საკრებულო, "თარომინგრეული" გამგეობა და... სამოქალაქო მონაწილეობა

პოლიტიკა

საკრებულო, "თარომინგრეული" გამგეობა და... სამოქალაქო მონაწილეობა

2011 იან 16 17:33:18
მოქმედი კანონმდებლობა სამოქალაქო მონაწილეობას ადგილობრივი თვითმმართველობის გახორციელების უმთავრეს და ამოსავალ პრინციპად მიიჩნევს. აქედან გამომდინარე, თვითმმართველობა ვალდებულია, უზრუნველყოს თავისი ორგანოების საქმიანობის საჯაროობა და გამჭვირვალობა და, რაც მთავარია, საზოგადოების წარმომადგენელთა პრაქტიკული ჩართვა მათ საქმიანობაში.
როგორც ცნობილია, 2010 წლის 30 მაისის ადგილობრივი არჩევნების შედეგად, ახალი მოწვევის თვითმმართველობების ორგანოთა დაკომპლექტების შემდეგ, უკვე ნახევარ წელიწადზე მეტი გავიდა; შესაბამისად, უკვე შესაძლებელია გარკვეული დასკვნებისა და შეფასებების გაკეთება. ამჟამად მკითხველს ვთავაზობთ ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სამოქალაქო მონაწილეობისა და გამჭვირვალობის კუთხით არსებული სიტუაციის ჩვენეულ ანალიზს; კერძოდ, ანალიზი შეეხება იმას, თუ რამდენად აქცევდნენ ყურადღებას აღნიშნულ მუნიციპალიტეტებში ახალი მოწვევის თვითმმართველობის ორგანოები ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართვისა და მათი ინფორმირებულობის საკითხებს, რამდენად გრძნობდნენ ისინი თავს ანგარიშვალდებულად საკუთარი მოსახლეობის წინაშე.
მაშ ასე, მივყვეთ თანმიმდევრობით.

მოსახლეობის წინასწარი ინფორმირება
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მექანიზმი, რასაც კანონი (საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი) ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირების კუთხით, _ ესაა ადმინისტრაციული წარმოება ნორმატიული აქტის მიღებასთან დაკავშირებით. მკითხველისთვის რომ უფრო ადვილად გასაგები იყოს, თუ რაზეა საუბარი, აღვნიშნავთ, რომ ადმინისტრაციული წარმოების უმთავრესი არსია, საკრებულო, როგორც კოლეგიური ადმინისტრაციული ორგანო, ვალდებულია, მის მიერ განსახილველი ნორმატიული აქტის _ საკრებულოს დადგენილებების პროექტები რეგულარულად გამოაქვეყნოს; ამასთან, გამოქვეყნებიდან არანაკლებ ოცდღიანი ვადა მაინც უნდა იყოს გათვალისწინებული საიმისოდ, რომ ამ ხნის განმავლობაში ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს ჰქონდეს საკრებულოს ნორმატიული აქტის პროექტის გაცნობის, თავისი შენიშვნების, მოსაზრებებისა და წინადადებების წერილობით წარდგენის შესაძლებლობა. აღნიშნულ საკითხთან პირდაპირ და უშუალო კავშირშია კიდევ ერთი კანონისმიერი, არანაკლებ მნიშვნელოვანი მექანიზმი _ საკრებულოს ვალდებულება, საზოგადოების წინასწარი ინფორმირების მიზნით, ერთი კვირით ადრე საჯაროდ გამოაცხადოს თავისი მომავალი სხდომის შესახებ (სხდომის თარიღი, დრო, ადგილი, დღის წესრიგი).
რა შეიძლება ითქვას ამ კუთხით?
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მეტნაკლები სტაბილურობით კვლავ აგრძელებდა ადმინისტრაციული წარმოების მოთხოვნების დაცვას _ ოღონდ, საკრებულო ნორმატიული აქტის პროექტებსა და ცნობას ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ, ძირითადად მუნიციპალიტეტის მთავარ ადმინისტრაციულ შენობაში განთავსებულ საინფორმაციო დაფაზე აკრავდა (იშვიათად ადგილობრივ პრესაშიც აქვეყნებდა); შესაბამისად, ფორმალური თვალსაზრისით, აქ ასევე მეტ-ნაკლებად მოწესრიგებული იყო საკრებულოს სხდომის შესახებ კანონით გათვალისწინებული ინფორმაციული მონაცემების ერთი კვირით ადრე საჯაროდ გამოცხადების (მოსახლეობის ინფორმირების) საკითხი.
აშკარად სასიკეთო კუთხით შეიცვალა ამ მხრივ სიტუაცია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტშიც. თუკი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წინა მოწვევის საკრებულო ისე იქცა ისტორიის კუთვნილებად, რომ ერთი ნორმატიული აქტის მიმართაც კი სრულყოფილად ბოლომდე ვერ განახორციელა ადმინისტრაციული წარმოება და ისე ამოწურა თავისი უფლებამოსილების 4-წლიანი ვადა, რომ ვერა და ვერ გაერკვა, საერთოდ, რა "ხილი" იყო ადმინისტრაციული წარმოება და რა მნიშვნელობა/დანიშნულება ჰქონდა მას, სამაგიეროდ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ახალი მოწვევის საკრებულომ მოკლე ხნის განმავლობაში მოახერხა სრულყოფილად (და, რაც მთავარია,  კანონის შესაბამისად) დაენერგა ადმინისტრაციული წარმოება ნორმატიული აქტის მიღებასთან დაკავშირებით. აღსანიშნავია, რომ თავიდან პრობლემები იყო თავად საკრებულოს ნორმატიული აქტის პროექტების გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით და ადგილობრივ პრესაში მხოლოდ ცნობა ქვეყნდებოდა ადმინისტრაციული წარმოების თაობაზე, მაგრამ მოგვიანებით ეს ხარვეზიც გამოასწორა _ ნორმატიული აქტის პროექტების გამოქვეყნების საკითხში საკრებულომ აქტიურად დაიწყო (და დღემდე სტაბილურად აგრძელებს) თავისი ვებ-გვერდის გამოყენება, რის შესაძლებლობასაც კანონი ითვალისწინებს. ადმინისტრაციული წარმოების საკითხის სრულფასოვნად მოწესრიგებამ თავისთავად განაპირობა ის, რომ საკრებულო იცავს ასევე მისი მომავალი სხდომის შესახებ სავალდებულო ინფორმაციული მონაცემების ერთი კვირით ადრე გამოქვეყნების კანონისმიერ ვალდებულებასაც. ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სასახელოდ უნდა ითქვას ისიც, რომ იგი, თავის სხდომამდე დაახლოებით ორი-სამი დღით ადრე, თითქმის ყოველთვის სტაბილურად ახდენს სხდომის დღის წესრიგში შემავალი ნორმატიული აქტის პროექტების საჯარო განხილვას. შესაბამისი ინფორმაცია საკრებულოს ადმინისტრაციულ შენობაში არსებულ საინფორმაციო სტენდზე და საკრებულოს ვებ-გვერდზე ქვეყნდება. ის, რომ სამოქალაქო საზოგადოება პასიურობს და ნაკლებად ესწრება საჯარო განხილვებს, ცალკე მსჯელობის საგანია, მაგრამ საკრებულოს მცდელობა და ძალისხმევა რომ ნამდვილად მისასალმებელი და დასაფასებელია, ეს უდავოა.

საკრებულოს ნორმატიული აქტების გამოქვეყნება
როგორც წესი, ადგილობრივი თვითმმართველობის ფუნქციონირების უმთავრეს გამოხატულებას მის მიერ სამართლებრივი, განსაკუთრებით კი ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტების მიღება წარმოადგენს. თავის მხრივ, ეს ნორმატიული აქტები მოსახლეობაზე, მის ინფორმირებაზე უნდა იყოს გათვლილი. ისიც უდავოა, რომ რიგით მოქალაქეებს უპრობლემოდ უნდა მიუწვდებოდეს ხელი მათზე და თავისუფლად უნდა შეეძლოს ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ მიღებული აქტების გაცნობა. ამის ყველაზე ადვილი და მოსახერხებელი გზა მათი გამოქვეყნებაა. აღნიშნულის გათვალისწინებით, კანონიც სწორედ ნორმატიული აქტის დადგენილი წესით გამოქვეყნებას უკავშირებს მის ძალაში შესვლას. ადგილობრივმა საკრებულოებმა იმგვარად განსაზღვრული წესით უნდა მოახდინონ თავიანთი დადგენილებების ოფიციალური გამოქვეყნება, რაც მოსახლეობას მისცემს მათი თავისუფლად გაცნობის საშუალებას.
მოდით, ვნახოთ, რა სიტუაცია გვაქვს საკრებულოს ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების მხრივ ჩოხატაურისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში, რამდენად ხდება მათი გამოქვეყნება "დადგენილი წესის" შესაბამისად.
აღსანიშნავია, რომ თუკი საკრებულოს ნორმატიული აქტების დადგენილი წესის შესაბამისად გამოქვეყნების საკითხი მუდმივად პრობლემური იყო წინა მოწვევის საკრებულოებში, გამოქვეყნების საკითხი საბოლოოდ მოწესრიგდა მას შემდეგ, რაც ძალაში შევიდა ახალი კანონი "ნორმატიული აქტების შესახებ". საქმე ისაა, რომ ამ კანონის თანახმად, ნორმატიული აქტის ოფიციალურ (იურიდიული ძალის მქონე) გამოქვეყნებად ითვლება მისი სრული ტექსტის "საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს" ვებ-გვერდზე პირველად გამოქვეყნება (იხ. მუხ. 26.1). მართალია, "საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში" გამოქვეყნების შემდეგ საკრებულო უფლებამოსილია სხვა საშუალებებითაც გამოაქვეყნოს თავისი ნორმატიული აქტები, მაგრამ ოფიციალურ გამოქვეყნებას, რომელსაც იურიდიული შედეგები უკავშირდება, მაინც "საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს" ვებ-გვერდზე გამოქვეყნება წარმოადგენს.
როგორც ოზურგეთის, ისე ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოც თავიანთ დებულებებში განსაზღვრავს საკრებულოს დადგენილებების გამოქვეყნების დამატებით საშუალებებსაც; ეს დამატებითი საშუალებები, ოფიციალური გამოქვეყნების შემდეგ, ძირითადად ითვალისწინებს ნორმატიული აქტების სრული ტექსტის გამოქვეყნებას საკრებულოს ვებ-გვერდსა და საკრებულოს ადმინისტრაციულ შენობაში (იხ. ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულებები, მუხ. 108.4). შესაძლოა, ეს დამატებითი საშუალებები არ იყოს ისეთი ეფექტური, რომელიც რეალურად უზრუნველყოფს მოსახლეობას შესაძლებლობით თავისუფლად გაეცნოს ნორმატიულ აქტებს და გაცილებით უფრო სასურველი იქნებოდა დამატებით მათი ადგილობრივ პრესაში გამოქვეყნება, მაგრამ გასაგებია, რომ ეს დამატებით ხარჯებთანაა დაკავშირებული; რაც მთავარია, როგორც ოზურგეთის, ისე ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში დადგენილი საკრებულოს ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების წესი სრულ შესაბამისობაშია მოქმედ კანონმდებლობასთან.

საბიუჯეტო პროცესებში მოსახლეობის ჩართვა
სამოქალაქო მონაწილეობის რეალურად უზრუნველყოფის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მექანიზმი _ ესაა საბიუჯეტო პროცესებში მოსახლეობის ჩართვის ვალდებულება. 
ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ახალი მოწვევის საკრებულოს ფუნქციონირების პერიოდში გახორციელებული საქმიანობის ანალიზიდან გამომდინარე, უნდა ითქვას, რომ თვითმმართველობის წარმომადგენლობითმა ორგანომ ორივე მუნიციპალიტეტში სრულყოფილად განახორციელა ადმინისტრაციული წარმოება 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებასთან მიმართებაში: კერძოდ, ორივეგან დადგენილი წესით გამოქვეყნდა 2011 წლის ბიუჯეტის პროექტი და ცნობა ადმინისტრაციული წარმოების თაობაზე. ყველა დაინტერესებულ პირს ორივე მუნიციპალიტეტში ჰქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ საკრებულოში წარედგინათ თავიანთი მოსაზრებები, შენიშვნები და წინადადებები ბიუჯეტის პროექტთან მიმართებაში. ისიც აღსანიშნავია, რომ ორივე მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მოეწყო ბიუჯეტის პროექტის სამდღიანი საჯარო განხილვა, რომლის შესახებაც ინფორმაცია წინასწარ იყო გავრცელებული ადგილობრივი პრესის საშუალებებში; შესაბამისად, საჯარო განხილვისას ყველა დაინტერესებულ პირს თავისუფლად შეეძლო დასწრება და განხილვაში მონაწილეობის მიღება.

რამდენად ხელმისაწვდომი იყო საჯარო ინფორმაცია?
როგორც წესი, კანონი ნებისმიერ მსურველ და დაინტერესებულ პირს აძლევს უფლებას, წერილობითი განცხადებით მიმართოს თვითმმართველობის ორგანოებსა თუ თანამდებობის პირებს და მიიღოს მათგან მისთვის საინტერესო, ნებისმიერი სახის საჯარო ინფორმაცია. ამასთან, საჯარო ინფორმაცია უნდა გაიცეს დაუყოვნებლივ. კანონი მხოლოდ სამ გამონაკლის შემთხვევას იცნობს, როდესაც საჯარო დაწესებულებას მოთხოვნილი ინფორმაციის გასაცემად შეუძლია გამოიყენოს არაუმეტეს ათ დღემდე ვადისა. კერძოდ, საჯარო ინფორმაცია არაუგვიანეს 10 დღის ვადაში უნდა გაიცეს, თუ მის მოთხოვნაზე პასუხის გაცემა მოითხოვს: ა) სხვა დასახლებულ პუნქტში არსებული სტრუქტურული ქვედანაყოფიდან ან სხვა საჯარო დაწესებულებიდან ინფორმაციის მოძიებასა და დამუშავებას; ბ) მნიშვნელოვანი მოცულობის ერთმანეთთან დაუკავშირებელი ინფორმაციის მოძიებასა და დამუშავებას; გ) სხვა დასახლებულ პუნქტში არსებულ მის სტრუქტურულ ქვედანაყოფთან ან სხვა საჯარო დაწესებულებასთან კონსულტაციას. ამ სამი გამონაკლისი შემთხვევისა გარდა, მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია დაუყოვნებლივ უნდა გაიცეს.
ბუნებრივია, საინტერესოა, როგორი იყო საჯარო ინფორმაციის გაცემის კუთხით ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში გასული ოთხი წლის განმავლობაში არსებული სიტუაცია.
აღსანიშნავია, რომ ორივე მუნიციპალიტეტში საკრებულოდან ინფორმაციის გამოთხოვისა და მიღებისას რაიმე მნიშვნელოვან პრობლემას ან კანონდარღვევას არ შევხვედრივართ _ ორივე მუნიციპალიტეტის საკრებულო ყოველნაირად ცდილობდა დროულად მოეწოდებინა მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია. თუმცა იგივეს თქმა არანაირად არ შეიძლება ამ მუნიციპალიტეტების აღმასრულებელ რგოლზე (გამგებელი/გამგეობა) _ გამგეობა თითქმის ყოველ შემთხვევაში (მიუხედავად იმისა, ჰქონდა თუ არა ამისი საფუძველი) საჯარო ინფორმაციის გაცემისას ათდღიან ვადას ითხოვდა და უმეტეს შემთხვევაში ამ ათდღიან ვადასაც მნიშვნელოვნად არღვევდა; იყო შემთხვევები, როდესაც გამგეობა ოც დღეზე მეტი ხნითაც აცილებდა კანონით დადგენილ ვადას. ასე, მაგალითად, 2010 წლის 26 ნოემბერს წერილობითი განცხადებით მივმართეთ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობას და მოვითხოვეთ, მოეწოდებინათ ჩვენთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ 2009 წლის ნოემბერ-დეკემბერში გამოცემული ბრძანებების ასლები; ინფორმაცია, როგორც იქნა, 16 დეკემბერს მივიღეთ (ისიც მხოლოდ მას შემდეგ, რაც საქმეში საკრებულოს თავმჯდომარე ჩაერია), ინფორმაციის დაგვიანების მიზეზი კი გამგეობაში ასე აგვიხსნეს _ გამგეობის იურისტს თარო ჩამოენგრა და ბრძანებების "პაპკა" იატაკზეა მიმობნეული, თავს და ბოლოს ვერ მიაგნებ, ისეთ დღეშიაო. მოკლედ, ასე იყო თუ ისე, სანამ "თარომინგრეული" ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა "გრენლანდიას" (უკაცრავად, სარესტავრაციო თაროს) კვლავ გაამაგრებდა და ბრძანებების "პაპკასაც" ისე დაალაგებდა, როგორც საჭიროება მოითხოვდა, არც მეტი, არც ნაკლები, სრული ოცი დღე და, პარალელურად, ლოდინით გულიც გაილია. არადა, ძვირფასო მკითხველო, თავად განსაჯე, როგორი საქმეა, როდესაც ინფორმაცია, კანონის თანახმად, დაუყოვნებლივ გეკუთვნის და ამ დროს გამგეობა შენს მიერ მოთხოვნილი, წესით და რიგით, უკვე "მზა" ფორმით არსებული დოკუმენტის ასლის მისაღებად საუკეთესო შემთხვევაში ათ დღეს, ხოლო უმეტეს შემთხვევაში კი _ კიდევ უფრო მეტ ხანს გალოდინებს, თან, როდესაც ყოველივე ამას არა გამონაკლისის, არამედ სისტემატური ხასიათი გააჩნია. თქმული თანაბრად ეხება როგორც ოზურგეთის, ისე ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობასაც. თუმცა რას იზამ, როგორც ჩანს, გამგეობებს არამარტო ოზურგეთსა და ჩოხატაურში, არამედ, ზოგადად, საქართველოში დღემდე არ გამოუჩნდა ისეთი პატრონი, რომელიც პასუხს აგებინებს ასეთი ხანგრძლივი ვადით "თაროს ჩამონგრევის" შემთხვევებში.
მოკლედ, ასეთი გახლავთ ჩოხატაურისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში გასული ოთხი წლის განმავლობაში გამჭვირვალობისა და სამოქალაქო მონაწილეობის კუთხით არსებული სიტუაციის ზოგადი ანალიზი.

საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი
 ახალი ამბები
  • ვიდეო, რომელმაც გული არაერთ ადამიანს გაუთბომეორე მსოფლიო ომის ვეტერანმა, ჯასტინ ტიმბერლეიკის სიმღერაზე იცეკვა. ვიდეო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, უისკონსინში არის გადაღებული. 97 წლის ჩაკი საკუთარი სახლის წინ ცეკვავს. ვიდეომ, სოციალური დისტანციის პირობებში,  მსოფლიოში არაერთი ადამიანის გული გაათბო, მათ შორის ტიმბერლეიკისაც. ცნობისთვის, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩაკის ცეკვამ ინტერნეტ სივრცე დაიპყრო. 2018 წელს ფრენკ სინატრას "Let it snow"-ზე,  ხოლო 2017 წელს "Jingle Bells"-ზე ... ...
  • ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური აგრძელებს შეჭირვებული ბენეფიციარების თანადგომას (R)მსოფლიოში კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებით, ჩვენს ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის დროს, ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური კვლავ აგრძელებს კანონით გათვალისწინებული შესაძლებლობების ფარგლებში, უწყების უკიდურესად შეჭირვებულ, მკვეთრად გამოხატული შშმ და ხანდაზმული ასაკის გამო, განსაკუთრებული რისკის ქვეშ მყოფ ბენეფიციართა თანადგომას. უწყებამ, ამჯერად, აღნიშნული კატეგორიის 2200 ვეტერანისათვისმოამზადა სასურსათო კალათები, რომლებიცორშაბათიდან, მთელი საქართველოს მასშტაბითდარიგდება.  ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური, მთელი ქვეყნის მასშტაბით კვლავ გააგრძელებსვეტერანთა მხარდაჭერას მისთვის კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში. ამ მიზნით, უახლოეს მომავალში იგეგმებაბენეფიციართათვის 1000 ასეთივე სასურსათო კალათის მომზადება. ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ვეტერანებს მიმართავს თხოვნით, გაითვალისწინონ ახალი კორონავირუსის გავრცელებისა და ეპიდემიის წინააღმდეგ მიმართული პრევენციული ღონისძიებების ფარგლებში, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი შეზღუდვები და უკიდურესი აუცილებლობის გარდა, მოერიდონ გარეთ გასვლას, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს, რათა თავიდან ავირიდოთ, როგორც ჩვენი, ისე ჩვენს ირგვლივ მყოფ პირთა დასნებოვნება. გავუფრთხილდეთ ჩვენი და ერთმანეთის სიცოცხლეს! #StopCov#Covid19 #დარჩისახლში ... ...
  • კომუნალური გადასახადების დაფინანსებაზე უარი 1000-ზე მეტმა მოქალაქემ თქვასაქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) თავმჯდომარის, დავით ნარმანიას განცხადებით, ამ დროისთვის სახელმწიფოს მხრიდან კომუნალური გადასახადების სუბსიდირებაზე უარი 1000-ზე მეტმა მოქალაქემ თქვა. როგორც დავით ნარმანიამ „ინტერპრესნიუსს“ განუცხადა, 8 აპრილიდან დღემდე 1000-ზე მეტმა მოქალაქემ უარი დაახლოებით 3000-მდე კომუნალური სერვისის დაფინანსებაზე თქვა, რაც მოიცავს ელექტროენერგიის, ბუნებრივი აირის, წყალმომარაგებისა და დასუფთავების მოსაკრებელს. „სურვილის შემთხვევაში უარის თქმა მოქალაქეებს სემეკის ვებგვერდზე მარტივი ფორმის შევსებით შეუძლიათ. მარტის თვის მოხმარების სუბსიდირებაზე უარის თქმის შესაძლებლობა ხვალ, დღის ბოლომდეა. ეს დაზოგავს საბიუჯეტო სახსრებს“, - აღნიშნავს ნარმანია. შეგახსენებთ, რომ მთავრობის გადაწყვეტილებით, მოქალაქეებს, რომლებიც 200 კილოვატზე ნაკლებ ელექტროენერგიას და 200 მ3-ზე ნაკლებ ბუნებრივ აირს მოიხმარენ, მარტში, აპრილსა და მაისში კომუნალური გადასახადი სრულად დაუფინანსდებათ. დეტალური ინფორმაცია სუბსიდირებაზე უარის თქმის შესახებ იხილეთ ... ...
  • ჩვენი გადასაწყვეტია, გავიკეთებთ ამ ტესტირებას, თუ არ გავიკეთებთ - მამა დიმიტრი ვეკუაეს ჩვენი გადასაწყვეტია _ გავიკეთებთ ამ ტესტირებას, თუ არ გავიკეთებთ - ზუგდიდისა და ცაიშის ეპარქიის მდივნის, დიმიტრი ვეკუას განცხადებით, COVID-19-ის ინფექციაზე მასობრივ ტესტირებაში სასულიერო პირთა ჯგუფის მოხვედრაზე ინფორმაცია მისთვის სიახლეა. ამის შესახებ, მამა დიმიტრი ვეკუამ "რუსთავი 2"-თან სატელეფონო საუბარში განაცხადა. "ეს სიახლეა ჩვენთვის. ახალი ამბავია, პირველად გავიგეთ ამის შესახებ და პირველად გაჟღერდა საზოგადოებაში ფართოდ ეს ინფორმაცია. არ ვიცით, საერთოდ, რა სახის და რომელ ტესტებზეა საუბარი. მესმის, რომ მთავრობას სურს, ეს პროცესი კონტროლს დაუქვემდებაროს. აუცილებლად ვიმსჯელებთ ამის შესახებ და მივიღებთ გადაწყვეტილებას. ეს ჩვენი გადასაწყვეტია - გავიკეთებთ ამ ტესტირებას, თუ არ გავიკეთებთ,"- განაცხადა სასულიერო პირმა.  შეგახსენებთ, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ 1 აპრილს დამტკიცებული ალგორითმის თანახმად, COVID 19-ზე მასობრივ ტესტირებას ექვემდებარებიან შემდეგი ჯგუფები: პენიტენციურ დაწესებულებებში, ხანდაზმულთა სადღეღამისო სპეციალიზებულ დაწესებულებებში, სტაციონარულ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მყოფი პირები, თავდაცვის ძალები და საეკლესიო პირები, მათ შორის, მონასტრებში მყოფი ... ...
  • ჩვენ მივეცით რეკომენდაცია, ჩვენთან შემოწმდა ეს პირბადეები _ გამყრელიძეჩვენ მივეცით რეკომენდაცია, ჩვენთან შემოწმდა ეს პირბადეები-აცხადებს დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღანელი ამირან გამყრელიძე "პირველ არხთან" საუბარში. მისივე თქმით, საქართველოში დამზადებული პირბადეები საყოფაცხოვრებო მოხმარებისთვის სავსებით მისაღებია, სამედიცინო მიზნით მოხმარებისას კი ის ერთჯერადად უნდა გამოიყენონ. "ჩვენ მივეცით რეკომენდაცია, ჩვენთან შემოწმდა ეს პირბადეები. გაიარა დაავადებათა კონტროლის ცენტრში შესაბამისი საკონტროლო სამუშაოები ჩატარდა. გვაქვს დიდი დეპარტამენტი, ბიოუსაფრთხოებისა და ბიოდაცვის, რომელიც მუშაობს ამ ტიპის საკითხებზე, როგორი პირბადე უნდა ეკეთოს ადამიანს, როგორი ხალათი უნდა ეცვას", — განაცხადა ამირან გამყრელიძეიმ. ცნობისთვის, ქართული პირბადეების ხარისხი და დიზაინი სოციალურ ქსელში კრიტიკისა და განხილვის საგანი გახდა. აღნიშნული პირბადეები სააფთიაქო ქსელებში უკვე გაყიდვაშია, მათი ღირებულება 50 თეთრია და ერთ პირს მხოლოდ სამი პირბადის შეძენა ... ...

არქივი


კარმიდამო ჩემი

აღვადგინოთ ქართული დაფნა

გასულ საუკუნეში, დაფნა, ჩაისა და...

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

ვუშველოთ ციტრუსოვნებს

25 წლის მანძილზე, დასავლეთ საქართველოს...

საკურა_ იაპონიაში გაზაფხულის სიმბოლო, მალე სამტრედიაშიც აყვავდება

საკურა-იაპონიაში გაზაფხულის სიმბოლო, ულამაზესი ალუბლის...

ფუტკრის რძე _ ოცდამეერთე საუკუნის ჯადოსნური წამალი

საქართველოს ბუნება ყოველგვარ პირობას ქმნის...

როგორ დავიბრუნოთ ფუტკრის მართვე

გაზაფხულის მოახლოებისთანავე ნებისმიერმა მეფუტკრემ თუ...

მსხვილნაყოფა ციტრუსი _ "ოიუ" (Citrus Oiu)

საქართველოს მოსახლეობისთვის ციტრუსოვანი კულტურებიდან ყველაზე...

"გვაქვს უთვალავი ფერითა!"

ოზურგეთელი, პროფესიით ფარმაცევტი და ხელოვანი...

"დეკემბერა" საოცარი საშობაო ყვავილია

ალბათ, არც ერთი ყვავილის შესახებ...

როგორია ტყის მარწყვი და რა სასარგებლო თვისებები გააჩნია

გაზაფხულის დადგომისთანავე, ადამიანებს უდიდესი სურვილი...

პროდუქტები, რომელიც საუზმეზე არ უნდა მიირთვათ

დიეტოლოგებმა შეადგინეს პროდუქტების სია, რომელიც...