებში. ადმინისტრაციულ სამსახურს, გარდა ჩამოთვლილისა, ტექნიკური პერსონალი, მძღოლი, მდივან-რეფერენტი და დამლაგებელი ჰყავს.
ექვსი საჯარო მოხელეა დასაქმებული ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურის და საინვესტიციო გარემოს განვითარების სამსახურში _ უფროსის ხელფასი 700 ლარს შეადგენს; მთავარ სპეციალისტს ეკონომიკის საკითხებში 420 ლარი აქვს; მთავარი სპეციალისტს სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის საკითხებში, ასევე, 420 ლარი; ინფრასტრუქტურის და მშენებლობის საკითხებში მთავარი სპეციალისტის ხელფასიც 420 ლარია; ეკონომიკის და საინვესტიციო პროექტების განყოფილების უფროსის ხელფასი 500 ლარს შეადგენს; მთავარი სპეციალისტის საინვესტიციო პროექტების მომზადების საკითხებში _ 420 ლარს. თვეში მათ სახელფასო ფონდზე ბიუჯეტიდან 2180 ლარი იხარჯება, წლის განმავლობაში კი 26 160 ლარი.
არქიტექტურის და ურბანული დაგეგმარების სამსახურის უფროსს, როგორც სხვა დანარჩენი სამსახურის უფროსებს, ხელფასი 700 ლარი აქვს; მთავარ სპეციალისტს არქიტექტურის და ურბანული დაგეგმარების საკითხებში _ 420 ლარი. წლის განმავლობაში მათი სახელფასო ფონდი 13 440 ლარია, თვეში კი _ 1120 ლარი.
მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურში 4 ადამიანი მუშაობს _ სამსახურის უფროსს 700 ლარი აქვს ხელფასი; მთავარ სპეციალისტს მიწის მართვის საკითხებში _ 420 ლარი; ასევე 420-420 ლარი აქვთ ხელფასები მთავარ სპეციალისტებს ქონების მართვის საკითხებში. მთელი ეს თანხა თვეში 1960 ლარია, წლის განმავლობაში კი _ 23 520 ლარი.
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის დაქვემდებარებაშია ბიუჯეტის დაგეგმვის, ანალიზის და სახაზინო მომსახურების განყოფილება, სადაც სამი ადამიანია დასაქმებული და თითოეულის ხელფასი 420 ლარს შეადგენს; განყოფილების უფროსს შრომის ანაზღაურება თვეში 500 ლარი აქვს; აღნიშნული სამსახურის უფროსს ლია ქათამიძეს კი _ 700 ლარი. ამავე სამსახურის დაქვემდებარებაშია ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილება, რომლის უფროსის ხელფასი 500 ლარია; მთავარი სპეციალისტების ბანკთან ურთიერთობის საკითხებში ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების საკითხებში და სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციის საკითხებში _ 420-420 ლარი. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურში დასაქმებულ 9 საჯარო მოხელეზე თვეში ხელფასის სახით 4 220 ლარი იხარჯება, 12 თვეში კი 50 640 ლარი.
მუნიციპალური შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურში 5 საჯარო მოხელეა დასაქმებული. აღნიშნული სამსახურის უფროსის სახელფასო ფონდი თვეში 700 ლარს შეადგენს; ამავე სამსახურის მთავარი სპეციალისტის შესყიდვების სამსახურში _ 420 ლარს; მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსს 500 ლარი აქვს ხელფასი; განყოფილების მთავარ სპეციალისტს კი _ 420 ლარი. მათი სახელფასო ფონდი თვეში 2460 ლარია, რაც წლის განმავლობაში 29 520 ლარს შეადგენს.
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსის ხელფასი 700 ლარით არის განსაზღვრული; ამავე სამსახურის სპეციალისტების კულტურის და ძეგლთა დაცვის საკითხებსა და განათლების საკითხებში 420-420 ლარით; სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების უფროსის _ 500 ლარით; მისი განყოფილების მთავარი სპეციალისტის კი _ 420 ლარით. აღნიშნულ სამსახურში დასაქმებულ საჯარო მოხელეების ხელფასებზე ყოველთვიურად ბიუჯეტიდან 2 460 ლარი იხარჯება, წლის განმავლობაში კი 29 520 ლარი.         
შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის საკითხებში ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახურში ხუთი ადამიანია დასაქმებული. სამსახურის უფროსს 700 ლარი აქვს ხელფასი; მთავარ სპეციალისტს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხებში ჴ 420 ლარი; მთავარ სპეციალისტს შრომის, სოციალურ დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მომსახურების საკითხებში _ 420 ლარი; სოციალურ საკითხებში მთავარ სპეციალისტს _ 420 ლარი; ვეტერანთა მომსახურების საკითხებში კი ასევე 420 ლარი. თვეში მათი ხელფასებით უზრუნველყოფას 2 380 ლარი სჭირდება, წლის განმავლობაში კი 28 560 ლარი.
სახანძრო დაცვის სამსახურში 26 ადამიანია დასაქმებული. მათი თანამდებობრივი სარგო თვეში 8 060 ლარით არის გათვალისწინებული, წლის განმავლობაში კი 96 720 ლარით. სამსახურის უფროსის ხელფასი 700 ლარს შეადგენს; მთავარი სპეციალისტების _ 400-400 ლარს; ცვლის უფროსის _ 350 ლარს; მეხანძრის _ 300 ლარს; ხოლო ოპერატორის _ 180 ლარს. მაშინ, როცა ეს ადამიანები საკუთარ სიცოცხლეს რისკის ქვეშ აყენებენ და ფაქტობრივად, შიშველი ხელებით ებრძვიან ხანძარს, არც გამართული ტექნიკა ჰყავთ და არც შესაბამისი ხარჯები გააჩნიათ.
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის, მობილიზაციის და სამოქალაქო თავდაცვის სამსახურის უფროსის ხელფასი 700 ლარს შეადგენს; მთავარი სპეციალისტის _ 420 ლარს; მთავარი სპეციალისტის სამოქალაქო  თავდაცვის საკითხებში _ 420 ლარს; გაწვევისა და მობილიზაციის განყოფილების უფროსის _ 500 ლარს; ამ განყოფილების ექვს მთავარ სპეციალისტს 420-420 ლარი აქვთ ხელფასი. ჯამში 11 საჯარო მოხელეს შენახვა თვეში ბიუჯეტს 4 980 ლარი უჯდება, რაც წლის განმავლობაში 59 760 ლარია.
იურიდიული სამსახურის უფროსის ხელფასი თვის განმავლობაში 700 ლარია; მთავარი სპეციალისტის ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ურთიერთობის საკითხებში _ 420 ლარი; ასევე 420 ლარი აქვს ხელფასი მთავარ სპეციალისტს სამართლებრივი აქტების მომზადების საკითხებში. მათი სახელფასო ფონდი  თვეში 1 540 ლარს შეადგენს, 12 თვეში კი 18 480 ლარია.
ზედამხედველობის სამსახურში ოთხი ადამიანია დასაქმებული _ ერთი უფროსი და სამი მთავარი სპეციალისტი, რომელთა ხელფასი თვეში 420-420 ლარს შეადგენს. მათ ხელფასებზე ყოველთვიურად 1 960 ლარი იხარჯება. წელიწადში კი 23 520 ლარი.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ორგანოებში 119 ადამიანია დასაქმებული. რწმუნებულის ხელფასი 400 ლარით არის განსაზღვრული; სპეციალისტის კი 200 ლარით. 29 ტერიტორიულ ორგანოში დასაქმებული საჯარო მოხელეების სახელფასო ფონდი წლის განმავლობაში 355 200 ლარია, თვეში _ 29 600 ლარი.
ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიულ ორგანოში 10 ადამიანია დასაქმებული, დაბა ურეკში _ სამი, დაბა ლაითურში, დაბა ნარუჯაში და დაბა ნასაკირალში _  ოთხ-ოთხი. ასევე ოთხ-ოთხი ადამიანია დასაქმებული ასკანის, ბახვის, ბოხვაურის, გურიანთის, კონჭკათის, მაკვანეთის, ლიხაურის, მერიის, სოფელ ოზურგეთის, ცხემლისხიდის, ძიმითის და ჯუმათის თემებში. ხოლო ბაილეთის, თხინვალის, მელექედურის, მთისპირის, ნაგომრის, სილაურის და ჭანიეთის ტერიტორიულ ორგანოებში _  სამ-სამი. შემოქმედის, შრომის, ნატანების, ვაკიჯვრისა და დვაბზუს თემებში კი ხუთ-ხუთი საჯარო მოხელე მუშაობს.
 ახალი ამბები
  • ახალი ელექტრონული სერვისების გაცნობის მიზნით, მეწარმეებთან შეხვედრების ციკლი გრძელდება (R)სამეწარმეო რეესტრის დისტანციური სერვისების საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში, რომელიც გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIძ) მხარდაჭერით ხორციელდება, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებმა მორიგი საინფორმაციო შეხვედრა გამართეს. შეხვედრაზე ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლებმა სარეგისტრაციის პროცედურებსა და გამარტივებულ ელექტრონულ სერვისების მოხმარებასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია მიიღეს.ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები ასევე გაეცნენ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისთვის დანერგილ ინოვაციური სერვისსაც, რომლის საშუალებითაც, შპს-ების პარტნიორებს მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან, ელექტრონულად შეუძლიათ პარტნიორთა კრებების მოწვევა/ჩატარება და გადაწყვეტილებების მიღება. მომსახურების მისაღებად საჭიროა როგორც შპს, ისე მისი პარტნიორები პორტალზე: წწწ.მყ.გოვ.გე იყვნენ რეგისტრირებულნი. შეხვედრის მონაწილეებს ელექტრონული ბარათის წამკითხველი სპეციალური მოწყობილობებიც გადაეცათ, რომლითაც ონლაინ სერვისების მოხმარებისას, კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის განხორციელებაა შესაძლებელი. ელექტრონული სერვისები, მომხმარებლის დროისა და ფინანსების დაზოგვასთან ერთად, დოკუმენტების უსაფრთხოებისა და ხელმისაწვდომობის ხარისხს ზრდის და ადმინისტრაციული რესურსის ეფექტიან გამოყენებას უზრუნველყოფს. ... ...
  • onoff.ge _ "ლიბერთი ბანკის" მხარდაჭერით შექმნილი ახალი, ინოვაციური ონლაინ პლატფორმა (R)onoff.ge _ "ლიბერთი ბანკის" მხარდაჭერით შექმნილი ონლაინ პლატფორმა, საყოფაცხოვრებო მსხვილი და წვრილი ტექნიკის სახლიდან გაუსვლელად შერჩევის, შეძენისა და საკურიერო მომსახურებით სარგებლობის საშუალებას წარმოადგენს. ამ ეტაპზე onoff.ge-ს ონლაინ კატალოგში 100 000-ზე მეტი პროდუქტია განთავსებული და 100-ზე მეტი მაღაზიის შეთავაზების გაცნობაა შესაძლებელი. Onoff.ge –ზე საკუთარი პროდუქციის დამატება შეუძლია ნებისმიერი ტიპის და ზომის კომპანიას, რომელიც მობილური ტელეფონების, აქსესუარების, კომპიუტერული ტექნიკის, ასევე მსხვილი თუ წვრილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის იმპორტს და გაყიდვას ახორციელებს. პროექტის წარმატებით გაშვება Onoff.ge-ს გუნდის გარდა, კომპანია Wandio-ს და ლიბერთის IT დეპარტამენტისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების გუნდის აქტიური თანამშრომლობის შედეგია. მათ მიერ შეიქმნა უსაფრთხო და სანდოობის მაღალი ხარისხით გამორჩეული ვებ პლატფორმა, რომელიც სრულიად აკმაყოფილებს უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტებს. ლიბერთის ციფრული ბიზნესის ხელმძღვანელის, ნინო კვიჟინაძის განმარტებით: „Onoff.ge - აერთიანებს ბაზარზე არსებული ტექნიკის მაღაზიების შეთავაზებებს ერთიან ონლაინ სივრცეში. მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერ მსხვილი და წვრილი ტექნიკით მოვაჭრეს საშუალება აქვს გამოიყენოს ჩვენი პლატფორმა საკუთრი ბიზნესის განვითარებისა და ონლაინ გაყიდვების ზრდისთვის. Onoff.ge-ს დახმარებით მომხმარებელს შეუძლია სხვადასხვა მაღაზიაში, მისთვის სასურველი პროდუქტის საბაზრო ღირებულების მიხედვით არჩევა, ფასებისა და ტექნიკური მახასიათებლების შედარება და შეძენილი ნივთის ერთი ამანათით საქართველოში ნებისმიერ ლოკაციაზე უფასოდ მიღება. საფასურის გადახდა შესაძლებელია როგორც ონლაინ, ასევე კურიერთან პოს-ტერმინალის ... ...
  • „ბეგის დღეები“ საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაშითბილისში, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დამოუკიდებლობის დარბაზში „ბეგის დღეები“ აღინიშნა. ცნობისთვის, ბეგი მამალაძის დაღუპვიდან 4 წელია გასული. ის 2015 წლის 25 მაისს  სისასტიკემ, გაუტანლობამ, გულქვაობამ და გულგრილობამ შეიწირა, თუმცა, მან მისი შემოქმედების ირგვლივ არაერთი ახალგაზრდის გაერთიანება  და საზოგადოების მახსოვრობასა და გულში ადგილის დამკვიდრება გარდაცვალების შემდეგაც შეძლო. ღონისძიებაში, რომელიც 3 დღე გაგრძელდა მონაწილეობა 32-ე და 69-ე საჯარო სკოლების მოსწავლეებმა, ასევე,  ჩუღურეთის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის თეატრალებმა მიიღეს. ტექნიკური ხარვეზის გამო კი 55-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეების სპექტაკლი, რომელიც ბეგი მამალაძის „ჩემი სოფელის“ მიხედვით უნდა დადგმულიყო, პროგრამიდან მოიხსნა. მოსწავლეებმა ბეგი მამალაძის ხსოვნას მიუძღვნეს  ლიტერატურულ-მუსიკალური კომპოზიცია „წვიმად მოვალ და ერთი ძაფი მეც ვიქნები საუკუნო ქსოვაში". მათ წაიკითხეს ლექსები და ნაწყვეტები ბეგი მამალაძის შემოქმედებიდან, გარდა ამისა, 69-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა მერაბ კოსტავასა და ზვიად გამსახურდიას შესახებ ფილმი აჩვენეს. ცნობისთვის, მერაბ კოსტავა  1989 წლის 13 ოქტომბერს საეჭვო ვითარებაში დაიღუპა და მის შესახებ ფილმის წარდგენა სწორედ კოსტავას გარდაცვალების თარიღს უკავშირდებოდა, აღსანიშნავია ისიც, რომ  პოეტის და საქართველოს ეროვნული გმირის დაბადების თარიღი 26 მაისია, ხოლო ბეგი მამალაძე რადგან 25 მაისს არის დაღუპული, ამიტომაც მერაბ კოსტავას ბეგი მამალაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებზე ხშირად იხსენებენ. როგორც  ბეგი მამალაძის დედა, მარიკა ზედელაშვილი ამბობს, კოსტავას შესახებ ფილმის ჩვენება იყო სიმბოლური, რადგან დამოუკიდებლობის  დარბაზი მათი სულების უკვდავებას ემსახურება. მომავალი თაობა კი ამ წინაპრების მაგალითებზე უნდა აღიზარდოს. რაც შეეხება ბეგი მამალაძის ხსოვნის დღეებს, ზედელაშვილის თქმით, ბეგის დღეების ჩატარების იდეა გასულ წელს გიორგი კეკელიძესთან შეხვედრისას გაჩნდა. დამოუკიდებლობის დარბაზში 15 ოქტომბრიდან 17 ოქტომბრის ჩათვლით ბეგი მამალაძის ნამუშევრებიც გამოიფინა. მისი ხსოვნისადმი მიძღვნილი დღეები კი ჩუღურეთის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის თეატრალების სპექტაკლითა და აქციით „ნუ მოკლავ“ დასრულდა. როგორც რეჟისორი, ლევან ხაზიური  „გურია ნიუსთან“ საუბრისას ამბობს, ბეგი მამალაძის ნაწერების გაცოცხლებით სურთ ადამიანებს დაანახონ, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად არაერთი გზა არსებობს, მაგრამ არა მკვლელობა. „ახალგაზრდა ადამიანის სიკვდილი ძალიან მტკივნეულია, განსაკუთრებით, ასეთი გმირი დედისთვის, რომელიც ასე მყარად დგას და პირადად მე მიკვირს,  საიდან გამონახა ამდენი ძალა ამ ქალბატონმა. რაც შეეხება ღონისძიებას,  გავაცოცხლეთ ბეგი მამალაძის არაჩვეულებრივი და საკმაოდ სიღრმისეული ნაწერები, პატარა მინიატურები. გვინდა, დავანახოთ მომავალ თაობას და ზოგადად ნებისმიერ ადამიანს, რომ არ უნდა მოკლა, რადგან გამოსავალი არსებობს ძალიან ბევრი და დაბალი დონე არის ერთი ადამიანის მიერ მეორე ადამიანის სიცოცხლის გამოსალმება“,_ ამბობს ხაზიური. რეჟისორის თქმით, მოზარდი ცუდ ნაბიჯს მარტივად დგამს, საითკენაც ხშირ შემთხვევებში მშობელთან არამეგობრული ურთიერთობა და კომუნიკაციის არ ქონა უბიძგებს. „პრობლემა უმეტესად მოდის მშობელს და მოზარდს შორის არამეგობრული დამოკიდებულებიდან, კომუნიკაციის არ ქონიდან.  როცა მოზარდი იგებს, რომ დედა ან მამა ეწინააღმდეგება,  უკვე ქვეცნობიერად აკეთებს ცუდს და ცუდ ნაბიჯს დგამს. არ მინდა ვინმეს შეურაცხყოფა მივაყენო.  ალბათ,  თვითონ ოჯახში უნდა ვიფიქროთ როგორ აღვზარდოთ, სკოლებში უნდა იყოს პედაგოგიკა, აღმზრდელობითი საუბრები ასეთი ასაკის მოზარდებთან, როცა ძალიან მარტივია ცუდი ნაბიჯის გადადგმა“,_ ამბობს ... ...
  • თეთრიწყაროში დასაქმებისა და პროფესიული განათლების ფორუმი გაიმართათეთრიწყაროში დასაქმებისა და პროფესიული განათლების ფორუმი გაიმართა. ფორუმის მიზანს, ადგილობრივი სამუშაოს მაძიებლების პროფესიული გადამზადების კოლეჯებთან და დამსაქმებლებთან დაკავშირება, ხოლო დამსაქმებლებისთვის ახალი კვალიფიციური კადრების მოძიება წარმოადგენდა.   ღონისძიებაში პროფესიული განათლების 11 კოლეჯმა და 23-მა მსხვილმა კომპანიამ, მათ შორის,   ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი და RDFG-ის ხელშეწყობით განხორციელებული სოფლის განვითარების პროექტების წარმომადგენლებმა მიიღეს მონაწილეობა.  დამსაქმებლებმა სამუშაოს მაძიებლებს 300-მდე აქტიური ვაკანსია შესთავაზეს.  RDFG-ის თავმჯდომარემ ვანო გრიგოლაშვილმა ფორუმის მონაწილებს ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი დასაქმების ხელშეწყობისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილემ ლევან გოგოძემ კი, დასაქმების თანამედროვე გამოწვევებზე, სახელმწიფო სტრატეგიასა და პროგრამებზე ისაუბრა. გარდა ამისა, სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულმა წარმატებულმა ადამიანებმა, ფორუმის მონაწილეებს თავიანთი ისტორიები გაუზიარეს, თუ როგორ შეიძლება  გახდე კონკურენტუნარიანი შრომის ბაზარზე. ღონისძიების მიმდინარეობისას,  ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“ ფარგლებში, პროფესიული მომზადება-გადამზადების კურსების 30 უფასო ვაუჩერი გათამაშდა. გამარჯვებულებმა  პროფესია  საკუთარი ინტერესების შესაბამისად შეარჩიეს. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“ ევროკავშირის პარტნიორი ასოციაციის „სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის“ (RDFG) მიერ ხორციელდება. პროექტი, მიზნად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას ისახავს, რაც ინოვაციური სოციო-ეკონომიკური მოდელების დანერგვითა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სამოქალაქო, კერძო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლების ჩართვის მეშვეობით მიიღწევა. ამ მიზნით, RDFG თანამშრომლობს აგრო-ტექონოლოგიების ასოციაციასთან (ATA) და ლიეტუვის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების ქსელთან (VVGT). ევროკავშირი საქართველოს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებას ხელს უწყობს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის, ENPARD-ის ფარგლებში. საქართველოში პროგრამა 2013 წლიდან, 179.5  მილიონი ევროს ბიუჯეტით ხორციელდება და მის მიზანს სოფლად სიღარიბის შემცირება წარმოადგენს. პროგრამა ეხმარება საქართველოს მთავრობას, ასევე, ადგილობრივ თემებთან მომუშავე არასამთავრობო ... ...
  • “მინდა წესიერად და ადამიანურად მოიქცნენ“ - რა ხდება ფანჩატურში“ვიცი, თქვენ დაწერეთ, რომ ქალაქ ოზურგეთში, ჭავჭავაძის ქუჩაზე ერთ-ერთი კორპუსის ეზოში მდებარე ფანჩატურიდან  ორი სკამი  და ერთი მაგიდა აიღეს. ახლა  დგას და ნახეთ, რა მ დგომარეობა არის. საშინელება ხდება და სიბინძურეა, ამას აკეთებს ახალგაზრდობა და ძალიან მტკივა გული. არ გეუბნები ამას ნიშნის მოგებით, მინდა წესიერად და ადამიანურად მოიქცნენ.“ - თქვა “გურია ნიუსთან“ საუბრის დროს ერთ-ერთმა ადგილობრივმა. ოზურგეთში, ერთ-ერთი კორპუსის ეზოში მდებარე ფანჩატურში და მის ირგვლივ მართლაც ისეთი მდგომარეობა, რომლის ნახვა განწყობას გაგიფუჭებს. ამავე თემაზე: http://gurianews.com/article/mtavari/sazogadoeba/davisvenet-kalak-ozurgetshi-panchaturidan-skamebi-da-magida-aighes ... ...

არქივი

ზაფრანი

ჰოლივუდელების საყვარელი წიგნები

ბრიუს უილისის რჩეული წიგნია, ჰეროდოტეს...

ყველაზე მომხიბლავი ქერა მსახიობები

ქერა თუ შავთმიანი? სხვადასხვა გამოკვლევებით...

ერთ დროს უსახლკარო ვარსკვლავები

თინეიჯერულ ასაკში ჯიმ ქერი ოჯახთან...

კოკა-კოლას სასარგებლო თვისება

დღესდღეობით თითქმის ყველამ იცის კოკა-კოლას...

რატომ უნდა დადოთ საწოლთან გაჭრილი ლიმონი

ლიმონი ვიტამინი C-ს წყაროა. გარდა...

სიზმრის ახსნა

კბილის გატეხვა ან ამოღება -...
კარმიდამო ჩემი

ციტრუსოვანთა დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლა კიდევ უფრო უნდა გავააქტიუროთ

მეციტრუსეობა საქართველოს სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობის...

მოცვის კულტურა სოფლის ხვალინდელი დღეა (R)

მოცვის კულტურის გაშენებით დაინტერესებულმა პირებმა...

გურიაში გოჯიბერის გაშენება პერსპექტიულია

არსებობს მცენარეთა ისეთი პერსპექტიული, პოპულარული...

ულამაზესი, "მორჩილი" სურო და ლიანებით გამოხატული სილამაზე

სუროს დეკორატიულობა განსაკუთრებით თვალში საცემი...

როგორ შევინახოთ სათესლედ და სანელებლად გამოსაყენებელი ბოსტნეული

სხვადასხვა ბოსტნეული, განსაკუთრებით, სანელებლები, როგორიცაა...

როგორ ვებრძოლოთ კოღოებს ხალხური მეთოდებით

კოღოები ნამდვილადაა დიდი თავსატეხი. არც...

როგორ გახდა იდეალური დედა იდეალური მეწარმე

ქალი, რომლის ცხოვრება საგანგებოდ შექმნილი...

საზამთრო გურიის პირობებში

ზოგადად, დასავლეთ საქართველოში საზამთროს მოყვანა...

შევარჩიოთ ტყემლის ჯიშები და მეტი ყურადღება დავუთმოთ მის გაშენებას

ტყემლის კულტურა საქართველოში უძველესი დროიდან...

სახის მოვლის ნატურალური საშუალებები

მუდამ სილამაზესა და სიკოხტავეზე მოფიქრალ...