რა საკითხები გადმოჰყვა რწმუნებულისგან გამგებლის წარმომადგენელს "მემკვიდრეობით"

პოლიტიკა

რა საკითხები გადმოჰყვა რწმუნებულისგან გამგებლის წარმომადგენელს "მემკვიდრეობით"

2014 აგვ 30 23:42:33

სოფლის რწმუნებულს გამგებლის წარმომადგენელი შეცვლის _ ამ ცვლილებასთან დაკავშირებით უკვე დაწყებულია მსჯელობა. რამდენიმე დღეში გამგებლის წარმომადგენლის ეს ინსტიტუტი დაიწყებს მუშაობას, მაგრამ გაამართლებს თუ არა მისი საქმიანობა, ამას მომავალი გვიჩვენებს.

რა ფუნქცია ჰქონდა სოფლის რწმუნებულს და რას წარმოადგენს გამგებლის წარმომადგენელი ამასთან დაკავშირებით ვრცელ კომენტარს "გურია ნიუსთან" "საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის" იურისტი, ირაკლი პაპავა აკეთებს:

ირაკლი პაპავას თქმით, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2014 წლის არჩევნების შედეგების ოფიციალურად ძალაში შესვლამდე მოქმედი კანონმდებლობის ("ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის) თანახმად, თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი – თვითმმართველი ერთეულის რწმუნებული ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირად ითვლებოდა, რომელიც თავის უფლებამოსილებას თვითმმართველი ერთეულის შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში ახორციელებდა.

_ მას, "საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით დადგენილი წესით, თანამდებობაზე ნიშნავდა და თანამდებობიდან ათავისუფლებდა გამგებელი. ამასთან, რაც ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია, რწმუნებული იყო მთლიანი მუნიციპალიტეტის, როგორც თვითმმართველი ერთეულისა და საჯარო სამართლის დამოუკიდებელი იურიდიული პირის, ერთიანი წარმომადგენელი. რაც შეეხება მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელს მუნიციპალიტეტის შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში (სწორედ ამგვარად იქნება სახელდებული საქართველოს ორგანული კანონით "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით", თვითმმართველი ერთეულის რწმუნებულის ნაცვლად, შემოღებული ინსტიტუცია), იგი, თავისი არსით, მხოლოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთ-ერთი (კერძოდ, აღმასრულებელი) ორგანოს _ გამგებლის რწმუნებული პირი იქნება ადგილზე და არა მთლიანი მუნიციპალიტეტის. სწორედ ეს არის პრინციპული და არსებითი განსხვავება რწმუნებულისა და გამგებლის წარმომადგენლის ინსტიტუტს შორის. აქვე ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებასაც, რომ თუკი თვითმმართველი ერთეულის რწმუნებულის სტატუსისა და კომპეტენციის, ასევე ამ კომპეტენციის გახორციელების ძირეული, საკვანძო საკითხები უშუალოდ "ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ" ორგანულ კანონში იყო გაწერილი, მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელთან მიმართებაში "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი" მხოლოდ იმაზე მითითებით შემოიფარგლება, რომ გამგებლის წარმომადგენლის უფლებამოსილება განისაზღვრება გამგეობის დებულებით. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2014 წლის 2 აგვისტოს დამტკიცებული "ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების" შესაბამისად კი, გამგებლის წარმომადგენელი არის ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელე (თუმცა, არა ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირი), რომელსაც "საჯარო სამსახურის შესახებ" კანონით დადგენილი წესით სამსახურში იღებს და სამსახურიდან ათავისუფლებს გამგებელი, _ ამბობს პაპავა.

მისივე თქმით, რწმუნებული, ფაქტობრივად, თვითმმართველი ერთეულის შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში შექმნილი ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი იყო, ხოლო გამგებლის წარმომადგენელი კი უშუალოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ერთპიროვნული ორგანოს _ გამგებლის რწმუნებული პირია ადგილზე. ამ უკანასკნელის უფლებამოსილება, თვითმმართველი ერთეულის რწმუნებულის კომპეტენციასთან შედარებით, შეიძლება ითქვას, რომ, გარკვეულწილად, შეზღუდულია. ის, რაც, თავისი არსით, ერთმანეთის მონათესავე ამ ორ ინსტიტუციას საერთო დარჩა, გახლავთ, გამგებლის წარმომადგენელი. რომელიც,  მისი წინამორბედი თვითმმართველი ერთეულის რწმუნებულის მსგავსად, კვლავაც შუამავალი რგოლის ფუნქციას შეასრულებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებსა და მუნიციპალიტეტის შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის (სოფელი, თემი, დაბა) მოსახლეობას შორის:

_ ამასთან, თავის წილ ყურადღებას იმსახურებს ის გარემოებაც, რომ გამგებლის წარმომადგენელს, თვითმმართველი ერთეულის რწმუნებულის უფლებამოსილებებიდან, ძირითადად, შემდეგი საკითხები გადმოჰყვა "მემკვიდრეობით" _ იგი აკონტროლებს და გამგებელს წარუდგენს ინფორმაციას შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ; გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს შესაბამის ტერიტორიაზე არსებული პრობლემებისა და მათი შესაძლო გადაწყვეტის გზების შესახებ; ადასტურებს ფაქტობრივ მდგომარეობას (ოჯახის შემადგენლობის, ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილისა და ქონების ფაქტიური მოვლა-პატრონობის თაობაზე); უზრუნველყოფს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ხე-მცენარეების ადგილწარმოშობის ცნობის გაცემას; ფაქტობრივი მდგომარეობის ამსახველი აქტებისა და საჭირო დოკუმენტაციის საფუძველზე გასცემს შესაბამის ცნობებს და ა.შ. თუმცა აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ თვითმმართველი ერთეულის რწმუნებულისგან განსხვავებით, გამგებლის წარმომადგენელი ("ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულებიდან" გამომდინარე) აღარ მონაწილეობს თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროექტის შედგენაში, აღარ ამზადებს წინადადებებს ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელი ღონისძიებების შესახებ; იგი აღარაა ვალდებული, ორგანიზება გაუწიოს ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობისთვის ბიუჯეტის პროექტის გაცნობას და საჯარო განხილვებს; აღარ ახორციელებს ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით მოსახლეობის შენიშვნებისა და წინადადებების სისტემატიზაციასა და გამგებლისთვის მათ მიწოდებას; აღარ აკონტროლებს ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროგრამებისა და ღონისძიებების გახორციელების მიმდინარეობას, გამგებლისთვის შესაბამისი ინფორმაციის პერიოდულად წარდგენის მიზნით და ა.შ. _ გვითხრა ირაკლი პაპავამ.
 ახალი ამბები
  • "ვამხილოთ გურიის ფეოდალი მაჟორიტარები"-რას გეგმავს "სამოქალაქო მოძრაობა"15 დეკემბერს, "სამოქალაქო მოძრაობა" კამპანიის  "ვამხილოთ ფეოდალი მაჟორიტარების" ფარგლებში, გურიის მაჟორიტარებს არჩილ თალაკვაძესა და ნინო წილოსანს ამხელს. ალეკო ელისაშვილი მოსახლეობას დეპუტატების საქმიანობის კორუფციულ სქემებს გააცნობს და პროპორციული სისტემის უპირატესობებზე ისაუბრებს. როგორც „გურია ნიუსს“  „სამოქალაქო მოძრაობის“ პრესსამსახურში განუცხადეს, აღნიშნული კამპანია ჩოხატაურის ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიზე 12 საათზე  დაიწყება. კამპანიის ფარგლებში მოძრაობამ რამდენიმე რეგიონი უკვე ... ...
  • „საკვანძო საკითხია ტოლერანტობა და მრავალფეროვნება“: შეხვედრა ანასეულის ხანდაზმულთა სახლშიდღეს, ანასეულის ხანდაზმულთა სახლში, ოზურგეთის ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ინიციატივით, ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების დღე აღნიშნეს. ახალგაზრდების ინიციატივა იყო, რომ ანასეულის ხანდაზმულთა სახლში აღნიშნულიყო ეს დღე, რადგან  მათივე თქმით,  ეს ერთგვარი სიმბოლური კავშირია, აქ  მცხოვრებ  სხვადასხვა  ეთნოსის წარმომადგენლებს შორის. როგორც ღონისძიებაზე აღინიშნა, ბავშვებმა გადაწყვიტეს, ხანდაზმულებთან ერთად, გადაეღოთ ფილმი, რომელიც პრეზენტაციის დასაწყისში აჩვენეს და  ასევე მოემზადებინათ მათი ქვეყნის და კუთხის ტრადიციული კერძები,  რომ მერე დამსწრე საზოგადეობასთან ერთად დაეგემოვნებინათ. ფილმი უშუალოდ ეხებოდა ხანდაზმულთა ცხოვრების ისტორიებს.  თვითონ ჰყვებოდნენ თავიანთი ცხოვრების მნიშვნელოვან დეტალებს. _ ეს ფილმი მომზადდა ახალგაზრდების ჩართულობით.  ჩვენი ორგანიზაციისთვის  უმნიშვნელოვანესი  საკვანძო საკითხია  ტოლერანტობა და მრავალფეროვნება. ასევე მნიშვნელოვნია დღევანდელი დღე ახალგაზრდებისა და დამსწრე საზოგადოებისთვის, რადგან გულისხმობს ერთგვარი შინაგანი სოციალური პასუხისმგებლობის გაძლიერებას, რომ ყველა ჩვენგანი ვიყოთ სოციალურად პასუხისმგებლიანები, _თქვეს ინიციატორებმა. მეცნიერი ზაურ გაბრიჩიძე მიესალმა და საკუთარი  თვალსაზრისი მადლიერებით  გამოხატა.  -ძალიან სასიხარულოა, რომ ახალგაზრდები  არიან  ამ დღის ორგანიზატორები.  მადლობა ფილმის შემქმნელებს,  მის  გმირებს, რომლებმაც  საკუთარი ისტორიები გაგვიზიარეს. ცხოვრება ნაფოტოვით გვატარებს წინ და უკან და  ვინ სად აღმოვჩნდებით, არ ვიცით და მხოლოდ უფალმა უწყის.   ამიტომ საზოგადოების და  ერთმანეთის დახმარებით ბედნიერი გავხადოთ მათი ცხოვრება,  ვისაც ყურადღება მეტად სჭირდება.  ქედს ვიხრი ამ საოცრად გულწრფელი ისტორიების წინაშე, რაც ეკრანიდან მოვისმინეთ, _ თქვა თავის გამოსვლაში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საკითხთა  და ჯანდაცვის და სოციალური სამსახურის  უფროსმა, მარინა ჯაფარიძემ. ღონისძიებაზე მოწვეული იყვნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები,  სოციალური სამსახურის წარმომადგენლები, ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის პარტნიორი სკოლების წარმომადგენლები, ჟურნალისტები, ანასეულის უნივერსიტეტის  და ადგილობრივი თვითმმარტველობის ... ...
  • ვაჟა გაფრინდაშვილი ე.წ. სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა ოკუპირებული ახალგორის ე.წ. რაიონულმა სასამართლომ ორთვიან წინასწარ პატიმრობაში დატოვა ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი. ე.წ. სასამართლოს დახურულ სხდომას,  თავად ვაჟა გაფრინდაშვილიც ესწრებოდა ვლადიკავკაზელ ადვოკატთან ერთად. რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ცნობილი ექიმი-ტრავმატოლოგი ვაჟა გაფრინდაშვილი 9 ნოემბერს, ახალგორის რაიონში დააკავეს. მას დე ფაქტო ხელისუფლებამ ე.წ. საზღვრის განზრახ დარღვევის ბრალდება წაუყენა და 15 ნოემბერს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა ... ...
  • პატარა ანიტას მინსკში გადასაყვანად ამზადებენპატარა ანიტასთვის ოპერაციის გაკეთებაზე იტალიამაც უარი თქვა, ბავშვს ბელორუსიაში, კერძოდ კი მინსკში გასამგზავრებლად ამზადებენ. ამის შესახებ პოსტს სოციალურ ქსელში ანიტას ბებია, თამუნა გლურჯიძე ავრცელებს. „ბევრი მწერს, არ მიწყინოთ, ცალ-ცალკე ვერ გპასუხობთ, აქ გიპასუხებთ. ბელორუსია თანახმაა ბავშვის მიღებაზე, ამაში ჩვენი ხელისუფლება დაგვეხმარა. იმდენად გვიდგანან გვერდით თქვენთან ერთად, რომ იმედის დაკარგვის უფლებას არ მაძლევენ. ახლა მიმდინარეობს ბავშვის ავსტრიიდან ბელორუსიაში გადაყვანის ტექნიკური საკითხების მოგვარება,“_ წერს ... ...
  • წულუკიანი:"დეპუტატებმა მოსამართლეობის კანდიდატებს კენჭი თავისუფლად უყარეს"იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი უვადო მოსამართლეებთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებას ეხმაურება. "ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ ადრეც გააკეთა განცხადება ამავე თემაზე და მასში ნათქვამი იყო, რომ თავად კანონი, რომელიც იქნა შემოღებული უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შესარჩევად, იყო წინ გადადგმული ნაბიჯი და რეალურად არ შეიძლება ამას არ დაეთანხმო, მაგრამ გუშინდელი განცხადება მოწმობს იმას, რომ მართალია უკეთესია ვიდრე იყო წარსულში, მაგრამ მისი სრულყოფა ყოველთვის შეიძლება და ამაზე მუშაობა ყველამ ერთად უნდა გავაგრძელოთ. რაც შეეხება კონკრეტულ გვარებსა და სახელებს, დეპუტატებმა თითოეულ მათგანს კენჭი უყარეს თავისუფლად და ყველანაირი ზეგავლენების გარეშე," - განაცხადა ... ...

არქივი

ზაფრანი

ყველაზე მსმელი ქალები მსოფლიოში

ცოტა ხნის წინ ამერიკელმა მეცნიერებმა...

რატომ ცოცხლობენ ქალები მამაკაცებზე დიდხანს

მამაკაცები ქალებზე უფრო ხანმოკლედ ცოცხლობენ....

რა უპირატესობებს ფლობენ ქალები მამაკაცებთან შედარებით

მოქნილობა _ კუნთებში ელასტინის მაღალი და...

რომელი ცხოველი ხართ ინდიელთა ჰოროსკოპით

რომელია თქვენი ტოტემის ცხოველი ინდიელთა...

სამკაულები, რომლებსაც უბედურება მოაქვს

ზოგიერთ სამკაულს თავისი მფლობელისთვის წარუმატებლობის...
კარმიდამო ჩემი

"მოხრაკულა" დილით განსაკუთრებით საამოა

„მოხრაკულა“ _ ერთერთი ძველი ქართული...

საშიშია თუ არა ჯანმრთელობისთვის ლამინატის იატაკი

დღეს მოჭიმული იატაკი და ლამინატი...

როგორ ამოვიცნოთ ნატურალური თაფლი

ნამდვილი თაფლი არომატით გამოირჩევა ხელოვნურად...

უებარი საშუალება სიბერის შესაჩერებლად

მწვანილი ანელებს დაბერების პროცესს, აუმჯობესებს...

უებარი საშუალება გაციების წინააღმდეგ

ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ვირუსებისა და...

მარილი _ უნიკალური გამაყუჩებელი საშუალება

თავის ტკივილით უამრავი ადამიანი იტანჯება....

ხურმა _ ჯადოსნური ხილი

ხურმა - ჩვენში დასავლეთ საქართველოში...

საშუალება, რომელიც კიბოს ამარცხებს

ლიკოპენს, რომელიც ბუნებრივი ძლიერი ანტიოქსიდანტია,...

უნიკალური მკურნალი მცენარე

მიუხედავად არაერთი მედიკამენტისა, საზოგადოების გარკვეული...

რას კურნავს მრავალძარღვა

მრავალძარღლვას საუკუნეების განმავლობაში იყენებდნენ, როგორ...