რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონპროექტს

gurianews.com

საზოგადოება

რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონპროექტს

2015 სექ 22 17:03:08

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო" "საჯარო სამსახურის შესახებ" კანონპროექტის დადებითი და უარყოფითი მხარეების შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს, რომელსაც "გურია ნიუსი" უცვლელად გთავაზობთ: 

საქართველოს პარლამენტმა 17 სექტემბერს მეორე მოსმენით მხარი დაუჭირა საქართველოს მთავრობის ინიცირებულ კანონპროექტს "საჯარო სამსახურის შესახებ" და მის თანმდევ კანონებში ცვლილებებს.

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო" წარმოდგენილი ცვლილებებიდან წინ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემის შექმნას და მნიშვნელოვან პოზიტიურ ცვლილებებს მამხილებელთა დაცვის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში. მიუხედავად იმისა, რომ მეორე მოსმენით მიღებულ ვარიანტში ჩვენი და ჩართული მხარეების არაერთი შენიშვნა იქნა გათვალისწინებული, მომზადებული კანონპროექტი კვლავ შეიცავს გარკვეულ რისკებს, განსაკუთრებით, საკადრო პოლიტიკის სწორედ განსაზღვრისა და წარმართვის თვალსაზრისით.

წარმოგიდგენთ შენიშვნებს და მოსაზრებებს კანონპროექტთან დაკავშირებით:

 1. დახურული კონკურსი - კონკურენციის შემზღუდველი ნორმა

კანონპროექტის 34-ე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, მოხელის დანიშვნა ზემდგომი (მესამე, მეორე, პირველი) რანგის თანამდებობაზე ხდება შიდა კონკურსის საფუძველზე, რომელიც საჯარო სამსახურის სისტემის მასშტაბით ცხადდება. რაც გულისხმობს კანდიდატის შერჩევას საჯარო სამსახურში დასაქმებული მოხელეებიდან, რეზერვში ჩარიცხული მოხელეებიდან და საჯარო სამსახურში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირებიდან.

მიგვაჩნია, რომ დახურული კონკურსები მნიშვნელოვნად შეზღუდავს კონკურენციას და ხელს შეუშლის საჯარო სამსახურის თანაბარ ხელმისაწვდომობას და კვალიფიციური ახალი კადრების მოძიებას.

 1. სამთავრობო პოლიტიკის გავლენა საჯარო დაწესებულებების ორგანიზაციულ მართვაზე

"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის პროექტით არსებითად იზრდება სამთავრობო პოლიტიკის გავლენა საჯარო დაწესებულებების ორგანიზაციულ მართვაზე. პროექტის თანახმად საქართველოს მთავრობა განსაზღვრავს: პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თითოეული თანამდებობისათვის თანამდებობრივი სარგოს ოდენობას და წახალისების წესს, პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობათა დასახელებებს, მოხელის თითოეული რანგისათვის სპეციალურ მოთხოვნებს, რომლითაც დგინდება თითოეული რანგისათვის აუცილებელი სათანადო ცოდნა, კვალიფიკაცია და გამოცდილება, ასევე, პროფესიული განვითარების სტანდარტს და სხვ. ამასთანავე, საჯარო დაწესებულება ანგარიშვალდებული ხდება საჯარო სამსახურის ბიუროს წინაშე, კერძოდ, პროექტის თანახმად, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია ბიუროს წარუდგინოს ანგარიშები მოხელეების მიერ შესრულებული სამუშაოს შეფასების და მათი პროფესიული განვითარების საჭიროებების შესახებ საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული წესების შესაბამისად.  

აღნიშნული წესი ვრცელდება სახელმწიფო აუდიტის სამსხურის თანამშრომლებზე,  "საჯარო სამსახურის შესახებ" კანონის მოქმედების ფარგლების დადგენა ემყარებოდეს არა მხოლოდ შესაბამისი დაწესებულების ფუნქციათა საჯარო სამართლებრივი ბუნების იდენტიფიცირებას, არამედ ასევე დაწესებულების საკანონმდებლო მანდატის თავისებურებას. შემოთავაზებული საკანონმდებლო რეგულირება რისკის შემცველია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ორგანიზაციული ავტონომიურობის თვალსაზრისით. შესაბამისად კანონპროექტით უნდა განისაზღვროს , რომ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება სახელმწიფო აუდიტის თანამშრომლებზე.   

 1. შეუსაბამოდ გაზრდილი გამოსაცდელი ვადა

კანონპროექტით საჯარო მოხელის გამოსაცდელი ვადა გაიზარდა. თუკი მოქმედი კანონით (მუხლი 24) საჯარო მოხელის გამოსაცდელი ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 6 თვეს, კანონპროექტის 45-ე მუხლის თანახმად, მოხელის გამოსაცდელი ვადა 12 თვეა, რომელიც კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში 6 თვით შეიძლება გაგრძელდეს.

კანონის მოქმედი რედაქციით განსაზღვრული 6 თვიანი გამოსაცდელი ვადა შესაბამისობაშია შრომის კოდექსით განსაზღვრულ გამოსაცდელი ვადის ხანგრძლივობასთან.

12 თვიანი გამოსაცდელი ვადა კვალიფიციურ კადრს დაუკარგავს მოტივაციას დაიწყოს მუშაობა საჯარო სამსახურში, მითუმეტეს თუ გამოსაცდელი ვადის გასვლა ემთხვევა ხელისუფლების ცვლილებას. კომპლექსურად კი სერტიფიკატის აუცილებლობა და გამოსაცდელი ვადა შესაძლებელია საჯარო სამსახურში ახალი კადრების შესვლის დამაბრკოლებელ გარემოებად იქცეს.

 1. სსიპ-ების ფართო წრე რომელზეც კანონი არ მოქმედებს

წარმოდგენილი კანონპროექტი აფართოვებს იმ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირების (სსიპ)-ების წრეს, რომელზეც არ ვრცელდება "საჯარო სამსახურის შესახებ" კანონი.

"საჯარო სამსახურის შესახებ" კანონის დღეს მოქმედი რედაქციით 29-ე-32-ე მუხლები, რომელიც ეხება საჯარო სამსახურში კონკურსის წესით მიღებას, ასევე ვრცელდება საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე, გარდა შემდეგი სსიპ-ების: რომელიც ეწევა კულტურულ, საგანმანათლებლო ან რელიგიურ საქმიანობას.

მეორე მოსმენით მიღებული კანონპროექტი აფართოებდა იმ სსიპ-ების წრეს, რომელზეც არ ვრცელდება "საჯარო სამსახურის შესახებ" კანონის მიქმედება და შესაბამისად საჯარო სამსახურში კონკურსის წესით მიღება. კანონპროექტის თანახმად, საჯარო სამსახურად ითვლება ითვლება საქმიანობა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში (გარდა კულტურულ, საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, კვლევითი, სასპორტო და რელიგიურ, ასევე, წევრობაზე დაფუძნებულ და ამ კანონითა და "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული კატეგორიის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში) საქართველოს მთავრობამ 2016 წლის 1 სექტემბრამდე უზრუნველყოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირების კატეგორიზაცია, მოამზადოს და საქართველოს პარლამენტს წარუდგინოს "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ" საქართველოს კანონის პროექტი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების კატეგორიზაციის გათვალისწინებით.

იმ პირთა წრის გაფართოება, რომელზეც არ ვრცელდება კონკურსის წესით დანიშვნა წინააღმდეგობაშია ამავე კანონპროექტით დადგენილ საჯარო სამსახურის გამჭვირვალობისა და ღიაობის პრინციპთან (მუხლი მე-17) უკონკურსოდ დანიშვნა მინიმუმამდე უნდა იყოს დაყვანილი, რათა შემცირდეს დანიშვნის ამ მეთოდთან დაკავშირებული ნეპოტიზმისა და პოიტიკური პატრნაჟის რისკები.

 1. ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ დეკლარაციის მონიტორინგის შედეგების პროაქტიული გამოქვეყნება:

კანონპროექტის თანახმად, საჯარო სამსახურის ბიურო ახორციელებს თანამდებობის პირის ქონებრივი დეკლარაციის მონიტორინგს და მონიტორინგის შედეგად იღებს გადაწყვეტილებას შემოწმებული დეკლარაციის დადებითად ან უარყოფითად შეფასების შესახებ. კანონპროექტის არსებული რედაქციით, "გადამოწმებული დეკლარაციების მონიტორინგის შედეგები ყოველი კალენდარული წლის ბოლოს ქვეყნდება პროაქტიულად", თუმცა ამ ნორმამ შესაძლოა ვერ უზრუნველყოს მონიტორინგის შედეგების დროულად მიწოდება საზოგადოებისთვის. შესაბამისად, სასურველია თითოეული შემოწმებული დეკლარაციის შემთხვევაში მონიტორინგის შედეგების პროაქტიულად გამოქვეყნებისათვის გონივრული ვადის დაწესება (მაგალითად, მონიტორინგის დასრულებიდან ერთი თვის ვადაში). ასევე, უარყოფითი დასკვნის შემთხვევაში, სასურველია პროაქტიულად გამოქვეყნდეს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რა დარღვევის თუ უზუსტობის გამო დაიწერა უარყოფითი დასკვნა თითეული თანამდებობის პირის მიმართ.

 1. ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ დეკლარაციის მონიტორინგის სისტემის ამოქმედება:

კანონპროექტის თანახმად, შემოთავაზებული ცვლილება (და შესაბამისად მონიტორინგის სისტემაც) ამოქმედდება 2017 წლის 1 იანვრიდან. ეს გადაწყვეტილება მთლიანობაში გამართლებულია, რადგანაც ცხადია, რომ საჯარო სამსახურის ბიუროს საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდება მონიტორინგის სისტემის მოსამზადებლად. ამავე დროს, სასურველია, რომ ქონებრივი დეკლარაციების შემოწმების მხრივ დღეს არსებული სრული ვაკუუმი 2017 წლამდე არ შენარჩუნდეს. ამდენად სასურველია, განხილულ იქნეს კომპრომისული ვარიანტი. მაგალითად, შესაძლებელია, რომ უფრო ადრე (თუნდაც 2016 წლის 1 იანვრიდან) ამოქმედდეს საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ დასაბუთებული წერილობითი განცხადების საფუძველზე თანამდებობის პირის ქონებრივი დეკლარაციის შემოწმების მექანიზმი, ხოლო თავად ბიუროს მიერ დეკლარაციების პროაქტიულად მონიტორინგი 2017 წლიდან დაიწყოს.

 1. ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ დეკლარაციების გადასამოწმებლად შექმნილი დამოუკიდებელი კომიიის დაკომპლექტების წესი

"საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობია და კორუფცის შესახებ" საქართველოს კანონის პროექტით, საჯარო სამსახურის ბიურო ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციაში სრული და სწორი მონაცემების შეტანას და კანონმდებლობასთან შესაბამისობას ახორციელებს ბიუროს უფროსის შექმნილი დამოუკიდებელი კომისიის მიერ. პროექტში არ არის მითითებული თუ რა წესით კომპლექტდება დამოუკიდებელი კომისია. კომისიის მნიშვნელოვანი ფუნქციიდან და შესაბამისად, მისი საქმიანობის ობოექტურობისა და გამჭვირვალობის მაღალი სტანდარტის აუცილებლობის გათვალისწინებით კანონით უნდა დადგინდეს კომისიის დაკომპლექტების წესი.  

წყარო


ნახვა: 57


 ახალი ამბები
 • ჩოხატაურში სალომე ზურაბიშვილთან შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობსჩოხატაურის ხელოვნების სასახლეში :ქართული ოცნების: მხარდაჭერილი კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს. ხელოვნების სასახლის თანამშრომელი კარს გასაღებით კეტავს და დარბაზში მხოლოდ იმ ადამიანებს უშვებს, რომლებზეც მითითებას შტაბის წევრები აძლევენ. კითხვა _ რატომ დაკეტეს იმ შეხვედრის კარი, სადაც სალომე ზურაბიშვილი იმყოფებდა და რატომ არ უშვებენ ადამიანებს თავისუფლად, უპასუხოდ რჩება. სავარაუდოდ, ამის მიზეზი ლანჩხუთსა და სხვა ქალაქებში განვითარებული მოვლენებია _ ზურაბიშვილს "ნაციონალური" მოძრაობის წევრები აქციებით ხვდებიან და ხშირია ფაქტები, როცა დაპირისპირება დარბაზშიც ... ...
 • სოფელ სალხინოში საპილოტო პროექტის ფარგლებში ჩატარებული სამუშაოების შემაჯამებელი შეხვედრა გაიმართა (R)მიწის სისტემური რეგისტრაციის საპილოტო პროექტის წარმომადგენლები ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალხინოს მოსახლეობას შეხვდნენ და საპილოტო არეალზე ჩატარებული სამუშაოები შეაჯამეს. მათ  პროექტით გათვალისწინებული პროცედურები განმარტეს და სტატისტიკური მონაცემები მიმოიხილეს. სოფელ სალხინოს გამგეობის შენობაში გამართულ შეხვედრაზე პროექტის წარმომადგენლებმა ადგილობრივი მოსახლეობის კითხვებსაც უპასუხეს და მათი მოსაზრებები მოისმინეს.  სალხინოს არეალზე იდენტიფიცირებულია 2900 მიწის ნაკვეთი, რომელთაგან უკვე რეგისტრირებულია 1665. 963 მიწის ნაკვეთზე განცხადება განსახილველად გადაგზავნილია ვანის მუნიციპალიტეტის თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე აღიარების კომისიაში. დარჩენილ მიწის ნაკვეთებზე მიმდინარეობს დოკუმენტაციის მოძიება და დამატებითი ინფორმაციის შესწავლა.  აღსანიშნავია, რომ სალხინოს საპილოტო არეალზე ქალი და კაცი მესაკუთრეების რაოდენობა თითქმის იდენტურია.  კერძოდ, დარეგისტრირებული  1657 მესაკუთრის უფლებიდან,  ქალ მესაკუთრეთა რაოდენობა 852-ია, ხოლო კაც მესაკუთრეთა 986-ია.  ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელი სალხინო ერთ-ერთია იმ 12 დასახლებიდან, რომლებშიც მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, მიწის სისტემური რეგისტრაციის საპილოტო პროექტი მიმდინარეობს.   მიწის სისტემური რეგისტრაციის საპილოტო პროექტი  მიწის რეგისტრაციის რეფორმის ნაწილს წარმოადგენს და წინასწარ შერჩეულ გეოგრაფიულ არეალებზე სისტემურად და პროაქტიულად მოპოვებული და დამუშავებული მონაცემების საფუძველზე,  მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციას ითვალისწინებს. პროექტის ფარგლებში, საპილოტო არეალებზე სრულად აიზომება და დარეგისტრირდება კერძო, სახელმწიფო და მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთები; შეიქმნება მონაცემთა ერთიანი ბაზა;  მესაკუთრები, რომლებიც მიწის ნაკვეთებს სათანადო საბუთების არქონის, დოკუმენტებში არსებული ხარვეზების, სამეზობლო დავების, საკადასტრო აზომვითი ნახაზისთვის საჭირო საფასურის  თუ  სხვა მიზეზების გამო ვერ ირეგისტრირებდნენ,  ნაკვეთების რეგისტრაციას უფასოდ, მარტივად და ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე შეძლებენ; ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში ყველა დაინტერესებული მხარე ჩაერთვება. (R)   ... ...
 • "არც ერთი ხმა მოღალატეს" _ "ნაციონალებმა" სალომე ზურაბიშვილო სასტვენებით გააცილესხმაურით დასრულდა "ქართული ოცნების" მხარდაჭერილ კანდიდატთან სალომე ზურაბიშვილთან შეხვედრა ლანჩხუთში. გარეთ გამოსულ დეპუტატს "ნაციონალური მოძრაობის" წევრები სასტვენებით და პლაკატებით დახვდნენ. _ არცერთი ხმა მოღალატეს, აფხაზეთი განგრენა არ არის, _ ეწერა პლაკატებზე. აღსანიშნავია, რომ ზურაბიშვილის საწინააღმდეგო აქციაში "ნაციონალური მოძრაობის" ჩოხატაურის ორგანიზაციის წევრებიც მონაწილეობდნენ. აქციასთან დაკავშორებით კომენტარი გააკეთა სალომე ზურაბიშვილმაც. _ ეს არის კომუნიზმი დროიდნელი გადმონაშთი, _ აღნიშნა ... ...
 • სალომე ზურაბიშვილს ლანჩხუთში აქციით ხვდებიანხმაურია ამ წუთებში ლანჩხუთის კულტურის სახლთან, სადაც "ქართული ოცნების" მხარდაჭერილი კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი შეხვედრას მართავს. კულტურის სახლის წინ "ნაციონალური მოძრაობის" აქტივისტები არიან შეკრებილნი: _ ზურაბიშვილი ქვეყნის მოღალატეა,_ აღნიშნავენ აქციის მონაწილეები და დარბაზში შესვლას ითხოვენ, რის საშუალებასაც მათ პოლიცია არ აძლევს. მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტობის კანდიდატი შენობაში შევიდა, კარები ჩაიკეტა და შიგ შესვლის საშუალება აღარავის ... ...
 • „ხელისუფლება პირდაპირ დაბოლებაზე გადავიდა“ _ გია ხუხაშვილიპარლამენტი მარიხუანის კულტივაციის შესახებ კანონპროექტის გაწვევას, ჯერჯერობით, არ ჩქარობს.  როგორც ირაკლი კობახიძე აცხადებს,  საზოგადოებამ კანონპროექტის შინაარსი კარგად ვერ გაიგო, ამიტომ პარლამენტის თავმჯდომარე კანონპროექტის ეფექტიანობაში საზოგადოების დარწმუნებას თავად აპირებს. _ დიდი საპროტესტო ტალღის შემდეგ, როგორ აპირებს ხელისუფლება საზოგადოების გადარწმუნებას? _ სადავო კანონპროექტზე  ,,გურია ნიუსთან“ პოლიტიკის ექსპერტი გია ხუხაშვილი საუბრობს. _ არ ვიცი, როგორ შეიძლება საზოგადოების გადარწმუნება, მაგრამ, როგორც ჩანს, ხელისუფლების წარმომადგენლებმა რაღაც იციან. თუ ხელისუფლება ამბობს, რომ ჯერ დაარწმუნებენ საზოგადოებას კანონპროექტის ავკარგიანობაში და შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას,  ცივილიზებული გზაა. მართალია, ხელისუფლებისგან კანონპროექტთან დაკავშირებით დამაჯერებელი არგუმენტები ჯერ არ წარმოუდგენიათ და ერთი ტყლაპოდან მეორეში ხტებიან, მაგრამ კი, ბატონო, აგვიხსნან, რაშია პრობლემა. _ ბატონო გია, საზოგადოებას კარგად ესმის, რომ ხელისუფლება მარიხუანის წარმოებას სამედიცინო და კოსმეტიკური საშუალებების დასამზადებლად გეგმავს, რაც მათთვის მიუღებელია. რის ახსნას აპირებს ხელისუფლება?  _ კანონპროექტს არავინ იცნობს,  დარწმუნებული ვარ, რომ ინიციატორების გარდა, კანონს არცერთი დეპუტატი არ კითხულობს. ისინი სმს-ით იღებენ ბრძანებას, რომელ ღილაკს დააჭირონ  ხელი. კანონების კითხვით თავს არ იწუხებენ. მიმაჩნია, რომ  კანაფის კულტივაცია გარკვეულ რისკებს უკავშირდება. მარიხუანის მოყვანაზე ქვეყნის ეკონომიკური აღმავლობის დაფუძნება  სასაცილო და არასერიოზულია. როგორც ჩანს,  ხელისუფლება პანიკაშია. კანაფით უნდათ ქვეყნის აშენება, იცით, ეს რას ნიშნავს? პოლიტიკური დაბოლებიდან, ნელ-ნელა პირდაპირ დაბოლებაზე გადადიან. ზოგიერთები კანაფის წარმოებიდან მისაღებ მილიარდობით ლარის შემოსავალზე რომ საუბრობენ, არასერიოზულია. უნდა გვესმოდეს, რაც უფრო გაფართოვდება კანაფის კულტივაცია,  კონტროლი უფრო და უფრო  ძნელი იქნება, პრაქტიკულად, შეუძლებელი გახდება. _ ბატონო გია, ,,გურია ნიუსთან“ ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადეთ, რომ კანონპროექტის მომზადებაში ბიძინა ივანიშვილის ბიზნესინეტერესები არ იკვეთება. როგორ ფიქრობთ, ივანიშვილის შეთანხმების გარეშე გადაწყდებოდა აღნიშნული კანონპროექტის შემუშავება? მიზეზს ვერ ხედავთ, თუ რატომ შეიძლება ლობირებდეს ივანიშვილი ამ ინიციატივას? _ არ ვამბობ, რომ ბიძინა ივანიშვილის თანხმობის გარეშე მიიღეს გადაწყვეტილება.  ვამბობ, რომ მისი პირადი ბიზნესინტერესები არ იკვეთება. ვფიქრობ, არსებობს ლობისტური ჯგუფი, რომელმაც ჩათვალა, რომ მარიხუანის წარმოებისთვის საქართველოში ძალიან  ნოყიერი ნიადაგია. არ გამოვრიცხავ, რომ ეს კონკრეტული ლობისტური  ჯგუფი დაკავშირებული იყოს საერთაშორისო ნარკომოვაჭრეებთან, იმიტომ, რომ საერთაშორისო ნარკომოვაჭრეები ძალიან დიდი ყურადღებით აკვირდებიან სხვადასხვა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს. ხედავენ, რომ საქართველოში ნარკოლიბერალიზაციის მოთხოვნით 30 ათას კაციანი მიტინგი იმართება, საკონსტიტუციო სასამართლომაც გამოიტანა ნარკოტიკების ლიბერალიზაციის სასარგებლოდ გადაწყვეტილება, ამიტომ ჩათვალეს, რომ საქართველოში საინტერესო ნიადაგია. კონკრეტულად, ვისი მეშვეობით დაიწყეს ამ კანონპროექტის ლობირება, ეს ტექნიკური საკითხია. ფაქტია, რომ ლობისტურმა ჯგუფმა აშკარად იმუშავა“, _ გვითხრა ხუხაშვილმა. საკანონმდებლო ორგანოს კანონპროექტზე მუშაობა ამჟამად შეჩერებული აქვს. იმ შემთხვევაში, თუ პარლამენტი კანონპროექტს მხარს დაუჭერს, საქართველოში მარიხუანის წარმოება ლეგალური ... ...

არქივი

ზაფრანი

ცეკვის რომელი სახეობაა ყველაზე სასარგებლო

ცეკვა ერთდროულად გართობისა და კარგ...

ქათამი დინოზავრის ახლო მონათესავე ყოფილა

ამერიკელი მეცნიერების მტკიცებით, ქათამი მფრინავი...

სიზმრის საიდუმლო, რატომ ვხედავთ სიზმარს

მიჩნეულია, რომ ყველა ჩვენგანი ყოველ...

ზოდიაქოს ნიშანი და კვების რაციონი

ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით  ამა თუ...

იურული პერიოდის დინოზავრების კლდე ბოლივიაში

ბოლივიის დედაქალაქთან ახლოს, სალ კლდეზე...

არაჩვეულებრივი გამოგონება

"Lifestraw" არაჩვეულებრივი გამოგონებაა, მან დიდი...
კარმიდამო ჩემი

როგორ ამოვიცნოთ ინსულტი

ინსულტი 21–ე საუკუნის კიდევ ერთი...

"ყვავილებში ნაპოვნი ენერგია ჩაის აღორძინებაში დამეხმარება"

ფატი გრიგალაშვილი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...

საშემოდგომო თესვის დაწყება და ნიადაგის გაფხვიერების თავისებურება

აგვისტოს მიწურულს და სექტემბრის დასაწყისში,...

"მოგვაშორეთ ტურები"

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლიხაურის, ჭანიეთის,...

"ჩაი გავანადგურეთ, თხილის ხარისხი კატასტროფულად დაეცა... სადაა გამოსავალი?"

მსოფლიოში მეჩაიეობის დარგში ჩამოყალიბებული დადებითი...

ჩინური კუნგ პაო

ჩინური სამზარეულოს ნამდვილი შედევრია "გუმბაო"....

როგორ წარმოიშობა "უავტორო" ხანძრები

მსოფლიომ "უავტორო" ხანძრების მთელი სერიები...

საწებელი _ მარტივად და გემრიელად

გვიან ზაფხულში და შემოდგომის დასაწყისიდანვე,...

როგორ ვებრძოლოთ ფესვის კიბოს

ფესვის ბაქტერიული კიბო ბევრი კულტურული...

გურული მეურნის მიერ დამორჩილებული ცნობილი "ლედის თითები" _ იგივე ბამია

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაკვანეთის მკვიდრი,...

მცენარეთა რძე და რძის პროდუქტები

ჩვენს წარმოდგენაში რძე და რძის...