შემოსავლების სამსახურის ტენდერები და არაეკონომიურად დახარჯული თანხები

სამართალი

შემოსავლების სამსახურის ტენდერები და არაეკონომიურად დახარჯული თანხები

5 იან. 2015, 19:11:34

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შემოსავლების სამსახურის აუდიტორული დასკვნა გამოაქვეყნა.

43 გვერდიანი დასკვნაში საკმაოდ დიდი ნაწილი აქვს დათმობილი  ტენდერების საშუალებით განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვებს.

"სახელმწიფო შესყიდვების შემოწმებით ცალკეულ შემთხვევებში გამოვლინდა შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების არასწორად (გაზრდილად) განსაზღვრის შემთხვევები, რის შედეგადაც ტენდერების თუ გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით შესყიდვების განხორციელების დროს შემოსავლების სამსახურის საბიუჯეტო და საკუთარი შემოსავლების ხარჯზე მიმწოდებლებს მიღებული აქვთ არაგონივრულად დიდი მოგება.

გარდა ამისა ხელშეკრულებებში ხშირ შემთხვევებში განხორციელებულია ისეთი სახის ცვლილებები, რომლებიც არსებითად ცვლის სატენდერო განცხადებითა და სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ პირობებს. შესაბამისად, ზოგიერთ შემთხვევაში ხელშეკრულების გაფორმებიდან რამდენიმე დღეში შეცვლილია საქონლის რაოდენობა და ერთეულის ფასები. ზოგიერთ შემთხვევაში კი შემცირებულია საქონლის ტექნიკური პარამეტრების სიდიდე ისე, რომ სახელშეკრულებო ღირებულება შემცირებული არ არის.

ხშირ შემთხვევებში კი ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტებისთვის შექმნილია ხელოვნური ბარიერები და გამარჯვებულებად გამოცხადებულია ბევრად უფრო მაღალი ფასის მქონე პრეტენდენტები. აღნიშნული გარემოებების შედეგად ადგილი ჰქონდა ფულადი სახსრების არაეკონომიურ ხარჯვას" _  ვკითხულობთ დასკვნაში, სადაც კონკრეტულ შემთხვევებზეცაა საუბარი.

მაგალითად, მაღალი ძაბვის ზეთიანი ტრანსფორმატორების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA120008533 - შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებით 103.0 ათასი ლარი) გამარჯვების საფუძველზე 2012 წლის 23 აპრილს შპს „ელ ეს ჯი“-სთან გაფორმდა ხელშეკრულება N1/361 101.9 ათას ლარზე.

დაფინანსების წყაროს წარმოადგენდა შემოსავლების სამსახურის საკუთარი შემოსავლები. ხელშეკრულების თანახმად კომპანიას მოსაწოდებელი 2 ტრანსფორმატორიდან ერთი უნდა მიეწოდებინა და დაემონტაჟებინა პორტალ სადახლოზე (60.3 ათას ლარად), ხოლო მეორე პორტალ წითელ ხიდზე (41.6 ათას ლარად). ტრანსფორმატორების შემომავალი ძაბვა განისაზღვრებოდა 10000 ვოლტით (გამომავალი ძაბვა - 400 ვოლტი; სიმძლავრე - 630 კვა). 2012 წლის 7 მაისის შეთანხმების 10 ოქმი N1-ის საფუძველზე ხელშეკრულებაში შეტანილი ცვლილების შედეგად პორტალ წითელი ხიდისთვის მისაწოდებელი ტრანფორმატორის ტექნიკური მონაცემი შეიცვალა და შემომავალი ძაბვის მაჩვენებელი განისაზღვრა 6000 ვოლტით ნაცვლად 10000 ვოლტისა (ისე, რომ სახელშეკრულებო ღირებულება არ შემცირებულა). შედეგად შეძენილია შემცირებული ტექნიკური პარამეტრების მქონე საქონელი იგივე ფასად.

გარდა ამისა წარმოდგენილი დოკუმენტების მიხედვით გაირკვა, რომ შპს „ელ ეს ჯი“ არ წარმოადგენდა აღნიშნული საქონლის არც მწარმოებელს და არც იმპორტიორს. მას არც სამონტაჟო სამუშაოები აქვს შესრულებული. აღნიშნული ტრანსფორმატორები შპს „ელ ეს ჯის“ შეძენილი აქვს ადგილობრივ ბაზარზე შპს „აღმოსავლეთის ელექტროტექნიკური კომპანიისგან“ და შპს „ნათელი ცხოვრებისგან“ თითოეული 20.0 ათას ლარად დღგ-ს ჩათვლით (სულ 40.0 ათას ლარად). სამონტაჟო სამუშაოები შესრულებული აქვს შპს „ელმონტაჟი-2011“-ს 27.7 ათას ლარად. ზემოაღნიშნული გარემოებებიდან გამომდინარე ტრანსფორმატორების შეძენა-მონტაჟის რეალურმა საბაზრო ღირებულებამ შეადგინა 67.7 ათასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

_ გაუგებარია, თუ როგორ განისაზღვრა არაადექვატური შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება, რითაც ტენდერში გამარჯვების საშუალება მიეცა ადგილობრივ ბაზარზე მოვაჭრე შუამავალ კომპანიას, რის შედეგადაც შემოსავლების სამსახურის მიერ არაეკონომიურად გახარჯულია 34.2 ათასი ლარი, _ წერია დასკვნაში.

2012 წლის 16 იანვარს შემოსავლების სამსახურმა გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი (SPA120001745) საკუთარი სახსრებით სამფერიანი დიოდური განათების მონიტორების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება განისაზღვრა 480.0 ათასი ლარით.

ტენდერში გამარჯვების საფუძველზე აღნიშნული საქონლის მიწოდებაზე შემოსავლების სამსახურსა და შპს „ნეოტექს“ შორის 2012 წლის 5 მარტს გაფორმდა ხელშეკრულება N1/214 ღირებულებით 475.2 ათასი ლარი.

2012 წლის 12 მარტის შეთანხმების ოქმი N1-ის საფუძველზე ხელშეკრულებაში შეტანილი ცვლილების შედეგად საბოლოოდ განისაზღვრა 62 ერთეული მონიტორის, 31 ერთეული რევერსიული სამართავი პულტის და 4 ერთეული პროგრამული უზრუნველყოფის მიწოდება-მონტაჟი. სახელშეკრულებო ღირებულება შემცირდა 447.0 ათას ლარამდე. მიღება-ჩაბარების აქტების და ანგარიშ-ფაქტურების მიხედვით აღნიშნული ხელშეკრულების ფარგლებში მიწოდებული იქნა 432.2 ათასი ლარის (დღგ-ს ჩათვლით) ტექნიკა, რომლის შესაბამისი თანხა ანაზღაურებული იქნა. გამოკლებული იქნა ყაზბეგის გამშვებ პუნქტზე ტექნიკის მონტაჟის და პროგრამული უზრუნველყოფის ღირებულება 14.8 ათასი ლარი.

ტექნიკა დამონტაჟებული ვერ იქნა ობიექტის მშენებლობის მიმდინარეობის გამო (დამონტაჟდა მოგვიანებით 2013 წლის 14 აგვისტოს N1/415 ხელშეკრულების საფუძველზე). როგორც იმპორტის დოკუმენტებით გაირკვა იმპორტირებული ტექნიკის თვითღირებულებამ შეადგინა დაახლოებით 167.1 ათასი ლარი (დღგ-ს გარეშე). გასაყიდი ფასი დღგ-ს გარეშე შეადგენს დაახლოებით 331.9 ათას ლარს. ფასნამატი თვითღირებულებაზე არაგონივრულია და შეადგენს დაახლოებით 164.8 ათას ლარს (98.6%).

ელექტრონულ ტენდერში (SPA110031073) გამარჯვების საფუძველზე შემოსავლების სამსახურსა და შპს „დიოს“ შორის 2012 წლის 16 იანვარს გაფორმდა ხელშეკრულება N1/54 საბაჟო დეკლარაციების C5948 17.03.2012, C37229 19.07.2012, და C41906 11.08.2012 (26 ერთეულზე გადაანგარიშებით) მიხედვით, დამატებული გეზ-ში სასაქონლო ოპერაციების განხორციელების საფასური.

ასაწევი სექციური კარებების (26 ერთეული) მიწოდება-მონტაჟზე. მიწოდების ადგილს წარმოადგენდა გაფორმების ეკონომიკური ზონა (გეზ) თბილისი. სახელშეკრულებო ღირებულებამ შეადგინა 298.0 ათასი ლარი. ხელშეკრულებას არ ახლავს სახელშეკრულებო ღირებულების კალკულაცია და გაურკვეველია თუ რამდენად შეაფასა მომწოდებელმა მონტაჟის ღირებულება (ადგილობრივი ტრანსპორტირების გათვალისწინებით). როგორც წარმოდგენილი დოკუმენტებით გაირკვა მხოლოდ საქონლის (იმპორტირებული კარებების) თვითღირებულებამ (შესყიდვის ფასის, ტრანსპორტირებისა და იმპორტის გადასახადის ჩათვლით) შეადგინა დაახლოებით 126.0 ათასი ლარი. პრაქტიკაში არსებული პროპორციის გათვალისწინებით (10%) მონტაჟის მაქსიმალური ღირებულება არ აღემატება 12.6 ათას ლარს. სულ თვითღირებულებამ შეადგინა დაახლოებით 138.6 ათასი ლარი. გასაყიდი ფასი დღგ-ს გარეშე შეადგენს 252.5 ათას ლარს (298.0/1.18). ფასნამატი თვითღირებულებაზე არაგონივრულია და შეადგენს დაახლოებით 113.9 ათას ლარს (82%).

აღსანიშნავია, რომ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულება შპს „დიოს“ შესრულებული აქვს ორი დღის დაგვიანებით, რისთვისაც ეკუთვნოდა პირგასამტეხლოს გადახდა 2,979.96 ლარის ოდენობით. აღნიშნულთან დაკავშირებით ინსპექტირების ჯგუფს შედგენილი აქვს დასკვნა. მიუხედავად ამისა შპს „დიოს“ მიერ პირგასამტეხლო გადახდილი არ იყო. დავალიანება ბუღალტრულად არც მოთხოვნებში იყო აღრიცხული.
აუდიტის ჯგუფის მითითებით 2014 წლის 28 აპრილს აღნიშნული თანხა გადახდილი იქნა სახელმწიფო ბიუჯეტში.

შემოსავლების სამსახურსა და შპს „დიოს“ შორის ელექტრონულ ტენდერში (SPA120002985) გამარჯვების საფუძველზე 2012 წლის 5 მარტს გაფორმდა ანალოგიური შინაარსის ხელშეკრულება N1/211 (ღირებულებით 32.5 ათასი ლარი) 5 ერთეული ასაწევი სექციური კარების ბათუმის გეზ-ში მიწოდება-მონტაჟზე. ზემოაღნიშნულის ანალოგიურად გაანგარიშებით სახელშეკრულებო თვითღირებულებამ შეადგინა დაახლოებით 12.8 ათასი ლარი. გასაყიდმა ფასმა დღგ-ს გარეშე - 27.5 ათასი ლარი. ფასნამატი თვითღირებულებაზე არაგონივრულია და შეადგენს დაახლოებით 14.7 ათას ლარს (115%).
 ახალი ამბები
  • „მინისოდან“ გათავისუფლებული მენეჯერი სამსახურში აღდგა, მას მოცდენილი შრომა აუნაზღაურდება - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2020 წლის 31 ივლისის გადაწყვეტილებით, გაუქმდა კომპანია „მინისო ჯორჯიას“ დირექტორის 2019 წლის 22 ნოემბრის ბრძანება მაღაზიის მენეჯერის დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და შრომითი ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე, მენეჯერი 2020 წლის 1 აგვისტოდან აღდგა გალერია თბილისის მაღაზიის მენეჯერის თანამდებობაზე გათავისუფლებამდე არსებული შრომითი ხელშეკრულების პირობებით და კომპანიას დაეკისრა იძულებითი შრომითი განაცდურის ანაზღაურების გადახდა. აღნიშნულის შესახებ განცხადებას მენეჯერის ინტერესების დამცველი ორგანიზაცია „ახალგაზრდა ადვოკატები“ ავრცელებს. „ახალგაზრდა ადვოკატების“ განცხადებით, ბრძანების ბათილობის და სამსახურში აღდგენის ნაწილში, 2020 წლის 28 ივლისის სასამართლო სხდომაზე, კომპანია „მინისო ჯორჯიამ“ სარჩელი ცნო, იძულებითი განაცდურის ნაწილში კი მხარეთა შორის სამართლებრივი დავა გაგრძელდა. კომპანიის წარმომადგენელთა განმარტებით, განხორციელებული რეორგანიზაციისა და ახალი კორონავირუსის პირობებში, ცვლილება განიცადა მენეჯრის თანამდებობრივმა სტატუსმა და სარგომ, კომპანია პანდემიის პირობებში არ საქმიანობდა, არ გაიცემოდა ხელფასი დასაქმებული სხვა პირების მიმართ. შესაბამისად, კომპანია გამოთქვამდა მზადყოფნას, აღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით, გათავისუფლებული მენეჯერის მიმართ გაცემულიყო იძულებითი შრომის განაცდურის ანაზღაურება თანამდებობისთვისთვის დადგენილი ახალი სახელფასო პოლიტიკისა და კომპანიის ფაქტობრივი მუშაობის პერიოდის მიხედვით, რაც არც მოსარჩელის და შემდგომში, არც სასამართლოს მხრიდან არ იქნა გაზიარებული. შესაბამისად, მოსარჩელის მოთხოვნა - დაევალოს შპს „მინისო ჯორჯიას" მენეჯერის სასარგებლოდ იძულებითი შრომითი განაცდუნის ანაზღაურება, გათავისუფლების დღიდან – 2019 წლის 22 ნოემბრიდან  აღდგენამდე, ყოველთვიური ხელზე ასაღები ხელფასის - 1200 ათასი ლარის ოდენობით, სრულად იქნა დაკმაყოფილებული. „ახალგაზრდა ადვოკატები“ აღნიშნავს, რომ კომპანია „მინისო-ჯორჯიას“ მენჯემენტის მიდგომა და გადაწყვეტილება, რომელიც მუშაკის გათავისუფლების ბრძანებისა და სამსახურში აღდგენის მოთხოვნების ცნობას შეეხება, უდავოდ დასაფასებელი ფაქტია და ხაზს უსმევს კომპანიის კორპორაციულ პასუხისმგებლობას და დაშებული შეცდომის აღმოფხვრისკენ სამართლებრივ კულტურას. ამასთან, ორგანიზაცია ყურადღებით აკვირდება სამსახურში აღდგენილ მენეჯერთან მიმართებით მენეჯმენტის ურთიერთობის საკითხს და იმედს გამოთქვამს, რომ ნდობის პირობებში, ორმხრივი თანამშრომლობა, გართულებების გარეშე, შედგება. ორგანიზაცია იმედოვნებს, რომ კომპანია „მინისო-ჯორჯია“ სწორად შეაფასებს დასაქმებულის მიმართ იძულებითი განაცდურის ანაზღაურების დროულობას და სამართლებრივი პერსპექტიულობის თვალსაზრისით, უარს იტყვის სასამართლოს გადაწყვეტილების ამ ნაწილში დამდგარი შედეგის სააპელაციო წესით გასაჩივრებაზე, რაც საზოგადოებისთვის და ყველა დასაქმებულის წინაშე, იქნება კომპანიის პასუხიმგებლობის კარგი მაგალითი. ორგანიზაცია, ამ ნაწილშიც, ადვოკატირებას გააგრძელებს. საქმის მასალებით მიხედვით, დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის არსებობდა უვადო შრომით-სამართლებრივი ურთიერთობა. 2019 წლის 22 ნოემბრის გადაწყვეტილებით (შეტყობინებით), კომპანიამ დასაქმებული მაღაზიის მენეჯერის თანამდებობიდან გაათავისუფლა. გათავისუფლება დაეფუძნა საქართველოს შრომის კოდექსის 37-ე მუხლის 1-ელი პუნქტის "ზ" ქვეპუნქტის საფუძვლებს. კომპანიის გათავისუფლების გადაწყვეტილებაში აღნიშნულია, რომ შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველს წარმოადგენს დასაქმებულის მიერ შრომითი ხელშეკრულებისა და შინაგანაწესის უხეში დარღვევა, რაც გამოიხატა დასაქმებულის ქმედებაში. კერძოდ, 2019 წლის 20 ნოემბერს, დასაქმებული მის დაქვემდებარებაში მყოფ ოთხ თანამშრომელთან ერთად, სამუშაო ადგილზე, აღნიშნული თანამშრომლების სამუშაო საათებში იკეთებდა მაკიაჟს და ისწორებდა თმას. სინამდვილეში, დასაქმებულს, 2019 წლის 20 ნოემბერს, კომპანიის მენეჯმენტთან წინასწარი შეთანხმებით, გააჩნდა 1-დღიანი შვებულება (Day Off), ვინაიდან მეჯვარის სტატუსით უნდა დასწრებოდა მეგობრის ქორწილს. მენეჯერი სამსახურეობრივ ადგილას მოსვლის შემდგომ არ ყოფილა ჩართული სამსახურეობრივი უფლებამოსილების შესრულებაში. პროცესს ხელი არ შეუშლია მაღაზიის ფუნქციონირებისთვის. კომპანიამ დაიწყო მუშაკის მიმართ თანამდებობიდან გათავისუფლების დისციპლინური წარმოება, თუმცა ქმედება ღიად და აშკარად არ ქმნიდა მისაღები გადაწყვეტილების საფუძვლებს. ცნობისთვის: სარჩელით სასამართლოს 2019 წლის 6 დეკემბერს მიემართა, დაზუსტდა ცალკეული მოთხოვნები და წარმოებაში იქნა მიღებული 2020 წლის 27 იანვარს. კომპანიამ 7 თებერვალს სარჩელზე წარმოდგენილი შესაგებლით მენეჯერის სასარჩელო მოთხოვნები - გათავისუფლების ბრძანების ბათილად ცნობა, სამსახურში აღდგენა, იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება, არ ცნო და მხარესთან მორიგების შესაძლებლობაც გამორიცხა. ოფიციალური ინფორმაციით, იაპონური მაღაზიათა ქსელი „მინისო“ მსოფლიოს 79 ქვეყანაში, 3,500-ზე მეტი ფილიალითაა წარმოდგენილი, საქართველოში კი 2016 წლიდან საქმიანობს და ამჟამად 15 ფილიალითაა წარმოდგენილი. საქმე მოსამართლე: ია ლაბაძემ განიხილა. მენეჯრის კანონიერ ინტერესებს: „ახალგაზრდა ადვოკატების“ ხელმძღვანელი, არჩილ კაიკაციშვილი, იურისტები: ანა ფუტკარაძე და თამარ ციხიშვილი წარმოადგენენ, კომპანიის ინტერესებს კი იურისტები: დავით ფუხაშვილი და მარიამ დვალიშვილი ... ...
  • წვიმა, ელჭექი, სეტყვა- გაფრთხილება ამინდის შესახებგარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 10 აგვისტოს დღის ბოლოდან 14 აგვისტომდე საქართველოში (ძირითადად დასავლეთ საქართველოში და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან რეგიონებში) მოსალოდნელია დროგამოშვებით წვიმა, ზოგან ძლიერი, შესაძლებელია აღინიშნოს ელჭექი, სეტყვა, ქარის გაძლიერება და ზღვაზე 2-3 ბალიანი ღელვა. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია საქართველოს მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე და მშრალ ხევებში წყალმოვარდნები, ხოლო ქვეყნის მთიან ზონებში მეწყრულ-ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა-გააქტიურება ... ...
  • აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრები კახეთში გაიხსენეს (R)2008 წლის ომის მე-12 წლისთავზე, სამშობლოსათვის დაღუპული მებრძოლები გაიხსენეს კახეთის რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტში, სადაც ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის რეგიონული მართვის დეპარტამენტის კახეთის სამმართველოს წარმომადგენლებმა, ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანებმა, დაღუპულთა ოჯახის წევრებმა, სამხარეო ადმინისტრაციისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ გმირთა მემორიალები და ჯარისკაცთა საფლავები გვირგვინებითა და ყვავილებით შეამკეს და ქვეყნის ერთიანობისთვის ბრძოლის ველზე დაცემული მებრძოლების ხსოვნას პატივი კიდევ ერთხელ მიაგეს. გურჯაანში ჩატარდა აგვისტოს ომში დაღუპული ალექსი ნატროშვილის სახელობის საფეხბურთო ტურნირი, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ თავდაცვის სამინისტრის 3 და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლების 7 გუნდი. გაიმარჯვა სოფელ კალაურის გუნდმა, რომელმაც ფინალურ ორთაბრძოლაში სძლია მე-4 მექანიზირებული ბრიგადის გუნდს და გადაეცა ააიპ ''გურჯაანის სპორტული გაერთიანების'' მიერ დაწესებული ალექსი ნატროშვილის სახელობის გარდამავალი თასი. ალექსი ნატროშვილის სახელობის ტურნირი გასულ წელს დაარსდა და ყოველწლიურად ჩატარდება. უფროსი ლეიტენანტი ალექსი ნატროშვილი გურჯაანის რაიონის სოფელ შრომაში გაიზარდა. იგი IV ქვეითი ბრიგადის მებრძოლი იყო. 9 აგვისტოს, გამთენიას, თანამებრძოლებთან ერთად, დაზვერვაზე იყო წასული; უკან დაბრუნებულს, უთქვამს, რომ დიდი ხაფანგები იყო და ბრიგადის მეთაურთან ერთად, უკან დახევაზე შეთანხმებულან. სწორედ ამ დროს მომხდარმა აფეთქებამ იმსხვერპლა. სიკვდილის შემდეგ, დაჯილდოვდა ვახტანგ გორგასლის I ხარისხის ორდენით. კახეთის რეგიონიდან, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომს, ალექსი ნატროშვილის გარდა, კიდევ 15 მებრძოლი შეეწირა; გიორგი ანწუხელიძე _ საქართველოს ეროვნული გმირი! ბესიკ მამიაური _ რიგითი; 8 აგვისტოს, ერედვში, დაბომბვის შედეგად დაიღუპა; დაჯილდოვებულია ვახტანგ გორგასლის II ხარისხის ორდენით; ზურაბ ბალაშვილი_კაპრალი; 9 აგვისტოს, ნიქოზში, დაბომბვაში მოყვა და კასეტური ბომბის ანასხლეტის მიერ მიყენებული ჭრილობით გარდაიცვალა. დაჯილდოვებულია მედლით ''მხედრული მამაცობისათვის''. პოლკოვნიკი დათო ელიზბარაშვილი შილდელი იყო; იგი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის, აფხაზეთშიც იბრძოდა; შემდეგ სამხედრო სამსახური გააგრძელა_თავდაცვის სამინისტროში საინჟინრო სამმართველოს უფროსის მოადგილედ მუშაობდა, შემდეგ კადეტთა კორპუსში მოღვაწეობდა, ბოლოს გორის ბატალიონის საინჟინრო ნაწილის გამნაღმველთა ბრიგადის მეთაური იყო; დათო ელიზბარაშვილი, 11 აგვისტოს, სოფელ ფხვენისთან , რუსული ''მი-24''ის შემოტევას ემსხვერპლა. დაჯილდოვებულია მედლებით:''უმწიკვლო სამსახურისთვის''; მედლით ''საბრძოლო დამსახურებისთვის'' და ვახტანგ გორგასლის I ხარისხის ორდენით. (სიკვდილის შემდეგ). სერჟანტი ზურაბ ტურაშვილი ყვარლის რაიონის სოფელ ალმატიდან იყო. სნაიპერი ზურაბ ტურაშვილი, ზუსტად არავინ იცის, რა ვითარებაში დაიღუპა, მაგრამ მისი მეგობრები ამბობენ, რომ კაზაკ სნაიპერ ქალს მისთვის მაშინ უსვრია და მხარში დაუჭრია, როცა ცხინვალში, სკოლის ეზოში გამოსულან. 4 წლის განმავლობაში უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლებოდა; 2012 წელს, შვილის დნმ-ის დახმარებით იპოვეს. იმ უცნობ ჯარისკაცებს შორის ერთ-ერთი იყო, რომლებიც საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქის დახმარებით, ბრძოლის ველიდან გამოიყვანეს და მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე დაკრძალეს.. კაპრალი გიორგი კირაკოზაშვილი სოფელ ჩაილურიდან იყო. ჯარში 15 წელი იმსახურა. მსახურობდა გვარდიაში, სპეცრაზმში, თავდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფ პირველ ბრიგადაში. ბოლოს – მეოთხე ბრიგადაში, იყო ბატალიონის დაზვერვის უფროსი. 9 აგვისტოს, დილას, ცხინვალში, დაღუპული თანამებრძოლის გადმოსვენების დროს, სნაიპერის ტყვიამ იმსხვერპლა... დაჯილდოვებულია მედლით ''მხედრული მამაცობისათვის''; ''უმწიკვლო სამსახურისთვის'' (III ხარისხი) და ვახტანგ გორგასლის I ხარისხის ორდენით (სიკვდილის შემდეგ). რიგითი გოჩა ილურიძე დედოფლის წყაროს რაიონის სოფელ ზემო ქედიდან იყო; 18 წლისა წავიდა სამშობლოს დასაცავად; სპეცრაზმში ირიცხებოდა. მისი მეთაური იხსენებს, რომ სამაგალითო ჯარისკაცი იყო; 9 აგვისტოს, ერედვში, რუსების მიერ ჩამოგდებული კასეტური ბომბის აფეთქებას ემსხვერპლა. დაჯილდოვებულია ვახტანგ გორგასლის II ხარისხის ორდენით;(სიკვდილის შემდეგ) ლეიტენანტი რეზო მამისაშვილი _ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მარიამისჯვრიდან იყო; სამხედრო აკადემიაც დაამთავრა და ვაზიანში, მეოთხე ქვეით ბრიგადაში, 42-ე ბატალიონში მსახურობდა. 8 აგვისტოს, ფრონტის წინა ხაზზე, ''დუბოვი როშჩაში'' დაიღუპა; მისი ცხედარი საკმაოდ გვიან, 26 აგვისტოს გადმოასვენეს, 42 გმირის ცხედართან ერთად; ამოცნობა ვერ მოხერხდა, მხოლოდ მოგვიანებით, დეენემის პასუხის წყალობით გახდა ცნობილი, რომ ის მუხათგვერდში განისვენებდა. ოჯახის გადაწყვეტილებით, რეზო მამისაშვილი, მშობლიურ სოფელში, მარიამისჯვარში გადაასვენეს. სიკვდილის შემდეგ დაჯილდოვებულია ვახტანგ გორგასლის I ხარისხის ორდენით;' უმცროსი სერჟანტი გელა მებაღიშვილი ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ გავაზიდან გახლდათ. IV ქვეითი ბრიგადის მებრძოლი იყო. 10 აგვისტოს, ცხინვალის მისადგომებთან, დაღუპული ჯარისკაცის ბრძოლის ველიდან გამოყვანისას, ნაღმზე აფეთქდა... 2008 წლის ნოემბერში, დეენემის პასუხით დადგინდა, რომ გადმოსვენებულ 11 მებრძოლთა შორის გელა მებაღიშვილიც იყო. დაჯილდოვებულია ვახტანგ გორგასლის I ხარისხის ორდენით ( სიკვდილის შემდეგ) რიგითი გიორგი აბიათარი დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯაფარიძეში იზრდებოდა. დედისერთა ბიჭს სავალდებულო სამხედრო სამსახური არ ეხებოდა, თუმცა, 18 წლის გახდა თუ არა, ჯარში წავიდა. ძალიან უნდოდა, რომ სამხედრო ბილეთი მალე აეღო და სასაზღვრო პოლიციაში დაეწყო მუშაობა, მაგრამ 8 აგვისტოს, ერედვში, მტრის ჩამოგდებულმა კასეტურმა ბომბმა იმსხვერპლა. სიკვდილის შემდეგ, დაჯილდოვებულია ვახტანგ გორგასლის II ხარისხის ორდენით. 10. კაპრალი თეიმურაზ ბერიძე_ დედოფლის წყაროში გაიზარდა; II ქვეით ბრიგადაში ირიცხებოდა. თეიმურაზი ერთ-ერთია იმ 17 გმირიდან, რომლებმაც 2008 წლის 11 აგვისტოს, შინდისში, უთანასწორო ბრძოლაში დაასრულეს სამშობლოსათვის შეწირული სიცოცხლე. დაჯილდოვებულია მედლით ''მხედრული მამაცობისათვის''. 11. გიორგი მარსაგიშვილი _ დედოფლის წყაროდან იყო; იგი განსაკუთრებულ დავალებათა მესამე სამმართველოს სწრაფი რეაგირების მოიერიშე ათეულის მეთაურის მოადგილე გახლდათ; გიორგი მარსაგიშვილს შს სამინისტროში მუშაობა სამი თვის დაწყებული ჰქონდა. მისი კვალი ცხინვალში იკარგება... გიორგის ცხედარი აღმოჩენილი ვერ იქნა და მისი გაუჩინარებაც ბურუსითაა მოცული. ითვლება უგზო-უკვლოდ დაკარგულად. 12. კაპრალი შმაგი ნოზაძე_ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნინიგორიდან იყო. ჯარისკაცის ფორმა ბავშვობიდან უყვარდა. IV ქვეით ბრიგადაში მსახურობდა; ცხინვალის მისადგომებთან იბრძოდა, ერთხელ დაბომბვას გადაურჩა, თუმცა, შემდეგ ისევ შებრუნდა ბრძოლის ველზე, სადაც როგორც მისი მეგობრები ამბობენ, სნაიპერის ტყვიამ იმსხვერპლა; მისი ცხედარი დღემდე არაა ნაპოვნი... 13. ექიმი გოგა აბრამიშვილი სიღნაღელი იყო. მისთვის აგვისტოს ომი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის პირველი ბრძოლა არ იყო. ჯერ კიდევ სამედიცინო ინსტიტუტის სტუდენტი იყო, აფხაზეთის ომში რომ წავიდა. 2008 წლიდან, გორის ჰოსპიტალში ტრამვატოლოგად მუშაობდა და არაერთი დაჭრილის სიცოცხლე იხსნა და ჰოსპიტალი უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე არ დატოვა.. გოგა აბრამიშვილი, 11 აგვისტოს, ჰოსპიტლის ტერიტორიაზე, ნაღმის ანასხლეტმა იმსხვერპლა... 14. კაპრალი სოსო ღვინიაშვილი გურჯაანელი იყო. IV ქვეით ბრიგადაში ირიცხებოდა; სამშობლოს 20 წლის ჯარისკაცი 9 აგვისტოს, ''შანხაის'' ტერიტორიაზე, ორმხრივი ცეცხლის დროს დაიღუპა, მაგრამ როგორ, არავინ იცის... სიკვდილის შემდეგ, დაჯილდოვდა ვახტანგ გორგასლის I ხარისხის ორდენით. ... ...
  • როგორ უნდა მოიქცნენ სვანეთში, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში, ნამყოფი მოქალაქეებიმთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე, საკოორდინაციო საბჭოს თავმჯდომარემ, ალექსანდრე ხოჯევანიშვილმა განაცხადა, რომ მოქალაქეები, რომლებიც ბოლო ორი კვირის განმავლობაში სვანეთში იმყოფებოდნენ, კორონავირუსის ნებისმიერი სიმპტომის გამოვლენის შემთხვევაში ცენტრებს უნდა მიმართონ ან დაუკავშირდნენ 112-ს. „მოვუწოდებთ მოქალაქეებს, რომლებიც ბოლო ორი კვირის განმავლობაში იმყოფებოდნენ უშგულში, დაბა მესტიასა და სოფელ ლენჯერში, ნებისმიერი სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში, ტესტირების მიზნით, მიმართონ ცხელების ცენტრებს ან დაუკავშირდნენ 112-ს“,_ განაცხადა ... ...
  • რა შეზღუდვები წესდება სვანეთშიუწყებათაშორისმა საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, დაბა მესტიასა და მესტიის მუნიციპალიტეტის სხვა სოფლებში, დამატებითი შეზღუდვები წესდება, - ამის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს. შეზღუდვები გულისხმობს შემდეგს: უშგულსა და ლენჯერში, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კანონის ფარგლებში მოქმედ რეგულაციებს, მათ შორის - საკარანტინო შეზღუდვებს. იზღუდება გადაადგილება როგორც მესტიის მუნიციპალიტეტის მიმართულებით, ისე - მესტიის მუნიციპალიტეტიდანაც. ასევე, წესდება შეზღუდვები გადაადგილებაზე დაბა მესტიასა და დაბა მესტიის სოფლებს შორის. დაბა მესტიაში, უშგულსა და ლენჯერში იფუნქციონირებს მხოლოდ აფთიაქები, საბანკო დაწესებულებები, სასურსათო მაღაზიები და ღია ტიპის საკვები დაწესებულებები. თავშეყრის ადგილებზე მკაცრად გაკონტროლდება დისტანციის დაცვა, დახურულ სივრცეებში ნიღბების გამოყენება და ხელის ჰიგიენა. მესტიის მუნიციპალიტეტში ჩატარდება ინტენსიური ეპიდემიოლოგიური კვლევები და ტესტირება, შესვლა-გასვლას კი პოლიცია გააკონტროლებს. გარდა ამისა, შესაბამისი უწყებები ტურისტების საკარანტინო ზონებში განთავსებას უზრუნველყოფენ. ყველა მოქალაქე, რომელიც დატოვებს მესტიის მუნიციპალიტეტს, გაივლის სავალდებულო კარანტინს. ცნობისთვის, დღეს, კორონავირუსის 25 ახალი შემთხვევიდან 17 სამეგრელო-ზემო სვანეთში ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ იცი თუ არა ფეხბურთის ისტორია

ვის გაუტანა 1986 წელს მარადონამ...

ტესტი _ გაქვს თუ არა კარგი ზოგადი განათლება?

რომელ ცნობილ მეცნიერს მიენიჭა 1921...

ტესტი _ იკვებებით თუ არა სწორად?

ყოველდღე ჭამთ უმ ბოსტნეულს, სალათებს?

ტესტი _ შენ და საქართველოს ისტორია

საქართველოს რომელი მეფე დასაჯეს სიკვდილით...

ტესტი _ რა იცი ჰოლივუდის ვარსკვლავების შესახებ

ლეონარდოს დი კაპრიოს სახელი ლეონარდო...

ტესტი _ აქვს თუ არა თქვენს ერუდიციას ფართო ჰორიზონტი

ეიფელის კოშკი ზაფხულში 15 სანტიმეტრით...

კარმიდამო ჩემი

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

როგორ მოვრწყოთ ვარდები _ ნუ გამოვიყენებთ სუფთა წყალს

ყვავილები, განსაკუთრებით, ვარდები, ყველას უყვარს....

ჩითილების მომზადება კოშტების და ნახერხის დახმარებით

ჩვენი გამოცდილი მეურნეები, სხვადასხვა ხალხურ...

რომელი მცენარეა ფშატი?

ჩვენი არა ერთი მკითხველის გვთხოვს,...

ხალხური მედიცინა დეზინფექციისთვის

სისუფთავის ხარისხი იქ, სადაც ადამიანი...

"საშობაო ლიქიორის" მომზადების ყველაზე შედეგიანი მეთოდი

ძალზე პოპულარული, "საშობაო ლიქიორის" მომზადების...

ყაბაყის ტორტი

საჭირო მასალა: ორი ცალი ყაბაყი,...

სტაფილოს სალათი ცერეცოთი

საჭირო მასალა: სამი ცალი სტაფილო,...

სოკოს სალათი შებოლილი ქათმის ხორცით

ეს უგემრიელესი სალათი უნდა მოვამზადოთ...