"ნაჩქარევმა და მოუმზადებელმა გადაწყვეტილებებმა, საზოგადოებაში სამართლიანი გულისწყრომა გამოიწვია"

საზოგადოება

"ნაჩქარევმა და მოუმზადებელმა გადაწყვეტილებებმა, საზოგადოებაში სამართლიანი გულისწყრომა გამოიწვია"

2014 ნოე 14 16:06:01

"გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის" ოზურგეთის ორგანიზაცია, საპატიო ოზურგეთელების დაჯილდოების საკითხს ეხმაურება.

"მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს, ოზურგეთის მერიის ორგანიზებით ჩატარდა დღესასწაული "ალეგრობა", რომლის მიმდინარეობისას მოხდა "საპატიო ოზურგეთელის" წოდებების მინიჭება.

"გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის" ოზურგეთის ორგანიზაციამ მოიკვლია ამ საკითხთან დაკავშირებული გარემოებები, რის შედეგადაც დადგინდა, რომ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის 30.10.2014 წლის №245 ბრძანებით, " საპატიო ოზურგეთელის" გამოვლენის მიზნით, შეიქმნა დროებითი სამუშაო ჯგუფი. ამავე ჯგუფის 31.10.2014 წლის სხდომაზე, კენჭისყრით შეირჩა ექვსი საზოგადო მოღვაწე, რომელსაც მიენიჭა ეს საპატიო წოდება.

ხსენებულმა ფაქტმა არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია ჩვენს საზოგადოებაში, რისი მიზეზიც ოზურგეთის მერიის მიერ საპატიო წოდების მინიჭების პროცედურების კანონთან შეუსაბამობა იყო. სწორედ ამის გამო საზოგადოების ფართო ფენისთვის, ეს პროცესი ძალიან საეჭვო და ბუნდოვანი გახლდათ.

მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ უნდა განსაზღვრულიყო მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და მინიჭების წესები და საკრებულოს საჯაროდ უნდა მიეწოდებინა საზოგადოებისათვის შემდეგი ინფორმაცია:- საპატიო წოდებების მინიჭების არსი და დანიშნულება; საპატიო წოდების კანდიდატთა წარმდგენი პირები (საკრებულო, საკრებულოს წევრთა შესაბამის ოდენობა, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, საინიციატივი ჯგუფები და ა.შ.). კრიტერიუმები, რომელთაც უნდა აკმაყოფილებდეს საპატიო მოქალაქე; რეკომენდაციების წარმოდგენის წესი და მისი შინაარსის ზოგადი დებულებები; ჯილდოს ოდენობა ან ფასიანი საჩუქრის გადაცემის წესი;

ზემოხსენებულის ნაცვლად, ოზურგეთის მერის 30.10.2014 წლის დადგენილების საფუძველზე, 31 ოქტომბერს, ანუ მეორე დღესვე, შეიკრიბა დროებითი ჯგუფი, რომელმაც გამოავლინა საპატიო მოქალაქეები.

ამავე 31 ოქტომბრის ოქმის შინაარსის მიხედვით, დროებითმა ჯგუფმა და არა საკრებულომ, განსაზღვრა კრიტერიუმები, რომლებიც უნდა დაეკმაყოფილებინა თითოეულ კანდიდატს.

მიუხედავად იმისა, რომ "საპატიო ოზურგეთელის" წოდება მიენიჭათ ჭეშმარიტად ღირსეულ ადამიანებს, გვინდა განვაცხადოთ, რომ მსგავსი წესით მიღებულმა ნაჩქარევმა და მოუმზადებელმა გადაწყვეტილებებმა საზოგადოებაში სამართლიანი გულისწყრომა გამოიწვია.

ეს ასე არ მოხდებოდა პროცესები კანონით დადგენილი წესით რომ განხორციელებულიყო და საჯაროობის პრინციპები გათვალისწინებული ყოფილიყო.

ზემოთ ხსენებული ფაქტი გვაძლევს საშუალებას განვაცხადოთ შემდეგი:  ოზურგეთის მერია უკვე მერამდენედ უგულებელჰყოფს საკრებულოს უფლებამოსილებებს და მისგან დამოუკიდებლად ახორციელებს საქმიანობას;

 ოზურგეთის მერია თავისი უფლებამოსილების გამოყენებისას სცდება ამავე უფლებამოსილებების გამოყენების ფარგლებს და იმ შეზღუდვებს, რომლებსაც აწესებს მოქმედი კანონმდებლობა;

ოზურგეთის მერია თავის საქმიანობას წარმართავს საჯაროობის პრინციპების გაუთვალისიწნებლად, რაც არ აძლევს საშუალებას საზოგადოებას გაერკვეს მერიის საქმიანობა.

მერიამ დღემდე ვერ შეძლო საზოგადოებასა და მედიასთან ურთიერთობის ისეთი ფორმების გამონახვა, რომელიც თვითმმართველობას ხელს შეუწყობს საზოგადოებასთან ურთიერთობაში. ცნობისათვის: 1. საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ა.დ პუნქტის მიხედვით, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლებამოსილებებს განეკუთვნება: მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და მინიჭების წესების დადგენა;

2. ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 02.08.2014 წლის დადგენილება № 1 - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ მესამე მუხლის მე-3 ნაწილის დ) პუნქტის მიხედვით - საკრებულოს უფლებამოსილებას განეკუთვნება თვითმმართველი ერთეულის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და მათი მინიჭების წესის დადგენა;

3. ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 01.09.2014 წლის #5 დადგენილება -ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ მე-2 მუხლის პირველი ნაწილის ი) პუნქტის მიხედვით - "კომისია საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს თვითმმართველი ერთეულის საპატიო ჯილდოების და წოდებების შემოღებისა და მინიჭების წესის დადგენის შესახებ."

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე, გოჩა ძიმისტარაშვილი "გურია ნიუსთან" საუბრის დროს ამბობს:

"ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ 24 მუხლის თანახმად საპატიო წოდებები, ჯილდოები შემოაქვს საკრებულოს, შემოიღებს და განსაზღვრავს წესს. რაც შეეხება ჯილდოების მინიჭებას, მისი მინიჭების უფლება აქვს ქალაქის მერს, მაგრამ შემოაქვს და წესს ადგენს საკრებულო. ვინაიდან არ იყო შემოღებული საკრებულოს მიერ და წესით დადგენილი საკრებულოს მიერ, ჩემის აზრით, მერი შეცდომაში არის შეყვანილი. მართალია მას კანონში უწერია აქვს უფლება მიანიჭოს ჯილდოები და საპატიო წოდებები მოქალაქეებს, მაგრამ ამას წინ უნდა უსწრებდეს წესი, რომელიც მიღებულია საკრებულოს მიერ."

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე, გელა კობალაძის თქმით, ის ამ განხილვებს არ ესწრებოდა სისტემატურად.

"ჯანმრთელობის გამო ვერ ვესწრებოდი ბოლო საკრებულოს და ბიუროს სხდომას, აქედან გამომდინარე ზუსტად საქმის კურსში არა ვარ. ძირითადად არ ვესწრებოდი განხილვებს. აუცილებლად გავეცნობი ამ საკითხს და თუ არის რამე კანონდარღვევა, ხარვეზები აუცილებლად გამოსწორდება.

ჩემთვის მხოლოდ ცნობილი იყო კანდიდატები, სადაც ჩემი აზრი გამოვთქვი. ეს კანდიდატები ჩემთვის იყო მისაღები და ისინი ნამდვილად ღირსეული ოზურგეთელები არიან. ეს დაჯილდოება გაგძელდება და ყველა ღირსეულ ოზურგეთელს მიენიჭება ეს წოდება", _ გვითხრა გელა კობალაძემ.

"გურია ნიუსი" ამ საკითხთან დაკავშირებით ქალაქ ოზურგეთის მერიის კომენტარს მოგვიანებით გამოაქვეყნებს. 
 ახალი ამბები
  • როგორ და სად უნდა გავიკეთოთ პირბადე _ თენგიზ ცერცვაძის განმარტებარა ტემპერატურაზე კვდება კორონავირუსი და ვინ და სად უნდა ატაროს პირბადე, - ამ კითხვებზე პასუხი თენგიზ ცერცვაძემ „ღამის კურიერის“ ეთერში გასცა. თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორმა განმარტა რამდენად არის შესაძლებელი კორონავირუსით დაავადება სურსთთან შეხებისას. „სურსათთან მიმართებაში შესაძლებელია თეორიულად, თუ მომხმარებელი მოვიდა მარკეტში და დააცემინა, დაახველა და ამოაფრქვია ეს შხეფები და ეს შხეფები მოხვდა სურსათზე. შესაძლებელია თეორიულად, მაგრამ ამის ალბათობა დიდი არ არის“, - აღნიშნა ცერცვაძემ. მისივე თქმით, კორონავირუსი +56 გრადუსზე 30 წუთს ძლებს, 70 გრადუსზე კი 5 წუთში იღუპება. ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორმა პირბადეების გამოყენების წესებზეც ისაუბრა. „ცალსახად, ულაპარაკოდ უნდა ეკეთოს ინფიცირებულს, ავადმყოფს. ვინაიდან ის არის წყარო აი ამ ვირუსისა და ის ხველებისა და საუბრისას ამოაფრქვევს ვირუსის ნაწილაკებს და თუ პირბადე უკეთია, ეს პირბადე შეაკავებს ამ ნაწილაკების დიდ უმრავლესობას. მეორე. ასევე ცალსახად უნდა ეკეთოს სამედიცინო პერსონალს, ვინც ამ პაციენტს უვლის. ან ოჯახში პიროვნებას, ვინც ამ პაციენტს უვლის, არის მასთან ახლო კონტაქტში. მას უნდა ეკეთოს აუცილებლად. ექთანს, ექიმს, სანიტარს, მომვლელს. რაც შეეხება მოსახლეობას, ღია ჰაერზე, ქუჩებში არ უნდა ეკეთოთ, არავითარი აზრი არ აქვს. სადაც სოციალური დისტანცირების დაცვა შეიძლება, იქ არ უნდა ეკეთოს“, - ამბობს ... ...
  • სალომე ზურაბიშვილი: თბილისში სრული სიჩუმე სუფევს, მეამაყება ეს ჩვენი პასუხისმგებლიანი ქცევასაქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ე.წ. კომენდანტის საათის ამოქმედებას ეხმაურება. ზურაბიშვილის განცხადებით, თბილისში სიჩუმე სუფევს, რაც იმაზე მიანიშნებს, რომ მოსახლეობა რეკომენდაციებს იცავს. „9 წუთია გადავედით ახალ მკაცრ რეჟიმზე. სრული სიჩუმე სუფევს. ეტყობა, თბილისი იცავს რეკომენდაციებს!მეამაყება ეს ჩვენი მოქალაქეობრივი და პასუხისმგებლიანი ქცევა. ასეთი მოწესრიგებული და კანონმორჩილი მიდგომით დავამარცხებთ კორონასაც და მეტსაც“, - წერს ... ...
  • კომენდანტის საათი ჩოხატაურში _ დაკეტილი მაღაზიები და დაცარიელებული ქუჩებიფოტოები, რომლებსაც "გურია ნიუსი" გთავაზობთ, ჩოხატაურში კომენდანტის საათის ამოქმედებამდე, ანუ 21 საათამდეა ... ...
  • რატომ მოსთხოვეს ჩოხატაურში მაღაზიების 19 საათზე დაკეტვა მეპატრონეებსრა ხდება ჩოხატაურში? – ამ კითხვით “გურია ნიუსს“ მთელი დღის განმავლობაში უკავშირდებოდნენ ადამიანები. "გურიის გუბერნატორმა ზურაბ ნასარაიამ პრემიერის ბრძანება შეცვალა და სასურსათო მაღაზიებს უბრძანა 7 საათზე დაკეტონ ყველაფერი. როგორც ცნობილია, პრემიერის ბრძანებით, კომენდანტის საათი იწყება 9 საათზე". მათი თქმით, გაფრთხილება ადგილობრივი ხელისუფლებისგანაც მიიღეს. გურიის გუბერნატორმა ეს ინფორმაცია ჩვენთან საუბრის დროს არ დადაასტურა: “პრემიერ-მინისტრის ბრძანებას მე როგორ შევცვლიდი?! მსგავსს ფაქტს ადგილი არ ჰქონია", _ გვითხრა ნასარაიამ. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერის ირაკლი კუჭავას თქმით კი მოქმედებენ მთავრობის განკარგულების შესაბამისად. "მთავრობის განკარგულებაში ზომების გამკაცრების შესახებ, მკაფიოდაა გაწერილი ყველა შეზღუდვა. ჩვენ ვმოქმედებთ ამ დოკუმენტის შესაბამისად. სხვა კომენტარს ვერ გავაკეთებთ", _ გვითხრა ... ...
  • რას უკავშირდება ლანჩხუთის ბიუჯეტში გასახორციელებელი ცვლილებებიკორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით დადგენილი სხვადასხვა ღონისძიებისა თუ შეზღუდვების მიუხედავად, ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტის გახორციელება ჩვეულ რეჟიმში გრძელდება. გამონაკლისი არც ლანჩხუთია და ამ ფაქტორის გათვალისწინებით მოუწიათ საკრებულოში საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის წევრებს შეკრება, სადაც ბიუჯეტში გასახორციელებელ ცვლილებებზე იმსჯელეს. კომისიის წევრები სხდომაზე ერთმანეთისგან დისტანცირებულად და ნიღბებით ისხდნენ. "სხდომის ჩატარების აუცილებლობა გამომდინარეობს იქედან, რომ შეუფერხებლად გაგრძელდეს ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობა და მუნციპალიტეტის ფუნქციონირება“, _ თავშივე აღნიშნა კომისიის თავკაცმა ალექსანდრე მახათაძემ. რაც შეეხება 2020 წლის ბიუჯეტში გასახორციელებლ ცვლილებებს, რომელიც კომისიამ განიხილა და მხარიც დაუჭირა, ირკვევა, რომ ბიუჯეტის ცვლილების პროექტის მიხედვით, საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო დაფინანსება სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელების მიზნით. კერძოდ, სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოების განსახორციელებლად მუნიციპალიტეტს 1800000 ლარი ერგო, რომელიც მიიმართა 2019 წლის დაწყებული პროექტების დასასრულებლად. კერძოდ, ხიდების რეაბილიტაციასა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების მოწყობაზე . სკოლების რეაბილიტაცისთვის - 520000 ლარი, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამების განხორციელების მიზნით -748000 ლარი. გაეროს განვითარების პროგრამის-რეგიონული ადგილობრივი განვითარების ინიციატივების ხელშეწყობის ფარგლებში, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო გრანტი 309890 ლარი, რომლითაც დაფინანსდება ორი პროექტი. გრიგოლეთის განაშენიანების გეგმის შემუშავებისათვის დაიხარჯება 250000 ლარი. ტურისტული მარშუტების ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საშუალომთიანი თემების ეკონომიკური გაძლიერებისათვის 67040 ლარი. მათ შორის გრანტით ფინანსდება 59890 ლარი, ხოლო მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსება შეადგენს 7150 ლარს. კომისიაში მიღებული მხარდაჭერის შემდეგ წლის მთავარ საფინანსო დოკუმენტში განსახორციელებელ ცვლილებებთან დაკავშირებით საკრებულოს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება უახლოეს სხდომაზე მოუწევს, რომლის გამართვის თარიღიც ჯერჯერობით ცნობილი ... ...

არქივი


კარმიდამო ჩემი

საკურა_ იაპონიაში გაზაფხულის სიმბოლო, მალე სამტრედიაშიც აყვავდება

საკურა-იაპონიაში გაზაფხულის სიმბოლო, ულამაზესი ალუბლის...

ფუტკრის რძე _ ოცდამეერთე საუკუნის ჯადოსნური წამალი

საქართველოს ბუნება ყოველგვარ პირობას ქმნის...

როგორ დავიბრუნოთ ფუტკრის მართვე

გაზაფხულის მოახლოებისთანავე ნებისმიერმა მეფუტკრემ თუ...

მსხვილნაყოფა ციტრუსი _ "ოიუ" (Citrus Oiu)

საქართველოს მოსახლეობისთვის ციტრუსოვანი კულტურებიდან ყველაზე...

"გვაქვს უთვალავი ფერითა!"

ოზურგეთელი, პროფესიით ფარმაცევტი და ხელოვანი...

"დეკემბერა" საოცარი საშობაო ყვავილია

ალბათ, არც ერთი ყვავილის შესახებ...

როგორია ტყის მარწყვი და რა სასარგებლო თვისებები გააჩნია

გაზაფხულის დადგომისთანავე, ადამიანებს უდიდესი სურვილი...

პროდუქტები, რომელიც საუზმეზე არ უნდა მიირთვათ

დიეტოლოგებმა შეადგინეს პროდუქტების სია, რომელიც...

როგორ გაისუფთავონ ფილტვები მწეველებმა

ცოტა ხნის წინ ბრიტანულ მასმედიაში...

შქმერული

დღეს ერთ-ერთი საუკეთესო ქართული კერძის...

"მოხრაკულა" დილით განსაკუთრებით საამოა

„მოხრაკულა“ _ ერთერთი ძველი ქართული...