„ახალგაზრდა ადვოკატების“ სარჩელი სასამართლოს - თბილისი „GWP“-აც უნდა დატოვოს

სამართალი

„ახალგაზრდა ადვოკატების“ სარჩელი სასამართლოს - თბილისი „GWP“-აც უნდა დატოვოს

2018 მარ 15 15:26:07

ორგანიზაცია „ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ კომპანია „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ წინააღმდეგ,  მომხმარებელთა უფლებების სისტემური დარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით, სასამართლოს სარჩელით მიმართა და კომპანიის კეთილსინდისიერების საკითხის შესწავლაზე თბილისის მერს, კახი კალაძეს მიმართეს.

 „ახალგარზდა ადვოკატების“ განცხადებით, თბილისი „C.T.PARK“-თან ერთად, „GWP“-აც უნდა დატოვოს. კომპანია პირდაპირ და უხეშად, სისტემატურად არღვევს მომხმარებელთა უფლებებს, რაც თავისმხრივ სათანადო ყურადღებას მოითხოვს. დღემდე საკითხზე უფლებამოსილი უწყებების მიერ ქმედითი რეაგირება არ განხორციელებულა. ვინაიდან კომპანია თბილისში, წყლის მიწოდების კუთხით, წარმოადგენს ერთადერთ კომპანიას, დაუშვებელია მისი საქმიანობა გახდეს უკონტროლო. შესაბამისად, იმის გათვალისწინებით, რომ „GWP“ თბილისში ოპერირებას ახორციელებს თბილისის მერიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, თბილისის მთავრობა მუდმივად ახორციელებდეს კომპანიის საქმიანობის შესწავლას და მონიტორინგი, როგორც ეს „C.T.PARK“-თან დაკავშირებით, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სახელით უკვე მოხდა.

 „ახალგაზრდა ადვოკატების“ შეფასებით, კომპანია, რომელის მდგომარეობაც წყლის უზრუნველყოფის სფეროში ქმნის მონოპოლიურ მდგომარეობას, C.T.PARK“-ის მსგავსად, უსაფუძვლოდ და უკანონოდ აჯარიმებს, როგორც საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს, ასევე რიგით მოქალაქეებს. კომპანია არღვევს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 26 ნოემბრის დადგენილებას, რომლითაც დადგენილია სასმელი წყლის მიწოდებისა და მომხარების წესები. შეუსაბამო და გაზრდილი ფინანსური დარიცხვით ხდება სასმელი წყლის ღირებულების დაანგარიშება. ირღვევა საჯარიმო აქტების შედგენის წესი. კომპანიას გადაწყვეტილებები გამოაქვს მხარეთა ადმინისტარციულ სხდომებზე მოწვევისა და დასწრების გარეშე. იურიდიული პირების დაჯარიმების შემთხვევაში კი, ადგილი აქვს საოფისე ფართებში უკანონო ვიდეო-გადაღებას, სადაც საჯარო ხასიათს იძენს პერსონალური და კომერციული ხასიათის ინფორმაცია. ამასთან, კომპანია არამხოლოდ მომხმარებელთა უფლებებს არღვევს, არამედ პრობლემურია დასაქმებული პირების შრომითი უფლებებიც. მართალია, კომპანია დისკრეციული უფლებამოისლების ფარგლებში ადგენს სახელფასო პოლიტიკას, თუმცა მაღალია უთანასწორობა მენეჯმენტის შრომით ანაზღაურებასა და იმ თანამშრომლთა ხელფასს შორის, რომლებსაც განსაკუთრებული ძალისხმევით უხდებათ რამდენიმე ცვლაში რთული სამუშაოების შესრულება.

 „ახალგაზრდა ადვოკტების“ შეფასებით, იმ პირობებში, როდესაც დედაქალაქის განვითარების მიმართულებით ხედვები და მიდგომები მაღალ სტანდარტებთანაა დაკავშირებული, მიუღებელია ქალაქის მოსახლეობას ემსახურებოდეს და წყალმომარაგებას უზუნველყოფდეს კომპანია, რომლის საქმიანობაც მოსახლეობაში შეფასებულია არაკეთილსინდისიერი ქმედებებით. სულ მცირე კომპანიას დედაქალაქის მთავრობამ მომხმარებლებთან ურთიერთობაში, უნდა მოსთხოვოს მინიმალური სტანდარტების დაცვა, ვინაიდან კომპანიას სწორედ ადგილობრივი მთავრობის მიერ აქვს დელეგირებული საჯარო უფლებამოსილება.

ორგანიზაციამ საკითხის მოკვლევის პროცესში შეისწავლა კომპანიის სასამართლო საქმეებთან დაკავშირებული ინფორმაცია. თბილისის სააპელაციო სასამართლოსა და საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნულ კომისიიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, დგინდება, რომ მხოლოდ 2017 წლის განმავლობაში, კერძოდ 2017 წლის 01 იანვრიდან ამავე წლის 01 დეკემბრის მდგომარეობით, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო და ადმინისტარციულ საქმეთა პალატაში, საერთო ჯამში 40-ზე მეტი საქმე იქნა წარმოებაში მიღებული, სადაც აპელანტი ან/და მოწინააღმდეგე მხარე „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერია“. მათგან, სამოქალაქო საქმეებზე, ძირითად შემთხვევებში, დავის საგანს წარმოადგენს: თანხის დაკისრება, ზიანის ანაზღაურება, უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა, დავალიანების ჩამოჭრა, ვალდებულების შერულება, ხოლო ადმინისტარციულ დავებზე, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა. რაც შეეხება საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული კომისიის მიერ მოწოდებული ინფორმაციას, 2017 წლის დეკემბერში, მხოლოდ ორ - 13 და 14 დეკემბრის საჯარო სხდომებზე, „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მიერ მოქალაქეებისადმი უკანონოდ დარიცხული 2134.24 ლარის ჩამოწერის გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. წარმოდგენილი სტატისტიკური ინფორმაციაც ცხადყოფს, რომ კომპანიის საქმიანობა, ხშირ შემთხვევებში, სცდება სამართლებრივ საზღვრებს, რაც ცალსახად იმსახურებს დროულ და ეფექტურ რეაგირებას.

„ახალგაზრდა ადვოკატები“ თბილისის საქალაქო სასამართლოში წარდგენილი სარჩელით, მოითხოვს ერთ-ერთ საქმესთან დაკავშირებით დადგინდეს კომპანიის უკანონო და არამართლზომიერი ქმედებები. (საქმიანი რეპუტაციიდან გამომდინარე, ორგანიზაცია არ ახდენს დაჯარიმებული პირის იდენტიფიცირებას). ორგანიზაცია მოითხოვს ბათილად იქნას ცნობილი უსაფუძლოდ დარიცხული ჯარიმა და გაუქმდეს ადმინისტრაციულ სხდომაზე მიღებული აქტები, ვინაიდან დაჯარიმებული პირი არ იყო ადმინისტრაციულ წარმოებაში ჩართული. ამასთან, „ახალგაზრდა ადვოკატები“ იწყებს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ საქმიანობის ფართო მონიტორინგს და მზადყოფნას გამოთქვამს კომპანიის მიერ დაზარალებული ფიზიკური თუ იურიდიული პირების ადვოკატირებაზე.
 ახალი ამბები
  • 29 თებერვალს ნადირობის სეზონი სრულდება29 თებერვალს ნადირობის სეზონი სრულდება, 1-ლი მარტიდან კი გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობა იკრძალება. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლები ნადირობის სეზონის დასრულებისთანავე მთელი საქართველოს მასშტაბით გაამკაცრებენ კონტროლს ამ მიმართულებით. აკრძალულ პერიოდში ნადირობა გამოიწვევს საჯარიმო სანქციას, ზოგ შემთხვევაში მოპოვებული ობიექტისა და სანადირო იარაღისა კონფისკაციას, ასევე სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების უფლების ჩამორთმევას. ფრინველის უკანონოდ მოპოვების შემთხვევაში საჯარიმო თანხას გარემოსთვის მიყენებული ზიანის თანხაც ემატება. თუ მოპოვებული ნანადირევით გარემოს მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა, პირის მიმართ შესაძლოა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს. ნადირობის სეზონი მიმდინარე წლის აგვისტოს თვეში ... ...
  • ტერორი - შიშის გამომწვევი აქტიტერორისტული აქტი _ ეს ძალადობის გამოყენებაა იმ პიროვნებების თუ პიროვნებათა ჯგუფის მიმართ, ვინც ტერორისტებს ხელს უშლის რაიმე კონკრეტული მიზნის მიღწევაში. ხშირად ეს აქტები მიმართულია იმ უდანაშაულო ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებსაც ტერორისტების პოლიტიკურ პოზიციასთან საერთო არაფერი აქვთ. „ტერორი _ ეს უმთავრესად არასაჭირო სისასტიკეა, რომელსაც იჩენს შეშინებული ხალხი საკუთარი თავის დასაწყნარებლად“, _ წერდა ფრიდრიხ ენგელსი კარლ მარქსს ერთ წერილში. დღემდე არ არსებობს ტერმინ „ტერორიზმის“ იურიდიულად დახვეწილი, ლოგიკურად გამართული და ყველასათვის ნათელი განმარტება. ჟენევის 1949 წლის კონვენცია განმარტავს, რომ „ხალხის ბრძოლა უცხო დამპყრობლების, კოლონიური ბატონობისა და რასისტული რეჟიმების წინააღმდეგ მათი თვითგამორკვევისა და დამოუკიდებლობის უფლებების გასატარებლად არის ლეგიტიმური და საერთაშორისო კანონებთან შესაბამისობაში მოსული“. თუ თავს დავანებებთ შეიარაღებული კონფლიქტის "სამართლიანად და უსამართლოდ“ დაყოფას, რაც ამ კონცეფციის წაკითხვიდან გამომდინარეობს (მისი მიღების შემდეგ უამრავი შესწორება იქნა შეტანილი და იქ წამოჭრილი საკითხების უმრავლესობა კვლავ დღის წესრიგშია), ძალის გამოყენების როგორი ფორმა შეიძლება ჩაითვალოს "სამართლიანად“? ანუ არსებობს თუ არა ლეგიტიმური ტერორი? „ჩვენი მტრები ტერორისტებს გვეძახიან... ამ ლათინურ ტერმინს ის ხალხიც ხმარობს, ვინც არც ჩვენი მტერია და არც მეგობარი... მაგრამ ჩვენ არა ვართ ტერორისტები... ადამიანის ღირსებისათვის, ჩაგვრისა და დამონების წინააღმდეგ ბრძოლას რა კავშირი აქვს ტერორთან?“ ამ ციტატის ავტორი არა რომელიმე არაბი ფუნდამენტალისტია, არამედ მენახიმ ბეგინი _ ისრაელის სახელმწიფოს დამაარსებელი. ეს გამონათქვამი პალესტინაში მშვიდობისმყოფელური მანდატით მყოფი ბრიტანული არმიის წინააღმდეგ ებრაელების ბრძოლის პერიოდს ეხებოდა. მენახიმ ბეგინის ლოგიკას თუ მივყვებით, რომელიც ასევე ეხმაურება ჟენევის ცნობილ კონვენციას, "სამართლიანი, განმათავისუფლებელი" ბრძოლის ნებისმიერი მეთოდი ტერორისტულად არ შეიძლება ჩაითვალოს. თუ ეს ასეა, ამჟამინდელი პალესტინელი თვითმკვლელი, როცა ისრაელის არმიის საკონტროლო გამშვებ პუნქტთან თავს იფეთქებს და ჯარისკაცებს კლავს, ან იგივე ერაყელი, როცა ამერიკელ ჯარისკაცს აფეთქებს, ითვლება თუ არა ტერორისტად, ან არის თუ არა ის "კარგი" ტერორისტი? ორივე შემთხვევაში დაპყრობილი ქვეყნის მოქალაქე ოკუპანტ ჯარს ებრძვის.ან რამდენად ნათელია, ვინ არის თავისუფლებისთვის მებრძოლი და ვინ ტერორისტი? რომელ განმარტებაში ჯდება IRA (ირლანდიის რესპუბლიკური არმია), ბრიტანეთის ხელისუფლების წინააღმდეგ მებრძოლი, რომელმაც უამრავი მშვიდობიანი მოსახლეობა შეიწირა? ან შეიძლება გამართლება მოეძებნოს გასული საუკუნის 70-იანი წლების ბოლოს და 80-იანის დასაწყისში გერმანიასა და იტალიაში მოქმედი "წითელი არმიისა" და "წითელი ბრიგადების" მიერ ჩატარებულ ტერორისტულ აქტებს, რომლებიც "იმპერიალისტური და კოლონიზატორულ-რასისტული" დასავლეთის სახელმწიფოების წინააღმდეგ იყო მიმართული? რამდენად სამართლიანი იყო რუსეთის იმპერიაში წარმოებული ტერორისტული აქტები მშვიდობიანი მოქალაქეების მიმართ, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ბრძოლა მიმდინარეობდა ცარიზმის თვითმყრობელური და დესპოტური რეჟიმის წინააღმდეგ? განიხილება კი ტერორიზმად ე. წ. კოლაბორაციონისტების, უმეტესწილად მშვიდობიანი მოსახლეობის, განადგურება (მაგალითად, მეორე მსოფლიო ომის დროს რუსეთსა და საფრანგეთში წარმოებული წინააღმდეგობის მოძრაობის დროს), რომლის მიზანსაც შეადგენდა სხვებში შიშის დანერგვით დამპყრობელთან თანამშრომლობის აღკვეთა? არის კი ტერორის განმარტება დამოკიდებული იმაზე, თუ ვინ ახორციელებს საკუთარი მიზნის მისაღწევად ამ "შიშის გამომწვევ აქტს"?გაეროს გენერალური ასამბლეის 1994 წლის 9 დეკემბრის რეზოლუციის მიხედვით ცნება "ტერორიზმი" შემდეგნაირადაა განსაზღვრული: "კრიმინალური აქტები, მიმართული ან გამიზნული, რათა პოლიტიკური მიზნებით შიში გამოიწვიოს ფართო საზოგადოებაში, ადამიანთა ჯგუფსა ან კონკრეტულ პირთა შორის, მიუხედავად იმისა, თუ როგორი პოლიტიკური, ფილოსოფიური, იდეოლოგიური, რასობრივი, ეთნიკური, რელიგიური ან ნებისმიერი სხვა მოწოდებით არ უნდა იყოს ამ ქმედების გამართლების მცდელობა“. ეს განმარტება ზემოთ მოყვანილ ყველა მაგალითს ცალსახად ტერორისტულ ქმედებად წარმოაჩენს. ისტორიული კონტექსტიდან გამომდინარე, ტერორიზმის მორალური მხარის გააზრება უამრავ ურთიერთსაწინააღმდეგო აზრსა და ემოციას აღძრავს. ტერორის შესახებ თხრობა შეფასებებისა და მსჯავრის გამოტანის გარეშე საკმაოდ ძნელი ამოცანაა. ამიტომ, ალბათ, გაცილებით იოლია ამ ძალმომრეობითი აქტისადმი ზემოთ მოყვანილი განმარტების მისადაგება იურიდიულ და ზნეობრივ წინააღმდეგობებში გახლართვის გარეშე. XIX-XX საუკუნეებში ტერორიზმმა მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში არნახული სიძლიერით იფეთქა. თავდაპირველად ტერორიზმი ინდივიდუალური აქტიურობით გამოირჩეოდა, ნაპოლეონის შემდგომი ეპოქა კი უკვე რევოლუციური აღმავლობით ხასიათდებოდა, როდესაც რადიკალური მიმდინარეობების მომხრეები მიზნის მისაღწევად ძალადობრივ ქმედებებს ირჩევდნენ. ტერორიზმი პოლიტიკური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად იქცა. ტერორისტების თავდასხმების მსხვერპლი შეიქმნა მრავალი სახელმწიფო მოღვაწე, მათ შორის საფრანგეთის პრეზიდენტი სადი კარნო, ამერიკის პრეზიდენტები აბრაჰამ ლინკოლნი, ჯონ გარფილდი, უილიამ მაკკინლი და მრავალი სხვა.…ლევ ტოლსტოი სტატიაში "არა ჰკლა” წერდა, რომ "...როცა ჰკლავენ მათ (სახელმწიფო მოღვაწეებს), ეს მკვლელობები მეფეებსა და იმპერატორებში... იწვევს უდიდეს გაკვირვებასა და აღშფოთებას, თითქოს ისინი თავად არასოდეს მონაწილეობდნენ მკვლელობებში, არ იყენებდნენ მათ საკუთარი მიზნებისათვის. ამ დროს კი ყველაზე კეთილნი მოკლულ მეფეთა შორის... იყვნენ დამნაშავენი ათი ათასობით ადამიანის სიკვდილისა, რომლებიც დაიღუპნენ ბრძოლის ველებზე; უკეთური მეფეები და იმპერატორები კი დამნაშავენი იყვნენ ასი ათასობით, მილიონობით ადამიანის მკვლელობისა...” ტერორიზმის ბევრი მომხრე იმასაც ამბობდა, რომ ამ დაკანონებული ხოცვა-ჟლეტვაში მონაწილე პირებს პასუხი არავის წინაშე უგიათ, პირიქით, ამით სახელი და დიდებაც კი მოიხვეჭესო, ამიტომაც "სამართლიანობის აღსრულება”– ანუ დამნაშავის დასჯა-განადგურება - ცალკეულმა ადამიანებმა ან კი დაჯგუფებებმა ითავეს. ამ ამოცანების გადასაწყვეტად რადიკალებისთვის ყველაზე ხელმისაწვდომი იარაღი ტერორი აღმოჩნდა. მისი მეშვეობით ცნობილი პოლიტიკოსებისა თუ ძლიერთა ამა ქვეყნისა განადგურება, მიჩნეულია ბრძოლის ყველაზე ქმედით საშუალებად (მათი გადმოსახედიდან) ჩაგვრისა და მჩაგვრელების წინააღმდეგ. თუმცა ამა თუ იმ პიროვნების მკვლელობა რომ გამოსავალი არ არის და პრობლემას არ აგვარებს, ეს ამ 100-150 წლის მანძილზე განვითარებულმა მოვლენებმა უჩვენა: თითქმის ყოველი მთავრობა ძალადობას ძალადობითვე პასუხობდა და სიტუაცია ბევრად უფრო იძაბებოდა. რუსი ტერორისტი და მწერალი სერგეი სტეპნიაკ-კრავჩინსკი ("კრაზანას" ავტორის, ეთელ ლილიან ვოინიჩის შთამაგონებელი და მენტორი), რომელმაც 1878 წლის 4 აგვისტოს, დღისით-მზისით, პეტერბურგის ერთ ქუჩაზე საიდუმლო პოლიციის შეფი მეზენცევი ხანჯლით განგმირა, თავის წიგნში "Underground Russia" წერდა: "...ტერორისტის მიზანი სხვისი ბედნიერებაა, ამისთვის ის მზადაა, გაწიროს საკუთარი ბედნიერება და სიცოცხლე, მისი იდეალია ტანჯვითა და მოწამებრივი სიკვდილით სავსე სიცოცხლე.” სპეციალისტების მიერ მოცემულია შემდეგი მიზეზები თუ რატომ იწყებს ინდივიდი ტერორისტულ საქმიანობას: 1. ფსიქოპათოლოგიური ხასიათის მიზეზები - ტერორისტთა შორის ბევრია ფსიქიური გადახრების მქონე ადამიანი; 2. თვითდამკვიდრების მოტივი, როცა ადამიანები საკუთარ ქმედებებს და "მოღვაწეობას” აკუთვნებენ რაღაც განსაკუთრებულობას, თითქოს ისინი გამორჩეულნი არიან ხალხის "ერთგვაროვანი”, "უსახო” მასისაგან; 3. ყველაზე ხშირად კი ტერორიზმი არის რეზულტატი იმ აბსოლუტური რწმენისა, რომ ინდივიდს (ტერორისტს) გააჩნია უმაღლესი, საბოლოო ჭეშმარიტება, რაღაც განსაკუთრებული მისია, უნიკალური "რეცეპტი” საკუთარი ხალხის ან თუნდაც მთელი კაცობრიობის გადარჩენისა. პრეზიდენტ უილიამ მაკკინლის მკვლელმა, ლეონ ჩოლგოშმა ელექტრო სკამზე დასჯამდე, თქვა: "მე მოვკალი პრეზიდენტი, რადგან ის იყო კარგი ხალხის მტერი, მშრომელი ხალხის. მე არ ვნანობ ჩადენილ დანაშაულს...” მასვე ეხმიანება 1905 წელს დიდი თავადის სერგეი რომანოვის მკვლელი, ივანე კალიაევი, რომელმაც სასამართლო პროცესზე განაცხადა: "ჩვენ მეომარი მხარეები ვართ, თქვენ (სასამართლო) დაქირავებული მსახურები ხართ კაპიტალისა და იმპერატორის მთავრობისა, მე კი სახალხო შურისმაძიებელი ვარ...” რუსეთის იმპერიაში მძლავრად ამუშავებული ტერორისტული მანქანისგან განსხვავებით, საქართველოში XX საუკუნის დასაწყისამდე, ერთეულ ტერორისტული აქტს თუ არ მივიღებთ მხედველობაში, ტერორს საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა არ მოუხდენია. 1904 წელს გამოქვეყნებულ წერილში სათაურით „როგორ უცქერით ჩვენ ტერორს“, ქართველი რევოლუციონერები ტერორის საჭიროებას ვერ ხედავენ (ეს მხოლოდ ქაღალდზე). ისინი წერენ: „...ცდება ის, ვინც ფიქრობს, ვითომ ტერორს შეეძლოს გამოაფხიზლოს ვითომ და მიძინებული მუშათა კლასიური თვითცნობიერება; ვინც ასე ფიქრობს, მას ავიწყდება ის უბრალო ფსიხოლოგიური ჭეშმარიტება, რომ ერთხელ გაღვიძებულ კლასსიურ ანტაგონიზმს ვეღარაფერი ჩააქრობს. ეს ანტაგონიზმი თანდათან იზრდება, მაშასადამე, ტერორი ამ მხრით ყოვლათ უმნიშვნელო და უადგილოა... რა რეფორმებისათვის აიძულა მთავრობა ევროპიულ ანარხისტების ეპიდემიურმა ტერორმა? რა შესძინა მან ხალხს? არაფერი! რა გააკეთა რუსეთში მესამოცდაათე და მეოთხმოცე წლებში მომხდარმა ტერორმა? არაფერი. განა ცოტა სისხლი დაიღვარა? განა ერთი და ორი საუკეთესო შვილი რუსეთისა იმსხვერპლა ამ შემცდარმა შეხედულებამ, და რაღა შორს მივდივართ, რა გააკეთა თვით პატიოსან ბალმაშევის თავგანწირვამ?..“ მიუხედავად ასეთი მსჯელობისა, XIX საუკუნის 70-80-იან წლებში მომხდარმა ტერორისტულმა შეტევამ შეძლო გამოეღვიძებინა ინერტული ხალხური მასა, რომელიც რუსეთში დაყოფილი იყო პირობითად ორ ნაწილად _ „ხალხად“ და „არახალხად“. ხალხში იგულისხმებოდა უსწავლელი, გაუნათლებელი, დაბალი წარმომავლობის ფენა, ხოლო არახალხში _ ინტელიგენცია. ამ „ხალხის“ გამოღვიძებას კი მოგვიანებით ისეთი სიძლიერის აფეთქება მოჰყვა, რამაც „არახალხი“ და ყველა დანარჩენი ლამის მთლიანად აღგავა პირისაგან მიწისა.თავად წერილის პათეტიკური ტონი, გულისამრევი დიდაქტიკა უკვე მიანიშნებს იმ რეალობაზე, რომ წერილის გამოცემის დროისთვის ქართულმა რევოლუციურმა ტერორმა რუსულ სიმძლავრეებს მიაღწია. სიმძლავრეებს არა მარტო რაოდენობრივი (ტერაქტების რიცხვი), არამედ თვისებრივი თვალსაზრისითაც (მკვლელობის გამართლების ემოციური "გადახარშვა" და რაციონალიზაცია). აღნიშნული წერილის ავტორები მხოლოდ მომავალ "სარგებლის მომტან" ტერორს ელოდებიან, ტერორს, რომელსაც "კლასობრივად გამოღვიძებული "ხალხი" მოუწყობს "არახალხს": "...ხალხი დაჰკრავს ბუკსა და ნაღარას, მაშინ შეიძლება მახვილიც დაგვჭირდეს, მხოლოდ მაშინდელი ტერორი სულ სხვა იქნება _ დანა ხირურგის ხელში სიცოცხლის მომცემია..." ტერორიზმის პრობლემა ყოველნაირი გამოვლინებით ახლა ბევრად უფრო აქტუალურია, ვიდრე ეს ამ 100-150 წლის წინათ იყო. ამასთან ტერორიზმი ჩვენთვისაც აღარ არის ვირტუალური პრობლემა, ის უკვე ჩვენც შეეგვეხო, ის შეიძლება მოხდეს ჩვენს ნებისმიერ ქუჩაზე, ქალაქსა და ქვეყანაში. წიგნიდან "ტერორისტები". ავტორები: ირაკლი მახარაძე, ლაშა ... ...
  • ეპიდემიის გამო, ბეზოსმა 12 მილიარდი დოლარი დაკარგა, გეიტსმა _ 10 მილიარდიმსოფლიოს უმდიდრესმა ადამიანებმა, კორონავირუსის ეპიდემიის გამო, ბოლო კვირაში ნახევარ ტრილიონამდე დოლარი დაკარგეს. სააგენტო ბლუმბერგის ინფორმაციით უდიდესი ინტერნეტმაღაზია ამაზონის დამფუძნებელმა ჯეფ ბეზოსმა 11,9 მილიარდი დოლარი დაკარგა, მაიკროსოფტის ხელმძღვანელი ბილ გეიტსი 10 მილიარდით გაღარიბდა, ხოლო  კომპანია LVMH-ის მფლობელი ბერნარ ანო _ 9 მილიარდით. ბლუმბერგი იუწყება, რომ მინუსებში წავიდა პლანეტის მდიდარი ადამიანების 80 პროცენტი, რაც პირდაპირ დაკავშირებულია კორონავირუსის ... ...
  • კორონავირუსის კვლევაზე მომუშავე ჩინელი ექიმის რჩევებითუ გაქვთ სველი ნახველი არ შეიძლება კორონავირუსული ინფექციის გადამტანი იყოთ. კორონავირუსის პნევმონია არის მშრალი ხველა, ნახველის გარეშე. უჰანის ვირუსი არ არის სითბოს მიმართ მდგრადი და კვდება 26-27 გრადუს ტემპერატურაზე. ამიტომ, დალიეთ მეტი ცხელი წყალი, უფრო ხშირად და უფრო დიდხანს იყავით მზეზე. ცხელი წყალი არ არის სამკურნალო, ჯანმრთელობისთვის კარგია, ეფექტურია ყველა ვირუსისთვის. 1. ვირუსი საკმაოდ დიდი ზომისაა (უჯრედის დიამეტრი დაახლოებით 400-500 ნმ), შესაბამისად, ჩვეულებრივი სამედიცინო ნიღაბი პრინციპში შეძლებს გაფილტროს. იმ შემთხვევაში, თუ ინფიცირებული ადამიანი შენს თვალწინ ახველებს ან გაივლის თქვენგან 3 მეტრამდე მანძილზე, ვირუსი უბრალოდ მიწაზე ჩავარდება, ფრენას ვერ შეძლებს. 2. თუ ვირუსი მეტალის ზედაპირზე მოხვდება, ის გადარჩება მინიმუმ 12 საათის განმავლობაში. ამიტომ, თუ რაიმე მეტალის ზედაპირს შეეხებით, ხელები ზედმიწევნით დაიბანეთ საპნით. 3. ვირუსი აქტიური შეიძლება დარჩეს ქსოვილზე 6-12 საათის განმავლობაში. ჩვეულებრივი სარეცხი საშუალებებით წესით უნდა მოკვდეს ვირუსი. ზამთრის ტანსაცმელი, საკმარისია მზეზე გაფინოთ, რათა მოკვდეს ვირუსი. დაავადების სიმპტომების შესახებ - კორონავირუსის მიერ გამოწვეული პნევმონია 1. ვირუსის ყელში შეღწევის შემდეგ, ყელში სიმშრალე გაჩნდება, რომელიც ვლინდება სტენოკარდიით. ასე გაგრძელდება 3-4 დღე 2. შემდეგ ვირუსი შეუერთდება ცხვირის სითხეს, შედის ტრაქეაში, შემდეგ კი ფილტვებში, რაც გამოიწვევს პნევმონიას. ამ პროცესს 5-დან 6 დღე დასჭირდება. 3. კორონავირუსული პნევმონიის დროს აღინიშნება მაღალი სიცხე და ქოშინი. ცხვირის შეშუპება არ ჰგავს ნორმალურ ცხვირის შეშუპებას, არსებობს შეგრძნება, რომ წყალში იძირებით. ამ შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს. პრევენციის შესახებ: 1. ინფიცირებისას ყველაზე გავრცელებული გზა ადამიანებთან შეხებაა, ამიტომ ხშირად უნდა დაიბანოთ ხელები. ვირუსს შეუძლია მხოლოდ თქვენს ხელებზე იცხოვროს 5-10 წუთის განმავლობაში. მაგრამ ამ დროში შეიძლება მოხდეს ნებისმიერი რამ(შეგიძლიათ ხელებით შეეხოთ თვალებს ან ცხვირს). 2. ხშირად ხელის დაბანის გარდა, თქვენ შეგიძლიათ ყელის გამორეცხვა ბეტადინის ხსნარით მიკრობის აღმოსაფხვრელად, ან მისი მოქმედების შესამცირებლად, სანამ ისინი ჯერ კიდევ ყელშია (ფილტვებში მოხვედრამდე). იყავით ძალიან ყურადღებით და ფრთხილად, დალიეთ უფრო მეტი ცხელი ... ...
  • სად დაფიქსირდა საქართველოში შეგრძნებადი კიდევ ერთი მიწისძვრა სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, 28 თებერვალს, 19 საათსა და 15 წუთზე საქართველოში მიწისძვრა მოხდა. 3.4 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა ქალაქ ონიდან 11 კილომეტრის დაშორებით, სამხრეთ-აღმოსავლეთით, სოფელ ირთან დაფიქსირდა. ეს 2020 წელში დაფიქსირებული მეოთხე მიწისძვრაა _ 26 იანვარს 4.1 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა ჩრდილო ოსეთში, საქართველოს საზღვრიდან 9 კილომეტრის დაშორებით მოხდა; 24 იანვარს, თბილისის დროით 21:55 საათზე, თურქეთში, საქართველოს სახელმწიფო საზღვრიდან 450 კმ_ში, ქალაქ მალატიასთან მოხდა 6.8 (Mw) მაგნიტუდის სიდიდის მიწისძვრა. მიწისძვრა შეგრძნებადი იყო სასაზღვრო ზოლში დასახლებული საქართველოს მოსახლეობისთვისაც; 22 იანვარს კი 3.3 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა დაბა შუახევიდან 6 კილომეტრის დაშორებით სოფელ ბრილთან ... ...

არქივი

ზაფრანი

ყველაზე ნიჭიერი ზოდიაქოს ნიშნები

მორიელი - ზოდიაქოს ამ ნიშნის...

როგორია ქალის იდეალური სხეული

ცოტა ხნის წინ, აშშ-ის ტეხასის...

როგორ ვიპოვოთ ცხოვრების ერთგული მეგზური

ბედნიერება ჰგავს პეპელას. მან ზუსტად...

„დავიწყებული“ ჰოლივუდელები

ჯესიკა ალბა ჯესიკა ალბას გარღვევად...

როდის გრძნობთ თავს ყველაზე კარგად

ზამთარი – მშვილდოსნის, კუროსა და...
კარმიდამო ჩემი

საკურა_ იაპონიაში გაზაფხულის სიმბოლო, მალე სამტრედიაშიც აყვავდება

საკურა-იაპონიაში გაზაფხულის სიმბოლო, ულამაზესი ალუბლის...

ფუტკრის რძე _ ოცდამეერთე საუკუნის ჯადოსნური წამალი

საქართველოს ბუნება ყოველგვარ პირობას ქმნის...

როგორ დავიბრუნოთ ფუტკრის მართვე

გაზაფხულის მოახლოებისთანავე ნებისმიერმა მეფუტკრემ თუ...

მსხვილნაყოფა ციტრუსი _ "ოიუ" (Citrus Oiu)

საქართველოს მოსახლეობისთვის ციტრუსოვანი კულტურებიდან ყველაზე...

"გვაქვს უთვალავი ფერითა!"

ოზურგეთელი, პროფესიით ფარმაცევტი და ხელოვანი...

"დეკემბერა" საოცარი საშობაო ყვავილია

ალბათ, არც ერთი ყვავილის შესახებ...

როგორია ტყის მარწყვი და რა სასარგებლო თვისებები გააჩნია

გაზაფხულის დადგომისთანავე, ადამიანებს უდიდესი სურვილი...

პროდუქტები, რომელიც საუზმეზე არ უნდა მიირთვათ

დიეტოლოგებმა შეადგინეს პროდუქტების სია, რომელიც...

როგორ გაისუფთავონ ფილტვები მწეველებმა

ცოტა ხნის წინ ბრიტანულ მასმედიაში...

შქმერული

დღეს ერთ-ერთი საუკეთესო ქართული კერძის...

"მოხრაკულა" დილით განსაკუთრებით საამოა

„მოხრაკულა“ _ ერთერთი ძველი ქართული...