რა დარღვევები აღმოაჩინა სახალხო დამცველმა კონტროლის პალატის მიერ მოწყობილ დაკითხვებში

სამართალი

რა დარღვევები აღმოაჩინა სახალხო დამცველმა კონტროლის პალატის მიერ მოწყობილ დაკითხვებში

2012 მაი 3 07:19:03
სახალხო დამცველის აპარატმა, კონტროლის პალატის მიერ მარტსა და აპრილში მოქალაქეებისთვის ახსნა-განმარტების ჩამორთმევის პროცესის შესწავლა დაასრულა და დასკვნა გამოაქვეყნა. სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა ლევან ბეჟაშვილს რეკომენდაციებითაც მიმართა და იმედი გამოთქვა, რომ კონტროლის პალატის თავმჯდომარე ამ რეკომენდაციებს გაითვალისწინებს.

სახალხო დამცველის თქმით, საქმეების შესწავლის დროს არა ერთი უფლება დარღვევის ფაქტი გამოვლინდა. ტუღუშის განმარტებით, დარღვევის ნაწილი განპირობებულია საკანონმდებლო ბაზის არასისტემატიზირებულობით, ხოლო ნაწილი _ უშუალოდ მოხელეთა კანონსაწინააღმდეგო ქცევით.

"მედიასაშუალებებით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, საქართველოს კონტროლის პალატის მიერ, ზემოაღნიშნული პროცედურების წარმოებისას, ხსენებული პირების ადვოკატებს, ზოგიერთ შემთხვევაში, არ მიეცათ შესაძლებლობა, სრულყოფილად განეხორციელებინათ საკუთარი უფლებამოსილება. ასევე, პრეტენზიები გამოითქმოდა მედიასაშუალებებისათვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შეზღუდვასთან დაკავშირებით, რაც იმაში გამოიხატებოდა, რომ ამ უკანასკნელთ არ მიეცათ საშუალება, დასწრებოდნენ ახსნა-განმარტებების ჩამორთმევის პროცესს. 14 მარტს, კონტროლის პალატის ვებგვერდზე ასევე გამოქვეყნდა ამონარიდები გამოკითხულ პირთა ახსნა-განმარტებებიდან, რომლითაც საჯარო გახდა ისეთი კერძო საკითხები, რომლებიც შეეხებოდა ახსნა-განმარტების მიმცემ პირთა ჯანმრთელობას, შემოსავლებს და სხვა კერძო საკითხებს", _ აღნიშნულია ტუღუშის მიერ ბეჟაშვილისთვის გაგზავნილ წერილში.

სახალხო დამცველი ყურადღებას იმ ფაქტზეც ამახვილებს, რომ გამოსაკითხი პირებისთვის გაგზავნილ უწყებებში გარკვევით არ იყო მითითებული, რომ ადამიანებს მოწმის სტატუსით იბარებდნენ და მოქალაქეებისთვის გაგზავნილ უწყებებში მითითებული არ იყო ზუსტი მისამართი, სადაც უნდა მისულიყვნენ ახსნა განმარტების მისაცემად შესაბამისი პირები.

"მართალია, უწყებაში მითითებული იყო ქუჩა და შენობის ნომერი, მაგრამ მითითებული არ ყოფილა ქალაქი (მუნიციპალიტეტი). მიგვაჩნია, რომ ნებისმიერი პირის მიმართ, რომელიც, შესაძლოა, სახელმწიფო კომპეტენტური ორგანოს მიერ დაბარებული იქნას მოწმის სახით ახსნა-განმარტების მისაცემად, დაკმაყოფილებული უნდა იყოს ადამიანის უფლებათა ის მინიმალური სტანდარტები, რომელიც უზრუნველყოფილია საქართველოს კონსტიტუციითა და იმ ადამიანის უფლებათა შესახებ არსებული საერთაშორისო შეთანხმებებით, რომლის მონაწილეც არის საქართველო", _ აღნიშნულია წერილში.

გიორგი ტუღუში მედიის მიერ დაკითხვების პროცესის გაშუქებასაც ეხება და აღნიშნავს, რომ "საქართველოს სახალხო დამცველის რწმუნებულებისათვის აღნიშნულ საკითხთან (საქართველოს კონტროლის პალატაში მიმდინარე ადმინისტრაციული წარმოება) დაკავშირებით მიცემულ ახსნა-განმარტებებში სხვადასხვა მედიასაშუალებების ჟურნალისტები აფიქსირებდნენ საქართველოს ცალკეულ ქალაქებში (ქუთაისი, ზუგდიდი, ზესტაფონი, გორი და სხვა) საქართველოს კონტროლის პალატის მიერ პოლიტიკური პარტიების წევრების გამოკითხვისას ადმინისტრაციულ შენობებში მათი თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვისა და იმავდროულად, ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელების ხელშეშლის ფაქტებს, რასაც უკავშირებენ მხოლოდ კონტროლის პალატის საქმიანობას".

სახალხო დამცველი თავი წერილში სპეციალურ თავს უთმობს პროცესის საჯაროობას და მედიას: "საკითხთა შესწავლის დროს, ჩვენი მხრიდან განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო პროცესის საჯაროობასა და მედიასაშუალებებისათვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საკითხს. მედიასაშუალებების ზოგიერთი წარმომადგენელი ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავდა, რომ მათ შეეზღუდათ პროფესიული საქმიანობის განხორციელების შესაძლებლობა.

როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს კონსტიტუციის 24-ე მუხლის თანახმად: "ყოველ ადამიანს აქვს უფლება თავისუფლად მიიღოს და გაავრცელოს ინფორმაცია, გამოთქვას და გაავრცელოს თავისი აზრი ზეპირად, წერილობით ან სხვაგვარი საშუალებით."

აღნიშნული დებულება აწესებს კონსტიტუციურ გარანტიებს ჟურნალისტური საქმიანობისათვის. იმავდროულად, ინფორმაციის თავისუფლად მიღების უფლება არ გულისხმობს სახელმწიფო ორგანოებს მიერ გახორციელებულ ნებისმიერ პროცედურებზე ჟურნალისტთა ან სხვა დაინტერესებულ პირთა დასწრების უზრუნველყოფას.

მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ ჩვენს მიერ ვერ დადგინდა ჟურნალისტებისათვის მოწმეთა ახსნა-განმარტებების ჩამორთმევის პროცესზე დასწრების საშუალების არმიცემის გამო მათი უფლებების დარღვევის ფაქტი, მიგვაჩნია, რომ ის ფორმა, რა სახითაც კომუნიკაცია ხდებოდა ჟურნალისტებთან, არ შეიძლება განხილული იქნას, როგორც საუკეთესო პრაქტიკა. ჟურნალისტები სამართლიანად გამოთქვამდნენ პროტესტს იმასთან დაკავშირებით, რომ იმ ადმინისტრაციულ შენობებში, სადაც, როგორც წესი, ყოველგვარი დამატებითი ბარიერების გარეშე დაიშვებოდნენ, კონკრეტული საქმისწარმოების დროს დაუწესდათ შეზღუდვები. აღნიშნული კუთხით, მნიშვნელოვნად მივიჩნევ კონტროლის პალატის მიერ გატარდეს სათანადო ღონისძიებები, რათა მედიასაშუალებების დაინტერესებულ წარმომადგენლებს მიეცეთ ხელმისაწვდომობა სრულყოფილ ინფორმაციაზე მიმდინარე პროცესის შესახებ, თუ ასეთი ინფორმაცია არ შეიცავს სახელმწიფო, კომერციულ ან პირად საიდუმლოებას", _ აღნიშნავს სახალხო დამცველი.

როგორც ჩანს, გიორგი ტუღუშს გურიისკენ არ გამოუხედავს და ჩოხატაურის, ოზურგეთის და ლანჩხუთის შემთხვევები არ შეუსწავლია. ტუღუშმა, ალბათ, არ მოინდომა, თორემ აუცილებლად დაადგენდა ჟურნალისტების უფლებების დარღვევის ფაქტებს. სახალხო დამცველმა არ იცის ან გამორჩა, რომ ჩოხატაურში, 13 მარტს, მთელი დღის განმავლობაში ჟურნალისტების ადმინისტრაციულ შენობაში შენობაში არ შეუშვეს და განცხადების დატოვების საშუალებაც კი არ მისცეს. სხვათაშორის, ჩოხატაურში არსებული დარღვევები საჯაროდ დაადასტურა ლევან ბეჟაშვილმაც და აღნიშნა, რომ შეფერხებები მხოლოდ რამდენიმე საათის განმავლობაში იყო. თუმცა, ჩვენ მიერ გადაღებული ვიდეო კადრები უტყუარი მტკიცებულებაა იმისა, რომ 13, 14, 15 მარტს, გურიაში კონტროლის პალატამ ყოველგვარ ზომებს გადააჭარბა და ჟურნალისტებს არათუ დაკითხვაზე დასწრების საშუალება, არამედ ადმინისტრაციულ შენობაში შესვლის უფლებაც კი არ მისცა, რაც კონსტიტუციის დარღვევაა.

"მოწმეების და მათი კანონიერი წარმომადგენლების მხრიდან განსაკუთრებულად მტკივნეულად იქნა აღქმული ადმინისტრაციულ შენობებში შესვლის შემდგომ დაცვის პოლიციის თანამშრომლების მეშვეობით ჩატარებული დეტალური შემოწმება (არ იგულისხმება შემოწმება დეტექტორით), რომლის დროსაც თითოეული მოქალაქე ექვემდებარებოდა როგორც დეტექტორით, ისე ხელით შემოწმებას, ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის გახდას, პირადი ნივთების ჩამორთმევას, რაც ცალსახად სცდება ადმინისტრაციულ შენობებში შესაბამისი ფუნქციის შესასრულებლად დაქირავებული დაცვის პოლიციის თანამშრომელთა უფლებამოსილებებს. როგორც ზემოთ აღინიშნა, დაცვის პოლიციის თანამშრომლების მიერ მოქალაქეებს ყოველგვარი სამართლებრივი არგუმენტაციის გარეშე ეზღუდებოდათ პირადი უფლებები. აღნიშნული პირები მოქალაქეებს საშუალებას არ აძლევდნენ, გამოსაკითხ ოთახში შეეტანათ პირადი ნივთები (ტელეფონი, საათი, საქაღალდე და სხვა). შემოწმება ანალოგიური სახით უტარდებოდათ ადვოკატებს, რომლებსაც ასევე არ მისცეს საშუალება გამოსაკითხ ოთახში შეეტანათ ჩანთები, რომლებშიც ჰქონდათ საკანონმდებლო აქტები, რაც დაცვის უფლების ხელყოფის ტოლფასია," _ აღნიშნავს სახალხო დამცველი.

სახალხო დამცველის განმარტებით, კონტროლის პალატის აღნიშნული მიდგომა წინააღმდეგობაში მოდის, როგორც საქართველოს კონსტიტუციის 41-ე მუხლის მე-2 პუნქტთან, ასევე ეწინააღმდეგება ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსს. ტუღუში აღნიშნავს, რომ კონტროლის პალატამ, ნებისმიერი პირადი საიდუმლოების შემცველი ინფორმაციის გასაჯაროებისას, მკაცრად უნდა დაიცვას, როგორც კონსტიტუციის, ასევე ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნები და ინფორმაცია საჯარო გახადოს მხოლოდ შესაბამისი პირის თანხმობის არსებობის შემთხვევაში: "ჩვენს მიერ მიღებული ინფორმაციის თანახმად, მოწმედ დაკითხული პირები და მათი ადვოკატები აცხადებდნენ, რომ, ხშირ შემთხვევაში, კონტროლის პალატის უფლებამოსილი პირები მათგან მოითხოვდნენ ისეთი ტიპის ინფორმაციას, რომელიც არანაირ კავშირში არ იყო გამოსაკვლევ საკითხთან. ჩვენს მიერ შესწავლილი ახსნა-განმარტებებიდან, რომლებიც არაიდენტიფიცირებადი სახით მოგვეწოდა კონტროლის პალატისგან, დასტურდება იმ ტიპის ინფორმაციის შეგროვებაც, რომელიც არანაირ კავშირში არაა გამოსაკვლევ საკითხებთან, მათ შორის აღსანიშნავია ინფორმაცია პირის ნასამართლობის შესახებ, პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ და სხვა," _ წერს სახალხო დამცველი.

ტუღუში ბეჟაშვილს მიმართავს, რომ შეისწავლოს ყველა ის ფაქტი, რომელიც დაკავშირებული იყო 2012 წლის მარტსა და აპრილში მოწმეთა ახსნა-განმარტებების გამოქვეყნებასთან და სათანადო წესით გაფორმებული თანხმობის არარსებობის შემთხვევაში დისციპლინური წესით დასაჯოს შესაბამისი მოხელეები, რომლებმაც უზრუნველყვეს ახსნა-განმარტების მიმცემთა პირადი საიდუმლოების ხელყოფა.
 ახალი ამბები
  • "ევროპული საქართველოს"ლიდერებს თავს დაესხნენ"ევროპული საქართველოს" ლიდერებს, გიგი უგულავასა და გოკა გაბაშვილს თავს დაესხნენ.  უგულავას თქმით, შემთხვევა საქართველოს ეროპორტში მოხდა. "მე და გოკა გაბაშვილს ივანიშვილის ორკები დაგვესხნენ თავს აეროპორტში, საპასპორტო კონტროლის შიგნით ზონაში. ახლა მივდივართ შუშის შენობაში. ამბობენ თავდამსხმელები დავიჭირეთო. არ ვიცი. ჩვენ კარგად ვართ. გოკას მუხლი დაუზიანდა. ეტყობა ასე ჩაშალეს ჩვენი ორდღიანი მგზავრობა. ძაან საცოდავია ეს რეჟიმი. სასაცილოც კი,"_წერს გიგი უგულავა სოციალურ ... ...
  • რას ამბობენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ზურაბიშვილის განცხადებაზე„საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვა კიდევ ერთხელ დამახინჯდა და კონტექსტიდან ამოვარდნილი სხვა ინტერპრეტაციით გავრცელდა“,_ აღნიშნული ტექსტი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებაში წერია. „პრეზიდენტის გამოსვლა ღონისძიებაზე ეძღვნებოდა საქართველოს ეროვნულ იდეოლოგიას, კულტურას, მეცნიერების გაძლიერებას და გულისხმობდა ჩვენი კულტურით მსოფლიოში მნიშვნელოვანი ადგილის დაკავებას. სწორედ ამ გაგებით ჩვენ მსოფლიო შეგვიძლია დავიპყროთ კულტურით. პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ეს არანაირად არ ეხებოდა საქართველოს თავდაცვის ძალებს და მათი ღირსების დაკნინებას. ასეთი ყალბი ინტერპრეტაციის გავრცელება არა მხოლოდ პრეზიდენტის დისკრედიტაციის მცდელობა და ბულინგია, არამედ ეს უპირველესად აზიანებს ქვეყნის ინტერესებს და უსაფრთხოებას“,_ წერია გავრცელებულ ... ...
  • გენერალ-ლეიტენანტი: "თავდაცვის ძალები არის ერთ-ერთი სერიოზული ძალა რეგიონში"საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გაკეთებულ განცხადებას არ ეთანხმება გენერალ-ლეიტენანტი, ვლადიმერ ჩაჩიბაია. ჩაჩიბაიას განმარტებით, რეგიონში საქართველოს თავდაცვის ძალები შეიარაღებითა და მოდერნიზაციით ერთ-ერთი სერიოზული ძალაა, პრეზიდენტმა კი გაკეთებულ განცხადებაზე განმარტება უნდა გააკეთოს. „რა იგულისხმა პრეზიდენტმა თავის განცხადებაში, ამაზე ვფიქრობ, თვითონ გააკეთებს განცხადებას. თავდაცვის ძალები არის ერთ-ერთი სერიოზული შეიარაღებით და მოდერნიზაციით რეგიონში, მინდა ავღნიშნო, რომ მოდერნიზაციის პროცესი მიმდინარეობს. ამის ნათელი მაგალითია, თუნდაც, ის,  რომ უახლოეს წარსულში შევიძინეთ ჯავანის ტიპის ტანკსაწინააღმდეგო საშუალებები. უახლოეს მომავალში კიდევ ახალ ამბებს გავიგებთ, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენი ჯარის გადაიარაღებასა და შეიარაღებასთან“,_ განაცხადა ... ...
  • ღარიბაშვილი: "მიუღებელია მთავარსარდლის მხრიდან მსგავსი განცხადება"საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, ირაკლი ღარიბაშვილი პრეზიდენტის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, კატეგორიულად მიუღებელს უწოდებს. „ქართული ჯარი არის ძლიერი და ჩვენ გვყავს გმირი სამხედროები- ეს მინდა ვუთხრა საქართველოს პრეზიდენტს. ყოვლად მიუღებელია საქართველოს მთავარსარდლის მხრიდან მსგავსი განცხადების გაკეთება. არ ვიცი რას გულისხმობდა პრეზიდენტი, ალბათ, საჭიროებს მეტ კონკრეტიკას და ახსნა-განმარტებას. როგორც თავდაცვის მინისტრი გავაკეთებ ყველაფერს, რომ ქართული ჯარი კიდევ უფრო გაძლიერდეს“,_განაცხადა ... ...
  • 20 წლის წინ საზოგადო მოღვაწე აკაკი ბაქრაძე დაკრძალესქართველი კრიტიკოსი, ხელოვნებათმცოდნე, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე აკაკი ბაქრაძე1999 წლის 11 დეკემბერს დიდუბის პანთეონში დაკრძალეს. ოზურგეთელი ნინო კუკულაძე, რომელიც ახლოს იცნობდა აკაკი ბაქრაძეს საინტერესო ამბავს წერს სოციალურ ქსელში.  “12 დეკემბერს, დილით, პანთეონში მისულ ჭირისუფალს აკაკი ბაქრაძის საფლავი ყვავილებით დეკორატიულად მორთული დაგვხვდა. მესაფლავეებმა გვაუწყეს, რომ ეს ვიღაც ქალბატონმა გააკეთა, რომლისთვისაც ვინაობა მათ არ უკითხავთ. სამი თვის შემდეგ შემთხვევით შევიტყვეთ, რომ ეს ქალბატონი ნანა კაჩუხაშვილი ყოფილა, რომელმაც აგვიხსნა, რომ ეს ყოველივე დიდი მწერლის სიყვარულითა და მადლიერების ნიშნად გააკეთა. მოგვიანებით აკაკი ბაქრაძის საფლავზე მარმარილოს დიდი თეთრი წიგნი დაიდგა (არქიტექტორი - ილო ყავლაშვილი, მოქანდაკე - ზაურ ჯოხაძე), რომლიდანაც მზის სხივები შავი მარმარილოს ორნამენტების მეშვეობით იშლება. მარმარილოს დიდ თეთრ წიგნს აკაკისეული წარწერა ამშვენებს : " მე იმ ადამიანთა რიცხვს ვეკუთვნი, ვისაც სწამს სულის უკვდავება და მტკიცედ მჯერა, რომ ჩვენი შეხვედრა ისევ მოხდება". აკაკი ბაქრაძე 6 დეკემბერს დილის 7 საათსა და 45 წუთზე გარდაიცვალა. სიკვდილამდე მან რამდენჯერმე მთაწმინდის წყალი მოითხოვა და სულმობრძავმა სიამოვნებით დალია. მე ვფიქრობ, რომ აკაკი ბაქრაძის სამუდამო განსასვენებელი მაინც მთაწმინდის პანთეონში უნდა იყოს... “- წერს ნინო ... ...

არქივი

ზაფრანი

სამკაულები, რომლებსაც უბედურება მოაქვს

ზოგიერთ სამკაულს თავისი მფლობელისთვის წარუმატებლობის...

2020 წლის ჩინური ჰოროსკოპი

ჩინური ჰოროსკოპი ცხოველთა 12 ნიშანს...

იცით თუ არა, რომ...

ადამიანები, რომლებიც დიდი რაოდენობით ტესტოსტერონს...

რა გავლენას ახდენს მოწევა ტვინზე

მოწევა არა მხოლოდ ფილტვებს, არამედ...

რატომ უნდა მიირთვათ ვაშლი ყოველდღე

ვაშლი დაბერებას აფერხებს; ვაშლი უჯრედისით...

შეიძლება თუ არა სველი თმით დაძინება

სახლში სამსახურიდან დაქანცული ბრუნდებით, აბაზანას...
კარმიდამო ჩემი

"მოხრაკულა" დილით განსაკუთრებით საამოა

„მოხრაკულა“ _ ერთერთი ძველი ქართული...

საშიშია თუ არა ჯანმრთელობისთვის ლამინატის იატაკი

დღეს მოჭიმული იატაკი და ლამინატი...

როგორ ამოვიცნოთ ნატურალური თაფლი

ნამდვილი თაფლი არომატით გამოირჩევა ხელოვნურად...

უებარი საშუალება სიბერის შესაჩერებლად

მწვანილი ანელებს დაბერების პროცესს, აუმჯობესებს...

უებარი საშუალება გაციების წინააღმდეგ

ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ვირუსებისა და...

მარილი _ უნიკალური გამაყუჩებელი საშუალება

თავის ტკივილით უამრავი ადამიანი იტანჯება....

ხურმა _ ჯადოსნური ხილი

ხურმა - ჩვენში დასავლეთ საქართველოში...

საშუალება, რომელიც კიბოს ამარცხებს

ლიკოპენს, რომელიც ბუნებრივი ძლიერი ანტიოქსიდანტია,...

უნიკალური მკურნალი მცენარე

მიუხედავად არაერთი მედიკამენტისა, საზოგადოების გარკვეული...

რას კურნავს მრავალძარღვა

მრავალძარღლვას საუკუნეების განმავლობაში იყენებდნენ, როგორ...

საპარლამენტო არჩევნების რომელ მოდელს უჭერთ მხარს