"ცვლილებები თბილისის შესახებ კანონში უკან გადადგმული ნაბიჯია თვითმმართველობის რეფორმაში"

პოლიტიკა

"ცვლილებები თბილისის შესახებ კანონში უკან გადადგმული ნაბიჯია თვითმმართველობის რეფორმაში"

2013 ნოე 25 17:42:11

"გურია ნიუსი" განცხადების ტექსტს უცვლელად გთავაზობთ:

"2013 წლის 10 ოქტომბერს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა დეპუტატებმა, ერეკლე ტრიპოლსკიმ და გია ჟორჟოლიანმა დაარეგისტრირეს საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლითაც ცვლილებები შედის "საქართველოს დედაქალაქის – თბილისის შესახებ" საქართველოს კანონში. პროექტის თანახმად, მნიშვნელოვნად იზრდება საკრებულოს და იზღუდება თბილისის მერის უფლებამოსილებები.

თბილისის შესახებ კანონის მე-12 მუხლს ემატება ახალი პ1 პუნქტი, რომლის თანახმადაც, საკრებულოს ენიჭება უფლება, სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით უნდობლობა გამოუცხადოს მერის მოადგილეებს, სამსახურის უფროსებს, რაიონის გამგებლებსა და მერიის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების ხელმძღვანელებს. უნდობლობის გამოცხადების შემთხვევაში კი თბილისის მერი ვალდებული ხდება, გადააყენოს უნდობლობაგამოცხადებული პირი; ამავდროულად, მას არ ექნება უფლება, სამსახურში აღადგინოს ან ზემოთჩამოთვლილ რომელიმე სხვა თანამდებობაზე დანიშნოს ასეთი პირი.

მიგვაჩნია, რომ კანონპროექტით გათვალიწინებული რეგულაციების შემოღება წინააღმდეგობაში მოვა როგორც რიგ საკანონმდებლო აქტებთან, ასევე საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის ძირითად პრინციპებთან და 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ინიცირებული ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის ძირითად მიმართულებებთან, კერძოდ:

კანონში შედის ცვლილება, (22-ე და 23-ე მუხლებში) რომლის თანახმადაც, მერი ვალდებულია "თანამდებობაზე დანიშვნის თანხმობის მისაღებად საკრებულოს წარუდგინოს მერის პირველი მოადგილის, მერის მოადგილეების, რაიონის გამგებლების, სამსახურის უფროსების და მერის ადმინისტრაციის უფროსის კანდიდატურები".

ცვლილება ეწინააღმდეგება "საჯარო სამსახურის შესახებ" კანონის მოთხოვნებს, რომლის თანახმადაც ზემოხსენებულ თანამდებობებზე კანდიდატთა შერჩევა ხდება საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე, ხოლო წერითი გამოცდის, ტესტირების და გასაუბრების შემდეგ კომისიის მიერ შერჩეული კანდიდატები წარედგინება თანამდებობაზე დანიშვნის უფლების მქონე პირს, ამ შემთხვევაში – თბილისის მერს. შემოთავაზებული ცვლილებებით კი კონკურსის წესით შერჩეული პირის დასანიშნად დამატებით საკრებულოს თანხმობაა საჭირო, რაც დანიშვნის პროცესის გაჭიანურებასთან ერთად, როგორც აღვნიშნეთ, ეწინააღმდეგება კანონის მოთხოვნებს და საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის საქმიანობას აზრს უკარგავს.

ასევე გაუგებარია აღნიშნული ნორმის შემოღება იმის გათვალისწინებით, რომ მოქმედი კანონმდებლობით, თბილისის საკრებულოს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიას მუშაობის პროცესში მნიშვნელოვანი და, ზოგიერთ შემთხვევაში, გადამწვეტი როლი აქვს. კერძოდ, თბილისის მერიის მოხელეთა თანამდებობის დასაკავებლად შექმნილი საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარეს თანამდებობაზე თბილისის საკრებულო ნიშნავს, ხოლო კომისიის თავმჯდომარე, თავის მხრივ, თანამდებობაზე ნიშნავს კომისიის თავმჯდომარის მოადგილეს და კომისიის წევრებს. იგი ასევე განსაზღვრავს საკონკურსო საატესტაციო კომისიის წევრთა რაოდენობას. ამის გათვალისწინებით, სრულიად მიუღებელია დამატებითი რეგულაციების შექმნა და შერჩეული კანდიდატის დანიშვნისთვის კვლავ საკრებულოს თანხმობის მიღება.

ინიცირებული პროექტის თანახმად, მერის პირველი მოადგილის, მერის მოადგილეების, რაიონის გამგებლების, სამსახურის უფროსების და მერის ადმინისტრაციის უფროსის თანამდებობიდან გათავისუფლების საფუძველი შეიძლება საკრებულოს მიერ ამ პირთა მიმართ "უნდობლობის" გამოცხადება გახდეს.

ეს ნორმაც ეწინააღმდეგება "საჯაროს სამსახურის შესახებ" კანონის მოთხოვნებს. კერძოდ, ზემოხსენებული თანამდებობის პირები არ არიან პოლიტიკური თანამდებობის პირები, რის გამოც კონკურსგავლილი საჯარო მოხელის გათავისუფლების საფუძველი არ შეიძლება იყოს "უნდობლობის" გამოცხადება. ამასთანავე, მნიშვნელოვნად იზრდება რისკი იმისა, რომ კონკრეტული თანამდებობის პირს საკრებულო გადააყენებს პოლიტიკური შეხედულებების გამო და არა – სამსახურებრივი უფლებამოსილებას არაჯეროვნად შესრულებისათვის.

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, მთვარობამ წარმოადგინა "თვითმმართველობის შესახებ" კანონის ახალი პროექტი, სადაც არ არის საუბარი იმაზე, რომ თვითმმართველი ქალაქის მერის პირველი მოადგილის, მერის მოადგილეების, სამსახურის უფროსების და მერის ადმინისტრაციის უფროსის თანამდებობაზე დანიშვნა-გათავისუფლებაზე უფლებამოსილი საკრებულო იქნება. აქედან გამომდინარე, გაუგებარია, თუ რატომ უნდა გავრცელდეს ცვლილებები მხოლოდ თბილისის მერიაზე და რატომ არ ხდება ამ ცვლილებების ინტეგრირება ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის საერთო სტრატეგიაში.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ თბილისის მერის არჩევა ხდება მოსახლეობის მიერ, პირდაპირი წესით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის სარგებლობს მაღალი ლეგიტიმაციით და მას უნდა გააჩნდეს საკუთარი კადრების დაკომპლექტების შესაძლებლობა. მნიშვნელოვანია, არსებობდეს ანგარიშვალდებულებისა და კონტროლის მექანიზმები, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს მერის უფლებამოსილების მნიშვნელოვნად შეზღუდვის ხარჯზე.

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო" მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს, არ დაუჭიროს მხარი კანონპროექტს და ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც თვითმმართველობის ფუნქციონირებას ეხება, მხოლოდ თვითმმართველობის რეფორმის კონტექსტში განიხილოს," _ ნათქვამია ორგანიზაციის განცხადებაში.
 ახალი ამბები
  • რატომ მოიხსნა მასალა “გურია ნიუსის“ ვებგვერდიდანდღევანდელი აქციის გაშუქებისას, “გურია ნიუსის“ ვებგვერდზე დაიდო მასალა, რომელიც პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიასა და მოქალაქეს შორის მომხდარ მცირე ინცინდენტს შეეხებოდა. იმის გამო, რომ აუდიოჩანაწერში, შეუძლებელი იყო ინციდენტისას გაჟღერებული ფრაზების ზუსტად გარჩევა, მივიღეთ გადაწყვეტილება, მასალა ვებიდან მოგვეხსნა. კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტის სიზუსტეა, ვისაც არ უნდა ეხებოდეს ის. ჟურნალისტის აღწერით, მოქალაქეებთან სელფის გადაღებისას, პრემიერთან მოქალაქე მივიდა და სთხოვა, გაეცა პასუხი, თუ რატომ არ აკმაყოფილებენ მის განცხადებას. პრემიერი, რომელიც დაცვასთან ერთად უკვე გადიოდა ლოკაციიდან, მოქალაქეს მიუბრუნდა, თუმცა, რა საუბარი შედგა მათ შორის და როგორ დაშორდნენ ერთმანეთს აუდიოჩანაწერში არ ისმის. მოქალაქემ ჟურნალისტს უთხრა, რომ პრემიერმა მას პასუხი არ გასცა და დაცვას ლოკაციიდან გასვლის შესახებ მიმართა, თუმცა, აუდიოჩანაწერში არ ისმის ფრაზა: “მომაშორეთ ეს კაცი!“, როგორც ეს მოქალაქემ უთხრა ჟურნალისტს. იგი ვინაობას არ ასახელებს, როგორც თავად ამბობს, შემდგომში პრობლემებისგან თავდაცვის მიზნით. როგორც მან ჟურნალისტთან საუბარში თქვა, ის სოლოლაკში, ავარიულ სახლში ცხოვრობს და ამის შესახებ აქვს განცხადება შეტანილი და სწორედ ამ განცხადების პასუხს ითხოვს ... ...
  • დუტა სხირტლაძემ ათი თეთრი მოიგო და ოზურგეთელმა კი ოთხკაციანი საგზაურიდღეს, “იმედის“ ეთერში ერთ-ერთი სუპერმარკეტის ქსელის გათამაშება შედგა. დოლორას დატრიალების დროს შოუმენმა დუტა სხირტლაძემ  ბილეთის ნაცვლად ათთეთრიანი ამოიღო. “ეს ათი თეთრი ლიფტში გამომადგება. ისე, თანხა შესაწირავ ყუთში უნდა მოათავსოთ,“ - თქვა დუტა სხირტლაძემ. მოგვიანებით,  ოზურგეთში მცხოვრებმა გათამაშებაში ევროპაში გასამგზავრებელი ოთხკაციანი საგზური ... ...
  • “ადამიანებმა, რომლებმაც ორგანიზაციებს მიაწოდეს ინფორმაციები, ანონიმურობა ითხოვეს“სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება (ISFED), საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო (TI), საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI), საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი (OSGF)- ამ ოთხმა ორგანიზაციამ ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს 14 დეკემბერს მმართველი პარტიის „ქართული ოცნების“ მიერ თბილისში პარტიული ღონისძიების ფარგლებში ფართომასშტაბიანი აქციის შესახებ. პარტიის განცხადებით, ღონისძიება საქართველოს ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარედ არჩევასთან დაკავშირებით მიმდინარე საზეიმო კვირეულის შეჯამებას უკავშირდება. განცხადება 13 დეკემბერს გავრცელდა, სადაც ნათქვამია: “აღნიშნულ ღონისძიებაზე დასასწრებად საქართველოს თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში მმართველი პარტიის მიერ მოქალაქეთა აქტიური მობილიზება შეინიშნება, რომელსაც ძირითადად კოორდინაციას უწევენ „ქართული ოცნების“ პარტიული ოფისები. ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ რამდენიმე მუნიციპალიტეტში, პარტიის კოორდინატორების გარდა, მოქალაქეთა მობილიზებაში აქტიურად არიან ჩართულები მერების წარმომადგენლები სოფლებში და სოფლების საკრებულოს დეპუტატები. კონკრეტულად, მსგავსი ფაქტები დაფიქსირდა ქუთაისში, წყალტუბოში, ზუგდიდში, ფოთში, ხობში, მარტვილში, ოზურგეთში, ჩოხატაურში, ქობულეთში, ბათუმში, ხელვაჩაურში, ახალციხეში, გორში, ხაშურსა და კახეთის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები დადიან მოსახლეობაში, საჯარო სკოლებში, საბავშვო ბაღებში და საჯარო სკოლის მასწავლებლებს, ბაღის თანამშრომლებს,  ა(ა)იპ და სსიპ-ების  თანამშრომლებს მოუწოდებენ გაემგზავრონ ხელისუფლების მიერ დაგეგმილ აქცია-ღონისძიებაზე. ზოგ შემთხვევაში აქციაზე წასვლისკენ მოწოდებას დავალების, ზოგ შემთხვევაში კი თხოვნის შინაარსი აქვს. ასევე, რამდენიმე მუნიციპალიტეტში, თვითმმართველობის საჯარო მოხელეებს დავალებული აქვთ აქციაზე წამსვლელი 10 ან 20 კაციანი სიების წარმოდგენა სახელის, გვარის და პირადი ნომრის მითითებით. საჯარო მოხელეებისა და ა(ა)იპ-ების თანამშრომლების გარდა, ზუგდიდის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში აქციაზე წასვლის შესახებ გაფრთხილებულები არიან სოციალურად დაუცველის სტატუსის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც „სამართლიანი არჩევნების“ წარმომადგენლებთან პირად საუბარში გამოხატავენ შიშს, რომ აქციაზე წაუსვლელობის შემთხვევაში სოციალური დახმარება მოეხსნებათ. ხელმომწერი ორგანიზაციები მმართველ პარტიასა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მაღალი თანამდებობის პირებს მოუწოდებენ, რომ აღკვეთონ საჯარო მოხელეებსა და მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ პირებზე, სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებზე ღონისძიებაზე დასწრებასთან დაკავშირებით ზეწოლის/იძულების ნებისმიერი ფორმა. ამასთან, მაქსიმალურად უზრუნველყონ დაგეგმილი პარტიული ღონისძიების გამიჯვნა საჯარო სამსახურის და თვითმმართველობების საქმიანობისგან, და თავი შეიკავონ დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ მოქალაქეთა შეცდომაში შეყვანისგან,“_ წერია ორგანიზაციების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. “გურია ნიუსი“ დაინტერესდა კონკრეტულად, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის რომელ სოფელში დაფიქსირდა ზემოთ აღნიშნული ფაქტები. “სამართლიანი არჩევნების“ აჭარა-გურია-ფოთის რეგიონალური კოორდინატორის, მადონა ბერიძის თქმით, კონკრეტულ სოფლებს ვერ დაასახელებს, რადგან იმ ადამიანებმა, რომლებმაც ზემოთ აღნიშნულ ორგანიზაციებს მიაწოდეს ინფორმაციები ანონიმურობა ... ...
  • ჭიათურაში უკანონოდ დატყვევებული დათვი იპოვნეს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ქალაქ ჭიათურაში, მოხეტიალე ცირკის მიერ დათვის უკანონოდ დატყვევების ფაქტი გამოავლინეს. დასავლეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა კომპანიის მიმართ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი შეადგინეს, საქმის მასალები შესაბამის რაიონულ სასამართლოში გადაიგზავნება. დათვი ცხვარიჭამიაში, დათვების თავშესაფარში დეპარტამენტის ბიომრავალფეროვნების კონტროლის სამსახურის თანამშრომლებმა გადაიყვანეს, სადაც ის შესაფერის პირობებში მოთავსდება სასამართლოს მიერ საქმის განხილვამდე. ... ...
  • "ყველაზე ყლ....ბა ტელევიზიაა" _ აქციის მონაწილე POST ტვ-ს ჟურნალისტსერთ-ერთი მოქალქე პირდაპირი ჩართვისას პოსტივის გადამღებ ჯგუფთან მივიდა, რომელმაც იკითხა _ აქციაზე მოსვლა და დღევანდღელი ცხოვრება რამდენი კილო კარტოფილი დაუჯდა ხელისუფლებას? შემდგომ ჟურნალისტს ჰკითხა რომელი ტელევიზიის წარმომადგენელი იყო, ლოგოს ნახვის შემდეგ კი თქვა,რომ ყველაზე ყლ....ბა ტელევიზია, რასაც გადამღები ჯგუფის და აქციის მონაწილეებისგან სიტყვიერი შეურაცხყოფა მოჰყვა და ის პროვოკაციაში ... ...

არქივი

ზაფრანი

ყველაზე მსმელი ქალები მსოფლიოში

ცოტა ხნის წინ ამერიკელმა მეცნიერებმა...

რატომ ცოცხლობენ ქალები მამაკაცებზე დიდხანს

მამაკაცები ქალებზე უფრო ხანმოკლედ ცოცხლობენ....

რა უპირატესობებს ფლობენ ქალები მამაკაცებთან შედარებით

მოქნილობა _ კუნთებში ელასტინის მაღალი და...

რომელი ცხოველი ხართ ინდიელთა ჰოროსკოპით

რომელია თქვენი ტოტემის ცხოველი ინდიელთა...

სამკაულები, რომლებსაც უბედურება მოაქვს

ზოგიერთ სამკაულს თავისი მფლობელისთვის წარუმატებლობის...
კარმიდამო ჩემი

"მოხრაკულა" დილით განსაკუთრებით საამოა

„მოხრაკულა“ _ ერთერთი ძველი ქართული...

საშიშია თუ არა ჯანმრთელობისთვის ლამინატის იატაკი

დღეს მოჭიმული იატაკი და ლამინატი...

როგორ ამოვიცნოთ ნატურალური თაფლი

ნამდვილი თაფლი არომატით გამოირჩევა ხელოვნურად...

უებარი საშუალება სიბერის შესაჩერებლად

მწვანილი ანელებს დაბერების პროცესს, აუმჯობესებს...

უებარი საშუალება გაციების წინააღმდეგ

ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ვირუსებისა და...

მარილი _ უნიკალური გამაყუჩებელი საშუალება

თავის ტკივილით უამრავი ადამიანი იტანჯება....

ხურმა _ ჯადოსნური ხილი

ხურმა - ჩვენში დასავლეთ საქართველოში...

საშუალება, რომელიც კიბოს ამარცხებს

ლიკოპენს, რომელიც ბუნებრივი ძლიერი ანტიოქსიდანტია,...

უნიკალური მკურნალი მცენარე

მიუხედავად არაერთი მედიკამენტისა, საზოგადოების გარკვეული...

რას კურნავს მრავალძარღვა

მრავალძარღლვას საუკუნეების განმავლობაში იყენებდნენ, როგორ...