"ნაჩქარევმა და მოუმზადებელმა გადაწყვეტილებებმა, საზოგადოებაში სამართლიანი გულისწყრომა გამოიწვია"

საზოგადოება

"ნაჩქარევმა და მოუმზადებელმა გადაწყვეტილებებმა, საზოგადოებაში სამართლიანი გულისწყრომა გამოიწვია"

2014 ნოე 14 16:06:01

"გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის" ოზურგეთის ორგანიზაცია, საპატიო ოზურგეთელების დაჯილდოების საკითხს ეხმაურება.

"მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს, ოზურგეთის მერიის ორგანიზებით ჩატარდა დღესასწაული "ალეგრობა", რომლის მიმდინარეობისას მოხდა "საპატიო ოზურგეთელის" წოდებების მინიჭება.

"გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის" ოზურგეთის ორგანიზაციამ მოიკვლია ამ საკითხთან დაკავშირებული გარემოებები, რის შედეგადაც დადგინდა, რომ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის 30.10.2014 წლის №245 ბრძანებით, " საპატიო ოზურგეთელის" გამოვლენის მიზნით, შეიქმნა დროებითი სამუშაო ჯგუფი. ამავე ჯგუფის 31.10.2014 წლის სხდომაზე, კენჭისყრით შეირჩა ექვსი საზოგადო მოღვაწე, რომელსაც მიენიჭა ეს საპატიო წოდება.

ხსენებულმა ფაქტმა არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია ჩვენს საზოგადოებაში, რისი მიზეზიც ოზურგეთის მერიის მიერ საპატიო წოდების მინიჭების პროცედურების კანონთან შეუსაბამობა იყო. სწორედ ამის გამო საზოგადოების ფართო ფენისთვის, ეს პროცესი ძალიან საეჭვო და ბუნდოვანი გახლდათ.

მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ უნდა განსაზღვრულიყო მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და მინიჭების წესები და საკრებულოს საჯაროდ უნდა მიეწოდებინა საზოგადოებისათვის შემდეგი ინფორმაცია:- საპატიო წოდებების მინიჭების არსი და დანიშნულება; საპატიო წოდების კანდიდატთა წარმდგენი პირები (საკრებულო, საკრებულოს წევრთა შესაბამის ოდენობა, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, საინიციატივი ჯგუფები და ა.შ.). კრიტერიუმები, რომელთაც უნდა აკმაყოფილებდეს საპატიო მოქალაქე; რეკომენდაციების წარმოდგენის წესი და მისი შინაარსის ზოგადი დებულებები; ჯილდოს ოდენობა ან ფასიანი საჩუქრის გადაცემის წესი;

ზემოხსენებულის ნაცვლად, ოზურგეთის მერის 30.10.2014 წლის დადგენილების საფუძველზე, 31 ოქტომბერს, ანუ მეორე დღესვე, შეიკრიბა დროებითი ჯგუფი, რომელმაც გამოავლინა საპატიო მოქალაქეები.

ამავე 31 ოქტომბრის ოქმის შინაარსის მიხედვით, დროებითმა ჯგუფმა და არა საკრებულომ, განსაზღვრა კრიტერიუმები, რომლებიც უნდა დაეკმაყოფილებინა თითოეულ კანდიდატს.

მიუხედავად იმისა, რომ "საპატიო ოზურგეთელის" წოდება მიენიჭათ ჭეშმარიტად ღირსეულ ადამიანებს, გვინდა განვაცხადოთ, რომ მსგავსი წესით მიღებულმა ნაჩქარევმა და მოუმზადებელმა გადაწყვეტილებებმა საზოგადოებაში სამართლიანი გულისწყრომა გამოიწვია.

ეს ასე არ მოხდებოდა პროცესები კანონით დადგენილი წესით რომ განხორციელებულიყო და საჯაროობის პრინციპები გათვალისწინებული ყოფილიყო.

ზემოთ ხსენებული ფაქტი გვაძლევს საშუალებას განვაცხადოთ შემდეგი:  ოზურგეთის მერია უკვე მერამდენედ უგულებელჰყოფს საკრებულოს უფლებამოსილებებს და მისგან დამოუკიდებლად ახორციელებს საქმიანობას;

 ოზურგეთის მერია თავისი უფლებამოსილების გამოყენებისას სცდება ამავე უფლებამოსილებების გამოყენების ფარგლებს და იმ შეზღუდვებს, რომლებსაც აწესებს მოქმედი კანონმდებლობა;

ოზურგეთის მერია თავის საქმიანობას წარმართავს საჯაროობის პრინციპების გაუთვალისიწნებლად, რაც არ აძლევს საშუალებას საზოგადოებას გაერკვეს მერიის საქმიანობა.

მერიამ დღემდე ვერ შეძლო საზოგადოებასა და მედიასთან ურთიერთობის ისეთი ფორმების გამონახვა, რომელიც თვითმმართველობას ხელს შეუწყობს საზოგადოებასთან ურთიერთობაში. ცნობისათვის: 1. საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ა.დ პუნქტის მიხედვით, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლებამოსილებებს განეკუთვნება: მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და მინიჭების წესების დადგენა;

2. ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 02.08.2014 წლის დადგენილება № 1 - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ მესამე მუხლის მე-3 ნაწილის დ) პუნქტის მიხედვით - საკრებულოს უფლებამოსილებას განეკუთვნება თვითმმართველი ერთეულის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და მათი მინიჭების წესის დადგენა;

3. ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 01.09.2014 წლის #5 დადგენილება -ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ მე-2 მუხლის პირველი ნაწილის ი) პუნქტის მიხედვით - "კომისია საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს თვითმმართველი ერთეულის საპატიო ჯილდოების და წოდებების შემოღებისა და მინიჭების წესის დადგენის შესახებ."

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე, გოჩა ძიმისტარაშვილი "გურია ნიუსთან" საუბრის დროს ამბობს:

"ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ 24 მუხლის თანახმად საპატიო წოდებები, ჯილდოები შემოაქვს საკრებულოს, შემოიღებს და განსაზღვრავს წესს. რაც შეეხება ჯილდოების მინიჭებას, მისი მინიჭების უფლება აქვს ქალაქის მერს, მაგრამ შემოაქვს და წესს ადგენს საკრებულო. ვინაიდან არ იყო შემოღებული საკრებულოს მიერ და წესით დადგენილი საკრებულოს მიერ, ჩემის აზრით, მერი შეცდომაში არის შეყვანილი. მართალია მას კანონში უწერია აქვს უფლება მიანიჭოს ჯილდოები და საპატიო წოდებები მოქალაქეებს, მაგრამ ამას წინ უნდა უსწრებდეს წესი, რომელიც მიღებულია საკრებულოს მიერ."

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე, გელა კობალაძის თქმით, ის ამ განხილვებს არ ესწრებოდა სისტემატურად.

"ჯანმრთელობის გამო ვერ ვესწრებოდი ბოლო საკრებულოს და ბიუროს სხდომას, აქედან გამომდინარე ზუსტად საქმის კურსში არა ვარ. ძირითადად არ ვესწრებოდი განხილვებს. აუცილებლად გავეცნობი ამ საკითხს და თუ არის რამე კანონდარღვევა, ხარვეზები აუცილებლად გამოსწორდება.

ჩემთვის მხოლოდ ცნობილი იყო კანდიდატები, სადაც ჩემი აზრი გამოვთქვი. ეს კანდიდატები ჩემთვის იყო მისაღები და ისინი ნამდვილად ღირსეული ოზურგეთელები არიან. ეს დაჯილდოება გაგძელდება და ყველა ღირსეულ ოზურგეთელს მიენიჭება ეს წოდება", _ გვითხრა გელა კობალაძემ.

"გურია ნიუსი" ამ საკითხთან დაკავშირებით ქალაქ ოზურგეთის მერიის კომენტარს მოგვიანებით გამოაქვეყნებს. 
 ახალი ამბები
  • გოგი წულაიამ ქუთაისის მერს გაუხსნა ვარსკვლავიპარტია „თავისუფალი საქართველოს“ წევრმა, გოგი წულაიამ ქუთაისის მერს, გიორგი ჭიღვარიას სიმბოლურად გაუხსნა ვარსკვლავი, რომელსაც "სახელოვანი მოგზაურის, გიორგი სენკევიჩის" სახელი უწოდა. ვარსკვლავი 16 ივლისს ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული შენობის წინ განთავსდა. გოგი წულაია ამბობს, რომ 2019 წელს მერიამ მივლინებებში 155 000 ლარზე მეტი დახარჯა. მისივე განმარტებით, თანხა არამიზნობრივად არის დახარჯული და მერს ვიზიტის შედეგები არ წარუდგენია არც საკრებულოსთვის და არც საზოგადოებისათვის. "არასდროს გვინახავს, რომ მივლინებიდან დაბრუნებულ მერს ბრიფინგი მოეწყოს და მისი ვიზიტების შედეგები გაეცნოს საზოგადოებისათვის. ეს არის ჩვეულებრივი მოგზაურობები და ექსკურსიები მაშინ, როდესაც ყველაზე მეტი ემიგრანტი მსოფლიოში ქუთაისიდანაა, ქალაქი მსოფლიოში მესამე ადგილზეა გამონაბოლქვის გამო სიკვდილიანობის მაჩვენებლით და მოუწესრიგებელია გზები. იმ დროს, როცა ქალაქი თავზე გემხობა, მერი ექსკურსიებზე დადიოდეს, უზნეობაა", _ ამბობს წულაია. ტელეწამყვანი და მოგზაური იური სენკევიჩი საბჭოთა კავშირის დროს, რუსეთის ტელეარხზე უძღვებოდა გადაცემას „მოგზაურთა კლუბი“. გიორგი წულაიამ სწორედ მისი გვარი და ქუთაისის მერის სახელი ... ...
  • შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელს პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა20-21 ივნისის აქციაზე სამართალდამცავთა მხრიდან უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში დაკავებულ  შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელს საქართველოს პროკურატურამ ბრალი  საქართველოს სსკ-ის 333-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით  წარუდგინა. კერძოდ, ლ.ი-ს ბრალად ედება მოხელის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტება, რამაც ფიზიკური პირის უფლების და სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესის არსებითი დარღვევა გამოიწვია. საქართველოს გენერალური პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთი თანამშრომელი გუშინ დააკავეს. გამოძიებით დგინდება, რომ მან 2019 წლის 21 ივნისს, გამთენიისას, რუსთაველის გამზირზე,  გადაამეტა თავის სამსახურებრივ უფლებამოსილებას და ფიზიკურად იძალადა  დაკავებულ პირზე. პროკურატურა   სასამართლოს ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონიძიების სახით პატიმრობის გამოყენების  შუამდგომლობით ... ...
  • "ქვეყანა ახალ ბატონს ეძებს“ _ გოჩა მირცხულავათუ ამჟამიდელ ვითარებას გავაანალიზებთ, დიდად არაფერი შეცვლილა, გარემოებების გარდა, თორემ მოცემულობა იგივე დარჩა - „ქვეყანა ახალ ბატონს ეძებს“... , _ ამის შესახებ სოციალურ ქსელში ანალიტიკოსი გოჩა მირცხულავა წერს. "თუ ჩვენ არ ვისწავლით ვითარების ობიექტურად გაანალიზებას და მტუან-მართალს მხოლოდ იმის მიხედვით განვსაზღვრავთ ვის ვინ მოგვწონს, არაფერი გამოვა. მესმის, ძალიან რთულია სიმართლის გააზრება და აღიარება განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მხარე ხარ, ვიღაც მოგწონს, ვიღაც გძულს... მაგრამ, აბა, კარგად გადავხედოთ პოლიტიკურ ცხოვრებას და გავიხსენოთ უმნიშვნელო დეტალები. ჩვენ არაერთხელ გვინახავს გაერთიანებული ოპოზიცია და ეკლექტური ხელისუფლება. მერე? ამ ხელისუფლების კონგლომერატები ისევ ოპოზიციაში... მიზეზებს არ განვარცობ... ჩვენ გვისმოვნებს, როდესაც იმას ვისმენთ ერთ წინადადებად, რაც ჩვენს სურვილებს ემთხვევა. დანარჩენს კი, რამდენსაც არ უნდა გვატყუებდნენ მნიშვნელობა არ აქვს. ანუ ტყუილს "ვაპრავებთ' და მერე თავად ვიჯერებთ. --საოცარი რამეა ცხოვრება, საოცარი. იცით, 2017 წლის 22 ივნისს რა მოხდა? მოიცა, მოიცა, არ დაგაბნევთ, ფეისბუქზე, ჩემს პირად გვერდზე, გამოვაქვეყნე „ჩანაწერი“ – „ქვეყანა ახალ ბატონს ეძებს“... დიდი არაფერი ხო? პრინციპში ვისაც დაგაინტერესებთ ეს ჩანაწერი ახლაც მანდ დევს... სრული პასაჟი და ლაიტმოტივი ამ ჩანაწერის ის არის რასაც სათაურში კითხულობთ. მიზეზები რაც მაშინ ეს დამაწერინა, ფრიად აქტუალური გახლდათ. თუ ამჟამიდელ ვითარებას გავაანალიზებთ, დიდად არაფერი შეცვლილა, გარემოებების გარდა, თორემ მოცემულობა იგივე დარჩა - „ქვეყანა ახალ ბატონს ეძებს“... რა რატომ?--ახლა კი განსჯა - რატომ არ ითხოვდა ოპოზიცია მთავრობის გადადგომას და მხოლოდ გახარიასი? მე ჩემი განმარტებები მაქვს და თავს არ შეგაწყენთ. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვაში ეს ქვეყანა არჩევნებამდე უნდა მივიდეს. მივიდეს მინიმალური საგარეო და საშინაო ზიანით. ეს ჩვენ გვჭირდებ,ა ამ ქვეყნის მოქალაქეებს და აქ პრიორიტეტი ვერ იქნება რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ან გნებავთ ხელისუფლების დღის წესრიგი. ამიტომ, მე ასეთ ვითარებაში მთავრობის სრულ შემადგენლობას შევცვლიდი. რამდენად პოზიტიური იქნებოდა ეს სახელმწიფოსთვის ამის ახსნასაც არ დავიწყებ. ახალ მთავრობას თუნდაც ოპოზიციასთან ჯანმრთელი და ჯანსაღი დიალოგის წარმოების შანსი უჩნდება. დიალოგი კი თავის მხრივ შეანელებს იმ დაძაბულობისა და ურთიერთზიზღის მუხტს, რითაც საბოლოდ შესაძლოა, ჩვენმა მტერმა, კონკრეტულად ვლადიმერ პუტინმა ისარგებლოს. ვინმესთვის გაუგებარია, მისი "იუდას ამბორი" რას ნიშნავს, მით უფრო იმ მსოფლიო პოლიტიკური დღის წესრიგის გათვალისწინებით, რაშიც რუსეთს ძალიან არასახარბიელო მდგომარეობა აქვს. მაგრამ ირანის ფაქტორით აბალანსებს, ჯერჯერობით, _ წერს ... ...
  • ზაქარია ქუცნაშვილს დეპუტატის უფლებამოვალეობა შეუჩერდაპარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა ზაქარია ქუცნაშვილისთვის სადეპუტატო უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტის საკითხს მხარი დაუჭირა. კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე საკითხი კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანმა წარადგინა. რეგლამენტის გათვალისწინებით, საპროცედურო საკითხთა კომიტეტზე განხილვის შემდეგ საკითხი პლენარულ სხდომაზე კენჭისყრაზე უნდა დადგეს. საპარლამენტო უმრავლესობა განმარტავს, რომ ქუცნაშვილისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტა რიგგარეშე სხდომაზე მოხდება, თუმცა, უცნობია, როდის აპირებს მმართველი გუნდი რიგგარეშე სხდომების მოწვევას. ზაქარია ქუცნაშვილმა სადეპუტატო უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტა თავად მოითხოვა. მან სადეპუტატო მანდატზე უარი 20 ივნისს, მართლმადიდებლობის საერთაშორისო ასამბლეის გარშემო განვითარებული პროცესების გამო თქვა. ზაქარია ქუცნაშვილი ასამბლეაში ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელი იყო. ზაქარია ქუცნაშვილი საქართველოს პარლამენტში თიანეთის, ყაზბეგის და დუშეთის მაჟორიტარი დეპუტატი იყო. იმის გამო, რომ ზაქარია ქუცნაშვილისთვის სადეპუტატო უფლებამოსილების შეწყვეტა 15 ივლისის შემდეგ ხდება, დუშეთში, თიანეთსა და ყაზბეგში მაჟოროტარული არჩევნები აღარ ... ...
  • თბილისში, მშენებარე კორპუსიდან მუშა გადმოვარდა - მამაკაცი ადგილზე გარდაიცვალაუბედური შემთხვევა თბილისში - დოლაბაურის ქუჩაზე, მშენებარე კორპუსიდან მუშა გადმოვარდა. მამაკაცი ადგილზე გარდაიცვალა.  შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლის მე-2 ნაწილით დაიწყო, რაც სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების ნორმების წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ... ...

არქივი

ზაფრანი

ახალგაზრდობის შენარჩუნებისთვის

ჰარვარდის უნივერსიტეტის ექიმები, დევიდ სინკლერის...

ქსოვა სტრესს ხსნის

ექიმები ქსოვას ნამდვილ წამალს უწოდებენ,...

რაზე მეტყველებს ადამიანის ნაწერი

სპირალი, წრეები - სხვების პრობლემები...

რა უნდათ ქალებს მამაკაცებისაგან?

მამაკაცები ხშირად ამბობენ, რომ ვერ...

კითხვები, რომელიც აფრთხობს მამაკაცს

მამაკაცები მეტად მგრძნობიარე და ადვილად...

ქალმა არ მოინდომოს თორემ...

ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ ქალმა...
კარმიდამო ჩემი

პიტნის სამკურნალო თვისებები

ამ საოცრად სურნელოვანი და არომატული...

"ჩემი პატარა ვენეცია" მაქვს" _ რას საქმიანობს 80 წლის პურის...

ამირან პეშკოვი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...

როგორ ვკვებოთ ქათამი, რომ საუკეთესო კვერცხი მოგვცეს

სოფლის პირობებში, როცა შინაურ ფრინველს...

"საქართველოში მოყვანილი მანდარინის ჩირი მსოფლიოში საუკეთესოა"

ოზურგეთში, სოფელ გურიანთაში მცხოვრები იუზა...

დედამიწაზე სიცოცხლის წარმოშობის საიდუმლო

ბრიტანელმა სწავლულებმა, შესაძლოა, გახსნან მეცნიერების...

ეკონომიური დიეტა

ამბობენ, სწორად შერჩეული რაციონი ძვირი...

რა რაოდენობის მარილი გვჭირდება დღეში

მარილი აუცილებელია, რომ ორგანიზმმა სწორად...

წიწიბურა წნევას არეგულირებს

წიწიბურა ადამიანისთვის ძალიან სასარგებლო და...