პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონმა გამგეობა "ქაჯეთის ციხედ" აქცია

პოლიტიკა

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონმა გამგეობა "ქაჯეთის ციხედ" აქცია

2014 დეკ 9 18:18:25

რეორგანიზაცია, რომელსაც ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა ახორციელებს სხვადასხვა სამსახურებში, ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს ბადებს. ხშირ შემთხვევაში, ბუნდოვანია, რა უდევს საფუძვლად თანამდებობის პირთა გათავისუფლებას და რამდენად კანონიერია იგი. მაგალითად ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბ "გურიას" დირექტორის, კობა მირზაშვილისა და ა(ა)იპ "უფასო სასადილო მზრუნველობა მოკლებულთათვის" დირექტორის, გელა რიონიძის შემთხვევაში, გამგეობის მხრიდან მიღებული გადაწყვეტილება მათი თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ ჩვენს ბევრ წყაროს პოლიტიკურად მოტივირებულად მიაჩნია, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან გამოვითხოვეთ მირზაშვილისა და რიონიძის გათავისუფლების ბრძანებების დამოწმებული ასლები, მაგრამ "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" კანონის მე-5 მუხლის მოშველიებით, მათ მოწოდებაზე უარი გვითხრეს.

გარდა ამისა, გვინდოდა, გაგვეგო, რეორგანიზაციის შედეგად რამდენი სამსახური შეიქმნა და რამდენი ადამიანი დასაქმდა მუნიციპალიტეტის გამგეობაში მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან; კონკრეტულად ვინ, სად, რა თანამდებობაზე დაინიშნენ და რამდენია მათი სახელფასო ანაზღაურება. გამგეობამ ინფორმაცია მოგვაწოდა მხოლოდ საშტატო ერთეულზე, ხოლო ვინ დაინიშნa კონკრეტულ თანამდებობებზე, აქაც, იმავე საბაბით, არაფერია ნათქვამი. "საიდუმლოებას წარმოადგენს" თანამდებობის პირთა ტელეფონის ნომრებიც., მიუხედავად იმისა, რომ კომუნიკაციის ხარჯებს  საჯარო მოხელეებს ბიუჯეტიდან ვუხდით.

საკითხში გასარკვევად "საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის" იურისტს ირაკლი პაპავას დავუკავშირდით.

_ არის თუ არა გამგეობიდან მიღებულ საპასუხო წერილებში მოყვანილი კანონი და მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე გაკეთებული განმარტება არასრული პასუხების საფუძველი?

_ 2012 წლიდან პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის თანამდებობის შემოღებამ და "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" კანონის ამოქმედებამ სულ სხვა რეალობა და რეგულაციები შექმნა აღნიშნულ სფეროში. ამიერიდან, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია, არ გაახმაუროს პერსონალური მონაცემები თვით ამ პირის თანხმობის ან კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში _ სასამართლოს დასაბუთებული გადაწყვეტილების გარეშე (ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, მუხ. 44.1). ამ საერთო წესიდან გამონაკლისს მხოლოდ თანამდებობის პირები და თანამდებობაზე წარდგენილი კანდიდატები წარმოადგენენ, რადგან მათი პერსონალური მონაცემები ღიაა და ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის. მუნიციპალიტეტში კი თანამდებობის პირებად ითვლებიან მხოლოდ: საკრებულოს დონეზე _ საკრებულოს თავმჯდომარე, მისი მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარეები და ფრაქციის ხელმძღვანელები. ასევე, გამგებელი, გამგებლის პირველი მოადგილე და მოადგილე, გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელები (სამსახურების უფროსები) _ აღმასრულებელი რგოლის დონეზე. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის დონეზე მხოლოდ აქ ჩამოთვლილი თანამდებობის პირების პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაცია შეიძლება იყოს ღია, რასაც ვერ ვიტყვით ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების სხვა დანარჩენი მოხელეების მიმართ. ამ უკანასკნელთა შესახებ მუნიციპალიტეტში, როგორც საჯარო დაწესებულებაში, დაცული ნებისმიერი პერსონალური ხასიათის მონაცემის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ ამ პირთა ნოტარიულად დამოწმებული თანხმობის წარდგენის შემთხვევაში. აქვე ნიშანდობლივია ისიც, რომ "პერსონალური მონაცემის" ცნებას კანონი იმდენად გაფართოებულად განმარტავს, რომ, ფაქტობრივად, პერსონალურ მონაცემად ითვლება ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც პირის იდენტიფიკაციის (პირდაპირ და არაპირდაპირ) შესაძლებლობას იძლევა (პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონი, მუხ. 2, ქვეპუნქტი "ა"). აღნიშნულიდან გამომდინარე, თუკი ის ინფორმაცია, რომლის გაცემაზეც ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა უარს აცხადებს, ასე თუ ისე, ჯდება "პერსონალური მონაცემის" ცნებაში, უნდა ჩაითვალოს, რომ მსგავს შემთხვევაში, გამგეობის ქმედებას, კანონთან წინააღმდეგობის თვალსაზრისით, პრობლემები ნაკლებად შეიძლება შეექმნას.

_ გამგეობამ უარი გვითხრა ბრძანების ასლის მოწოდებაზე, თუმცა, ჩვენ მიერ მოპოვებულ დოკუმენტში ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბის დირექტორის კობა მირზაშვილის გათავისუფლების შესახებ უნდა იყოს თუ არა მითითებული გათავისუფლების საფუძველი და ასევე, რა ვადაში უნდა მიუვიდეს ის ადრესატს? მირზაშვილის ბრძანება დათარიღებულია 5 აგვისტოთი, ხოლო თავად ადრესატმა, საკუთარი დაჟინებული მოთხოვნის შემდეგ, იგი ჩაიბარა 8 ოქტომბერს.

_ როგორც ირკვევა, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 5 აგვისტოს #225 ბრძანებაში, რომლითაც მოხდა "არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფეხბურთო კლუბ "ლანჩხუთის გურიას" დირექტორის კობა მირზაშვილის სამსახურიდან გათავისუფლება, უშუალოდ სარეზოლუციო ნაწილამდე მხოლოდ იმაზე მითითებას შეიცავს, რომ გათავისუფლება საქართველოს ორგანული კანონის "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" 61-ე მუხლის მე-3 პუნქტის ა ქვეპუნტისა და თავად ა(ა)იპ "ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფეხბურთო კლუბ "ლანჩხუთის გურიას" წესდების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის ა ქვეპუნქტის შესაბამისად გახორციელდა. ამასთან, ბრძანებაში მითითებული საკანონმდებლო აქტის ნორმა იმის განსაზღვრებას იძლევა, რომ გამგებლის ბრძანება მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს წარმოადგენს, ხოლო თავად ა(ა)იპ-ის წესდების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის ა ქვეპუნქტი კი, სავარაუდოდ, აპელირებას იმაზე აკეთებს, რომ დირექტორის დანიშვნა და გათავისუფლება გამგებლის პრეროგატივაა. თუმცა, გათავისუფლების შესახებ ბრძანებაში არსად არაა მითითებული გათავისუფლების საფუძველი, თუ რა კონკრეტული გარემოება (მაგალითად, პირადი განცხადება, საკუთარი ინიციატივა), დაკავებულ თანამდებობასთან შეუსაბამობა, გათავისუფლება დისციპლინური გადაცდომის ჩადენისთვის და ა.შ.) დაედო საფუძვლად დაკავებული თანამდებობიდან პირის გათავისუფლებას. არადა, გათავისუფლების საფუძველი ბრძანებაში აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული. რაც შეეხება საკითხს იმის თაობაზე, თუ რა ვადაში უნდა ჩაბარდეს ადრესატს გათავისუფლების ბრძანება, აქ აღსანიშნავია შემდეგი მნიშვნელოვანი გარემოება: როგორც წესი, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ძალაში შედის მხარისთვის კანონით დადგენილი წესით გაცნობისთანავე, ხოლო ოფიციალური გაცნობა კი, თავის მხრივ, ნიშნავს მისთვის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გადაცემას ან ფოსტის მეშვეობით გაგზავნას. სწორედ, მხარისთვის კანონით დადგენილი წესით გაცნობას ან გამოქვეყნებას უკავშირდება ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (მოცემულ შემთხვევაში, გამგებლის ბრძანების) ძალაში შესვლა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გამგებლის ბრძანებას იურიდიული ძალა არ აქვს. ამიტომაც, გათავისუფლების ბრძანების მხარისათვის დროული გადაცემა ან ფოსტის მეშვეობით გაგზავნა, პირველ რიგში, თავად გამგეობისთვისვე იყო მნიშვნელოვანი, რაც, როგორც ირკვევა, არ მომხდარა.

_ გვაინტერესებს ა(ა)იპ "უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის" დირექტორის, გელა რიონიძის გათავისუფლების კანონიერება. ბრძანება რიონიძესაც დაგვიანებით ჩაბარდა, თუმცა, ზემონახსენებისგან განსხვავებით, აქ გათავისუფლების მოტივი დასახელებულია. კერძოდ, ბრძანებას საფუძვლად უდევს აუდიტის დასკვნა _ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას უხეში დარღვევები, რისთვისაც წინა მოწვევის საკრებულომ რიონიძეს გაფრთხილება მისცა. სამართლიანია თუ არა ერთი და იგივე დანაშაულისთვის ორი სასჯელის შეფარდება?

 _ ამ შემთხვევაში ბრძანების ტექსტში მოყვანილი ფაქტობრივი გარემოება _ აუდიტის სამსახურის დასკვნა, სადაც გარკვეულ დარღვევებზეა საუბარი (თუ ასეთი დასკვნა ნამდვილად არსებობს და მასში მოყვანილი დარღვევის ფაქტები სინამდვილეს შეესაბამება), შეიძლება მიჩნეულ (კვალიფიცირებული) იქნას, როგორც, მინიმუმ "დისციპლინური გადაცდომა" (მაგალითად, სამსახურებრივ მოვალეობათა ბრალეული შეუსრულებლობა ან არაჯეროვნად შესრულება) ან "დაკავებულ თანამდებობასთან შეუსაბამობა", რაც შეიძლება იყოს სამსახურიდან გათავისუფლების საფუძველი. თუმცა საკითხი აქაც სადავოა.

ჩვენ გამგეობისგან ასევე გამოვითხოვეთ ინფორმაცია, თუ რამდენჯერ ისარგებლა მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ზაზა ურუშაძემ უფლებამოსილების დღიდან მივლინებით და რა თანხა დაიხარჯა ამ კუთხით. მართალია, გამგეობის ადმინისტრაციიდან ამასთან დაკავშირებით გვიპასუხეს, რომ აქ დასამალი არაფერია და გამგებელი თანახმაა მის გასაჯაროებაზე, თუმცა, ეს ინფორმაცია ჩვენთვის დღემდე არავის მოუწოდებია.

რედაქციისგან: "გურია ნიუსი" აგრძელებს დისკუსიას კანონის განმარტების შესახებ, ხოლო საჯარო ინფორმაციის მოუწოდებლობის ნებისმიერი პრეცენდენტისას აუცილებლად მივმართავთ სასამართლოს, რადგან ინფორმაციის თავისუფალი მიღება და გავრცელება საქართველოს მოქალაქეების კონსტიტუციური უფლებაა!
 ახალი ამბები
  • გუთურსა და შრომაში ახალი სკოლები აშენდებასაქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა, სკოლების მშენებლობასთან დაკავშირებით, ღია კარის დღე გამართა და სამშენებლო კომპანიებს გამოსაცხადებელი ტენდერები წინასწარ წარუდგინა. ფონდი 22 მუნიციპალიტეტში 27 სკოლის მშენებლობას იწყებს. პროექტი საქართველოს მთავრობის დაფინანსებით ხორციელდება და მისი ღირებულება, დაახლოებით, 68 მილიონი ლარია. როგორც “გურია ნიუსისთვის“ გახდა ცნობილი, 22 მუნიციპალიტეტიდან გურიის ორ მუნიციპალიტეტში: ჩოხატაურსა და ოზურგეთში ახალი სკოლების მშენებლობა დაიწყება. სოფლებში_ გუთურსა და სოფელ შრომაში სკოლების მშენებლობა წელს დაიწყება. გარდა 27 სკოლისა, მუნიციპალური განვითარების ფონდს 2019-2020 წლებში ევროპის საბჭოს ბანკის  (CEB) და სკანდინავიურ გარემოს საფინანსო კორპორაციის  (NEFCO) დაფინანსებით 31 სკოლის რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერება აქვს დაგეგმილი. ასევე, დაგეგმილია საქართველოს მთავრობის დაფინანსებით ათეულობით სკოლის რეაბილიტაცია, მათ შორისაა ადიგენის მუნიციპალიტეტში სოფელ ზარზმისა და მოხის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია. როგორც მინისტრმა მაია ცქიტიშვილმა განაცხადა, სკოლების  ინფრასტრუქტურული საჭიროებები  შესწავლილია მთელ საქართველოში, მათი  რეაბილიტაცია იგეგმება მაღალმთიან რეგიონებშიც. „განათლების სამინისტროსთან მჭიდრო თანამშრომლობით, შევარჩიეთ ის რეგიონები, სადაც  საჭიროა ახალი სკოლების მშენებლობა, ან მათი კაპიტალური შეკეთება. სამწუხაროდ,  რამდენიმე სოფლიდან ბავშვებს უწევთ ერთ სკოლაში სიარული,  ვცდილობთ, რომ ჩვენი გეოგრაფიული დაფარვა იყოს მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი, რადგან  ყველა რეგიონს სჭირდება სკოლა. მაღალმთიანი რეგიონებიც  ჩვენი ყურადღების ცენტრშია, სკოლების რეაბილიტაციაც და ახალი სკოლების მშენებლობაც ყველა რეგიონს  შეეხება", _ აღნიშნა მაია ... ...
  • რუსთაველის გამზირი გადაიკეტებადედაქალაქის მასშტაბით, საახალწლო დეკორაციებისა და ილუმინაციების დემონტაჟი დაიწყო.   თბილისის მერიის ცნობით, ამ სამუშაოებიდან გამომდინარე, რუსთაველის გამზირი, პირველი რესპუბლიკის მოედნიდან თავისუფლების მოედნამდე, ამაღამ, 00:00 საათიდან 22 იანვრის 07:00 საათამდე გადაიკეტება. სამუშაოებს „თბილსერვის ჯგუფი“ ... ...
  • H1N1 ვირუსის კიდევ ერთი მსხვერპლი _ ქუთაისში ახალგაზრდა ქალი გარდაიცვალაქუთაისში H1N1 ვირუსით 32 წლის ქალი გარდაიცვალა. შემთხვევა დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრში რამდენიმე დღის წინ მოხდა. გავრცელებული ინფორმაციით, გარდაცვლილი ახალნამშობიარები ქალია. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ეს ღორის გრიპით გარდაცვალების მე-19 დადასტურებული ... ...
  • თოფის გასუფთავების დროს მამაკაცი დაიღუპამარნეულში მამაკაცი,  თოფის გასუფთავების დროს დაიღუპა. როგორც ცნობილია, ის სანადირო თოფს ასუფთავებდა, რა დროსაც, ტყვია გავარდა. როგორც „გურია ნიუსს“ შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს,  მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 124-ე მუხლით დაიწყო, რაც გაუფრთხილებლობით ჯანმრთელობის დაზიანებას ... ...
  • "არ მიეცეს მსვლელობა ჩვენი კანდიდატურების განხილვას" - მოსამართლეობის კანდიდატები პარლამენტს მიმართავენუზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიტატები ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ. "გურია ნიუსი" მოსამართლეობის კანდიტატების განცხადებას უცვლელად გთავაზობთ:  "საზოგადოებისათვის ცნობილია, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 24 დეკემბრის გადაწყვეტილებით, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტს  წარედგინა ჩვენი კანდიდატურები. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, იხელმძღვანელა რა საქართველოს კონსტიტუციით მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილებით (ადრე არსებული პრაქტიკის შესაბამისად, საქართველოს პრეზიდენტიც იმავე წესით ახდენდა მოსამართლეების წარდგენას მრავალი წლის განმავლობაში) და კანონმდებლობის სრული დაცვით, საქართველოს უზენაეს სასამართლოში წარადგინა 10 კანდიდატი, რომელთაგან უმრავლესობა სასამართლო სისტემაში უვადო მოსამართლედ არის გამწესებული.  აღნიშნულ საკითხს შედეგად მოჰყვა არაჯანსაღი აჟიოტაჟი, მათ შორის საქართველოს პარლამენტში და გამოითქვა მოსაზრებები იმის შესახებ, რომ უნდა დადგინდეს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცედურები და კრიტერიუმები და ამის შემდეგ ახლებური წესით უნდა მოხდეს კანდიდატების ნომინირება. სამწუხაროდ, ამავე დროს, ხშირ შემთხვევაში  ადგილი ჰქონდა  წარდგენილი კანდიდატების მიმართ არაეთიკურ და შეურაცხმყოფელ გამონათქვამებს, რაც მოგვიანებით ხელოვნურად გადაიზარდა სასამართლო ხელისუფლებაზე უპრეცედენტო ზეწოლის კამპანიაში, სადაც უკვე პირდაპირ გაისმის მოწოდებები რეპრესიული გზით დაიშალოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და სასამართლო სისტემიდან განდევნილ იქნენ  მიუღებელი, მათ შორის, ამ სიაში მყოფი მოსამართლეები. ყოველივე ეს კი პირდაპირ ზიანს აყენებს სასამართლო დამოუკიდებლობას და უხეშად ხელყოფს სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ცალსახად იმოქმედა თავისი მანდატის ფარგლებში და ზედმიწევნით იხელმძღვანელა ამჟამად არსებული კანონმდებლობით, ჩვენ არ გვსურს  გარკვეულ პირებს მიეცეთ საშუალება, ეს ვითარება გამოიყენონ თავიანთი პოლიტიკური მიზნებისთვის და ხელოვნურად შექმნილი აჟიოტაჟით, კიდევ უფრო დააზიანონ მიმდინარე პროცესი და ამით ჩრდილი  მიაყენონ სასამართლო ხელისუფლების ავტორიტეტს. ამავე დროს, მხედველობაში ვიღებთ იმასაც, რომ საქართველოს კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ წარდგენილი კანდიდატურების უკან გაწვევის შესაძლებლობას და ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, არაჯანსაღი სპეკულაციების თავიდან აცილების მიზნით, მივმართავთ საქართველოს პარლამენტს - არ მიეცეს შემდგომი მსვლელობა ჩვენი კანდიდატურების განხილვას. მარიამ ცისკაძე, ნინო ქადაგიძე, მიხეილ ჩინჩალაძე, პაატა სილაგაძე, დიმიტრი გვრიტიშვილი, მერაბ გაბინაშვილი, ნინო სანდოძე, თამარ ალანია, გიორგი ტყავაძე, გიორგი მიქაუტაძე", - აღნიშნულია ... ...

არქივი

ზაფრანი

ყველაზე ძვირფასი ღვინო

საფრანგეთში არსებული მამულის, რომელსაც სახელად...

ის, რაც გურმანებმა აუცილებლად უნდა იცოდნენ

მდოგვი ასტიმულირებს საკვების მონელებას. მას...

კონიაკი მილიონერთათვის

კონცერნ LVMH-ის ფრანგული კომპანია Moet...

ცხოველების კურთხევის ცერემონია მადრიდში

მადრიდში ძაღლები, კატები და ზაზუნა...

სიზმარის მიღმა ჭეშმარიტება

ისტორიაში საკმაოდ ბევრი მნიშვნელოვანი სიზმარია,...
კარმიდამო ჩემი

"ბარი უნდა იცნობდეს მთასა და საქმეზე შეყვარებული და-ძმას"

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მთისპირის მკვიდრი...

რა გავაკეთოთ შემოდგომის მიწურულს საკარმიდამო ნაკვეთებში

ნოემბერ-დეკემბერში აქტიური სამეურნეო სამუშაოები ძირითადად...

პესტიციდების გამოყენებისას უდიდესი სიფრხილეა საჭირო

არსებობს უნივერსალური პესტიციდები, რომლებსაც ერთდროულად...

სიმინდის მოვლა თავიდან უნდა ვისწავლოთ

სიმინდის მოვლა-მოყვანის წესებს დასავლეთ საქართველოს...

რატომ უნდა მოვაშენოთ ბატი

როგორც უხნესი ადამიანები ამბობენ, საქართველოში...

დედოფლის ყვავილს დედოფალივით მოვლა სულ არ სჭირდება

წარსულში ძალზე პოპულარული და მერე...

მოვამზადოთ ნესვის სასმელი

ნესვი გოგრისებრთა ოჯახის ერთ-ერთი ყველაზე...

თაფლის ღვინო _ "თაფლუჭა"

თაფლის ღვინო და არაყი უნიკალური...

"ზამთარშიც გაზაფხულს ვეძებ და "გატყავებულ" გარემოს ვმოსავ"

"კარმიდამო ჩემის" უამრავ რესპონდენტს შორის,...

მოახლოებული ზამთარი და პირუტყვის მოვლა-დაბინავება

ზამთრის მოახლოებისას, შინაურ მსხვილფეხა თუ...

როგორ მოვსპოთ ზამთრის განმავლობაში ნიადაგში მავნებლები

დეკემბრიდან, ჩვენს ბაღ-ბოსტნებში, როცა უკვე...