ჭდე: გოჩაჯანაშია

რატომ იზრდება მერების ხელფასი და რამდენია ის დღეს _ 1 800, 2 000, 3 700 თუ 4 500?

საკრებულოს თანამდებობის პირთა  ხელფასების მატება თავისი შუქჩრდილებით

ლანჩხუთის საკრებულოს თანამდებობის პირებისთვის სახელფასო ანაზღაურების მატება იგეგმება. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და ...