"ჩაწყობილი გრანტები" ბიუჯეტის ფულით - "ახალგაზრდა ადვოკატები" ცესკოს წინააღმდეგ

სამართალი

"ჩაწყობილი გრანტები" ბიუჯეტის ფულით - "ახალგაზრდა ადვოკატები" ცესკოს წინააღმდეგ

5 მაი. 2016, 16:27:14

ქვეყანაში, საბიუჯეტო ფულით, ე.წ. "ჩაწყობილი გრანტების" ეპოქა უნდა დასრულდეს და პროცესი გახდეს გამჭვირვალე, ნამდვილი, ობიექტური. ბიუჯეტის ფული არ არის არც სწავლების ცენტრის დირექტორის პირადი მოხმარების საგანი, რომ მან საკონსკურსო კომისიის სახელით, მხოლოდ ის არასამთავრობო ორგანიზაციები დააფინანსოს, რომლებიც დღემდე გამოირჩევიან პარტიული კუთვნილებით ან ორგანიზაციები, რომლებსაც სწავლების ცენტრის ხელმძღვანელ პირველ პირებთან ახლობლურ–მეგობრული  ურთიერთობები გააჩნიათ – აღნიშნულის შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოში, "ახალგაზრდა ადვოკატების" ხელმძღვანელმა, არჩილ კაიკაციშვილმა განაცხადა და აღნიშნა, რომ არსებობს კანონიერი მოლოდინი, ე.წ. "ჩაწყობილი გრანტების" საქმე წარმატებით დასრულდეს.

2016 წლის 4 მაისს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა და სსიპ "საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის" მიმართ, "ახალგაზრდა ადვოკატების" პრეცედენტულ დავაზე, საქმისწარმოება უკვე დაასრულა. სასამართლო საქმეზე სარეზოლუციო ნაწილს 2016 წლის 18 მაისს გამოაქვეყნებს.

"ახალგაზრდა ადვოკატები" მოითხოვს სასამართლომ ბათილად ცნოს სსიპ "საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის" დირექტორის 2015 წლის 11 სექტემბრის #1-256 ბრძანება, რითაც ორგანიზაციას, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნებისთვის, უარი ეთქვა ინოვაციური პროექტის "ყველა ხმა მომგებიანია" დაფინანსებასა და განხორციელებაზე. ასევე, სარჩელით მოთხოვნილია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2015 წლის 5 ნოემბერის განკარგულება #170/2015 ბათილად ცნობა, რომლმაც ძალაში დატოვა სწავლების ცენტრის დირექტორის 2015 წლის 11 სექტემბრის ბრძანება. ორგანიზაცია, ასევე, მიმართავს სასამართლოს განიხილოს ცესკო-ს 2015 წლის 5 ნოემბრის მოქმედებები ორგანიზაციის თანამშრომლების სხდომის დარბაზიდან გაძევებასთან დაკავშირებით, რომელიც ადმინისტრაციული კანონმდებლობის უხეშ დარღვევას წარმოადგენს, რამაც დაარღვია ადმინისტრაციულის სხდომის საჯაროობის პრინციპი. ორგანიზაცია სხდომაზე მიღებულ ცესკო-ს განკარგულებას, სწორედ ზემოაღნიშნული საჯაროობის უზრუნველყოფის დარღვევის გამოც, უკანონოდ მიიჩნევს.

"ახალგაზრდა ადვოკატები" აღნიშნავს, რომ კონკურსში წარდგენილი საგრანტო განაცხადების სამართლიანი შეფასება დამოკიდებული არ უნდა იყოს ორგანიზაციების დასახელებებზე, საქმიანობის ფორმებსა და სამოქალაქო პოზიციებზე.

"საკონკურსო კომისია, ასევე ვალდებულია ყურადღება დაუთმოს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციათა საგრანტო განაცხადების ობიექტურ განხილვას, რომლებიც წარსულში დაკავშირებული არ იყო როგორც ხელისუფლების, ასევე პოლიტიკური ოპოზიციის საქმიანობის ლობირებასთან. გაუგებარია, რა კრიტერიუმებისა და დამოკიდებულებების გამო ღებულობს სწავლების ცენტრი გადაწყვეტილებებს, რომ საგრანტო პროექტებში მუდმივად იმარჯვებდეს ორგანიზაციები, რომლთა დამფუძნებლებიც, ხშირ შემთხვევაში, საჯარო რეესტრის ამონაწერით, ერთი და იგივე პირები არიან.

თბილისის საქალაქო სასამართლომ, 2016 წლის 4 მაისის მდგომარეობით, "ახალგაზრდა ადვოკატების" უკვე ხუთი შუამდგომლობიდან, ხუთივე დააკმაყოფილა. სასამართლომ საქმეს დაურთო:

  • მტკიცებულება - საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2015 წლის 19 ნოემბრის #03-03/1514 წერილი, რომელიც ადასტურებს, რომ ორგანიზაციის ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვისას, 2015 წლის 12 აგვისტოს, ცესკო-ს სხდომაზე იმყოფებოდნენ ორგანიზაციის ის თანამშრომლები, რომლებსაც ცესკოს მხრიდან, ანალოგიური ადმინისტრაციული საჩივრის განმხილველ სხდომაზე, 2015 წლის 5 ნოემბერს, საშუალება არ მიეცათ პროცესს დასწრებოდნენ. მოცმეულ შემთხვევაში, ორგანიზაცია ამტკიცებს, რომ ადმინისტრაციულმა ორგანომ პირდაპირ დაარღვია კანონი - საქმის საჯაროობის პრინციპი, რაც სადაო გამხდარი ბრძანებების ბათილად ცნობის პირდაპირი საფუძველია.

  • მტკიცებულება - საარჩევნო კამპანიებსა და არჩევნების დღეს, ამომრჩეველთა აქტიურობის გაზრდის ერთ-ერთი მოტივაციის გათამაშებების საერთაშორისო პრაქტიკის შესახებ დოკუმენტური მასალები. ჩვენს შემთხვევაში, მოპასუხე აღნიშნავდა, რომ დასავლეთში დამკვიდრებული პრაქატიკა, საქართველოსთვის ხელსაყრელი არ იქნებოდა, რაც გახდა ორგანიზაციის მიერ მომზადებული პროექტის დაფინანსებაზე უარის თქმის განმსაზღვრელი. შესაბამისად, სასამართლოს უკვე ექნება სრული წარმოდგენა, თუ რა პრეცედენტების დამკვიდრებას სურდა "ახალგაზრდა ადვოკატებს" წარდგენილი პროექტით;

  • მტკიცებულება - სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ 2013, 2014 და 2015 წლებში, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სსიპ "საარჩევნო სისტემების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრში" ჩატარებული ფინანსური აუდიტის ანგარიშები. აუდიტის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშების საფუძველზე, სწავლების ცენტრის მიერ საგრანტო კონკურსში გაცემული სახელმწიფო თანხები არამიზნობრივადაა შეფასებული. ზემოაღნიშნული საანგარიშო პერიოდი სწორედაც "ახალგაზრდა ადვოკატების" მიერ სადაოდ მიჩნეულ წლებს წარმოადგენს. ორგანიზაციას 2013, 2014 და 2015 წლებში, სწავლების ფონდმა, არც ერთი პროექტი არ დაუფინანსა. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ სწავლების ცენტრი მოქმედებდა და მოქმედებს სუბიექტური შეხედულებებით, სამოქალაქო ორგანიზაციებთან პირადი განწყობებით და ხელმძღვანელობს საპარლამენტო უმცირესობის ინტერესებთან ახლოს მდგომი არასამთავრობო ორგანიზაციების ლობირებით. საქმეზე თანდართული დოკუმენტები, თავისი შინაარსით, სკანდალურია. შესაბამისად, მისი გაცნობის შემდეგ, სასამართლოს გადაწყვეტილების დასაბუთების ხარისხი, კიდევ უფრო მეტად იზრდება.

  • "ახალგაზრდა ადვოკატების" ხელმძღვანელის, არჩილ კაიკაციშვილის მიერ საქმეზე მეოთხე შუამდგომლობა მდგომარეობდა სასამართლო სხდომებზე ფოტოგადაღების განხორციელების ნებართვასთან დაკავშირებით. მოთხოვნა დასაბუთდა "საერთო სასამართლოების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის მე-13 (1) მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად. მოსამართლემ მეოთხე შუამდგომლობაზე გადაწყვეტილება სათათბირო ოთახში გასვლის შემდეგ მიიღო. შუამდგომლობა მაღალი საჯარო ინტერესის სასარგებლოდ გადაწყდა და დასაბუთდა, რომ საჯაროობა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, კონსტიტუციური პრინციპია, რომელიც მაღთლმსაჯულებას უნდა უზრუნველყო. შესაბამისად, ორგანიზაციას შემდგომი სხდომების ფოტოგადაღების ნებართვა მიეცა.

  • "ახალგაზრდა ადვოკატების" მეხუთე შუამდგომლობა სწავლების ცენტრის მხრიდან 2010-2015 წლებში, საგრანტო პროექტებში გამარჯვებული და მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების შემადგენლობა.

შეძლებს თუ არა სასამართლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული უწყებების მიერ გამოცხადებული დისკრიმინაციული საგრანტო პოლიტიკის შეცვლას, 18 მაისს გახდება ცნობილი. საქმეს მოსამართლე დავით წერეთელი განიხილავს", _ აღნიშნულია ორგანიზაციის განცხადებაში.

"გურია ნიუსი" აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ცესკოს პოზიციას მოგვიანებით შემოგთავაზებთ.
 ახალი ამბები
  • რაგბის კავშირის ვიცე-პრეზიდენტს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდარაგბის კავშირის ვიცე-პრეზიდენტ მერაბ ბესელიას აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. მორაგბე რამაზ ხარაზიშვილის დაჭრაში ბრალდებულ რაგბის კავშირის ვიცე-პრეზიდენტ მერაბ ბესელიას მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების თაობაზე საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლელა კალიჩენკომ იმსჯელა. 16 სეტემბერს რაგბის კავშირის შენობაში „შვიდკაცას“ ყოფილი კაპიტანი დაჭრეს. დაჭრის ფაქტზე რაგბის კავშირის ვიცეპრეზიდენტი მერაბ ბესელია დააკავეს. რაგბის კავშირის შენობაში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით შსს-მ გამოძიება იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვა-ტარებისა და სხეულის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანების ... ...
  • ქედის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში მეწყერი ჩამოწვაქედის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში, ძლიერი წვიმის შედეგად, მეწყერი ჩამოწვა. მიწის მასა საცხოვრებელ სახლებთან ახლოსაც ჩამოწვა. ადიდებულმა მდინარემ დააზიანა სავარგულები და წყალი სახლებშიც შევიდა. ამ დროისთვის სტიქიურ ზონებში შესაბამისი ტექნიკაა მობილიზებული და აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. ქედის მერის ინფორმაციით, სიტუაცია მართვადია და მოსახლეობის ევაკუაციის საჭიროება არ არის. მეწყრული პროცესებია დოლოგანში, ზუნდაგაში, ბზუბზუში, ცხემნაში, დაბა ქედასა და ... ...
  • ბოკერიამ ძალიან სამართლიანად უთხრა „ქოცებს“ - კანდელაკიროგორც გუშინ გიგამ ძალიან სამართლიანად უთხრა ქოცებს - ჩვენს შორის ომის დროს ვინც გარბოდა იმის დედა ვატირე - "ევროპული საქართველოს" წევრი, გიორგი კანდელაკი, გიგა ბოკერიას გუშინდელ მიმართავს ეხმაურება ქართული ოცნების დეპუტატის, მიხეილ ყაველაშვილის მიმართ. გიორგი კანდელაკის თქმით, აგვისტოს ომის დროს ის ბრიტანეთში , დიპლომატიურ მისიაზე იმყოფებოდა და უცხოურ გავლენიან ტელევიზიებში რუსულ პროპაგანდას ებრძოდა. კანდელაკმა აღნიშნა, რომ ომის დროს რეგულარული ფრენებით დაბრუნება საქართველოში შეუძლებელი იყო, ამრიგად ლიეტუვური სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავით დაბრუნდა თბილისში და იმავე დღეს ოკუპირებულ გორში უცხოელ ჟურნალისტებთან  წავიდა სამუშაოდ. კანდელაკმა აღნიშნა, რომ გიგა ბოკერიამ ძალიან სამართლიანად მიმართა ქართულ ოცნებას შემდეგი ფრაზით -" ჩვენს შორის ომის დროს ვინც გარბოდა იმის დედა ვატირე!" „ისე მოხდა რომ 2008 წლის ომის დროს ლონდონში ვიყავი. რადგან მაშინდელი ელჩი გელა ჩარკვიანი შვებულებაში იყო, ხან მისი მოადგილე და შემდგომში საქართველოს ყველაზე წარმატებული ელჩი გაერთიანებულ სამეფოში გიორგი ბადრიძე და ხან მე, როგორც პარლამენტის წევრი, სიენენზე, ბიბისიზე და ალ ჯაზირაზე ხშირად გამოვდიოდით და ვებრძოდით რუსულ პროპაგანდას. "რადგან რეგულარული ფრენებით საქართველოში დაბრუნება უკვე შეუძლებელი იყო წავედი ლიტვაში სადაც შაულიაის ნატოს საჰაერო ბაზიდან, ლიტვური სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავით „სპარტანი“ დავბრუნდი თბილისში 14 აგვისტოს და იმავე დღეს წავედი ოკუპირებულ გორში უცხოელ ჟურნალისტებთან სამუშაოდ. ჰოდა მართლაც, როგორც გუშინ გიგამ ძალიან სამართლიანად უთხრა ქოცებს - ჩვენს შორის ომის დროს ვინც გარბოდა იმის დედა ვატირე!“ -განაცხადა გიორგი ... ...
  • წყალი მწყურვალისთვის ოთხას მეტრშია...შუახევის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი   სოფელი ბუთურაული   სასმელი წყლის პრობლემის წინაშე დგას.  ღობეებზე, ერთი შეხედვით სასაცილო (სატირალი რომ არ იყოს), ფირნიშებს  შეხვდებით. „აქ სასმელი წყალი ფაქტიურად არაა.   და ეს იმ აჭარაში,  სადაც ჭარბი წყლის პრობლემაც  კი არის“, - გვწერს ჩვენი კოლეგა ზურა ... ...
  • საქართველოს რკინიგზის განცხადება ქუთაისში, უბედური შემთხვევის გამო თანამშრომლების დაღუპვის შესახებქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩაზე მეცხრე ჩიხში მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზის საყრდენი კონსტრუქციის დემონტაჟის დროს მოხდა უბედური შემთხვევა _  გარდაიცვალა საქართველოს რკინიგზის ორი თანამშრომელი (ელენტრომონტიორები), დამწვრობა კი მიიღო ერთმა თანამშრომელმა (ასევე, ელექტრომონტიორი). „საქართველოს რკინიგზა“ მწუხარებას გამოთქვამს რკინიგზის თანამშრომლების გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით, უსამძიმრებს ოჯახებს და მაქსიმალურ თანადგომას აღმოუჩენს მათ. ამასთანავე, საქართველოს რკინიგზა განმარტავს, რომ პირველადი მოკვლევის შედეგების მიხედვით, სამუშაოების შესრულების დროს შრომის უსაფრთხოების პირობები სრულად იყო დაცული. სამუშაოების წარმოება წინასწარ იყო შეთანხმებული ელექტროგადამცემი ხაზის ტექნიკურ ოპერატორთან და ხაზი, რომლის აბონენტიც არა მხოლოდ საქართველოს რკინიგზაა, არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ყოფილიყო ძაბვის ქვეშ. ხაზის ძაბვის ქვეშ დადგომა არ წარმოადგენს საქართველოს რკინიგზის კომპეტენციას. შესაბამისად, კომპანია იმედოვნებს, რომ გამოძიებით დადგინდება მომხდარზე ობიექტური ჭეშმარიტება. რაც შეეხება, საქართველოს რკინიგზის კიდევ ერთ დაზარალებულ თანამშრომელს, მის მდგომარეობაზე ზრუნავს შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულება და პროცესში სრულად არის ჩართული საქართველოს რკინიგზის სამედიცინო სამსახური. ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ რა არის გამოსახული ამ ისტორიულ ფოტოზე?

ისრაელის მიერ პალესტინის დაბომბვა თუ...

ტესტი _ იკვებებით თუ არა სწორად?

ყოველდღე ჭამთ უმ ბოსტნეულს, სალათებს?

ტესტი _ აქვს თუ არა თქვენს ერუდიციას ფართო ჰორიზონტი

ეიფელის კოშკი ზაფხულში 15 სანტიმეტრით...

ტესტი _ ხარ თუ არა "უგზო-უკვლოდ" განათლებული? (მეორე ვარიანტი)

რა დასტრიალებდა თავს მაურისიო ბაბილონიას...

ტესტი _ იცი თუ არა ფეხბურთის ისტორია

ვის გაუტანა 1986 წელს მარადონამ...

ტესტი _ რა იცი ჰოლივუდის ვარსკვლავების შესახებ

ლეონარდოს დი კაპრიოს სახელი ლეონარდო...

ტესტი _ როგორ იცნობ გარე სამყაროს?

რომელ ცხოველს შეუძლია უწყლოდ გაძლება...

კარმიდამო ჩემი

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

როგორ მოვრწყოთ ვარდები _ ნუ გამოვიყენებთ სუფთა წყალს

ყვავილები, განსაკუთრებით, ვარდები, ყველას უყვარს....

ჩითილების მომზადება კოშტების და ნახერხის დახმარებით

ჩვენი გამოცდილი მეურნეები, სხვადასხვა ხალხურ...

რომელი მცენარეა ფშატი?

ჩვენი არა ერთი მკითხველის გვთხოვს,...

ხალხური მედიცინა დეზინფექციისთვის

სისუფთავის ხარისხი იქ, სადაც ადამიანი...

"საშობაო ლიქიორის" მომზადების ყველაზე შედეგიანი მეთოდი

ძალზე პოპულარული, "საშობაო ლიქიორის" მომზადების...

ყაბაყის ტორტი

საჭირო მასალა: ორი ცალი ყაბაყი,...

სტაფილოს სალათი ცერეცოთი

საჭირო მასალა: სამი ცალი სტაფილო,...

სოკოს სალათი შებოლილი ქათმის ხორცით

ეს უგემრიელესი სალათი უნდა მოვამზადოთ...